II SPOORSTRAAT 393. FIRMA POPPELMAM C° FLAPPEN 2! KLEEDER1AKERIJ, KANAALWEG. BENGAALSCH VUUR. N. L. TEN HACKEN, Mantel-Magazijn, Kanaalweg, REGENMANTELS EN ULSTERS W| lateriagavend opening MANUFACTUREN. OPRUIMING VAN ALLE GEMAAKTE GOEDEREN Plaatselijke Teekenschool. Jidminral k Jtoijter. Wmwte «¥®lfU Z0MERC0NCERT TIVOLI. NA AFLOOP BAL een beste dubbele KET. Bascules te koop. TIVOLI. Zondag a.s.BAL. IQ I¥l. MARCHANT. LOOP- EN SCHRIJFWERK. BERKHOUT Co. TE HUUR Haagsche Beschuit, I\l. J. RINNER. KfiUSEHAN Co., Delft, betten fle eer te terictten, flat zü tot plaatseden vertepwoordiEer voor ten verkoop tnnner PRIMA Tafel- en Machine-Oliën tetten aaiestelfl den Heer BEHANGSELPAPIEREN, GORDIJNSTOFFEN, KARPETTEN, TAFELKLEEDEN enz., in prachtvolle nieuwe dessins, groote sorteering en zeer goedkoope prijzen. Adres: „DE TIJDGEEST." DEPOT inGALANTERIËN, HOUTWERK (Huishoudelijke Artikelen) en TABAK EN SIGAREN. Van af MAANDAG 2 AUGUSTUS worden gedurende eenige dagen tot ongekende lage prijzen uitverkocht: FIRMA POPPELMAN Co, Weststraat LNo. II. MARINE. Openbare Aanbesteding H. A. HEIJBLOM. van J. SCHAGER. Grootste voorraad STOFFEN^^^w voor Heeren- en Kinderkleeding. Friesche Aardappelen, De goedkoopste Winkel: SCHOENWERK! ZEEMLEER! IJZERWAREN! mr De Allemansgading. ZOMERHOEDEN voor de heete dagen, L. F. F. SCHILLING. BERKHOUT Co. „De Vruchtenboom" Ulsters, Regenmantels. ONTVANGEN: JJteutMlkjgcnmantdB, IARMELSTEIN, Spoorstraat. Spoorstraat No. 393. ,DE ROOKEPE AMERIKAAN," L t s. WIT. gebronsde Scliillaiipii, Voor slechts f 17, M. MEERENS Jr., T. K E U EI S, al Bü S. MAKELAAR, KoÉgAwarsstraat, Aan ouders en voogden wordt gegeven, dat de inschrijving voor lingen is opengesteld van den ln 7n August as a 8. De Plaatselijke Teekenonderwijzer, J. C. LEICH. Helder, 30 Juli 1886. kennis Leer- tot den Onderofficiers-Vereenlglug der Zeemacht ZONDAG 1 AUGUSTUS a. s. Feestvierende Vergadering in Musis Sacrum, ter verwelkoming van den Verjaardag van H. M. onze geëer biedigde Koningin. HET BESTUUR. Elfde te geven door het Stafmuziekkorps der Kon. X'ed. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op ZONDAG 1 AUGUSTUS 1886, des avonds Q uur. (Bij minder zachte weersgesteldheid, 21/* uur 's middags.) Fïntrée Heer enƒ0.49. Dames en Kinderen ieder - 0.25, MAANDAG 2 AUGUSTUS, bij gelegenheid van den Verjaardag van H. M. de Koningin, te geren door het kleine Orchest van het Stafmuziekkorps der K. Af. Marine, onder leiding van den Onder- Kapelmeeater den Heer SCHOTTTBET. GR00TE VERLICHTING der tuinen, met Gas, Gewoon- en AANVANG 8 uur. Entrée SS cent de persoon. Te huur met 15 Augustus te aanvaarden, het KOFFIEHUIS, SLIJTERIJ, BIERHALLE en TUIN, genaamd >'T CENTRUM Adres den Heer H. JANZEN Ez., Hoofd- iht, alsmede het WOONHUIS met zes lers, Keuken, Zolder, groote Kelder en Tuin daar naast. Eenige nieuw gerestaureerde en zeer ge riefelijke WOONHUIZEN in de Nieuw- straat, a f3,00 per week. grachi Kame: Uit de hand te koop of in ruil: Adres P. KROEB, Koningstraat. Drie gebruikte goed onderhouden BAS CULES te koop, in verschillende grootte bij W. B R E E T, Middenstraat, Helder, Wijk D, 241. T© ULOOP een beste T R E K B 0 K en een best SCHAAP, bjj GARSTENVELD, hoek Kruisweg. Zondag- verloren, gaande van de Vischmarkt naar den Ka- naalweg, een bloedkoralen KETTING met gouden SLOOTJE. Adres BERKHOUT Co. Te Huur op het beste gedeelte dezer gemeente, een VOORKAMER, gemeubeleerd of onge- meubeleerd, met of zonder Kost. Adres bureau van dit blad. CAFÉ POLAK, Kanaalweg CAFÉ POLAK, over de Mosterdbrug. Het BILLARD is opnieuw accuraat waterpas gezet. Extra LAGER. Overheerlijk STOUT. Loterij-lijst, Nieuwspapieren, etc., etc. Polals.. op Zondag 1 Augustus 1886. Aanvang des namidd. 3 uur. De ondergeteekende, door ""gebrek aan werk verplicht zjjnde zich tot stad- en landgenooten te wenden, om langs dezen weg in de behoeften van zijn gezin te voorzien, beveelt zich beleefd aan tot het verrichten van werkzaamheden als Schilder en Behanger. Belovende een nette en civiele bediening. Breestraat 347, Helder, Gevraagd een nette DIENSTBODE P. G., Wasch buiten's huls. Mej. SCHAGER, Kanaalweg. Een gepensioneerd Militair biedt zich aan, tegen matig salaris, voor Adres Bureau van dit blad. Wordt gevrai een flinke JONGEN voor een Adres BERKHOUT Co. Bierbottelarij. Verloren een onderstnkje van een gouden Oorbelletje. Tegen belooning terug te bezorgen bij de Wed. VERSCHOOR, Zuidstraat. De Algemeene Voorwaarden ver krijgbaar, voor 25 Ct., bij zal op VRIJDAG 6 AUGUSTUS a. s., des morgens 10 uur, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DElt WAL Cz„ iu het lokaal ,,'t Centrum," te Helder, publiek verkoopen: Den volledigen en uitstekend onderhouden KOFFIEHUIS-INVENTARIS van 't Café ,,'t Centrum," bestaande uitMahonyhouten en Eikenhouten Tafels, Weener Stoelen, Tuintafels, -Stoelen en Banken, Gaskronen en dito Ornamenten, Speelborden, Gordijnen, Jalousiënvoorts bet volledig BUFFET, als: Wijn-, Bier-, Punscb-, Likeur- en andere Glazen, Ka raffen, enz. enz.; vervo-gens een uitne mend onderhouden en goed loopend eiLJART, met al wat daartoe behoort (klein model, 2 jaren oud). Wijders: Bierpompen, IJskisten, toestel voor koolzuur, en al wat verder tot den Inventaris van een Café en Slijterij be hoort. Eindelijk: MEUBILAIRE GOEDEREN, waaronder Bonheur du jour, Eiken Stoelen Salontafels, Linnen- en Penantkasten, 1 Canapé en zwart marmeren Pendule met Coupes, Spiegels, goedgevulde vêeren Bed den, en wat verder zal worden aange boden. En des avonds te 7 uren: Een partij SIGAREN, van verschillende exquise merken, uitstekende WIJNEN, be nevens eenige LIKEUREN. Alles daags vóór de verkooping in voor schreven lokaal van des morgens 10 uur tot des namiddags 4 uur te bezichtigen, aan den Kanaalweg No. 4 een ruim en van vele gemakken voorzien WOONHUIS a f 2.50 per week. Te bevragen Koning straat 502a. Uit de hand te koop: twee WOONHUIZEN, onder één dak, met ruim Erf, Bleek, Bak en Put, staande aan de Zuidstraat No 22-23. Te bevragen bij W. BREET, Helder. Te huur gevraagd zoo spoedig mogelijk, een gemeubeleerde ZIT- en SLAAPKAMER, voor een dame, met 2 kinderen en dienstbode, voor den tijd van 3 a 4 maanden, liefst in de na bijheid der Marinewerf. Brieven franco onderlett.K. aan het Bureau dezer Courant. HLJIJBLOMS is door zijne bereiding 'zonder Bescbuit-Houig of Honigzoet de zuiverste TAFELBESCHUIT. Dagelijks geopend: Hoofdgracht 72, naast de Marine-Club. Weststraat 41 te Helder. J. SCHAGBE. Ontvangen een eerste zending ii VAN HET Natuur-Boter 45 a 50 CtMargarine-Boter 20 Ct. en honger, stukjes, ruim 5 uus, 20 a 22 Ct., Goudsche Kaas 15 Ct., Friesche Kaas tl Ct., hard Vet 20 Ct., Noordholiaadssh Spek 30 Ct., alles per 5 Ons. GORTER bij de Directie der Marine te Willems oord, op Dinsdag den 10 Augustus 1886, des voormiddags ten 11 ure, van: Het uitdiepen van het Zuidelijk gedeelte van het Natte Dok. De bestekken liggen ter lezing bjj het Departement van Marine te 's Gravenbage en bij de Directiën der Marine te Wil lemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de Provinciale Besturen van Friesland, Overijsel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en ter secre- tariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zjjn de bestekken gratis te verkrijgen ter griffie der Marine te Willemsoord. De noodige aanwijzing in loco zal ge schieden op de twee de aanbesteding voorafgaande werkdagen, 's morgens ten 10 ure. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofdinge nieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, vermeldende de aannemingssom in cijfers en letters, met de namen van aannemer en borgen, zonder doorhalingen en bij conditiën en door den inschrijver onder teekend, moeten vóór het uur der aan besteding franco bezorgd zijn bij den ondergeteekende. Willemsoord, 29 Juli 1886. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE J. DE JONG. HAARLEMSCHE MEISJES. BITTERKOEKJES. WEESPERMOPPEN. SUPERFINE ONTBIJTKOEK ven af 10 Cent. tegen lagen prijs Conc urrooren. puike soorten, laagste prijsnoteering i 't klein. Schipper J. LUDIVGA. "W eezenstraat. GOEDKOOP, Vrleslnncler zeer goedkoop by ik.ttentle s. v. p Gelieve opmerkzaam te zijn op den Haringwagen van ABR. C0HEN, daar andere Haringventers op zijn naam verkoopen, Haring die niet goed is. ABR. COHBN, Kooislee£, Helfler. mi? Een net kaartje, waarop elk pnnt tin den atrjjd, In de hoofdstad, zichtbaar la, verkoopen wj), zoolang de voorraad strekt, voor S Cent. Kristal-Glaswerk. Porcelein-, Graniet- en Aardewerk. COXCURREEREVDE PRIJZEN. beeft ontvangen nieuwe Hollandsehe volle Bootgmansliaring, 5 Ct. per stuk; groote Holl. Haring, 3 a 10 Ct.nieuwe Holl. Maatjesharing, 4 a 10 Ct nieuwe Zoute- risch, dun gesneden, 22 Ct. de 5 ons. WAAS, Spoorstraat. Afslag. Bij H. C. DE BOER, Varkenslachter te IJ muiden, zijn dagelijks te bekomenvette VAR KENSLAPPEN, voor 30 Ct. de 5 ons. (j van het Depot (Spoorstraat 393) - van de Tabak- en Sigarenfabriek K Kooltuin C 3, Alkmaar. H Voorbanden alle soorten SIGA- REN en GEKORVEN TABAK. P SIGAREN van af f 10.tot f 150. per mille. GEKORVEN TABAK H van af 16 Cent tot f2.50 per pond. Hopende door prima kwaliteiten fs veler gunst waardig te maken. UEd. Dw. Dienas UEd. Dw. Dienaar, (I! '£6£ '°N IBBJisjoods OiN~T"V~-A.IN" G-IEQiN" tot monsters, een groote partij die voor spotprijs uitverkocht worden A. VAN WILLIGEN, HOLEXGRkClIT 265-8S#. een KAPOK BED, PELUW en twee KUSSENS, linnen TIJK. M. DE WIT, achter de Zusterschool. A. Lengers bericht, dat bij een beste vette O 8 heeft geslacht in den stal van A. BROUWER, Vischmarkt boek Oranjestraat. BIEFSTUK 40, ROLLADE 37»/,, LAPJES 321/, Cent. vervaardigt alle soorten EÏÏEKE isr, tegen lage prijzen. KANAALWEG I 97. REGENMANTELS van af f 4.50 TRICOT JACQUETS - 1.75 allen De ondergeteekende bljjft zich voortdurend aanbe velen tot het maken van voorkomende TIMMERWERKEN. Timmerman en doodkistenmaker, Westgracht L 328. Bij P. ZAAL, de Vleeschhouwerij van MAKELAAR, hoek Sluis dijkstraat, is verkrijgbaar dik vet KOEVLEESCII, tegen 30, 35 en 40 Cent de 5 ons. A is verkrijgbaar toost Koevleesoü, Lapjes 30, Rollade 35, Biefstuk 40 Ct, Allei per 6 ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3