„BflZAR." - Ontvangen de NIEUWE REGENMANTELS, 1V, BRUINVIS. VLIEGERS, Patent. „BIZAR." - Htlljtt IIMll) lil LAPPEN ll mail Hu 11 Eilllll BOUWTERREIN. Geen grijs baar neer!! BUNZEL SStL VLIEGERWEDSTRIJD. VOOR 94: CENT ZIE DE UITSTALLING. GEBRS. NAS. Benedenhuis te huur, te W BREET, 2 zeer nette Bovenhnizei een ilrooa Palhuis net konten vloer. EEN SIJSJE. Jb. N. PRINS. 40 perceelen Bouwterrein, S. J. IANHE1M, in Diamanten, Gouden en Zilveren Werken, FLORIDA-VATEB. Vuur llfi ris te ïooj: kü H. KLEUN, Binnenkaven No. 57. Te koop voor spotprijs: cekrnikte Handwagens op veeren te koop. BREUKBANDEN bij Jacques van Rosendael. „DE XLOK,"= FASOL. HELDER. Zilveren Medaille. NieuwNieuw Phoenix Tinte. Git-zwarte Schrüf- ei Copiëer-Mt. INKTPREPARATEN, Vloeibare Lijm, 100 Meters stBrtVlieprtflUff, 10 Cents. WESTGRACHT 273, H. L. SCHRODER, COMESTIBLES. HOLSMULLER, Hoofdgracht No. 85. laplilmt gdden met toeM0flren, tot zeer billijke prijzen. Goedkoopste adres A. SWAAB, TOILET-ZEEPEN J. VAN WILLIGEN, PUIKE GRASBOTER Thee van E. Brandsma, Pennen. Penhouders. BERKHOUT Co. JUNKER RUH'S Rotatie-Naaimachines, Naaimachine-Magazijn van M. HILDEBING, 42 Kanaalweg 43. FEUILLETON. De apt van ket Yeiliglieids-Comité. 4 flinke Kamers, Keuken, Kelder, Zolder en Tuin, benevens Gas- en Waterleiding. Te bevragen bij FUNDTER DE B A U C H N E, Binnenhaven. in vier verschillende groottennieuw ge schilderde vergulde nummers. Zeer lage prijzen, bij Middenstraat, Wijk D 241, Helder. T© Iiuur tegen uiterst billijken prijs: Adres J. DUINKER, 2e Vroonstraat. Te koop gevraagd AdresHoofdgracht 77. Te koop voor weinig geld: 4 jaar oud, mak en goed betuigd. Te bevragen bij J. LIPS, Burg op Texel. TIE KOOP: Nieuwe en gebruikte ZEILEN van Hollandsch Zeildoek, zeer geschikt voor Zaad- tn Dekkleeden, MOLENZEILEN, voortseenig gebruikt TOUWWERK, KETTINGEN, BLOKKEN, voor alle doel einden geschikt en tot billijke prijzen PEK, TEER, OLIE, VERFWAREN en alle soorten IJZERWAREN, HEINING DRAAD in alle dikte, tot concurreerende prjjzen. Binnenhaven 76, Alsmede zware BLOKKEN en KAAP STANDEN te koop of te linnr. alle gelegen aan den Kerkweg, van af de nieuwe R. K. Kerk tot aan de Molen vaart, op gunstige voorwaarden te koop, zoowel bjj enkele als meerdere perceelen. Te bevragen bij den Heer H. JAN ZEN Ez., alhier. bericht zijnen geachten begunstigers, dat hij Dinsdag en Woensdag a. s., (3 en 4 Augnstus) te spreken is, ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat. eiken BALKEN, PLANKEN, PALEN en eiken BRANDHOUT, een nieuwe HANDKAR op zware veeren, Ypeuhouten bak, middelsoort van grootte, bij W. BREET, Middenstraat, Helder, Wijk D 241aan hetzelfde adres zijn nog BIJ W. LOURENS BAKKER Lz., OOSTEREND. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.60 de dubbele flacon. £27> pond. welke uok gebruikt kun worden als lichte PRUIMTABAK, Verkrijgbaar in het Tabak- en Sigaren-Magazijn Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Deze INKT vloeit gitzwart uit de Pen, wordt niet dik en kleeft of plakt niet. Deze INKT is, benevens de andere bekende Gallus-, Tannin-, Aleppo-, Alizarin-, Kei zer-, Schrijf- en Copiëer-Inkt, Goud-, Zilver-, Salon-, groene, blauwe roode, Car- min, Metaal en andere Inkt-soorten en verkrijgbaar in lederen Boekwinkel ruime sorteering, goedkoop en zeer geschikt voor NIEUWEDIEP. Hoofdgracht No. 49. van lostanianée-Fortretten. Net afgewerkte Album-Portretten f 1 Twee groote Cabinet-Portretten f 1.— Kanaalweg, hoek Langesteeg. Magaasl] n in de meeste verscheidenheid en prij zen, van Gebr. DQBBELMAN. Voor winkeliers en slijters zijn de prijzen als aan de fabriek te Nijmegen. L 87. Weststbaat. L 88. wordt geleverd a 80 en 85 Cent per kilo, in vaatjes van pl. m. 11 en 22 kilo, franco elk station, onder rembours, door H. BRUNSTING Rzoon, Kerkstraat, Bellen. TRADE MARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bjj J. KORVER, SpoorstraatJ. KORYER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko- j ningstraat; W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, j Middenstraat D 233-234Werklieden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan boek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg E. LABOUT, Vroonstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER, j In bet bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE fl.80 f per ft ons. den boven en benedendraad direct van de garenklos naaiende. De schoonste dubbele stiksteek. Volkomen geruisehlooze beweging. Groote duurzaamheid. Uiterst eenvoudige behandeling. Onversljjtbare roteerende inrichting. Het naaldenbreken is bijna geheel overwonnen. Elke aan beveling is overbodig, wijl het grootste voordeel, gemak en tijdwinst, door een ieder direct verstaan wordt. Deze Machines zijn verkrijgbaar voor haiid- en trapbewegilff met of zonder kast, alsmede in het grootste soort voor Kleermakers, in bet GrBBES. TsT-A^EL Do vreemdeling lachte op een eigenaardige for8che wijze. Als om een pijnlijke gedachte te doen verdwijnen, streek hij met de hand over zijn verweerd gelaat en den reeds sterk vergrijsden baard en terwijl hij vlak voor Harold ging staan sprak hij: «Met zulke fraaie principes zult gij 't in dit land niet ver brengen. Maar mettertijd leert men alles. Ik ken menig advocaat, die het vroeger niet met zijn geweten overeen kon brengen om een zakkenroller te verdedigen, en hoe lang duurde het voor hij valsehe eeden, bedriegelijke bankroeten, roof, moord en doodslag met gladde woorden wist voortestellen als onschuldige, kleine dwalingen of godgevallige werken, al naardat er zilver of goud in zijn zakken stroomde Als gij in uw leven niets ergers doet als dat gene, waarvoor ik uwe hulp inroep, dan kunt gij eenmaal zoo rustig de eeuwigheid ingaan als een kind, dat nog niet leerde denken, en dus ook niet zondigen." //Waarvoor verlangt gij mijne hulp?" vroeg Harold, terwijl hij den vreemdeling een stoel reikte en naar de tafel ging, waarop nog dezelfde schrijfgereedschappen stonden en lagen, die hij zich bij het openen van het bureau had aange schaft. wDie korte rust zal ik nemen," zeide de vreem deling, terwijl hij onverschillig ging zitten, //met het schrijven is er intusschen zoo'n haast niet, ten minste niet hier," en toen hij bemerkte dat Harold hem verbaasd aanzag, voegde hij er bij //Mij dunkt, gij kunt er niet veel bij verliezen, als uw bureau eens een halvcn dag gesloten blijft." z/Gij wilt dat ik u zal vergezellen?" vroeg Harold twijfelachtig, niet wetende of hij aan het raadselachtige verlangen gevolg zou geven. wDat is het," kreeg hij beslist ten antwoord, z/en wel dadelijk. Haast u daaromneem inkt, pennen en papier mede, want daar, waarheen wij ons begeven, zouden wy vergeefs naar zoo iets zoeken. Eerst echter moet gij op uwe eer beloven, éen eeuwig, onverbreekbaar zwijgen te bewaren over alles, wat gij mocht zien en hooren. //Aarzelt gij? Komaan, indien gij een mede- mensch, wel is waar onder eenigszins buitenge wone omstandigheden, niet met uw raad en hulp wilt bijstaan, zeg het ronduit, dan moet ik mij tot een ander wenden. Gij zult het echter op uw geweten hebben, wanneer gij door uw dralen ongeluk over onschuldige hoofden brengt." z/Gij kunt ten minste eenigszins aangeven van welken aard deze onderneming is, mijnheer z/Mijn naam doet niets ter zake," viel de vreemdeling hem in de rede, en steeds barscher fronste hij de wenkbrauwen, //als gij dat gemak kelijker vindt, zoo kunt gij mij Webster noemen; wat die onderneming echter betreft nu, die zult gij op de plaats zelve beter leeren kennen, dan ik u die met enkele woorden kan beschrij ven." Hij stond met een ongeduldige beweging op. //Aarzelt gij nog ging hij voort, //denkt gij dan, dat ik bij dit hondenweer dien langen weg gekomen ben, om mij als een schooljongen te laten uithooren? Wilt gij met mij mede gaan of niet? Antwoord met ja of neen. Zijt gij soms bang voor uwe eigen persoon, vraag dan uzelven af, of iemand, die u nooit eerder gezien heeft, er belang bij kan hebben u nadeel te berokkenen. Het is waar, de manier waarop ik uwe hulp ben komen inroepen, boezemt geen bijzonder vertrouwen in, ten minste niet aan een vrees achtige ziel «Vrees ken ik niet," hernam Harold vastbe raden, //maar zal ik mij steken in een zaak. waarvan ik den omvang niet ken, en waarvan ik niet eens weet of zij met mijne betrekking wel iets te maken heeft? Mijn bedenken is, dunkt mij, zeer goed te verdedigen. Intusschen, ik zal aan uw wensch voldoen. In allen gevalle kan ik nog terugtrekken, als ik aan iets mocht gaan twijfelen." Over het verweerde gelaat schoot een bijna dreigende lach. «Dat kunt gij natuurlijk," klonk het Harold spottend in de ooren, //maar ik verzeker u op mijn woord, dat het niet geschieden zal. Nu hoop ik dat hiermede aan uw laatsten twijfel een einde gemaakt is. Vijf minuten hebt gij tijd, om u gereed te maken dan moeten wij voort. Wij hebben tien Engelsche mijlen af te leggen, en het is nog twee en een half uur vóór midder nacht." z/Hebt gij een paard voor mij?" z/Wij zullen met een wagen gaan. Te paard zouden wij er vlugger geweest zijn, maar bijzon dere omstandigheden dwongen mij een wagen te nemen." //Binnen vijf minuten ben ik tot uw dienst," zeide Harold, en hij begaf zich naar de slaap kamer, die aan het bureau grensde. Uit de ge jaagdheid, waarmede hij zich voor den nachte lijken rit gereed maakte, bleek echter duidelijk, in welke spanning hij verkeerde over het ge heimzinnig optreden van den raadselachtigen vreemdeling. Want deze had nauwelijks eenige malen met gebogen hoofd en met de handen op den rug de kamer op en neer geloopen, of Harold was weder bij hem, hing een tasch met schrijf materialen over den schouder, en verklaarde zich gereed om te vertrekken. «Tegen koude en regen zijt gij niet best be schut," merkte Webster op, terwijl hij den ad- vokaat met een vluclitigcn blik van liet hoofd tot de voeten opnam, //maar in het rijtuig vindt gij paardedekens." //Bekommer u daar maar niet om," antwoord de Harold, «als ik een weekeling was, dan zou ik mij uit eigen beweging wel beter instoppen maar wees zoo goed de deur te openen, ik zal de lamp uitblazen en u volgen." //Nog een oogenblik", begon de vreemdeling weer, terwijl hij zijn hand ophief, en Harold scherp in de oogen keek, «ik herhaaleen on verbreekbaar zwijgen wordt van u verwacht. Verder raad ik u, naar niemand te kijken, on verschillig wie er ook met ons meegaan. Gij moogt niets vragen, en ook geen antwoord geven als men u iets vraagt. Gij moet iedere gelegen heid tot gesprek ontwyken, want hierdoor zooveel kan ik u wel zeggen zou een diepge- achokte ziel uit haar treurige rust opgewekt wor den." Hier bleef hij steken. In zijn donkere oogen flikkerde het vuur van een onverzoenlijken haat, toen hij, als tot zichzelven, er bij voegde«en zij heeft rust noodig, al is het dan ook maar een schijnbare rust, om al haar kracht bijeen te verza melen toen wendde hij zich af, opende de deur en trad snel naar buiten. Harold was dadelijk aan zijne zijde, en met haastige schreden richtten zij zich naar een afgelegen gedeelte van de stad. Geen van beiden sprak een woord. Harold had genoeg gezien en gehoord, dat Webster niet ge stoord wilde worden in zijne overpeinzingen; deze echter gedroeg zich verder, alsof de jonge notaris niets meer was dan een werktuig in zijne handen. Hij lette op hem niet meer dan op de beweeglijke schaduwen, die telkens als zij een lantaarn voorbij kwamen, zich nu eens voor hen uit, dan weer achter of op zijde vertoonden. Voor het weder schenen beiden ongevoelig te zijn, vooral in de stemming waarin zij op het oogenblik verkeerden. Al blies de wind ook ijskoud door de straten, en al sloeg de motregen hen ook in het gelaat, zij gingen steeds even snel voort. Toen zij een kwartier hadden geloopen, kreeg de eentonige rij huizen een ander aanzien, en werd hier en daar door kleine huizen en bouw terreinen afgebroken. Zij waren toen in een wijk, die voor het handelsverkeer minder gunstig gelegen was en tot woonplaats diende voor de mindere klassen der bevolking, hoofdzakelijk arbeiders. Ook hier bleven de menschen om het koude, vochtige herfstweer in huishier en daar scheen een flauw licht door de slecht gesloten blinden. Voor een houten huisje van ó4n ver dieping bleef Webster staan, en terwijl hij de hand aan den mond bracht, liet hij een kort, schel gefluit hooren. Dadelijk daarop hoorde men in de nabijheid liet rollen van een wagen, en gelijktijdig werd de huisdeur van binnen geopend. Het getem perde licht eener lamp viel naar buiten, en bij dit licht zag Harold in de nauwen gang twee vrouwengedaanten, waarvan de een gewikkeld was in doek en mantel, terwijl de andere, die de lamp droeg, in een eenvoudige huisjapon was gekleed. Op het gelaat der eerste kon Harold slechts een vluchtigen blik werpenhet was eene vrouw op vergevorderden leeftijd, op wier doods- bleeke trekken een heftige, smartelijke gemoeds aandoening te lezen stond. Niet minder aan gedaan scheen de andere te zijn, een lief meisje, slank en sierlyk gebouwd, wier gestalte de schoonste maagdelijke vormen had. Ondanks het late uur was het bruine haar nog glad langs de slapen gestreken, en met de zwarte wenk brauwen deed dit haar zachte tint des te meer uitkomen. Misschien waren haar groote donkere oogen gewoon kinderlijk vroolijk te stralen, maar op dezen avond verrieden zij vrees en beschroomd heid, terwijl een eigenaardig zenuwachtig tril len van de frissche lippen den indruk gaf, dat alleen de tegenwoordigheid der andere vrouw haar weerhield om in een luid snikken uit te barsten. Hoewel het duidelijk was dat zij twee i mannen verwacht had, lette zij toch nauwelijks j op hen. Hare volle teedere opmerkzaamheid schonk zij aan de vrouwuit een duidelijk zicht- baren familietrek maakte Harold op, dat deze f liaar moeder was. Een groet werd er niet gewisseld. Wel echter I bemerkte Harold, dat toen de vrouw voor zijn l geheimzinnigen begeleider stond, het op gedemp- f ten toon van hare lippen klonk: «Moet het dan toch? Kan het niet anders?" I «Het moet geschieden," antwoordde Web- ster streng, «het is een plicht, en dien moet gy vervullen." «Mijn krachten zullen mij begeven ik zal onder al de vreeselijke indrukken bezwijken,# zeide de vrouw nauwelijks hoorbaar. «Denk aan uwe dochter," vermaande Web ster haar, «gij zijt het tegenover haar verplicht.# Nog dieper liet de vrouw haar hoofd zinken. Voor zij woorden had kunnen vinden om een antwoord te geven, rolde een open reiswagen, door twee paarden getrokken, voor de deur. «Komaan, vooruit," riep Webster weder op strengen toon, «iedere minuut die verloren gaat, kan noodlottig worden." De vrouw keerde zich om en kuste het meisje. «Wees niet bang, Charlotte," sprak zij met bevende stem, «wat beduidt een nachtelijke rit van een paar uren Hij, op wien ik vertrouw, is de zekerste borg voor mijn veilige terug komst." Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkerjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4