't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1405. Woensdag 4 Augustus 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 3 Augustus 1886. De feestvierende vergadering der onderofficiers-vereeniging der -zeemacht Admiraal de Rugter, Zondagavond in Musis Sacrum gehouden, was druk bezocht. Programma was zeer afwisselend. Voor drachten op muzikaal eu litterarisoh ge bied hielden de bezoekers aangenaam bezig, terwijl 't opvoeren van een paar blijspe len en gymnastische oefeningen 't genot niet weinig verhoogden. Onder de mu zikale voordrachten, verdienen de beide nummers, door den heer Blokker op de Oboe uitgevoerd, een woord van waar deering. De wedstrijd op muilen gaf meermalen aanleiding tot grappige too- neelen. In de Tweede Kamer der Staten- Generaal is Vrijdag jl. de wijziging der begrooting van oorlog 1885 (vergoeding voor gebroken glasruiten te Helder), goed gekeurd. De minister van oorlog (de heer Weit- zel) zegt, dat de ingezetenen in den Hel der in tijds bekend zijn gemaakt, met het voornemen, om met zwaar geschut te schieten en dat zij weten wat hun dan te doen staat. Desniettemin hebben zij veel nadeel geleden door het springen van ruiten, een schade, die volgens de meening van den landsadvocaat moet vergoed worden. Ter vermijding van proceskosten heeft de minister de schade vergoed. Zr. Ms. schroefstoomschip 4e kl. Sommelsdijk, in herstelling bij 's Rijks werf te Amsterdam, is zooverre gereed, dat genoemde bodem eerstdaags naar de Directie der Marine alhier zal worden overgevoerd om proef te stoomen. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegraphisch be richt, is Zr. Ms. zeilkorvet Nautilus," onder bevel van den kapitein ter zee C. A. Le Bron de Vexela, in den namiddag van 29 Juli van Edinburg vertrokken, koers stellende naar Nederland. Aan boord was alles wel. Het commandement over Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. Koningin Emma der Nederlanden, in reparatie liggende aan 's Rijks werf alhier, werd Zondag door den kapt.-luit. ter zee H. Quispel aan den kapt. ter zee J. H. Commijs overgegeven. Het bevel over Zr. Ms. wachtschip al hier werd door den kapt. ter zee J. H. Commijs, op de gebruikelijke wijze over gegeven aan den kapt. ter zee A. baron Collot d'Escury. Vrijdag werd de kleine gouden medaille uitgereikt aan den scheepskok aan boord van de »Evertsen," J. L. Kramer, en de zilveren medaille aan J. J. van Rijsinge, vuurstoker lste kl., P. Visser2de zeilmaker v. k.L. J. van Hamelsveld, officierskok, allen aan boord van het wachtschip te Willemsoord en aan F. Leertouwer, matroos lste kl. aan boord van »Het Loo." Benoemd tot adelborsten lste kl. de adelborsten 2de kl., lste afdeeling, bij het Koninklgk Instituut voor de Marine jhr. C. Roëll, C. M. Van Rijn, jhr. H. L. Quarles Van Ufford, jhr. F. M. L. Van Geen, W. Gaade, P. Te Veltrup, S. Van Lennep, G. Van de Pol, J. J. Oudemans, W. B. K. Boom, E. baron Van Heerdt tot Eversberg, E. Maes, R. Peaux, J. H. Ketjen, J. G. W. J. Eilerts de Haan, C. A. Fock, J. A. Van Zadelhoff,F. C. Schaalje, W. H. Nolthenius, C. Kruys, L. H. G. Krol, W. C. B. Wintgens, L. Hamming, J. H. Hamming, J. H. Junius, H. G. Leembruggen, H. H. Deleourt Van Krim pen, W. F. Gaymans, G. L. 't Hooft, A. J. Loke, G. J. J. Verdam, C. F. Pabst, C. A. M. Van Vliet, W. P. Pook Van Baggen, R. F. Van Brakel Schimmel, L. De Waal. Benoemd tot adjunct-administrateur bij de zeemacht, de adspirant-administrateurs J. M. Tromp, J. H. M. Nittel, J. Berkel- bacb van der Sprenkel, C. E. De Eerens H. L. De Bruyn Kops. G. A. Day Ou wens en K. Van der Heiden. Op het eiland Texel heeft zich te Koog een geval van pokziekte voorgedaan. Aan de op het fort De Harssens ge plaatste machinisten le en 2e kl is de rang gegeven van fortificatie-opzichter. Er is volgens De Verzekeringsbode uitzicht geopend, dat op de eerstvolgende staatsbegrooting een post zal gebracht worden ter bevordering van het streven van het Pensioenverbond. In den nacht van 28 op 29 Juli is in een der politiebureau's te Amsterdam binnengebracht een jong mensch, kan toorbediende, wegens het dragen van een verborgen wapen, waarmede hij op den Dam een voorbijganger had gedreigd. Omtrent de begrafenis der slacht offers van het oproer te Amsterdam, kun nen we nog bet volgende mededeelen Om zes unr waren alle lijken naar de wonin gen van bun bloedverwanten gebracht, terwijl de gesneuvelden Johannes Penning, Jan Johannes Autonius Beuning, Thijs Petersen en Hendrik Behrens uit het Gasthuis op de Oosterbegraaf plaats werden ter aarde besteld. Deze verlieten het gasthuis door de poort aan het Rokin, naast het 8t. Bernardnsgesticht. In de straten van de Jordaan was een nog al talrijke menigte op de been, die echter vrij kalm was. Uit de Boomstraat, Westerstraat en Anjelier- straat vertrokken bijna tegelijkertijd drie lijksta- tiën. Een groote menigte verzamelde zich vooral in de Anjeliersatraat, alwaar Leonard van Dijk woonde. Deze werd door een gedeelte zijner partijgenooten, de sociaal-democraten, ter aarde besteld. Achter den lijkstoet volgde de zangver- eeniging Appollo, waarvan de leden zwarte rouw strikken om den arm droegen, waarin zilveren kwastjes. Deze stoet trok over de Noordermarkt langs de korte Prinsengracht, door de Plantage naar het Ooster-kerkhof. Aldaar aangekomen, nam bij de geopende groeve de heer P. P. Blankert, voor zitter van de Tooneclelub „Aan de vrijheid gewijd", het woord en zeide het volgende „Namens de afdeeling „Amsterdam" van den „Sociaal-Democratischen Bond," de Tooneelclub „Aan de vrijheid gewijd," de mannenzangvereeni- eeniging „Apollo" en de vrouwenzangvereeniging „Cecilia" acht ik mij geroepen den treurigen plicht te vervullen aan uw graf, mijn jeugdige vriend, door een noodlottig toeval nit het leven gerukt, hier het woord te voeren. „Hadt gij hedenmorgen een blik kunnen wer pen op de plaats des onheils en in de omliggen de straten, hadt gij het gekerm en weegeklag van vrouwen over haar mannen, van weezen over hun ouders, van ouders over hun kinderen ge hoord, gij zoudt uw vroegtijdig afsterven u ten zegen rekenen. Waarom P Ofschoon het hier wel de plaats zou zijn om daarover te spreken, met het oog op de tijdsomstandigheden is het beter dit na te laten. Het oogenblik zal aan breken, dat dit zal kunnen geschieden. Ik wil slechts met de woorden van den dichter Helmers eindigen „Vroeg reeds rust uw stof in vrede, „Brachten we u ter dezer stede, „Treurig blikt ons oog ter neer „Och, hoezeer wij u beminden, „Liefste, dierste onzer vrinden, „Nimmer zien wij u ooit weer „Namens de afdeeling „Amsterdam" van den „8ociaal-Democratischen Bond," de Tooneelclnb Aan de vrijheid gewijd," en de zangvereenigingen Apollo" en „Caecilia" leg ik als blijk van ware hulde en achting en vriendschap deze twee kran sen op uw graf." De krans van de afdeeling der S.-D. B. be stond nit groene lauwerbladen met witte rozen, samengevat door een rood lint met het opschrift „Ter nagedachtenis van onzen dierbaren vriend." Ook door de familieleden werden twee kransen op het graf gelegd. De patroon van den over ledene zat in het familierijtnig. Op do Oosterbegraafplaats werden nog ter aarde besteld de lijken van de ongelukkige vrouw A. C. Jansen, die zoolang onbekend is gebleven, Van Ernst Hendrik Tjaden, Willem van Munster en Abraham Arnoldus Pakoo. Geen maatregelen waren er genomen om het publiek te weren, dat zich wellicht juist daarom zeer kalm gedroeg. Geen enkel woord werd er gehoord dat minder gepast was. De wethouder baron Roëll was ook onder de aanwezigen. Ook op het kerkhof De Liefde" liep alles rus tig af. Doordat deze begraafplaats nog al af gelegen is, was daar geen groote volksmenigte bijeen gekomen om de slachtoffers van het oproer te zien begraven. Aldaar werden achtereenvolgens ter aarde besteld de Katholieke slachtoffersPijn, Witte, Steenkamp, Uohlman, Helsloot, Phenniger, Grenter. De plechtigheid was natuurlijk treurig genoeg, vooral de vrouwen storten menigen traan. Aangrijpend was de-teraardebestelling van Helsloot. Deze jonge man was op den dag des oproers op weg naar zijn meisje, toen de onge lukkige kogel hem trof; sij zouden de volgende week getrouwd zijn. Het meisje was op het kerkhof en wekte natuurlijk het medelijden van ieder op. Witte was lid van het pchuitenvoerdersgild en werd door de leden begraven. De president, de heer H. Jochems, dankte namens de familie voor de eer, den doode bewezéfc Alhier was tegenwoordig de heer C. Inman Barnard, correspondent vaq de „New-York-Herald, te Parijs. Op de Westerbegraafplaats werden vier per sonen aan den schoot der aarde toevertrouwd. Ook hier waren honderden personen tegenwoordig. Cornelis Johannes WesSelsz, Gerrit Riet en Jo- han Ehlebracht werden het eerst begraven. De broeder van den laatste - dreigde van aandoening in het geopende graf te storten, maar werd door zijn bloedverwanten ondersteund. Aan den 15jarigen Herman Koerts werd de laatste eer bewezen. Op niet een Kerkhof is de orde verstoord. De menigte volgde meestal net ongedekte hoofden het lijk. Politie was er bijna riet tegenwoordig. Het Handelsblad meldt, dat ook de sociaal-democraat Van der Stadt Zaterdag in den vroegen ochtend in hechtenis is genomen. Een gerucht, dat ook Dom ela Nieuwen- huis te Leiden zou zijn gearresteerd, wordt thans tegen gesproken.1 f De socialistische vergadering, die Zon dag jl. in het Volkspark te Amsterdam zou worden gehouden, is door de overheid verboden. Onder de Maandag gedooden bevindt zich volgens het Vliegend Blad ook de colporteur van Recht voor Allen, Kramer, die op de vergadering der sociaal demo craten, waar op den heer Stork geschoten werd, een sabelhouw ontving. Er heeft zich te Amsterdam een com missie gevormd, om giften in te zamelen voor de betrekkingen van hen, die bij het oproer het leven hebben verloren. De toestand van den agent van politie Korfmaker, die de vorige week in de Looierstraat te Amsterdam zoo lafhartig werd mishandeld, wiens dood reeds was gemeld en die thans in het Binnengasthuis wordt verpleegd, is bevredigend. Zondagmiddag heeft de justitie een onderzoek ingesteld in de socialistische drukkerij Exelsior in de Westerbaanstraat te 's-Gravenhage. Het onderzoek schijnt echter tot niets geleid te hebben. Het 3de bataillon van het 7 de reg. inf. te Amsterdam is Zaterdagmiddag jl. tot nader order, gekazerneerd in het Pas santenhuis op de Lauriergracht aldaar, in de onmiddellijke nabijheid dus van den Jordaan. De Burgemeester van Amsterdam, Overwegende, dat in een gedeelte der Gemeente de openbare orde op diep te betreuren wijze is verstoord, en dat het in dien toestand noodig is algemeene voor schriften van politie uit te vaardigen Overwegende, dat het venten en het verspreiden op den openbaren weg van nieuwsbladen of andere gedrukte of ge schreven stukken tot wanordelijkheden aanleiding geeft; Gelet op art. 187 der Gemeentewet Verbiedt het venten en het versprei den op den openbaren weg van alle nieuwsbladen of andere gedrukte of ge schreven stukken. Terschelling, 30 Juli. In de Raads vergadering, gehouden den 27sten 11. is de rekening over het jaar 1885 aange boden. De ontvangsten beliepen f25,870,65, de uitgaven f 28,266,28Vsi zoodat ze sluit met een nadeelig saldo van f 2385.63Ya. De Gemeentegasfabriek te Dordrecht gaf in 1885 een batig saldo van f 25,847. De Gemeenteraad van Breda heeft den gasprijs tot op 7 cent per Ms ver laagd. In den tuin van den heer J. v. d. L., te Boxtel staat een aardappelplant, af komstig uit Aken. Deze is zoo verbazend in wasdom, dat het loof bovenaan een ruimte beslaat van 5 meters in omtrek en de enkele struik p. m. een vat aard appelen zal opleveren. Door burgemeester en wethouders van Amsterdam is naar ouder gewoonte weder toegestaan, dat de kinderen in de tweede week van Augustus, des middags na afloop van de beurs, op het beursge bouw trommelen. De lijken der twee Markers, die onlangs in den stormachtigen nacht door het omslaan van den botter verdronken zijn, zijn nabij de Ketel opgehaald en naar Marken vervoerd. Uit Wormerveer wordt gemeld Een zeer droevige plechtigheid had Vrijdagmiddag plaats. Donderdagmorgen uit het Binnen-Gasthuis te Amsterdam per Alkmaar Packet" herwaarts ver voerd, werd Vrgdag uit de ouderlijke woning ter aarde besteld het lijk van Lambertus Gorter, den oppassenden 20- jarigen jonkman, die op zoo noodlottige en volkomen onschuldige wijze het leven verloor bij de Amsterdamsche troebelen. Gorter, die reeds eenige jaren te Am sterdam woonde, had daar sedert enkele weken een ijzerwinkel geopend. Maandag avond circa 10 uur spoedde hg zich na een commissie, zgn handel betreffende, door de Anjelierstraat, huiswaarts. In genoemde straat was het volkomen rus tig, en zaten de menschen buiten op stoepen en banken. Plotseling treft hem een kogel in den hals en valt hg neder. Dit gebeurde ter hoogte van het perceel no. 99, bewoond door den hr. Cornelissen, die Gorter toevallig kende. Deze, toe geschoten, deed hem in zgn huis bren gen, waar hg aanstonds overleed, en van waar hg te middernacht door de politie naar het gasthuis vervoerd werd. Men weet nog niet van waar de kogel kwam. Van de militaire macht, over de huizen heen, is bijna ondenkbaar. Niet onmogelijk is uit een der huizen gescho ten en werd Gorter het slachtoffer eener vergissing. De deelneming met het achtenswaardig huisgezin, dat zich op zoo noodlottige wijze een zoon ontvallen zag, is algemeen. Bij het gerechtelijk onderzoek in zake den moord op vrouw Claessens te Maastricht gepleegd, zgn feiten aan het licht gekomen, die zeer bezwarend voor den gearresteerde Van Darame kunnen geacht worden. Zoo o. a. werden eenigen tijd vóór den moord in het bed van de verslagene, doozen met lucifers gevonden, die vermoed worden door v. D., bij een bezoek aan zijne schoonzuster, daarin te zgn gelegd met het misdadig doel het bed te doen vlam vatten en zich op die wijze van haar te ontdoen. Voorts is door een vrouw verklaard, dat zij na den moord een jasje voor v. D. heeft ge- wasschen, waarop zich bloedvlekken heb ben bevonden. Ook had zij opgemerkt, dat de mouw van het jasje, waarschijnlijk tengevolge eener worsteling met zijn slachtoffer, was gescheurd. Ondanks al deze feiten blijft v. D. zijne onschuld betuigen. Op klaarlichten dag, Dinsdagoch tend omstreeks negen uur, is, naar de Midd. Ct. meldt, uit het huis van arrest te Middelburg, een gevangene ontvlucht, zekere 24jarige, van Antwerpen geboortige zeeman Joseph Knaepen, die sedert een dag of twaalf onder verdenking van dief stal preventief gevangen zat. Terwijl hij in de wandelcel een luchtje schepte, schijnt hij aan het toezicht van den surveilleerenden gevangenbe waarder ontsnapt te zgn en is hij over den muur aan de zijde van de stadsschuur geklommen. Daar sprong hij van een hoogte van ongeveer vier meter op het gazon, waarbij bij voorover viel en zijn hoofddeksel, pet, te water geraakte. In een ommezien was hij weder op de been en liep langs de houten omrastering naar de Winterstraat. Aanvankelijk liep hij bedaard, maar weldra zette hij het op een loopen in de richting naar Souburg. Zijn signalement luidtzeemanskleeding hemd en hemdrok, gevangeniskleedij ge merkt No. 4, lang 1,73 M., aangezicht smal, voorhoofd laag, mond klein, oogen grijs, haar en kleur bruin, neus en kin spits, wenkbrauwen bruin en geen baard. Vermoedelijk beeft hij zich bg het o ver- klimmen aan de handen gekwetst. Onmiddellijk zgn pogingen tot opspo ring in het werk gesteld, totnogtoe echter niet met het gewenschte gevolg. Het Bat. Nieuwsblad van 26 Juni bevat een verbaal van den aanval van Toekoe Oemar op het stoomschip Hok Canton ter reede Rigas. Na het ontvangen van het telegraphisch bericht der gebeurtenis, schreef hetzelfde blad //Het lot der dooden is benijdenswaard, ver geleken bij dat van de arme vrouw van den kapitein en van de zeven schepelingen, die door de Atjehers het land zijn ingevoerd. «De vraag is: wat kan voor hen worden gedaan? wNaar het ons voorkomt betrekkelijk weinig. «Gewapenderhand kunnen wij hen met geen mogelijkheid bereiken. Een gewapende vervolging van Toekoe Oemar zou gelijk staan met een marteling der gevangenen, die van den eenen kant des lands naar den anderen zouden worden gesleept. «Het is waar, dat wij den Atjeh-oorlog be gonnen zijn ter beteugeling van den zeeroof, en dat het voorgevallene zonneklaar aantoont hoe slecht wy dat doel hebben bereikt. «Maar voor het moment en in de zaak van de Hok Canton kan men beginnen met dat ter zijde te laten, om zich eenvoudig bezig te houden met de vraaghoe krijgen wij spoedig onze gevangen schepelingen en de ongelukkige mevrouw Hansen verlost. «Het antwoord is: met geld. «Het is natuurlijk Toekoe Oemar, vooral met het oog op den poeasa-tyd, te doen om geld, waaraan, zooals herhaaldelijk uit onze Atjehbrieven bleek, groot gebrek heerscht on der de vijandelijke benden. wDit vaststaande is de weg aangewezen." Een telegram uit Singke meldt, dat Toekoe Oemar voor zijn gevangenen een losprijs van 50,000 dollars eischt. Van den Gouverneur van Atjeh is onder dagteekening van 20 dezer het volgend tele gram ontvangen: Gezagvoerder Hok Canton Hansen over leden. Zes inlanders terug. Vrouw gezag voerder en machinist nog in handen van Oemat te Rigas, worden goed behandeld. Hoe- loebalang (van) Rigas en Lambessi naar Kotta Radja afgehaald, door hen gegevens verstrekt. Bevolking Rigas gevlucht uit vrees voor Oemar, die 150 gewapenden bij zich heeft. Dadelijk handelen urgentexpeditionaire machtoorlog schepen Merapi, Sambas, Palembang, gouver- nements ss. Zeemeeuw, landmachtoverste Van Teijn 350 man infanterie met mineurs, geneeskundige dienst, intendance en dwang arbeiders vertrekken heden namiddag. Land macht aan boord Devonhurst. Operatie zal vermoedelijk in eenige dagen afloopen. Heldersche Moppen. Onderwijzer//Hoe noemt men de tan den, die wij het laatst krijgen Marietje //Valsclie tanden, mijnheer". o De kracht der gewoonte «O, dokter, wat ben ik blij dat u komt. Ik heb toch weer zoo'n pijn aan mijn voet. Die likdoorns //Likdoorns zoo, kom laat my je tong eens zien o Een heer wordt op Nieuwjaarsdag door een zoogenaamden nieuwjaarwenscher toegesproken z/Veel heil en zegen, mijnheer, een gelukkig jaar, mijnheer, gezondheid bij u en uw huis houden mijnheer z/Och, ga toch door, bervent, het is je toch maar om centen voor een borrel te doen. (Een oogenblikje later.) Nou, daar heb je wat, ik heb 't zoo niet gemeend, hoor!" «Ik ook niet, mijnheer o De nachtwacht. Hei daar, niet zoo hard zingenje verstoort de nachtelijke rust. Maar ik zing niet. Je hebt toch willen zingen. Neen, ik verzeker je dat ik er volstrekt geen plan op had. Ja maarje hadt toch kunnen zingen dus rustig naar huis, of anders mse naar het politie-bureau

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1