't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1408. Zaterdag 14 Augustus 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer 5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. AUGUSTUS (Oogstmaand), 31 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 48 m. Onderg. 7 u. 17 m. Zondag 15 Maria Hemelvaart. Maandag 16 Hartjesdag. Dinsdag 17 "Woensdag 18 Donderdag 19 Einde Hondsdagen. Vrijdag 20 Zaterdag 21 FosterUen. LIJST DER BRIEVEN enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2de helftt der maand Juni: Mej. A. Wessel, Alkmaar. Mej. A.Wessel, id. Mej. F. Schenk, Amsterdam. A. Willems, id. F. Zwager, id. Mej. B. Meijst Valks, id. D. de Vries, Franeker. Mej. M. P. Van der EistVan de Putte, 's Gravenhage. Major Frits Von Happe, Haarlem. P. Boole, Sche- veningen. Wed. Hasselaar, Utrecht. Klaas Bosman, Zwolle. Van het Hulpkantoor WieringenE. De Haat, Nijmegen. Verzonden geweest naar AmerikaA. F. Overtoom, Colen. De Directeur, POLVLIET. HELDER, 13 Augustus 1886. Mej. E. Elte, van hier, beeft Dins dag te 's Hage diploma als hoofdonder- wijzeresse bekomen. De luit. ter zee 2e kl. W. A. Palm, officiér van politie bij bet Kon. Instituut voor de Marine alhier, wordt met 1 Sept. a. s. op non-activiteit gesteld en ver vangen door den luit. ter zee 2de kl. P. C. Zwaan. De adelborsten le kl. jhr. C. Roëll, C. M. van Rjjn, jhr. F. M. L. van Green, S. van Lennep, W. B. K. Boom, E. baron van Heerdt tot Eversberg, C- Kruys, W. C. B. Wintgens, H. H. den Court van Crimpen, C. F. Pabst, R. F. van Brakel Schimmel en L. de Waal worden met 1 Sept. a. s. ge plaatst aan boord van Zr. Ms. scbroefstooni schip Zilveren Kruis,terwijl de adel borsten le kl. jhr. H. L. Quarles van Ufford, P. te Veltrup, G. van de Pol, R. Paux, J. H. Ketjen, 0. A. Fock, J. A. van Zadelkoff, W. H. Nolthenius, L. H. G. Krol, L. Hamming, H. G. Leembruggen, W. F. Gaymans, G. L. 't Hooft, G. J. J. Verdam, C. A. M. van Vliet en de adjunct-administrateurs J. M. Tromp en G. A. Daey Ou wens met gelijke dagteekening worden geplaatst aan boord van Zr. Ms. sehroefstoomschip Koningin Emma der Nederlanden. Van de Grondwetsvoorstellen, waar over eindverslag wordt uitgebracht, zal uitgezonderd zijn het hoofdstuk betreffende bet kiesrecht. Daaromtrent is een voor- loopig verslag opgemaakt. Naar wjj vernemen (zegt het D. van 's-Gravenhage) is de Regeering niet voor nemens het wetsontwerp op den kinder arbeid opnieuw aanhangig te maken. De brievengaarder van Roorda- huizen (Idaarderadeel) is, naar gemeld wordt, gevangen genomen, verdacht van bet openen van aangeteekende brieven en het zich toeëigenen van den inhoud. Onder de bedienden van een café restaurant te Scheveningen, dezer dagen wegens wangedrag ontslagen, behoorde ook een uit Rusland verbannen nihilist. Door den schipper en de bemanning van de bom de vrouw Marie, SCH. 120, reeder de heer A. de Mos, is bij den waterschout te Scheveningen een aanklacht gedaan tegen de bemanning van de Fransche sloep T. R. 76 van Tronville, wegens het afsnijden van een ankerkabel •n zich toeëigenen van een anker. Tegen Scheveningsche visschers is daar entegen ook een soortgelijke aanklacht gedaan door den schipper van de Gleaner, uit North Shields. Ook die zaak wordt op verzoek van de Engelsche Regeering onderzocht. De commissaris van politie te Delft vraagt door middel van een extra Politie blad de opsporing en aanhouding van Jobannes Vink, geboren te Vlaardingen, oud 22 jaren, milicien sergeant bij bet le batt., 4de reg. inf., in garnizoen te Delft, die in den nacht van 7 op 8 dezer uit de arrestantenkamer in de kazerne te Delft, waar hij als verdacht van dief stal in voorarrest zat, ontvluchtte. Zijn sig nalement is als volgt: aangezicht en voor hoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin spits, haar en wenk brauwen rossig, lang 1.87 meter, gekleed met kapotjas, blauwlaken broek en pet, nummer van zijne kleeding 1643. In verscheidene bladen leest men het verhaal van een kastelein in Den Haag, die het slachtoffer is geworden van een drietal kwartjesvinders. Alle mogelijke couranten klein en groot, hebben indertijd onophoudelijk, tot ver velens toe, om te strekken tot waarschu wing, staaltjes van hetzelfde boerenbedrog aan de eene en dezelfde naïeveteit aan de andere zijde medegedeeld de kwartjes vinders en de boer van Vijgen in den schaft- kelder (in Hannesvan Rosier Faassen) hebben van zich doen spreken in den lande, 't helpt allemaal niets. Misschien moest men van het gevaleen berijmd verhaal laten maken door een Schenkman en dit dan *op een bekende wijs« aan een draaiorgel prijsgeven, zegt de Arnh. courant. De machinist Cremers, die Vrijdag jl. bij de ontsporing van de stoomtram tusschen Vechel en Dinter, onder de loco motief geraakte en daardoor hevige brand wonden bekwam, is Zondag in het gast huis te Vechel overleden. De toestand van den stoker is zonder gevaar. De beambten dezer stoomtramweg maatschappij zijn door de directie verze kerd bjj de Eerste Nederlandsche Verze keringmaatschappij tegen Invaliditeit en Ongelukken te 's-Gravenhage, zoodat, naar men verneemt, aan de weduwe een bedrag van f1000 zal worden uitgekeerd. Men schrijft uit Flakkee: Sedert een paar dagen is hier de be kende ziekte hoofdzakelijk in de vroege en blauwe soorten van aardappelen op onrustbarende wijze toegenomen. Het loof is bjjna geheel verdord; ook zijn reeds zieke knollen gevonden. De late jammen zijn wel iets in den groei be lemmerd maar zijn nog vrij van ziekte. De beschotten van koolzaad en erwten zijn zeer min, erwten van 8 tot 16 mud per bunder en koolzaad van 16 tot 28 mud. Ook in de omstreken van Deventer is de aardappelziekte in de laatste dagen zeer toegenomen. Het loof wordt op vele vele akkers zwart. Het bederf is ook reeds in den knol. De opbrengst van de meeste aardappelsoorten is even wel zoo groot, dat de prijzen niet hoog zullen worden. De directie der Holl. Spoorwegmaat schappij heeft, volgens de N. R. Ct., dezer dagen van het departement van water staat een aanschrijving ontvangen, om zich voor te bereiden op een verlegging van haar spoorweg naar IJmuiden, tot ongeveer 400 meters van het Noordzee kanaal, met een ombuiging om het terrein bestemd voor visschershaven. De directie heeft echter uitstel verzocht, omdat zij gelooft dat er toch geen uit zicht bestaat op een spoedige verwezen lijking der havenplannen. Jl. Vrijdag gaf de heer Mr. J. E. Banck, eigenaar van bet eiland Schier monnikoog, aldaar een zeer fraai vuur werk, opgeluisterd door muziek, tot ge noegen van de inwoners en de vele bad gasten, ruim 200 in getal, als slot der feestelijkheden, gegeven bjj gelegenheid van zjjn jaarlijksch bezoek, ditmaal in gezelschap van zjjue echtgenoote. Dat de heer Banck en echtgenoote hier zeer hoog geacht' en vereerd worden, bijna als een vorst in zjjn klein rijkje, laat zich zeer licht begrijpen, als men weet dat hij uit onbekrompen beurs alles aanwendt om het eiland te verfraaien en de inwo ners te bevoordeelen de Jbad-inrichting is ook door zijne onmiddeiljjke tussehen- komst tot stand gebracht en wordt telken jare meer en meer uitgebreid, zelfs heeft hij zijn huis >Rijsbergen« ter beschikking gesteld voor een kinder vacantie-kolonie, en dat alles wordt door hem met kracht gesteund, zoodat dit Noordzeebad levens vatbaarheid toont niet alleen maar zelfs vooruitgaat. Welke waarde dat alles heeft voor de eilandbewoners, kan men eerst recht be grijpen, als men weet, dat men daar bijna geheel moet leven van de scheepvaart, zoodat het Noordzeebad bijna een be hoefte geworden is "bij de tegenwoordige gedruktheid der buitenvaart. LI. Zaterdagnacht is uit een wei land aan de Leidsche vaart te Haarlem ontvreemd een groot zwart merriepaard, omstreeks 14 jaar oud. Opsporing en aanhouding hiervan wordt door den com missaris van politie te Haarlem verzocht. Omtrent het spoorwegongeluk van Zaterdagmorgen te Rozendaal meldt men nader het volgende: De goederentrein No. 586, die te 5.40 uur van Breda aldaar aankomt, is, door dien de wissel niet goed geplaatst was, op een verkeerde lijn geloopen en wel op die, waar men met een anderen goe derentrein aan het manoeuvreeren was. De machinist van den aankomenden trein, het gevaar ziende, remde onmiddellijk, doch niets hielp. Met groote kracht liep de machine in den rangeerenden trein, sneed dien door en verbrijzelde tien wa gens, waarvan een der assen ouder de ma chine bleef zitten, die, uit het spoor gelicht, gedeeltelijk op zijde is gewrongen. Gelukkig zijn geen menschenlevens te betreuren, doch de materieele schade is zeer aanzienlijk. De horloges, in November 1885 den heer P. C. Verhepen op den Haarlem merdijk te Amsterdam onstolen, voor welken diefstal Lavertu en Bot hun straf reeds ondergaan, waren tot dusverre niet alle te recht, 't Is thans der nasporin gen van de rechercheurs Pauhorst en Verbeek gelukt, den heer Verheijen van de 177 stuks 169 terug te bezorgen. Voor het Gerechtshof te Arasterdam werd Dinsdag in hooger beroep behan deld een strafzaak tegen H. C. A. De beklaagde is als machinist in dienst bij de H. IJ. S. M. en deed op 27 April 11. als zoodanig dienst op de stoomtram tus schen Beverwijk en Wijk aan Zee. Op dien dag geraakte een kind van twee en half jaar onder de machine en bekwam daardoor eenige ernstige verwondingen, tengevolge waarvan het denzelfden dag stierf. Een onderzoek door het gerecht ingesteld, leidde er toe, dat de machinist in Juni 11. voor de rechtbank te Haarlem moest verschijnen, beklaagd ter zake, dat hij op 27 April op de hoogte van de buitenplaats Westerhout een kind had overreden, ofschoon hij op 50 M. afstand het gevaar, hetwelk het kind dreigde, kon voorzien. De rechtbank oordeelde de aan klacht bewezen en legde den machinist 15 dagen celstraf op. Van die veroor deeling kwam hg in hooger beroep. Voor het Hof verklaarde hij, dat bij ongeveer 50 meter voor zich een kind zagloopen, terzijde van maar niet op de rails. Er was dus geen gevaar. Hg reed daarom langzaam verder, gestadig luid bellende. Door een bocht in den weg, was het kind daarop een oogenblik aan zijn oog onttrokken, maar op het einde van de bocht bemerkte hij, een tiental meters voor zich, het kind op de rails. Onmid dellijk stelde hij alle pogingen in het werk om da locomotief tot staan te bren gen. Dit gelakte helaas eerst, nadat het kind overreden was. Het O. M. waarge nomen door den adv.-gen. Mr. Op ten Noort, meende dat het vonnis der recht bank onvoldoende gemotiveerd en de schuld van den machinist niet bewezen was. De bekl. toch gaf op, dat hij, toen hij voor 't eerst 't kind bemerkte, nog geen gevaar zag, dewijl het naast de rails liep. Het tegendeel van die opgaaf staat niet vast. De getuigen toch kunnen niet ver klaren wanneer bekl. het kind voor het eerst bemerkte. Wel is waar stond het knaapje op de rails toen zij het zagen, maar dat beklaagde het toen reeds gezien had, stond z. i. niet vast. Spr. requi- reerde daarom de vrijspraak van den machinist. De verdediger, Mr. J. R. Boer lage, kon zich met dat requisitoir ten volle vereenigen. De heer G. H., uit Melbourne, wiens wonderbaarlijke redding en aankomst te Scheveningen wij in ons vorig No. be richtten, is thans, naar wij vernemen, reeds zoover hersteld, dat hij eenige nadere mededeelingen beeft kuunen doen. Hij herinnert zich thans werkelijk, gelijk ver moed werd, op zekeren dag te Portville in de baai van Melbourne een zeebad te hebben genomen, kramp in het been te hebben gekregen, te zijn weggedreven en een drijvenden balk te hebben gegrepen. Hoe lang hij daarop is blijven zwalken, weet hg niet meer. Wel herinnert hij zich vreeselijk van de brandende zon te hebben geleden, die hem een zonnesteek heeft bezorgd, waardoor zijne geestver mogens werden aangetast. De heer H. is nog jong. Op 19-jarigen leeftijd ver liet hg ons land, om te Batavia bij zijnen oom, een bekend uitgever aldaar, werk zaam te worden gesteld. Later begaf hg zich naar Australië en slaagde daar als industriëel. Eerst het vorig jaar was hij in het huwelijk getreden. Het grootste gevaar voor den geestestoestand van den geredde mag thaus als geweken worden beschouwd. Mevr. de wed. H., zijne moe der, is overgelukkig haren zoon aan hare zijde te hebben, en natuurlijk is aan zijne echtgenoote te Melbourne terstond de onverwachte aankomst van den heer H. medegedeeld. Op een der tramignen te Parijs, de lijn Montrouge, heeft dezer dagen een ernstig ongeval plaats gehad. Een der passagiers, die boven op den wagen ge zeten waren, wilde van plaats verwisselen. Hij had daarbij het ongeluk, dat een ge vulde flesch, welke hij bjj zich bad, op dat oogenblik brak, waardoor de inhoud over sommigen zijner medereizigers en over de paarden van bet rijtuig werd uitgegoten. De flesch was gevuld geweest met zwavelzuur, en men kan zich voor stellen welke hevige brandwonden dit ver oorzaakte. Tegen den onvoorzichtigen man zelf, die trouwens de zwaarste ver wondingen had gekregen, is proces-verbaal opgemaakt. Een bijzonder soort dwerg is sinds eenige dagen te Parijs aangekomen. Hg heet Abdurrhaman Pacha, is 60 jaar oud en is nauwelijks 62 cM. lang. Hij is te Bittlis in Turkge geboren. Zijn circas- sische generaalsuniform, zjjn lange grijze baard, zijn hoog voorhoofd en zijne zwarte oogen geven aan zijn gezicht een eigen aardige uitdrukking. Hij is levendig en geestig en spreekt Turksch, Persisch, Rus sisch en Fransch met groot gemak. Twintig jaren lang was hij de hofnar van Abdul-Aziz, die hem den titel van Pacha verleende. Na diens dood vluchtte bij naar Perzië en bleef 3 jaren aan bet hof te Teheran. Verder vertrok hij naar Petersburg en is nu in Pargs. Toen bij voor hef eerst zich daar vertoonde, volgde hem een groote menigte, doch nu is hij reeds een oude bekende voor de Boule vard-bezoekers geworden. Onder het opschrift: »Een circus verongelukt," komt in het Amerikaansehe blad »De Grondwet" 't volgende bericht voor Terwijl de extra-trein, die Forepaugh's circus naar Portland, in Maine, zou over brengen, verleden Vrjjdag op den Maine- Centraalspoorweg het plaatsje Vassaboro naderde, ontspoorden de wagens en vielen van de 50 voet hoogen spoorwegdgk in de Kenebecrivier. Drie wagens bevatten dieren en een wagen bevatte een aantal der bij den circus geëmployeerden. De wagens tuimelden onderscheidene malen over en werden geheel verbrijzeld. Vijf- en-twintig kostbare paarden werden ge dood en vele andere dermate gewond, dat ze moesten afgemaakt worden. De personenwagen bevatte tien manvan welke verscbeidenen uit !den wagen spron gen zoodra ze bespeurden dat deze uit het spoor geraakte. Twee waren onmid dellijk dood. Van de tournure* of de »conside- ration* (zoo noemt men dit onmisbare toiletartikel te Parijs) schijnt nog niet genoeg kwaad verteld te zijn. De Köln. Ztg. deelt nu mede, dat op bet burger casino te Aken verleden Zondag een heer zijn horloge met ketting miste en nergens terug kou vinden, zoodat hij bij de politie aangifte van het geval deed en de bladen spraken van zakkenrollers, die zich in bet gezelschap gedrongen hadden. Eergisteren echter kreeg de be stolene zijn horloge en ketting terug. Het bleek, dat bet aan de tournure* van een der danseressen was bljjven han gen en onopgemerkt met bedoeld klee- dingstuk in de kast was geborgen. Eerst toen zij bet weder gebruiken wilde, be merkte de dame wat er geschied was en zond zij het gevondene naar de politie, die het den reebtmatigen eigenaar weder deed toekomen. Het Ckineesche blad Soen Hoan Djit Ro deelt bet volgende mede De Chineescbe theehandelaren vermen gen dikwijls de thee, die zij aan vreem delingen verkochten, met nagemaakte bladeren. Men kon aannemen dat die knoeierij jaarlijks plaats vondze kon echter niet worden ontdekt. Maar dit jaar hebben de ambtenaren bun uiterste best gedaan om het bedrog tegen te gaan, en het is hun dan ook gelukt 10,000 katis valsche thee te achterhalen, die daarna werd verbrand. Die verbranding heeft een geheelen nacht geduurd. Men verwacht dat door zulke aanhalingen de handel in vervalschte thee wel minder zal worden. Dinsdagvoormiddag heeft boven Brussel en omstreken een vreeselijke or kaan gewoed, die aan verscheiden ge bouwen en aan plantsoenen groote schade veroorzaakt en een groot aantal boomen ontworteld beeft. Onverwachts en plot seling kwam het onweder opzetten, waar door o. a. ook verrast werden de grenadiers en karabiniersdie op de vlakte van Audergbem een manoeuvre in het vuur uitvoerden, waarbij ook de koningin tegenwoordig was, die zich in een open poney-wagentje naar Tervueren wilde begeven, maar door bet militaire schouw spel aangetrokkenop den rjjweg naast de vlakte was big ven staan. Plotseling werd de heldere hemel door een dikke, zwarte wolk verduisterd, die na slechts een kort tijdsverloop zich in een stort regen ontlastte, vergezeld van zulk een hevige* wind, dat de hoofddeksels der soldaten over de vlakte vlogen, en de manoeuvre gestaakt moest worden. De koningin schuilde met haar rijtuigje in de nabijgelegen kazerne der »Guides," waar zij geruimen tijd moest vertoeven, vooraleer zij naar Laeken terugkeeren kon. Slechts van één persoonlijk ongeluk wordt door de bladen melding gemaakt, nl. van een een oud man,' die door een dakpan gevaarlijk aanf 't hoofd gewond is. Te Glasgow beersebt groote be-t zorgdheid omtrent vier schepen, genaamd Cape Hom, Charles Connell, Berwick Lass en Girvan, die reeds lang tehuis hadden moeten tzgn," en waarvan men vreest dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1