Firma: Poppelman Co. JAPONSTOFFEN, Patent. OEDEN ei PETTEN, W.V.BRUINVIS Keen grijs laar laar!! PUIKE GRASBOTER SCHILLING, Hoofdgraclt, EEN NETTE SORTEERING DER NIEUWSTE WED. G. VAN OTTEREN, HOOFDGRACHT K 86. HAARLEMIER-OLIE. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij E XT RAVTjRlE l!N Boven- of Benedenhuis, voor uiterst billijken prijs: In- en verkoop van Effecten. Bezorging van nieuwe Couponbladen. Conversie en Zegeling, etc. M. MARMELSTEIN, VISSCHERSGAREN. ISSCHERSKATOEN. Goefltoopste aflres T. KEURIS, HOLSMULLER, Hoofdgracht No. 85. tot zeer billijke prijzen. Het Goedkoopste Adres Goedkoop Verkoophuis, JUNKEB RÜH'S Rotatie-Naaimachines, Naaimachine-Magazijn van M. HILDEBJNG, TEGEN FABRIEKSPRIJZEN. KAPOK BEDDEN f18. ZEEGRASMATR ASSEN. Een Sint Bicolaas-Cadeau, BERKHOUT S Cl, Helder. bij Jacques van Bosendael. H.L.SCHRODER, De VRUCHTENBOOM. Thee van E. Brandsma, FEUILLETON. Be apt van let VeillÉs-Coitó. op Dinsdag 17 Augustus J886, Tan SCHAGEN naar|ALKMAAjR en HELDE R. (Stoppende aan alle tusschenstations, ook te Zijdewind en Oudesluis). Vertrek naar Alkmaar 's avonds 11 uur. Helder 's nachts 13,35 Retourbiljetten geldig. DE ADMINISTRATEUR. Te huur gevraagd tegen 1 November a.s., een bevattende minstens 4 kamers, keuken, zolder, kelder, enz. Aanbiedingen met opgaaf van huurprijs, worden onder lett. M. C. ingewacht bij de GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekhandelaars te 's Gra- ▼enhage. Te Koop geschaafde en geploegde.DELEN en SCHROTEN, in alle afmetingenalsmede ongeschaafde 1, B/4, l1/^ en 2-duims DE LEN, Lichte en zware KOLDERS. Nerva SPARREN, enz., per stuk en bij groote partijen. Bestellingen boven tien stuks worden v r ij aan huis bezorgd. J. N. T. BOON, Trechtersteeg, repareert Orgels, Piano's, Speeldozen, Har- monika's en Klokken. NIEUWSTRAAT. wordt geleverd a 80 en 85 Cent per kilo, in vaatjes van pl. m. 11 en 22 kilo, franco elk station, onder rembours, door H. BRUNSTING Rzoon, Kerkstraat, Bellen. Te Huur uiterst billijken prijs: Adres J. DUINKER, 2e Vroonstraat. Groote prijsvermindering. Instantanés-Portretten. 6 Net afgewerkte Album-Portretten a f 1Twee groote Cabinet-Portretten a fl.— D Kanaalweg, hoek Langesteeg. CAFÉ POLAK, Kanaalweg CAFÉ POLAK, over de Mosterdbrug. Het BILLARD is opnieuw accuraat waterpas gezet. Extra LAGER. Overheerlijk STOLT. Loterij-lijst, Nieuwspapieren, etc., etc. PolaK. De ondergeteekende blijft zich voortdurend aanbe velen tot het maken van alle voorkomende TIMMERWERKEN. Timmerman en doodkistenmaker, Westgracht L 328. Jïaplikit gdtlen met tudréüurm, van alle soortèn van Huishoudelijke artikelen, Galanteriën, Speelgoederen, Glas-, Kristal-, Porce- lein-, Graniet-, Blik- en Borstelwerk, Is in het Middenstraat 213. ONTVANGEN: IJST DIVERSE JSIXjIETTIRIEEJIKr. den boven en benedendraad direct van de garenklos naaiende. De schoonste dubbele stiksteek. Volkomen geruischlooze beweging. Groote duurzaamheid. Uiterst eenvoudige behandeling. Onverslijtbare roteerende inrichting. Het naaldenbreken is bijna geheel overwonnen. Elke aan beveling is overbodig, wijl het grootste voordeel, gemak en tijdwinst, door een ieder direct verstaan wordt. Deze Machines zyn verkrijgbaar voor hand- en trapbewegin; met of zonder kast, alsmede in het grootste soort voor Kleermakers, in het 42 Kanaalweg 42. OPRUIMING van Alles Brima kwalileil en soeflfcooii, bij i. W. KAMPER, SPOORGRACHT. De nieuwe London Oorspronkelijk blijspel met zang, in twee bedrijven door Gerrit Jansen. Prjjs.iO Ct. De tweede druk van dit Comische Tooneelstukje is heden bij ons verschenen. Prijs 85 Cent per flacon en fl.50 de dubbele flacon. HOOFDGRACHT K 49. Depót der echte Deventer SUCADE-KOEK, van KLOPH1N en BAERSELH1N. SCHEER-MESSEN, RIEMEN, KWASTEN, ZEEP. De eonte Depót la KOPPEN'S VERKOOPHUIS. Slpters fabrieksprijs. tradc mark heeft ontvangen: groote Spekbokklng, 4 Ct. per stuk, iets kleiner 3 Ct. M. WAAS, Spoorstraat. Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, Spoorstraat; J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningstraatW. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234WerlclUden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg E. LABOUT, Vroonstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het byzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE fl.8# per 5 ons. «Hoort gij het smeeken uwer vrouw?" zeide hij na een oogenblik van nadenken, «klopt uw hart niet zachter bij zooveel opofferende liefde? Gevoelt gij geen bitter berouw, dat gij zulk een kleinood met voeten van u ge- stooten hebt? «Zoudt gij nu nog in staat zijn. haar ook maar door een 'gebaar verdriet aan te doen, en den vrede, welken zij van hier met zich hoopt te nemen, voor altijd te verstoren?" sprak hij met een bijzonderen nadruk op de laatste woorden. De laatste droppel bloed week uit Mapel- ton's gelaat. «Margaret, ga bid ik u," zeide hij met eene vergeefsche poging om zijn stem vast te doen klinken, »volg uw vrienden laat mij alleen." «Neen, laat zij nu blijven," viel Webster hem een weinig levendiger in de rede, «u zal de laatste vriendentroost niet ontnomen wor den en zij zal een dankbare berinnering aan dit uur behouden. Komt mede," voegde hij er tot Harold en den dokter bij, «laten wij ben een korten tijd ongestoord bij elkander laten," en door hen gevolgd verwijderde hij zich. Hij schrikte toen hij zag dat Mrs. Ma- pelton, nog altijd op de knieën liggende, voor zichtig den bebloeden <f°ek van het hoofd van haar man losmaakte, en het verband begon te vernieuwen. Buiten kwamen da beide wachters met'een zachte vraag tot hem. «Gij behoeft niet meer zoo scherp de wacht t© houden," antwoordde hij even zachtjes, «sterkere banden dan touwen en kogels weer houden hem nu." Hij verzocht den dokter om, voor het geval dat zijne hulp noodig mocht zijn, in de nabij heid der hut te blijven, dan schreed hij met Harold een eindweegs het duistere woud in. Aan den voet van een dikken boom, die in het licht stond dat door de bouwvallige deur viel, zette hij zich op het gras neer, on ver zocht Harold naast hem plaats te nemen. III. «Wie kan de drijfveeren van een edel vrou wenhart kennen of van te voren schatten," was de inleiding tot Webstcrs mededeelingen, «al hare heilige verzekeringen waren ver geten op het gezicht van den ellendeling, aan wien zij, het slachtoffer van een ongelooflyk godvergeten bedrog, zich eens vol vertrouwen overgaf." Hij dacht eenige' oogenblikken na, en streng bijna hard klonken zijn woorden, toen hij voortging: «Uit alles, wat gij totnutoe gezien en geboord hebt, kunt gij u eenigszins een denkbeeld vormen van de gebeurtenissen, die tot de zooeven volbrachte trouwplechtig heid leidden. Doch gij zoudt ook een valsche gevolgtrekking kunnen maken, en dat moet nietik aarzel daarom niet u van alles op de hoogte te brengen. Het zal u dan gerust stellen dat gij, hoewel eenigermate gedwongen, hieraan deel hebt genomeu, en ik zelf verkrijg daardoor de zekerheid, dat gij alles wat bier is voorgevallen als een diep geheim zult be waren, opdat niet een onbezonnen uitgesproken woord onheil brenge over onschuldige hoofden. Ik zou er nog een bedreiging bij kunnen voe gen, en gij weet dat wij leden van het veilig heids-comité het in onze macht hebben om een bedreiging, waar het de rust en het goede recht van vreedzame burgers geldt, ten uit voer brengenmaar wat zou ik er aan hebben om mij te wreken over een ongeluk, dat mis schien zonder opzet veroorzaakt werd? Daar door zou niets ongedaan gemaakt worden, en gij zoudt onttrokken worden aan de zware straf, die uw knagend geweten u tot het einde uwer dagen zou veroorzaken." «Bedreigingen kunnen mij niet vaster binden dan mijn vrije, eerlijke wil," zeide Harold op vasten toon, toen Webster ophield met spre ken. «Daarvan ben ik overtuigd," hernam deze, maar ik dacht dat het niet kwaad zou zijn u op het heilige van dit geheim te wijzen. En een vreeselijk geheim is het, vreeselijk in zijne gevolgen, als het ooit ter kennis kwam van de veelbeproefde vrouw daar binnen. Want hoor slechts: de man, die daareven wettig met haar verbonden werd, is niemand anders als Badger, de roover en moordenaar, die zoovele lange jaren aan den arm der wet heeft weten te ontkomen, en die heden nog, zijn afschuwelijk beroep zou uitoefenen, als het veiligheids-comité zich niet buiten het gerecht om met de zaak had bemoeid. «Oordeel niet met overijling," viel Webster hem streng in de rede, «want zij huwde Char les Mapelton, en niet Badger. Van dezen weet zij even weinig, als mijn helpers be halve de dokter van een Mapelton. Om echter eene ongelukkige van den schandelijken last die haar drukte, te bevrijden,, om haar een noodzakelijke zielsruRt terug te geven, mochten wij niet aarzelen in de keuze van het eenig denkbare middel." «Maar haar toekomst! Op den een of ande ren dag zal zij de waarheid toch vernemen." «Dat zal zij niet," antwoordde Webster met een vertrouwen, dat Harold onaangenaam aandeed, «neen, dat is onmogelijk, zoolang wij drieën ons niets laten ontvallen. Badger daar entegen heeft een tienvoudigen dood verdiend, en die zal gekomen zijn vóór hij het geheim van Mapelton aan de groote klok kan hangen. Spoedig zal hij vergeten zijn, «terwijl Mapelton nog langen tijd als een verdwenen ongelukkige door een trouw hart beweend en beklaagd zal worden. «Ontzettend," kon Harold niet nalaten te zeggen. «Ja, ontzettend," klonk het somber, «en toch koos ik van al het kwaad nog maar het minste. De kennis, die ik aan de tegenwoor dige Mrs. Mapelton heb, dateert, zooals gij wel vermoed zult hebben, uit lang vervlogen jaren. Gij hebt hare dochter gezien, gij hebt met haar gesproken. Zij is een lieve ver schijning, en hij dat schoone uiterlijk heeft zij een nog edeler inborst. Welnu, stel u het lieve kind voor den geest, en gij hebt de moeder voor u, zooals zij was toen de jeugd haar nog met al haar bekoorlijkheid tooide. Zij woonde toen met hare ouders in den staat Kentucky, waar ook ik geboren ben. In den tijd dat ik haar leerde kennen was haar jong hartje nog vrij. Geen wonder voorwaar, dat ik mij van het eerste oogenblik af met on weerstaanbare kracht tot haar voelde aange trokken; hoe meer ik haar zag, hoe meer ik er van overtuigd werd dat haar bezit een levensquaestie voor mij was. Ja, ik beminde haar trouw en innig, zoo trouw, dat de ver vlogen jaren zoomin als de noodlottige ge beurtenissen eenige verandering in mijn ge voelens teweeg brachten, hoewel ik niets meer te hopen heb; heden nog ben ik bereid myn leven voor haar ten offer te brengen; en zij heeft zich zulk eene aanhankelijkheid nooit onwaardig betoond. »Daar ik meende dat het oprechte meisje my ook genegen was aarzelde, ik niet hare hand te vragen. Hoewel zij een weinig verrast en ver legen was, gaf zij mij toch op haar vroolijke zor- gelooze manier het jawoord, en nu begrijp ik maar al te goed, dat zij zich in zichzelve ver giste, haar vriendschappelijke gezindheid voor liefde aanzag, en eerst dan tot een helder be wustzijn kwam, toen een noodlottig toeval dezen Mapelton op haar weg bracht. Ik mag dus geen steen op haar werpen, want Mapelton was niet alleen een opvallend schoon man, maar had in zijn manieren, zijne bewegingen en zyn gesprek ken iets verleidelijks. Had Margaret toen den moed bezeten om openlijk uit te komen voor den indruk, dien deze man op haar maakte, wie weet of dan alles nog niet anders afgeloopen ware. Men zou hem misschien opmerkzamer hebben gadegeslagen en eindelijk als een onwaardige hebben ontmaskerd; misschien was ook wel de algemeene bekendheid met de verhouding, waar in hij tot de gevierde schoonheid stond, de oor zaak geworden van zijn terugkeer tot een eer lijken levenswandel. Het eerste heeft hij waar schijnlijk gevreesd, en tot het laatste zich te zwak gevoeld, en daarom was geheimhouding hem zeer welkom. Ik twijfel er zelfs niet aan of hij heeft, om zijn schandelijk plan doortezetten, Margaret in haar stilzwijgen gesterkten welk meisje zou niet-bereid zijn zich naar de wenschen en voorstellen van den geliefde te schikken. Maar ik herhaal het, had zij mij in vertrouwen de waarheid bekend in plaats van door haar veranderd gedrag twijfel in mij te doen ontstaan, ik zou teruggetreden zijn, al was het ook verbrij zeld en met gebroken hart. Maar voor'ik een helder begrip had van het noodlot dat mij boven het hoofd hing, barstte het eensklaps als een donderslag boven mij los. «Margaret was namelyk op zekeren dag ver dwenen, en tegelijk met haar Mapelton. Over de reden van haar onbezonnen handeling kon geen twijfel bestaan, want op de tafel lag een brief aan hare ouders, waarin het heette: «Doet geen onderzoek, 't zou te vergeefs zijn. Ik volg mijn geluksster, ik kan niet anders. Treurt niet om mij, want ik trek mijn geluk tegemoet." «Deze gebeurtenis had op ons allen een ver pletterende uitwerking. Maar waartoe nu nog mijn toenraaligen gemoedstoestand te beschrij ven Maar wel wil ik u verzekeren, dat ik na het verlies van mijne geliefde eerst ten volle ge voelde, hoe ik met alle draden mijns levens on verbreekbaar aan haar verbonden was. Deze grenzenlooze liefde was het ook, die mij bij al mijn latere handelingen tot richtsnoer strekte, en ook nu nog mijn gedrag tegenover den laag- hartigen verrader bepaalt. Mijn eerste gevoel tegen hem was een ontembare haat en een on- leschbare dorst naar wraak, maar nadat ik er lang en kalm over nagedacht had, week dit voor die pen rouw. Immers mijn wraak zou de arme ver blinde Margaret nog zwaarder getroffen hebben dan haren verleider, en met welk recht had ik haar kunnen vervolgen, haar, die eene verbinte nis verbrak, waarvan zij geen geluk voor zich zelve, en dus ook niet voor mij verwachtte." «Mijn achterdocht tegen het karakter van Mapelton nam intusschen steeds toe, hoe langer ik hem gadesloeg in zyn omgang met Margaret en met andere menschen. Van het begin af had ik in zijn blik iets gevonden,dat mij met wantrou wen vervulde, terwijl zijn buitengewone vrien delijkheid jegens mij, waarvoor geen enkele reden bestond, mij bepaald tegen hem innam. Nadat ik eehter het bewys had gekregen, dat hij in denzelfden tijd zwanger had gegaan van het verraderlijke plan, veranderde myn tegenzin in afschuw en verachting. Ik vroeg mijzelven af wat Margaret te wachten stond van een man, die zoo behendig was in het huichelen, en zoo gewetenloos langs strafbaren weg datgene zocht te bereiken, dat hem niet ontzegd zou zijn als hij op eerlijke wijze zijne zaak bepleit hadmaar hij had alle reden te vreezen dat er onderzoek gedaan zou worden naar zijn verleden. «Het was dus niet om mij te wreken, maar alleen om over Margaret te waken en als haar wreker op te treden, voor het geval mijn achter docht blijken zou gerechtvaardigd te wezen, dat ik besloot zijn verblijf uittevorschen. Maar al de pogingen van haar ouders en vrienden, zoo wel als van mij, om een spoor van haar te ont dekken, bleven vruchteloos. Slechts eens kwam er een brief van haar. Hij droeg het postmerk St. Louis, maar was blijkbaar van een andere plaats met de eene of andere gelegenheid daar heen verzonden. Zij schreef daarin met weinige, hartelijke woorden, dat zij gelukkig getrouwd was en de stellige hoop koesterde, als alles goed ging binnenkort hare ouders weer te zien en hun vergiffenis te vragen voor hetgeen zij gedaan had. Dat waren de eerste, maar ook de laatste berichten. Jaar op jaar verliep er sedert dien brief, en als ik ook al niet geheel ophield naspo ringen te doen, zoo deed ik het eindelijk toch nog slechts machinaal. Het scheen mij een dwaas heid toe te zoeken naar iemand, wien er zooveel aan gelegen moest zijn zich verborgen te houden. Ten slotte betreurde ik de geliefde mijner jeugd nog slechts als een afgestorvene. «Ja, er gingen jaren voorbij. Mijn lichaam verloor zijn energie niet, maar mijn gemoeds toestand werd van dien aard, dat ik geen opwek kend gezelschap meer was voor vrienden en ken nissen, en eindelyk geheel op mijzelven stond. Aan den eenen kant was dit het gevolg van een aangeboren neiging, aan den anderen kant was het mij pijnlijk te moede op eene plaats, waar ieder mij en mijn verleden, en dus ook de oor zaak van mijne somberheid kande. Ik besloot derhalve de wereld in te gaan, en mij als vreem deling onder vreemden een nieuwen werkkring te zoeken. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukktrjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4