't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1410. Zaterdag 21 Augustus 1886. Veertiende Jaargang. VERGADERING NIEUWSTIJDINGEN. Atoc vn m ement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advortentlen van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOUGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. AUGUSTUS (Oogstmaand), 81 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 2 m. Onderg. 6 u. 58 m. Zondag 22 Laatste Kwartier. Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27 Zaterdag 28 van den Gemeenteraad te Kelder, op Dinsdag 17 Augustus 1886. VoorzitterMr. K. J. C. Stakmax Bosse. Tegenwoordig zijn 13 leden absent de hh. Over de Linden, J. C. Jansen, Oudenhoven en Van Gijn. Een vrij talrijk publiek vult de tribune. De notulen der vorige vergadering worden na het openen der zitting voorgelezen en, na een opmerking van den heer Korver, goedge keurd. Genoemde heer doet uitkomen, dat in de vorige, bijeenkomst de wensch, om aan den uitslag van 't gas-onderzoek openbaarheid te geven, van Item was uitgegaan. Door den voorzitter wordt, namens 't Dag. Best., den Raad aangeboden de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1885, slui tende aldus Ontvangstenf 179.70-i.255 Uitgaven-181.611.70 Nadeelig slot f 1.907.445 Tot onderzoek van deze rekening splitste zich do Raad in 3 afrfëelingen, elk onder het presidium van een der leden van 't Dagelij lcsch Bestuur, volgender wijze: 1ste afdeeling de heeren Hordijk, Van Neck, Korver, Govers en Van Gijn; 2de afdeeling de hh. Verfaille, HoogenboschBeukenkampJ. C. Jansen en Over de Linden 3de afdeeling de hh. H. Jan- zeu, Tinkelenberg, Groen en Oudenhoven.1 Deze afdeelingen zullen respectievelijk op 26, 25 en 27 dezer vergaderen. Nadat aan alle voorschriften omtrent de vaststelling van politie-verordeningen is vol daan, wordt nu andermaal 't besluit genomen om, in afwachting eener algeheele herziening, met het oog op het in werking treden van 't nieuwe strafwetboek met 1 September a.s., al die verordeningen als nog van kracht te ver klaren. Goedgekeurd en vastgesteld worden de sup- pletoiro kohieren van den hoofd, omslag en van de hondenbelasting, respectievelijk ten bedrage van f 1646.525 en van f 100. Tevens wordt goedgekeurd een concept-besluit tot verhooging van het cijfer voor de heffing van den hoofd, omslag over dit jaar met f 1500. In overleg met de commissie voor de ge meentewerken, wordt door B. en W. voorge steld, om uit de vrijvallende gelden der nieuwe geldleening de navolgende openbare werken te doen uitvoeren le. verandering en verbe tering van eenige lokalen in de gemeenteschool no. 3, raming f 2000 2e. verandering en bij bouwing van nog een lokaal in de gemeente school no. 5, raming f 40003e. verandering en het maken van 8 in plaats van 6 lokalen in de gemeenteschool no. 6, raming f4000; 4e. uitdieping van het Heldersche kanaal, in 4-jaarlijksche gedeelten, !t eerste jaar f3000 voor het gedeelte van het Westplein tot de Molenbrug 5e. 't maken van een gemetseld riool in de 2de Molenstraat en van een riool van aarden buizen met zinkputten van de Breewaterstraat door Californiestraat naar de Keizerstraat, raming f 3000en 6e. het ver binden met de duinwaterleiding van 5 brand putten in het westelijk deel der gemeente en van 2 brandputten in de Spoorstraat, raming f1450. Bovendien wordt nog voorgesteld, daar 't huis, bewoond door 't hoofd der gemeente school no. 3 (in de Schoolstraat), als schadelijk voor de gezondheid der bewoners is afgekeurd, dien ambtenaar bij het verlaten dier woning f 300 per jaar toe te staan ter vergoeding van huishuur. Na een korte discussie, waarbij de heer Korver de wenschelijkheid betoogt om de verschillende werken ieder afzonderlijk te be- oordeelen, worden de voorstellen, betreffende de scholen en de onderwijzers-woning, achter eenvolgens met eenparige stemmen goedgekeurd. Omtrent de uitbaggering van 't Heldersche kanaal, wordt door den heer Van Neck aan bevolen en voorgesteld, om met die uitdieping, in plaats van aan het einde, aan het begin te beginnen, dus daar waar 't Hcldersch kanaal in verbinding staat met 't Noord-Hollandsch kanaal. De heer Korver geeft in overweging om, in plaats van in 4 gedeelten, dit werk in ééns te doen uitvoeren. Zoowel door den heer Hordijk als door den voorzitter wordt er op gewezen, dat de klacht over uitdampingen van het kanaal aanleiding hebben gegeven om maatregelen tot wegneming daarvan voor te bereiden. Het voorstel van het Dag. Best. wordt nu in stemming gebracht en met 9 tegen 4 stemmen aangenomen. Tegen stemde de hh. Korver, Van Neck, Verfaille en Govers. Volgens het genomen besluit, zal nu de uit dieping geschieden in den tijd van 4 jaren en zal men beginnen met 't gedeelte Westplein- Molenbrug. 't Voorstel omtrent den aanleg van riolen lokte een niet onbelangrijke discussie uit. Op verlangen van den heer Korver kwam ter tafel, behalve het voorstel van het Dag. Best. onder no. 5 genoemd, een meer uitvoerig plan, door den gemeente-bouwmeester ontworpen, maar, om de te hooge kosten waarschijnlijk, ter zijde gelegd. Deze raming bedroeg f 7965. De heer Korver beval dit plan aan en wees er op, dal goedkoop in deze weieens duurkoop kon zijn. Spreker wees op de behoefte, die zoozeer wordt gevoeld om in de Weezen- en Breewaterstraat een behoorlijken afvoer van water te hebben, en om de sloot in de Cali forniestraat op te ruimen. De wethouder, de heer Maalsteed, erkende de juistheid dier op merkingen van den heer Korver, en de heer Hordijk toonde zich mede gezind om meer afdoende maatregelen voor de bewoners dier wijk te nemen. In stemming gebracht, staakten de stemmen over het voorstel van B. en W. Vóór stemde de hh. H. Janzen, Tinkelenberg, Beukenkamp, Van Neck, Braaksma en de voorzitter. Tegen stemde hh. Govers, Korver, Hoogenbosch, Hordijk, Groen en Verfaille. De wethouder, de heer Maalsteed, bleef bui ten stemming. Na een korte discussie, wordt overeenkom stig het voorstel van B. en W. besloten tot verbinding van 7 brandputten met de duin waterleiding, terwijl met algemeen goedvinden wordt bepaalddat van de openbare werken, bovengenoemd, het eerst dat van de brand putten zal worden ten uitvoer gebracht. Met eenparige stemmen wordt besloten bij Z. M. den Koning verlenging voor den tijd van 3 jaren aan te vragen van de concessie tot het houden eener Bank van Leening in deze gemeente. Behoudens de goedkeuring van den arron- dissements-schoolopziener, wordt aan de echt- genoote van het hoofd der gemeenteschool no. 1 (op het Koegras) opgedragen liet onderwijs in de vrouwelijke handwerken op die school, tegen een jaarwedde van f150. Voor kennisgeving worden aangenomen deze meffedeelingon 1. Dat met 1 September e. k. wordt opge heven de Rijks-Normaalschool alhier; en 2. Dat de heer dr. W. B. J. Van Eijk, benoemd tot Inspecteur bij het middelbaar onderwijs, met ingang van 16 dezer als districts schoolopziener tijdelijk is vervangen door den schoolopziener in het arrondissement Haarlem. Tot onderzoek van een aantal reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag, dienst 1886, gaat daarop de openbare vergadering in een zitting met gesloten deuren over. Na alloop van dit onderzoek werd de ver gadering gesloten. HELDER, 20 Augustus 1886. Te Schagen heeft Dinsdag een hard draverij plaats gehad van paarden onder den man, uitgeschreven door de Schager Harddraverij-Vereeniging West-Friesland. De prijs, f2J5, werd behaald door Con current, van den heer D. Vermaat, te Charlois, pikeur de heer P. W. Schippers de le premie, f75, door Emma, van den heer de Ridder, te Buiksloot, pikeur de heer A. Siderius; de 2e premie, f25, door Snijboon, van den heer W. H. J. Brom, te Utrecht, pikeur de heer A. Bos. Des middags werdt een wedvlucht ge houden van postduiven, behoorende aan de Vlaardinger Postduiven-vereeniging te 1.40 uren te Sehagon uitgevlogen, kwam de eerste duif te 3.47 uren te Vlaardingen aan. Van gemeentewegen werd des avonds een schitterend vuurwerk ontstoken. Door schoon weer begunstigd, werd dit jaar- lijksche feest, ook nu weder, door een talrijke menigte bijgewoond. Wij vernemen, dat Z. M. de Koning den lsten luitenant W. M. Wijnaendts, van het 7e regiment Infanterie, liggende in garnizoen te Amsterdam, bij wijze van onderscheiding wegens zijn koene en be leidvolle houding tijdens het oproer in den Jordaan, in rang heeft overgeplaatst bij het regiment Grenadiers en Jagers te 's-Gravenhage. (Hbl.) Door een tot dusverre onbekend gebleven boosdoener werd Dinsdagavond op den Dam te Amsterdam een schot gelost op een niets kwaads vermoedenden voorbijganger. Dat het de politie gold, bleek uit de woorden, bij het lossen van het schot den voorbijganger toegevoegd. Hij bleef ongedeerd; de dader door hem vastgegrepen, ruktte zich los en verdween onder het volk. Ook in de derde politiesectie is dien avond een pistoolschot gelost, waardoor een negentienjarige jongeling licht werd gekwetst. Twee Amsterdamsche wielrijders, de heeren Dudok de Wit en Boele, hebben den weg van Amsterdam naar Berlijn per wieier afgelegd. Zij hadden Zaterdag 7 Augustus Amsterdam verlaten en te Hannover een oponthoud van U/s dag gehad, omdat de wieiers moesten gerepa reerd worden. Na een oponthoud van 's morgens 10 tot 's namiddags 5 uren, verlieten de heeren Maagdenburg om zich over Brandenburg naar Berlijn te be geven. De terugreis zouden zij over Frank fort nemen. Naar men ons mededeelt, wordt het getal beschikbare plaatseri aan de militaire school te Haarlem verre overtroffen door dat der adspiranten. Onder dezen be vinden zich zelfs heeren, in het bezit van het diploma als civiel-ingenieur, zoodat men mettertijd infanterie-officieren zal kunnen bekomen, geschikt om den dienst hunner collega's bij de genie waar te ne men. (Arnh. Ct.) -- In de vorige week werd op de esch te Brusting, gem. Beilen, een niet alle- ledaagsche diefstal gepleegd. Van de aldaar te veld in garsten staande rogge zijn op twee akkers, van den een 9 en van den ander 11 garsten (hokken van 8 bossen of garven) uitgedorscht. De dieven hebben de rogge meegenomen, terwijl zij het uitgedorsekte stroo weer netjes in hokken op den akker hebben gezet. Aan de uitspanning »Het Linde boompje," bij Zutfen, had Zondagnamid dag een treurig ongeluk plaats. Een oppassend jongmensch van achttien jaren ging bij het schommelen zoo hoog, dat de schommel oversloeg, hij er afviel en tegen den grond doodsloeg. Het gerechtshof te Amsterdam deed Dinsdag uitspraak in zake het ongeluk met de stoomtram," waarvan wij de vorige week mededeeling deden. De machinist, die door de rechtbank te Haarlem ver oordeeld werd, als zonde hij het kind door onvoorzichtigheid overreden hebben, werd vrijgesp roken. Uit Leeuwarden wordt aan de Zw, Ct. gemeld Dinsdagnacht heeft zich alhier volgens verklaring van den geneeskundige een geval van vergiftiging voorgedaan, tenge volge waarvan man, vrouw en 4 kinderen hevig hebben geleden. De vermoedelijke oorzaak is het nutti gen van worst. Gelukkig zijn allen buiten gevaar. Een streng onderzoek wordt ingesteld. Uit Neerbosch meldt men dd. 16 dezer Heden zijn de weezen Kluvers en Schol ten, die ten vorigen jare uit de weesin richting naar de Transvaal zijn vertrokken, aldaar teruggekeerd. De reden van hunne wederkomst is vooral gelegen in de be droevende omstandigheden, waarin zij voortdurend verkeerd hebben. Het was hun in één woord onmogelijk aldaar als timmerman en metselaar zooveel te ver dienen, dat zij in hun onderhoud konden voorzien. Door den directeur werden zij in staat gesteld naar de inrichting terug te keeren. Een ernstig ongeval schijnt zich Dinsdag in den lateu avond in het Von delpark voorgedaan te hebben. Te onge veer kwart voor twaalven werd een man van 41 jaren, ter hoogte van de Verlengde Vondelstraat, met een bloedende wonde aan den hals onder een boom gevonden. Op de hem gedane vragen gaf hij te kennen, tegen het vallen van den avond in het Vondelpark, nabij de muziektent aan het wandelen zijnde, door twee hem onbekende personen, de een met en de ander zonder baard te zijn aange vallen, die hem een zakdoek over het hoofd hebben geworpen en vervolgens met een scheermes een wonde aan den hals toegebracht. Zij hebben hem daarop zijn portemonnaie, waarin eenig geld was, ontnomen en zich daarna verwijderd. Men heeft toen een onderzoek ingesteld en daarbij in een boschje nabij het hek een met bloed bevlekt scheermes gevon den. Natuurlyk blijft de mogelijkheid van een poging tot zelfmoord niet uitge sloten. Omtrent het vermelde ongeval met de stoomboot Leramer-Groningen op het Slotermeer, schrijft men nader het vol- De boot is door den zwaren bovenlast gekanteld. Een op het meer zeilende schipper redde de reizigers, die door ka pitein Tieleman, van Joure, werden over genomen. Veel angst hebben zij door gestaan, terwijl zij tevens veel aan kleedij hebben geleden. Er was o. a. een gezin aan boord, welks geheele inboedel, zoo men zegt van meer dan f2000 waarde, met de boot naar de diepte is gegaan. Tot Zaterdagavond waren zeven-en- dertig lijken gehaald uit de steenkoolmijn bij Leigh, waar jl. Vrijdag de ontploffing was ontstaan. Men gelooft dat nog meer lijken in de mijn liggen. Een zekere vrouw Robinso», die oulang3 te New-York in hechtenis ge nomen werd, als hebbende haar zoon vergiftigd, wordt nu verdacht vau in de laatste vier jaren ongeveer 100 personen door vergif om het leven gebracht te hebben. De bekende wielrijder, de heer E. Kiderlen, heeft in de internationale wed strijden, die Maandag en Dinsdag te Berlijn zijn gehouden, het kampioenschap van Europa voor den driewieler (»die Meis- terschaft auf dem Dreirad von Europa") behaald. De afstand vau 5000 meter werd door hem iu 10 minuten 15 secon den afgelegd. De tweede aankomende was de heer Voigt, de derde was de heer Haasse, beiden uit Berlijn, Nader wordt nog gemeld, dat de heer Kiderlen niet alleen het meesterschap op den driewieler heeft behaald, maar boven dien den eersten prijs behaalde op den tweewieler-vreemdelingen wedstrijd. In dezen wedstrijd werd de heer Hale (Goiu3borough B. C. Londen) Champion Byciclist of Europe door den heer K. met 30 meter op de 2000 Meter ge- Nu de groote manifestatie te Brussel goed is afgeloopen, schijnt de Belgische regeering geruster de toekomst te gemoet te gaan. Maandag althans seinde Reuter De minister van oorlog heeft bevel ge geven tot het naar huis zenden der man schappen van de lichting van 1883, die opgeroepen waren ten tijde der jongste onlusten te Luik en in het steenkolen bekken van Henegouwen. Midden-Rusland werd in de vorige week gedurende vier dagen achtereen door verschrikkelijke dwarlwinden en water- hoozen geteisterd, die een groote schade aanrichtten. Het gouvernement Moskou heeft het meest geleden. Een zonderlinge aanvaring greep onlangs in den Atlantischen Oceaan plaats. Het voor New-York bestemde stoomschip Waesland stiet den 14en Juli, in de na bijheid van het Kanaal, op een slapen- den walvisch. De scherpe boeg sneed het dier door midden. Het beest had een lengte Aan 70 voet. Een grondeigenaar te Ferrand, in Auvergne, heeft op zijn grond een aan zienlijke petroleumbron gevonden. Eenige vaatjes der olie zijn naar de Parijsche Ecole des mines gezonden en daar onder zocht. Het rapport luidde, dat de gevon den olie van de beste qualiteit was. Dit is de eerste petroleum, welke iu Frankrijk wordt gevonden. Programma voor den VLIEGERWED STRIJD te Helder, op Woensdag 25 Augustus 1886, des namiddags ten 2 ore, op den Zeedijk nabU het Obser- vatorinm. (Bij ongunstig weder op Woensdag 1 September.) Uitstel van den Wedstrijd zal worden aange duid door het hijschen der Schutterijvlag van de kerktorens. Art. 1. De deelnemers, ieder vergezeld van zijn helper, en allen voorzien van hun inschrijvingsnommer op pet of hoed, zullen zich op Woensdag 25 Augustus 's namiddags 1 ure, nabij het Spoor wegstation vereenigen, ten einde zioh van daar, onder geleide van leden der Commissie, naar het terrein van den wedstrijd te begeven. De vlie gers kunnen, desverkiezeude, door anderen dan door de deelnemers op het terrein van den wedstrijd gebracht worden. Art. 2. Ieder deelnemer neemt op het terrein zijn plaats in bij het paaltje, dat zijn nommer aan- 'ijst. Art. 3. Bij roffelslag wordt den deelnemers, voor elke afdeeling afzonderlijk, aangekondigd, wanneer zij iet het oplaten hunner vliegers moeten begin nen. Art. 4. Zoodra een deelnemer zich overtuigd houdt, dat zijn vlieger den hoogst mogelijken stand heeft bereikt, zendt hij zijn helper tot een der leden van de Commissie, met verzoek dien stand op te nemen. Bij dit onderzoek, evenals bij den geheelen wedstrijd, hebben de deelnemers zich stipt te gedragennaar de bevelen van de leden der Commissie. Art. 5. De Commissie kent zich het recht toe, om deelnemers aan den Wedstrijd, die opzettelijk anderen hinderen, van het feestterrein te ver wijderen. Art. 6. Het touw der vliegers moet 300 M. lang zijn. Mocht het bij meting blijken, dat het touw de vereischte lengte niet bezit, dan wordt de deel neming aan den Wedstrijd ontzegd, of blijkt zulks na den Wedstrijd, dan wordt geen prijs aan den eigenaar van dien vlieger toegekend. Art. 7. Er zal een Tentoonstelling van vliegers plaals hebben op den avond, die den Vliegerwedstrijd voorafgaat. Die Tentoonstelling zal gehouden worden in Musis Sacrum op Dinsdag 24 Augus tus 's [namiddags van 2—7 ure. Alle deel nemers zijn verplicht vóór des namiddags 1 ure hunne vliegers in het lokaal te bezorgen. Bij deze tentoonstelling hebben uitsluitend de deelnemers, op vertoon van hun inschrijvingsnom* mer aan hoed of pet, vrijen toegang. Van de be zoekers wordt een entrée van 10. cents per per soon gevorderd. Art. 8. Aan hen, die bijzonder groote, fraaie of vliegers van eigenaardigen vorm inzenden, kunnen afzon derlijke prijzen worden toegekend, nadat het ge bleken is, dat die vliegers kunnen worden opge laten. Art. 9. De uitreiking der prijzen zal geschieden in een der lokalen van de Sociëteit Eensgezindheid op den avond van 25 Augustus, aanvangende' ten 81 ure. De deelnemers aan den Wedstrijd hebben, op vertoon van hun inschrijvingsnommer, vrijen toegang. Art. 10. Entrée op het afgebakend terrein wordt ver leend aan hen, die minstens 50 cents per per soon hebben bijgedragen. De kaarten, daartoe afgegeven, of alsuog bij den Secretaris verkrijgbaar, zijn geldig voor de daarop aangewezen personen met hunne gezinnen. Vastgesteld in de vergadering van den 18 Augustus 1886. Het Bestuur der RegeliDgs-Commissie, T. MOOY. G. T. VON OTERENDORP. H. A. STADERMANN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1