Advertentiën. Philosophie van een dronkaard. .Jan had 'm duchtig staan, Liep, buiten pas, te zwaaien; De regen hield steeds aan En sterk begon 't waaien; Zijn hoed verliet zijn bol, Valt in de modderplassen, En Jan heeft volop //lol!" ,/Wat, ga je zóó verkassen?" I Roept Jan, //nou hoor, 't 's goed! z/Maar laat ik 'reis studeeren.... «Hoe kom ik aan men hoed?" Jan bukte, zegt, bij 't probeerent Poon ïL-- r», nu l L' vfll «Raap ik 'm op, ik val, //Terwijl die duvekater, z/Mij ook niet helpen zal, z/Uit modder of uit water! z/Dus hoedje! adjuus, lig zacht! z/Ik hou me van de mallen «Of dacht jegoeien nacht! wDat ik, als jy wou vallen?" F. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Alexander is 17 Au gustus van Aden vertrokken naar Amsterdam. Het stoomschip Madura, van Batavia naar Arasterdam, vertrok 18 Aug. van Port-Said. Het stoomschip Prinses Marie, van Amster dam naar Batavia, vertrok 19 Aug. van Port- Said. Het stoomschip Prins Hendrik, van Amster dam naar Batavia, vertrok 18 Aug. van Port- Said. Het stoomschip Prins van Oranje, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 18 Aug. van Marseille. Het stoomschip Voorwaarts, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 18 Aug. St. Vincent. Marktberichten. Purmerend, 17 Aug. Aangevoerd 12 Paar den, 462 Melk- en vette Koeien, handel ma tig, prijshoudend, 242 vette Kaveren f0,50 a 0.70 per P., 86 nucht. dito f10 a 24, beide handel vlug, 1474 Schapen en Lammeren, Vette prijshoudend, Schapen hoog, handel vlug, 185 vette Varkens f0,40 a 0,46 per P., 328 Biggen f5 a 8, beide handel vlug, Kipeieren f3,56 a 4 per 100, 1782 P. Boter, f0,90 a I per pond, weiboter lager, 50 mud Peren f4 a 5,50. Kleine Kaas f37,50, aangevoerd 367 stapels. Sciiagen, 19 Aug. 12 Paarden f65 af 225, 15 Stieren f 70 a f 175, 78 Geldekoeien f90 af 270, 6 Kalfkoeien f150 af 220, 6 Vaarzen f 60 a f90, 9 nucht. Kalveren f8 af 22, 660 Schapen fll af29, 160 Lammeren 17 af 14 II magere Varkens f 12af 15, 16 Biggen f4£ af 9, 50 Kippen f 0,35 af050, Boter per kop f 0,75 af 0,80, Kaas per kilogram f 0,20 a f 0,35 Kip-Eieren per 100 f2,75 af 3, Eend-Eieren per 100 f 3^30. Visscherij-Berichten. 19 Aug. v.m. 28 korders met 20 tot 120 tong per stuk 30 a 35 cent, 35 tot 70 kleine en mid delmatige tong per stuk 8 tot 20 cent, 2 mand schar per mand f 4 a f 5, 2 tarbotten per stuk f 7, 3 tot 50 rog per stuk 76 cent. N.m. 60 korders met 20 tot 400 tong per stuk 25 tot 30 cent, 60 tot 250 kleine en middelm. tong per stuk 6 tot 20 cent, enkele tarbotten per stuk f 5 a f 6, 1 tot 3 mand schar per mand f 4 a f 5. 20 Aug. v.m. 2 korders ieder 210 tong per stuk 20 tot 25 cent, 140 tot 290 kleine en mid delmatige tong per stuk 6 tot 20 cent, 8 rog per stuk 41 cent. Schuiten nog in zee. Arrondissements-Rechtbank. Terechtzitting van 17 Aug. 1886. J. H., wed. W. E., Helder, mishandeling, 7 dagen gev. M. J. S., Helder, mishandeling, 8 dagen gev. A. S., Oudesluis, openbare dronkenschap, 7 dagen eenzame opsluiting. P. L., Barsingerhorn, feit en straf als boven. Afloop der Openbare Verkooping gehouden Dinsdag 17 Augustus 1886, in het Hótel de Toelast te Helder, ten overstaan van den te Schagen gevestigden Notaris C. BOONACKER, van Een Huis, ingericht tot Slachterij, met werk plaats, aanhoorigheid en Erf, aan de Keizer straat; kooper de heer G. De Beurs, voor f 2041. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 17 tot 20 Aug. 1886. ONDERTROUWD: J. J. Sardijn, kon stabel bij de Marine en W. Van der Veen. A. Krijnen, stoker bij de Marine en C. M. Coster. G. J. Van Essen, timmerman bij de Marine en G. Van der Meulen. K. Ockhui- zen, Kwartiermeester bij de Marine en C. Wartenhorst. P. van Dam, matroos bij de Marine en G. Weij. J. Smit, timmerman en M. Gorter. A. Ruhl, marinier en Suzanna Noordervliet. GEHUWD: J. Abbenes en G. Stikkol. F. Van Vliet en H. C. Rademaker. K. Hubbeling en C. Buis. C. Tel en M. Wiegel. W. F. Willems en A. C. Roggeveen. BEVALLEN: D. Keijzer, geb. Griek, D. C. Keet, geb. Vau der Park, Z. J. Buikes, geb. Brandt, Z. J. W. Vroon, geb. Brouwer, Z. E. Seignette, geb. Koorn, Z. M. Vogel- zang, geb. Meijer, D. H. Muusze, geb. Booij, Z. P. 't Hart, geb. Batenburg, Z. OVERLEDEN; C. Vos, 10 maanden. L. II. Viieslander, 72 j. Levenloos aangegeven 1. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 12 tot 18 Augustus. ONDERTROUWD: r OVERLEDEN: ^eene. GEHUWD: Arie Kok en Aaltje Jonker. Maarten Blom Cz. en Geertje De Wijn. GEBORENDirkje, dochter van Cornelis Hartog en Trijntje Kok. Vervolg der Berichten. Jl. Woensdag is een aanvang ge maakt met de werkzaamheden tot lichting van de Schorpioen." Om het schip, tijdens het leegpompen, voor omkantelen te beveiligen, is het aan weerszijden van het dok met zware kabels en kettingen stevig aan den wal bevestigd. Het is bij de eerste werkzaamheden reeds gebleken dat het schip tot oppompen geschikt is. Eenige losse goederen, tot den inventaris behoorendeworden de laatste dagen zwaar beschadigd te voorschiju gebracht en geborgen. Een commissie van zee-officieren houdt zich bezig met het instellen van een nauwkeurig onderzoek naar de oorzaken, die tot de noodlottige aanvaring hebben gegeven. De twee Oostenrijksche torpedoboo ten, hier Dinsdagmiddag aangekomen van Frederikshaven, met bestemming naar Pola, zijn gisteren tegen den avond weder van hier vertrokken. Naar we vernemen, zal het Spaansche oorlogsschip »Blanca" onze haven niet aandoen. Met 1 September wordt de betrek king van ouderdirecteur der marine bij de Rijkswerven te Amsterdam, Willems oord en Hellevoetsluis opgeheven. Volgens achterstaande advertentie zal op Dinsdag 24 dezer een extra-trein loopen van hier naar Den Haag en Rot terdam, zoowel voor 2de als 3de klasse, met opneming van reizigers aan de tus- schenstations. De generaal-majoor Hardenberg, commandant der 2de divisie inf. hield gisteren alhier inspectie over 't 5e bat. lste regiment. De lste luit. ,J. H. N. Bernelot Moens, van het 3de hat. Ie reg. inf. te Groningen, is met ingang van 1 Oct. benoemd tot adjudant bij het 5e bat. van dat korps te Helder. Aan 14 leerlingen der normaal school alhier zijn rijksbeurzen toegestaan. Met 1 September zullen ze overgeplaatst worden naar Texel, Alkmaar, Velsen en Haarlem. Voor de zooveelste maal viel giste renmiddag weder een jongetje in de mod dersloot langs de Breewaterstraat; een paar uur later gebeurde daar 't zelfde; beide kinderen werden, hoewel bijna ge stikt, gered, 't Wordt tijd, dat aan dien erbarmelijken toestand een einde komt en dat die poel, ook al met 't oog op de daaruit opstijgende dampen, spoedig worde gedempt. De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat er in de Heisdeur ongeveer 400 meter bezuiden de Laanbank zijn geplaatst: twee zwarte buiktonnen, achtereenvolgens Z.Z.W. van de tonnen no. 8 en no. 9, en dat-de ruimte door deze vier tonnen begrensd, tot het nemen van proeven zal worden gebezigd, en mitsdien voor de scheepvaart onveilig te achten is. Ook in 't Koegras zal de jeugd kunnen deelnemen aan een wedstrijd in de lucht met vliegers op Zondag a. s. Eeu vermaak als dit, waarin ook zeer vele ouderen vreugde vinden, zal zeker oorzaak zijn dat de bewoners van het Buiten veld" en vele belangstellenden van hier, in grooten getale naar de Blauwe Keet" wandelen, alwaar de heer Buik de meest goede maatregelen trof om de menigte goed te kunnen ontvangen. Een plaats als adspirant-ingenieur bij de Nederlandsehe Marine wordt op een jaarwedde van f 1000 opengesteld. Jongelieden, die op 1 Sept. e.k. hun 26e jaar nog niet zullen zijn ingetreden en in het bezit zijn van het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur, ingevolge de wet van 2 Mei 1863 n°. 50, worden opgeroepen, vóór of op 1 Sept. e.k., een verzoekschrift op zegel aan den Minister in te dienen, om tot het op nader te be palen tijdstip aan zijn Departement te houden vergelijkend examen te worden toegelaten. Nadere bijzonderheden bevat de Staatscourant. Sedert eenige dagen bezit Texel vier reddingsbooten, die daar vanwege de N.- en Z.-Hollandsche Reddingmaat schappij geplaatst zijn, nl. twee bij De Cocksdorp, een bij de Koog en een ach ter Den Hoorn. Drie der booten zijn van Engelsch modelde vierde is iets kleiner, heeft het model eener vlet en werd door den heer Zwanenburg te Texel gebouwd. Behalve deze reddingsbooten, staat aan de Koog een vuurpijltoestel, waarmede lijnen van het strand naar gestrande schepen kunnen geschoten worden. Uit Terschelling wordt dd. 17 Aug. gemeld Heden zijn de stoomschelpenzuigers we der in zee geweest en heeft de duiker het gevonden wrak onderzocht. Uit de diepte heeft men opgehaald een enterbijl, een lepeltje, stukjes wrakhout, stukken koper en een paar koperen bouten, waar op als merk, een hanepoot, hetzelfde merk dat ook de bouten hadden, die men in 1857 en volgende jaren heeft opgevischt daarenboven vond men nog kogels, welke dezelfde afmetingen hebben als de vroe ger gevondene, zoodat men thans niet den geringsten twijfel behoeft te koesteren of men wel werkelijk de Lutine gevonden heeft. Het vinden der verwachte schat ten kan nu wel zeer onverwachts geschie den, doch er kan ook een belangrijke tijd over verloopen. Door een der loodsvaartuigen van Terschelling is in zee opgevischt het lijk van een zeeman, gekleed in een blauwe broek en jumper, een blauwe borstrok en een paar koffiekleurige kousen. Andere kenteekenen werden niet waargenomen. Het lijk verkeerde in vergevorderden staat van ontbinding. De gemeenteraad vau Alkmaar be sloot met algemeene stemmen in hooger beroep te komen van het vonnis der arrondissements-rechtbank aldaar, waarbij de gemeente werd veroordeeld tot een schadevergoeding van f 6500 aan de Wed. G. Siebrands aldaar, wier echtge noot op den 3en Mei 1884 is overleden tengevolge van een wond bekomen, door het vallen vau een stuk hout van den steiger voor de Stadswaag. Voor mevrouw Bulkley is door ver schillende hooggeplaatste en in vloedry ke personen uit 's Gravenhage en Arnhem, alsmede door hare vroegere verdedigers een adres ingediend, waarbij, met het oog op haren hoogen leeftijd en aangeduide gunstige antecedenten,genade voor recht" wordt gevraagd. De autoriteit, in wier handen dit stuk is gesteld om verslag uit te brengen, nam tot heden nog geene conclusie. (Arnh. Crt.) Men schrijft uit Leeuwarden: Betreffende de vergiftiging van het huisgezin, die aan het gebruik van worst werd toegeschreven, waarvan wij melding maakten, kan gelukkig worden gemeld, dat allen nagenoeg geheel zyn hersteld, en dat uit het onderzoek niet met eenige zekerheid is gebleken, dat de oorzaak aan de worst is te wijten. (Zie eerste bladzijde). Dinsdag diende voor het gerechts hof te Amsterdam de zaak van de soci alist Meegens in hooger beroep. Zooals men weet, werd hij op een woelige plaats in de Damstraat als verdacht van peper gestrooid te hebban, gearresteerd. Mee gens verzette zich op woeste wijze tegen zijn arrestatie, schopte rukte en worstelde, daarin bijgestaan door eenige kwaadge- zinde omstanders, die toegeschoten waren op M.'s geroep: Partijgenooten, helpt mijOok in scheldwoorden tegen de beambten gaf bekl.'s toorn zich lucht. Gelijk vroeger medegedeeld is, legde de rechtbank hem zes maanden cel en acht gulden boete op. Van dit vonnis kwam hij in hooger beroep en voor het hof herhaalde hij thans de bewering, die hij reeds voor de rechtbank geuit had. Deze voorganger der sociaal-democraten is een juweeltje, waarop die partij trotsch kan wezen. Meegens namelijk heeft reeds zeven veroordeelingen achter den rug. Hij werd veroordeeld in 1867 (twaalf of dertien jaar oud zijnde) tot drie maanden celstraf wegens diefstal, in 1870 tot een jaar gevangenis wegens diefstal, in 1872 tot een jaar cel wegens diefstal, in 1873 tot twee jaar cel wegens diefstal, en eindelijk in 1885 wegens mishandeling tot een maand celstraf. Alzoo zeven veroordeelingen tot bijna tien jaar vrij heidsstraf. Een twintigjarig meisje, naar Ara sterdam gekomen om een dienst te zoe ken, was, zonder het te weten, in een bordeel geraakt. Zij ontvluchtte van daar, zoodra zij bemerkt had waar zij zich be vond, en meldde zich op de straat bij een rechercheur van politie aan. Zij zal naar hare ouders worden gezonden. Het meegedeelde geval van verwon ding van een persoon door een scheermes in het Vondelpark, is gebleken een geval van poging tot zelfmoord te zijn. Het verhaal van de aanranding was verdicht, zoo heeft de betrokken persoon erkend. De voor eenige dagen gearresteerde Mater en zijne 18-jarige dochter, beschul digd van bij het jongste oproer met steenen te hebben geworpen, zijn, krachtens bevel der Arrondissements-Rechtbank, weder op vrije voeten gesteld. Bij het onderzoek naar het jongste moordgeval te Parijs de ontdekking van het verminkte lijk eener jonge vrouw in het arrondissement Montrouge is gebleken, dat aldaar in den laatsten tijd een aantal jonge vrouwen en meisjes spoorloos moeten verdwenen zijn. De politie heeft namelijk een buitengewoon groot getal brieven ontvangen van fami- Hën, die in dat geval verkeeren en nu om inlichtingen kwamen vragen. In Zwitserland komen vele faillis sementen voor; vele bankiers en hoofden van dergelijke instellingen, na zich groote bedriegeryen veroorloofd te hebben ne men de vlucht. Alleen in het kanton Schaffhausen hebben zich drie gevallen voorgedaan. Bankier Robert Stierlin is verdwenen, zijne schuldeu bedragen 420.000 fr. Agent Hauser wordt wegens op lichting vervolgd. De firma J. J. Baschlin is bankroet met een passief van 700.000 fr. Dergelijke rampen kan men ook uit anderen kantons melden. Het Hof vau Assises van het de partement Lot heeft een 14-jarig on- meusch tot 20 jaar gevangenisstraf ver oordeeld, die gepoogd had, zyn vader in den slaap te vermoorden om hem te be stelen. Drie sterke schokken van aardbe ving zijn Dinsdagavond op Malta gevoeld. Hoewel zij geen schade veroorzaakten, is de bevolking toch zeer onrustig; alle kerken staan open. Het instorten van een huis in de Uhlandstrasse te Karlsruhe heeft meer offers geëischt dan men eerst meende. In plaats van 8 werklieden, gelijk eerst werd gemeld, waren er 30 aan het werk, van wie zich 22 in het gebouw bevonden. Twee van hen konden zich vasthouden aan de steigers, maar de overige 20 stortten met het puin naar beneden of werden er onder bedolven. Dinsdagavond waren reeds 14 lijken en eenige z waar gekwetsten te voorschijn gebracht. Het ongeluk gebeurde 's middags om een uur, juist nadat de werklieden den arbeid hadden hervat. Een onderzoek is inge steld naar de oorzaak der ramp. Deze wordt toegeschreven aan overhaast werken, waardoor de fondamenten van het nieuwe gebouw, dat vier verdiepingen hoog was, niet stevig genoeg waren en onder den zwaren last bezweken. De walvischvaarder Hope uitPeter- head is van de Groeulandsche zeehonden en walvischwateren in Lerwick terugge komen. Het schip brengt ongeveer 30 ton traan mede. De kapitein bericht, dat de walvischvangst bij Groenland in dit jaar volstrekt onvoordeelig is. Zee honden waren er wel in groot aantal ge zien, maar by het stormachtige weder had men ze niet kunnen bereiken. Van de andere tot de Schotsche walvischvloot behoorende schepen ontbreekt elke tijding. De ongeregeldheden te Belfast. Gelijk reeds is gemeld, brak Zondag jl. nadat de stad eenige dagen volkomen rustig was geweest, plotseling de strijd tusschen Orangisten en Natioualisten te Belfast weer uit. Het tooneel van den strijd waren de straten tusschen Shankhill en Old-Fallsroad, welke van de Prote- stantsche naar de Katholieke wijken leiden en hoofdzakelijk door werklieden worden bewoond. De correspondent der Central News geeft het volgende verslag van den strijd Evenals gewoonlijk, is het eigenlijke begin van het gevecht in duisternis ge huld, maar men neemt aan, dat omstreeks 2 uur 8 of 10 schutters aan weerszijden het gevecht openden. Zy posteerden zich in onbewoonde huizen, op daken van molens, in schoorsteenen, in steegjes en op de hoeken der straten. Beide partyen waren, voor zoover men kon nagaan, gelijkelijk verdeeld, maar zij werden on dersteund door een ontelbare volksmenigte, die zich zorgvuldig buiten schot hield, doch gereed stond om behulpzaam te zijn by het aanvoeren van ammunitie en het wegbrengen der gewonden. »Het geweervuur werd gedurende vier uren by het helder maanlicht voortgezet. De gevolgen zijn niet bekend en zullen misschien ook nooit juist bekend worden. Evenwel erkennen de Protestanten, dat een hunner, door een kogel in de borst getroffen, onmiddellijk overleed, terwijl 2 anderen zeer gevaarlijk werdeu gekwetst. De Katholieken beweren, dat zy geen verliezen hebben geleden, doch de Pro testanten houden vol, dat ook aan hun kant dooden en gekwetsten vielen. Beide partijen houden echter hun verliezen ge heim, doch te oordeelen naar de heftigheid van den strijd, zullen zeker aan weers kanten velen zyn gedood of gekwetst. Bij een onderzoek op het slagveld bleek, dat het vuur der Katholieken het beste was gericht en het hevigste was. Een koffiehuis op den hoek van ,Conway- street tegenover Falls-Road was letterlijk doorboord met kogels, die door deuren en vensters vlogen of in de muren bleven zitten. Toch ontving geen der bewoners eenig letsel. Aan de zijde der Katholieken waren de kogelsporen minder talrijk, waaruit blijkt dat het vuur der Prote stanten niet zoo goed werd onderhouden. Eerst tegen 5 uur konden de soldaten, nadat de oproer-akte tweemaal was voor gelezen, aan den strijd een eind maken. De bewoners van een der huizen, waaruit werd gevuurd, zyn in hechtenis genomen en ondanks het geschreeuw en het verzet der opgewonden, menigte naar de gevan genis overgebracht. Te Springfield, waar onlangs zoo heftig werd gevochten, was een sterke politiemacht geposteerd, welke de orde wist te handhaven. Toch werden ook daar in den loop van Zondag nog vele schoten gelost." Ondertrouwd JOHANNES DE GROOT en TRIJNTJE BEUMKES. Texe^' Augustus 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd PIETER VAN DAM en GRIETJE WEIJ. Koëgras,! 19 AuS»stu8 1886- Receptie Zondag 29 Aug. 1886. Ondertrouwd K. OCKHUIZEN, van Hilversum, en C. WARTENHORST, van Helder. Helder, 19 Augustus 1886. Ondertrouwd G. J. VAN ESSEN, 2e Timmerman, Kon. Ned. Marine, en G. VAN DER MEULEN. Helder, 19 Aug. 1886. Geen Receptie. Getrouwd J. ABBENES en R. STIKKEL, die, mede namens wederzijdsche familie, hunnen hartelyken dank betuigen voor de belangstelling, by hun huwelijk on dervonden. Helder, 18 Augustus 1886. Getrouwd WILLEM FREDERIK WILLEMS, Vuurstoker le klasse bij de Marine, en ALIDA CORNELIA ROGGEVEEN. Helder, 19 Augustus 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd F. VAN VLIET, van Krommenie, en H. C. RADEMAKER, van Helder. Helder, 19 Augustus 1886. Getrouwd P. J. F. B. JACQUES en W. J. FEIJERABENDT. Amsterdam, 18 Augustus 1886. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Bevallen vau een Jongen: ELISE SEIGNETTE, geb. Koobn. Helder, 16 Augustus 1886. Voorspoedig bevallen van een Zoon E. J. ROBERTSON-FREERS. Hotel den Burg, 18 Augustus 1886. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een dooden Zoon C. J. van WILLIGEN—Kries. Helder, 18 Augustus 1886. Eenige kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen Dochter: M. VOGELZANG, geb. Meijer. Helder, 19 Augustus 1886. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon, A. LEIJDECKERS, geb. DE KLERK. Hellevoetsluis, 18 Augustus 1886. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer L. H. VRIESLANDER, in den ouderdom van ruim 72 jaren. Helder, 18 Augustus 1886. Uit aller naam, Wed. L. H. VRIESLANDER— worms. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze jongste lieveling CORNELIS, in den leeftijd van ruim 10 maanden. Helder, 17 Augustus 1886. P. J. VOS. A. M. E. VOS—ABBENES. Eenige en algemeene kennisgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2