Regenmantels en Ulsters Firma: Poppelman Co. Nieuwe Regenmantels. DE LAKENWINKEL PRIMA~BËSSENSAP. D MDZIEK is io TUINTJES BUNZEL J. DE THEEBOOI. GROOT PAKHUIS, DE GROOTSTE VOORRAAD GOEDKOOPE TREIB 2de EN 3de KLASSE KANAALWEG. J. SGHAGER. E WITTE KOUS. Hartelijke Dankbetuiging Vrije Geref. Gemeente, TIVOLI. Zondag a.s.BAL. „DILIGENTIA." MUZIEK VOOR DEN DANS, DANS-CURSUS. S. J. MANHEIM, DansoiÈrwpr. op ZONDAG 22 AUGUSTUS a. s., bij IJ. BUIK, te Koegras. een zindelijke DIENSTBODE. een flinke Werkster. Aan de Timmerschool EEN BOVENHUIS, een Esschen HAKBLOK. Notaris HORDIJK, KANAALWEG. J. SCHAGER. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. op Dinsdag 24 Augustus 1886, ONTVANGEN: KLEEDERMAKERIJ Opruiming van al de Gemaakte GOEDEREN. Spotprijs! BOON. - Apotheker. - Spoorstraat. BEHANGSELPAPIER, jjmnute IJö.tepIs, BERKHOUT Co. Pennen. Penhouders. BERKHOUT Co. H.L.SCHRODEE, ekkerklokken in soorten, 1)Ü CORNs. vlMEIJ, R. MAAS, KAPOK BEDDEN f 18. ZEEG RASMATR ASS EN. Alles prima iwalileit ei pefltoop, MjJ.W. KAMPER, ODtvaiei voor Heeren Bakers: Doet uw Voordeel 111 LET WEL! aan familie, vrienden en bekenden, voor de vele blijken van belangstelling, bij de voltrekking van ons Huwelijk ondervon den, ook namens ouders. Helder, 20 Augustus 1886. F. YAN VLIET. H. C. VAN VLIET, Rademaker,. Voor de zeer vele bewijzen van belang stelling, zoowel van bier als elders ont vangen in 't bijzonder van den Baas, Commandeurs en verdere werklieden der stoomwerkplaatster gelegenheid onzer 25-jarige Echtvereeniging op den 14deu Augustus, betuigen ondergeteekenden hun innigen dank. Helder, 20 Augustus 1886. D. J. VAN DALFSEN. J. P. VAN DALFSEN—BOUMAN. Allen, die iets te vorderen "hebben van-, verschuldigd zijn aan-, borgtochten of papieren onder hunne berusting hebben van den Heer Lazarus Bijman Vrieslander, in leven koopman te Helder en aldaar overleden den 18en Augustus 1886, wor den verzocht daarvan vóór of op den 16 September 1886 aangifte of betaling te doen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. Kerkvoogden der Herv. Geai. te Huis duinen maken bekend, dat het Kohier van den Kerkelijken omslag over het dienstjaar 1886/87 door hen is opgemaakt en voor belanghebbenden van af den 22n Angnstus e k., gedurende 14 dagen ter inzage ligt ten huize van den Adrn. Kerkv., terwijl een afschrift ter inzage is nedergelegd bij den Heer D. SLIKKER, te Koegras. Zij, die meenen bezwaren tegen hun aanslag te kunnen inbrengen, moeten die bezwaarschriften vóór den 6n September e. k., aan kerkvoogden doen toekomen. Huisduinen, 18 Aug. 1886. Namens Kerkvoogden voornoemd, H. KLEIN, Adm.-Kerkv. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 22 August as 1886: des voor middags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de Wel.Eerw. Heer 3DS. 3COTJTOJST, Predikant te Haarlem. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 5y8 uur, X3s. "Versteeg. DE KERKERAAD. Mejuffrouw GRONGRIJP wordt in haar eigen belang verzocht eens in haar eigen woning te verschijnen of zich te vervoegen bij Me juffrouw de Wed. C. K UIP E R, Eerste Molenstraat. VEREENIGING „ONTWAAKT BIJ TIJDS." iliremeene Versraderinr op ZONDAG den 22n AÜGÜSTUS 1886, in het lokaal Tivoli". Opening der vergadering om 5 uur precies. Puuten ter behandeling: 1. Drie-Haandelijkscb verslag. 2. Rekening en verantwoording. Eeu getrouwe opkomst wordt verzocht. HET BESTUUR. Zondag a, s. ZB _A_ Xj. op ZONDAG a. s., in de „Eerste aanleg", bij R. ZWAAN, te Huisduinen. Hervatting der lessen op Zondag avond a.s. Aanvang te half acht uur op Zondag 22 Augustus 1886. Aanvang des namidd. 3 nor. CAFÉ POLAK, Kanaalweg CAFÉ POLAK, over de Mosterdbrug. Het BILLARD is opnieuw accuraat waterpas gezet. Extra LAGER. Overheerlijk STOLT. Loterij-lijst, Nieuwspapieren, etc., etc. Polaü. Aanvang te 3 nren. Wordt gevraagd: Adres: BERKHOUT Co. Et- wordt gevraagd Adres J. HOOGENBOSCH, Westgracht. Er biedt zich aan een Burgermeisje, voor een winkel en behulpzaam in het huishouden of iets dergelijks. Brieven worden ingewacht, onder lett. A S, Bureau van dit blad. DIENSTBODE. Er wordt gevraagd: o Adres Advertentie-bureau Stadermann. kunnen nog eenige XjEEiaxjiisra-EiT worden geplaatst. Inlichtingen geeft I. BAKKER, Bouwkundige, Spoorstraat. Gevraagd oor Loop- en Pakhaiswerk, een flinke J O 3XT CS- JEü Adres BERKHOUT Co. Verloren 11. Woensdagavond, een zilveren Horloge met twee gonden randjes. De eerljjke vinder zal beloond worden. Adres BERKHOUT Co. "V erloren i een Horlogeketting, een CHARIVARI (Pistool inet geel steentje). Men wordt verzocht het tegen een goede belooning terug te bezorgen bij BERKHOUT Co. Te Huur oon staande in de Keizerstraat. a f 2.25 per week. Adres: J. BETHLEHEM, Kanaalweg. T© LLUUr in de Weezenstraat, voor een klein gezin, f 1 50 per week. Adres A. VISSER, Zuidstraat. T© Hoop een Handkar op Veeren. Adres S. ROOSENDAAL, Wagenstraat 341. Te Koop Adres: LELIESTRAAT 00 68. To Huur een Kamertje op de Laan. AdresROODERS, aldaar. Te üoop 11 Puien, broed Maart 1886, die alle aan den leg toe zijn. Adres L. van der HOEVEN, Huisduinen. T© Huur EEN NET WOONHUIS, hoek Molen- en Keizerstraat, a f 4.per week. Adres J. BETHLEHEMKanaalweg. te HELDER, zal in het lokaal »Musis Sacrum" aldaar, op WOENSDAG 1 SEP TEMBER 1886, a. v. 7 ure, behalve de Halzen en Erven aan de Hoofdgracht en Achterweg alhier, publiek verkoopen Een WINKELHUIS en ERF, te Helder, aan de Weststraat hoek Bakkerstraat, L 103, groot 87 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris H O R D IJ K. vindt mon bij van HELDER, ANNA-PAULOWNA, SCHAGEN, NOORD-SCHARWOÜDE, HUGOWAARD, ALKMAAR, HEILOO, KASTRIKUM en UITGEEST naar DEN HAAG en ROTTERDAM en terng. PRIJS VOOR HEEN EN TERUG in de 2de klasse f 2,00 3de -1,60 2de -1,60 3de -1,00 Vertrek van Helder 's morgens 6.05, van Anna-Paulowna 6.25, van Schagen 6.45, vau Noord-Scharwoude 7.00, van Hugowaard 7.10, van Alkmaar 7.25, van Heilo 7.35, van Kastrikum 7.50. Terug van Rotterdam 's avonds 7.30 en van Den Haag 8.10. Zie verder de Aanplakbiljetten. DE ADMINISTRATEUR. Voor de stations Helder tot en met Alkmaar Voor de overige stations TB IJ A. Lengers, in de stal van A. BROUWER, Visch- markt, is verkrijgbaar best vet Koevleesch 30 Ct., Varkensvleesch 30 Ct., vetScha- penvleesch 25 Ct. per 5 ons. Opruiming van restanten tot spotprijzen, bij L. VERBOOM, Zuidstraat. per enkele of in pakjes van 12'/a Ct. Flanel, Keper, Marseille, Vriesbont, Kettingbont, enz. 13IJ P. ZAAL, in de Vleeschhouwerij van S. Makelaar, boek Sluisdijkstraat, is verkrijgbaar puik best KOEVLEESCH, tot de navolgende prijzen, als: Lapjes 30, Rollade 32^ en Biefstuk 40 Cent. Alles per 5 ons. HOOFDGRACHT K 49. Depót der echte Deventer SUCADE-K0EK, van KLOPIMN en BAERSELN4N. ONTVANGEN: nieuwe gesorteerde VOLLE HARING, eerste soort, van den lieer A. KIKKERT, van Vlaardingen. J. TAAL, Spoorstraat. W SPOORSTRAAT. Kanaalweg ;i lö Overhemden, Boorden, Manchetten, Fronts en Dassen. LAGE PRIJZEN. Spoorgraolit, Bij S. MAKELAAR, Koningdwarsstraat is verkrijg baar best KOEVLEESCH, Lapjes 30, Rollade 35, Bief stuk 40 Ct. per 5 ons. Prachtige Melado20 Ct. per KG. Bleeke Likeurstroop17 ft ft No. 1. ARLT, Dr. E. De zorg voor de eogen en de keuze van brillen, voor een ieder bevattelijk voorgesteld, 3e uitgave, vertaald door Dr. F. J. van Leent, met een naschrift van Dr. H. Snellen. Met platen. f 1.25 No. 2. DEBAY, Dr. A. Het haar en de baard, een boek ter bevordering van een 8choonen haartooi. Nataurziekte-kande en genezingsleer van het haar. Middelen om den haargroei te ontwikkelen en te bevorderen. Met uitvoerige receptenljjst om zelve schoonheids- en haarherstel- lingsmlddelen te bereiden. f 1.25 No. 3. RECLAM, Prof CARL. Levensre gelen. Ernst en laim nit de gezondheids leer. Voor Nederland bewerkt door Dr. S. Sr. Coronel. Tweede herziene druk. Met afbeeld. f 1.25 No. 4. SCHOONDERMARK, Jr. J. Het behoud van ons Hnweiyksmaterlaal. 2e druk. f 0.90 No. 5. SCHOONDERMARK, Jr. J. De voorbehoedmiddelen tegen Zwangerschap. Met afbeeldingen. 2e druk. f 0.90 No. 1—3 te zamen voor f 3,—, No. 4 —6 te zamen voor f 1,60, alle 6 boektn bijeen voor f 4,per postpakket door geheel Nederland. Te bekomen in het Magazijn van goed- koope Boeken van A. VAN KLAVE REN, te Amsterdam(Swelinckstraat No. 14—16. Ruime voorraad versehe x5.ir>- Bleren r 2.50 pet io«. BOTERHAMMENWORST 10 Ct. per om. BANKETHAMMETJES 28 Ct. per 5 ons. Prima SOUCHON-THEE 20 Ct. per

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3