BOUWTERREIN. O Letter-Albdi Ontvangen een groote collectie Dames ULSTERS REGENMANTELS W.V. BRUINVIS Photographie Instantané. K J. RIMER, DE NIEUWE BEVERS. BAAIEN EN FLANELLEN. Patent Geen jrijs Mar meer!! ME SCHILLING, larii lalkpuin* BD, DULFER C. „Lampe Beige" a f3.50. J. J. SMIT. KANAALWEG. INMAAKPOTTEN. A. Z. BOLSHULLER, Ontvangen: PUIKE GRASBOTER EE.N WOONHUIS Te koop 6 a 7 Meter m flrooir PakMs met konten vloer. 40 perceelen Bouwterrein, Jb. N. PRINS De ondergeteekenden ma ken bekend, dat bet Atelier van den Heer D. PIGEAUD, Hoofdgracht K 39, op den zelfden voet zal worden voortgezet onder de firma: WT" Wie veel geld voor zijn goed wil hebben, DE LEEUW 05 flo OOStSlOOtSM. H. L. SGHRDOER, Hoofdgracht. de beste bekende PETROLEUMLAMP. M. HIN, Kanaalweg. lei dienste van Architecten, HnisscMlders en Steenhouwers. prijs isso, BERKHOUT Co. FIJNE HEEREN- lfi- Thee van E. Brandsma, Blauwe eu Bruiue Mar I MtHwamW. DEKENS worden machinaal gewas- schen en gekamd, a 50 Cent per stuk, bij Het Goedkoopste Adres Goedkoop Verkoophuis, voor uiterst billijken prijs: j. i. piiih Bi DRANKWET, M BERKHOUT Cd,, Boekhandel. INRICHTING VOOR PORTRET-VERGROOTINGEN. 72, HOOFDGRACHT 72, naast de Marine-Club. in alle kleuren en prijzen. KANAALWEG. J. SCHAGER. JUNKER RTJH'S Rotatie-Naaimachines, Naaimachiue-Magaziju vau M. HILDERING, bij Jacques van Roseudael. FEUILLETON. De aaent van liet Yeiliilieifls-Coité. Te huur of' te koop een WAGENHUIS met STALLING voor 8 Paarden, grooten ZOLDER, BOET en ruim ERF. Adres: J. BETHLEHEM, Kanaalweg. ie huur, staande aan de Binnenhaven f 1.75 per week. Adres GEBRS. KLEIN. Adres BERKHOUT Co. T© lXULULX* tegen uiterst billijken prijs: Adres J. DUINKER, 2e Vroonstraat. alle gelegen aan den Kerkweg, van af de nieuwe R. K. Kerk tot aan de Molen vaart, op gunstige voorwaarden te koop, zoowel bij enkele als meerdere perceelen. Te bevragen bij den Heer H. JAN ZEN Ez., alhier. TE KOOP: Nieuwe en gebruikte ZEILEN van Hollandsch Zeildoek, zeer geschikt voor Zaad- en Dekkleeden, MOLENZEILEN, voortseenig gebruikt TOUWWERK, KETTINGEN, BLOKKEN, voor alle doel einden geschikt en tot billijke prijzen PEK, TEER, OLIE, VERFWAREN en alle soorten IJZERWAREN, HEINING DRAAD in alle dikte, tot concurreerende prijzen. Binnenhaven 76, Alsmede zware BLOKKEN en KAAP STANDEN te koop of te knar. T. BOON, Trechtersteeg, repareert Orgels, Piano's, Speeldozen, Har- monika's en Klokken. PHOTOGRAPHEN, NIEUWEDIEP. PS. OPENING a. s. Zondag 22 Augustus. die gaat naar die koopt met recht ran wcderinkoop voor de hoogste waarde. OSTERHOUTSCHE Sucade- en Ontbijtkoek. Bekroond op de Bakkerij-Ten toonstelling. Deze delicatesse is pas bij mij ontvangen. Hootdsraout. TRADE MARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, Spoorstraat; J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningstraat W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Werklieden- Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan boek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg E. LABOUT, Vrooustraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In bet bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE ft fl.Sfl per 5 ons. Kuipen, Stampen, Tobbes, Schamels, Vuilnisbakken, Inlegvaatjes, enz. enz. Solide waar en lage prijzen. Alle voorkomende Timmerwerken worden tegen bet laagste loon berekend. LUITSE, Achtergracht-Westzijde No. 130. Hoofdgracht K 85. van alle soorten van Huishoudelijke artikelen, Galanteriën, Speelgoederen,Glas-, Kristal-, Porce- lein-, Graniet-, Blik- en Borstelwerk, is in het Middenstraat 213. 'X'© Koop geschaafde en geploegde DELEN en SCHROTEN, in alle afmetingen; alsmede ongeschaafde 1, b/4l1/* en 2-duims DE LEN, Lichte en zware KOLDERS. Nerva SPARREN, enz per stuk en bij groote partyen. Bestellingen boven tien stuks worden vrij aan buis bezorgd. (gewgzlgd) om In de lokalen op te hangen. Prijs 10 ci. Opgeplakt 25 ct. den boven en benedendraad direct van de garenklos naaiende. De schoonste dubbele stiksteek. Volkomen geruischlooze Groote duurzaamheid. Uiterst eenvoudige behandeling. Onverslijtbare roteerende inrichting. Het naaldenbreken is bijna geheel overwonnen. Elke aan beveling is overbodig, wijl het grootste voordeel, gemak en tijdwinst, door een ieder direct verstaan wordt. Deze Machines zijn verkrijgbaar voor hand- en trapbewegiog met of zonder kast, alsmede in bet grootste soort voor Kleermakers, in bet 4:3 42. PAS ONTVINGEN: le soort BOOTSMANSHARING van den Heer Kikkert te Vlaardingen, van 5 en 4 Cts.kleiner soort 4 a 10 Cts. alle beste kwaliteit, bij WAAS, »Vruchten- boom," Spoorstraat. ')e nieuwe Londen is de beste der Par tij; ,j^|R fumerieën om 't SrÜze haar te doen verdwijnen, is on- -g-jjalh schadelijk voor de huid, verft niet af en I Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de cfubbele flacon. Ruime keuze ia Albums, Poilemormaies, Sigaren kokers, Sigaren- en Tabakspijpen. LAGE PRIJZEN. wordt geleverd a 80 en 85 Cent per kilo, in vaatjes van pi. m. 11 en 22 kilo, franco elk station, onder rembours, door H. BRUNSTING Rzoon, Kerkstraat, Bellen. 8. Nadat zy bet loon had ontvangen en weer met ander werk den winkel verlaten had, vroeg ik den winkelier naar haar, en welwil lend antwoordde hij: «Niet waar, het is een lief seliepseltje, een kind dat hier in Californië eigenlijk niet op hare plaats is. Maai' zij staat onder be scherming van ieder die haar kent, en dat inaakt het haren goeden engel gemakkelijker om voor haar welzijn te waken." «Hoe heet zij?" vroeg ik dringend. «Charlotte Mapelton," luidde het antwoord, dat mij, hoewel ik liet verwachtte, als een donderslag trof, «zij is het ccnige kind van een weduwe, die haar man lang geleden ver loren heeft. Hij moet ver weg gestorven zijn. Voor achttien jaar, toen het goud nog niet lang ontdekt en San Francisco niet veel meer dan een kolonie was, is hij met zijne vrouw hierheen gekomen. Dit heb ik van het meisje vernomen. Het moet haar niet best gegaan zijn, want de moeder onderhield zichzelve en het meisje met naaiwerk, waarmede zij echter toch zooveel verdiende dat zij zich redden kon. Maar zij zijn in beteren doen gekomen sedert zij met haar tweeën werken en ik haar een naaimachine bezorgd heb. Ja, als wij wat meer van die menschen in Californië hadden, dan kon het veiligheids-comité zijn congé wel nemen. «Na deze mededeelingen was ik zoo onte roerd, dat ik het gesprek niet verder kon voortzetten. Ik vroeg nog terloops naar de woonplaats der vrouw en ging toen heen. «Het is toch een eigenaardig iets, die aan hankelijkheid, die uit de eerste reine liefde der jeugd ontstaat," merkte Webster op met zooveel zachtzinnigheid in zyne stem, dat Ha- rold in hem nauwelijks den president her kende van een afdeeling van het veiligheids comité, dat met ijzeren hardheid over leven en dood besliste, «was het een moorddadig gevecht geweest, ik zou er zonder aarzelen op ingegaan zijn; maar om Margarcth weer te zien, haar tegemoet te treden en haar mijne vriendschap aan te bieden, eer dat ik dat kon doen, had ik twee dagen noodig oin mij te bedenken. Ik moest mij op alle mogelijk heden voorbereiden, en mij vertrouwd maken met het denkbeeld, dat ik een door het ver driet verouderde gestalte zou weervinden, op dat zij mijn schrik niet zien en er pijnlijk door aangedaan zou worden. Ik moest mij zei ven volkomen meester blijven, om door niets aan het eens gepleegde bedrog te her inneren, om mijn woorden zelfs mijn blik in mijne macht te hebben, opdat zij ze niet zou uitleggen als een verwijt, zij het dan ook indirect. De dagen onzer jeugd moesten ge heel vergeten schijnen; ik moest tot haar gaan als een welwillend, offervaardig vriend. En wat zou ik misschien nog vernemen! Want hetgeen ik tot nu toe gehoord had, dat dwar relde als een chaos in mijn hoofd dooreen. Hier zeide men dat Mapelton spoedig na zijn komst in Californië weer vertrokken en in den vreemde gestorven was; de goudgraver beweerde hem nog voor vijf jaar gezien te hebben; Margarcth noemde zich Mrs. Ma pelton, hoewel de geheele huwelijksplechtig heid maar een ellendig spel was geweest waar een sleutel tot al deze raadselen te zoeken «Toen ik liaar eindelijk opzocht het was laat in den namiddag, het uur waarop haar dochter een kleine wandeling maakte, om met het vallen van den avond terug te zijn vond ik haar alleen thuis. Zij herkende mü dadelyk, en ik bemerkte zeer verstandig ge handeld te hebben door niet onder den eersten indruk tot haar gegaan te zijn. Het zou mij onmogelijk geweest te zijn my zéé te beheer- schen, dat Margareth zich als 't ware aan mij vasthechtte, uit mijn woorden troost putte, en mij tevens een beslissenden invloed op zich liet gewinnen. «Ja, wij zagen elkaar sedert negentien ja ren voor het eerst terug," ging Webster na een korte poos droomerig voort, maar dadelijk daarop klonk het weer somber en hard: »Ik zal niet trachten u dit weerzien te beschrij ven, het is er hier de plaats niet voor; toen ik echter in de veranderde, door verdriet mis vormde trekken zoeken moest naar eenige ge lijkenis met de eens zoo jeugdige schoone Margareth, en toen ik mij tegelijkertijd her innerde wie de schuld was van deze treurige verandering, ontwaakte in mij weer zulk een dorst naar wraak, dat ik het noodlot ver- wenschte, dat den bewerker van zooveel leed misschien door een zachten dood buiten het bereik eener rechtmatige wraakoefening had gebracht. «Mrs. Mapelton," sprak ik op hartelijken toon tot haar, die door schrik bijna verlamd was, terwijl ik met opzet den vertrouwelijken naam Margareth niet noemde, «de jaren heb ben ons beiden zeer veranderdslechts in een opzicht bleef ik dezelfde, in mijn oprechte on baatzuchtige vriendschap, zooals die slechts ontstaan kan uit een eerste, ernstige liefde van een eerlijk man." «De beklagenswaardige vrouw zag mij strak aan. Zij scheen de haar toegestoken hand niet te bemerken. Haar doodsbleek gelaat werd plotseling door een zwakken blos ge kleurd, haar lichaam wankelde, zoodat zij, meer om een steun te hebben dan bij wijze van groet, eensklaps mijn beide handen greep. «Webster!" riep zij op gesmoorden toon, «noem mij zoo niet ik heb u eens misleid, en toch zijt gij de eenige door wien ik dien naam niet kan hooren noemen, terwijl ik toch, ter wille van mijne dochter, angstvallig zorgen moet door de wereld voor Mrs. Mapelton ge houden te wojden wat ben ik verraden! Wie had dat kunnen denken ik kan het niet uitspreken «Wees gerust," viel ik haar in de rede, daar zij der wanhoop nabij was, «evenals voor het oog der wereld, zijt gij voor mij ook slechts Mrs. Mapeltonmaar laten wij daar niet verder over spreken. Want door een zonderling toeval werd ik met het geheim be kend. Juist vau hem, die bij dit ongelooflijk bedrog een hoofdrol speelde, vernam ik het." «Zij zuchtte diep, en terwijl haar oogen door tranen gevuld werden, smeekte zij 's hemels zegen voor mij af. «Als gij slechts weet, ging zij voort, dat ik bedrogen werd, ben ik tevreden. Gij zult mij uwe hulp, om mijn geheim te blijven be waren, voortaan niet weigeren. «Er lag iets zielsroercnds in dit verzoek. Het kostte mij vreeselijke moeite een smarte lijke beweging te onderdrukken, en niet los te harsten in wilde verwenschingen tegen ie mand, door wien zij zelve niet minder zwaar getroflen was geworden. Zij las dit waar schijnlijk in mijn blik, want vóór ik nog ant woord kon geven, fluisterde zij mij toe: «Hy is de vader van mijn kind van mijne dochter." «Een lief, braaf kind," haastte ik mij te zeggen, om een andere richting te geven aan hare gedachten, «en ik zegen uwe dochter, omdat zij het was, die mij zonder het te ver moeden, u op het spoor bracht, en het mij mogelijk maakte u mijne vriendschap, mijn trouwen steun aan te bieden*" «Wij gingen naast elkander zitten, en in een vertrouwelijk gesprek vernam ik alles, wat zij sedert hare vlucht uit het ouderlijk huis had geledeu. «Uit haar mededeelingen bleek mij, dat Mapelton een gewetenloos avonturier geweest was, die onder geschikte leiding misschien een nuttig lid der maatschappij had kunnen worden, maar met zijn zwak karakter in Ca lifornië te midden van een uitgelezen gezel schap schelmen al spoedig tot allerlei mis daden gekomen was. «Daar hij niet spoedig een werkkring kon vinden die hem aanstond hard werken had nooit in zijn aard gelegen koos hij de speelbank tot middel van bestaan, en daar werd alle beter gevoel verstikt. Al het smeeken van Margareth om den breeden weg te verlaten, ook met het oog op haar doch tertje, leed schipbreuk op het verharde ge moed van den ellendeling. Toen zij hem eindelijk aan zijn plichten als man en vader herinnerde, schaamde de snood-aard zich niet te verklaren, dat hij geen plichten als echt genoot kende, daar de geheele plechtigheid niet meer waard was geweest dan een trouw partij op het tooneel, en zij niet eens het recht had zijn naam te dragen." Hoe Margareth deze schaamtelooze openba ring kon aanhooren, zonder van afschuw te sterven of tot waanzin te vervallen, is mij een raadsel. Zij heeft zich alleen kunnen staande houden door de geheimzinnige kracht eener heilige moederliefde, door den vasten wil om voor haar kind te blijven leven. Toen zij van Mapelton eischte, dat hij het gepleegde bedrog zou herstellen, weigerde hij dit met duivelschcn spotzij is daarop van hem ge scheiden. Als hij haar daarna weer opzocht en haar met vleiendé woorden trachtte te overreden weer bij hem te komen en op de oude manier met hem te leven, steeg haar verachting en vrees zoozeer, dat zij van de eerste de beste gelegenheid gebruik maakte om op een stoomboot naar San Diego in zui delijk Californië te vluchten. Naar haar ge boorteplaats zou zij nooit weer teruggekeerd zijn, al had zij het noodige geld voor de reis ter hai'e beschikking gehad. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkery van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4