KOOPMANSGOED, S TJLU T. Kleedermakerij DE LAKENWINKEL, Photographie Instantané. N. J. RIMER, iiU M Opruiming. S Pwmrisfrin, GROOTE AFSLAG! WOON- WINKELHUIZEN „DE THEEBOOM," BANKETBAKKERIJ, S. A. K ANNE WASSER, MEIJER HABERMANN, IN HET VERKOOPHDjSJHLEINE WINST." to Heldor. Mi P. IB1RIHLSTBIK, ttl I LLUULLLIV, J. A. J. MAAS. Prijs onoEeuMt 10 Cent J. SCHAGER. EEN KINDERHOEDJE. Een Burgerjongeling zoekt plaatsing als 3den Bakkers knecht. een flink WINKELHUIS, OPENBARE VERKOOPING. MEUBELEN EN HUISRAAD, REGENMANTELS, ULSTERS en TRICOT-TAILLES, in ruime keuze voorhanden Nachtljjsten voor LopeitlioiÈrs, De Vendnnieester B. B. BORGART, Openbare Verkooping, SLOOPHOUT, Benig ooi ZEILDOEK, voorts twee VLETTEN Betalt BoeUnis. J.W.HATTINGA RAVEN, en zeer groote partij MEUBELEN, HUISRAAD en INBOEDEL, Salon de J.W.HATTINGA RAVEN 30 grootere en kleinere met erven en aanhoorig- heden te Helder. Rafraichissements SPOORSTRAAT M WEEZ1STBAAT, Weder voorhanden: eene partij prachtige BLOEMEN, Gelegenheid voor van Schapen Ontvangen: en SCHD1FLAMPËN J. KRIJNEN Jr. Opruiming van HARMONICA'S, A. VAN TWISK, Buime voorraad van KLEINE MAIS, ZWARE GERST, versche Appelbollen J. KRIJNEN Jr. versch, i HAARLEMSCHE MEISJES, H. A. HEIJBLOM. Alle JAP0NST0FFEN wor den wegens vergevorderd seizoen met aanzienlijke korting opgeruimd. ^SPOORSTRAAT, Langestraat, Helder. Alles tegen lage prijzen. DIE VERGUNNING BERKHOUT Co., KANAALWEG. Als altijd de grootste voorraad STOFFEN voor Heeren- en Kinderkleeding, welke in den kortsten tijd tegen zeer lage prijzen worden geleverd, terwijl men van nette afwerking en Model verzekerd kan zijn. ONTVANGEN: Daar moet en daar kan iedereen van profiteerenl Daar moet en daar kan iedereen van profiteerenl BIJ OUDKERK VAN PRAAG, INRICHTING VOOR PORTRET-VERGROOTINGEN. 72, HOOFDGRACHT 72, naast de Marine-Club. in de nieuwste modellen. MEIJER HABERMANN, Aan hetzelfde adres PAKKISTEN te koop. Verloren Die het terugbezorgt bij P. BREMER in de Breewaterstraat zal beloond worden. Adres Bureau van dit blad. Te üoop een paar fraaie Tortelduiven, een Merle en een jonge Geit. Adres BERKHOUT Co. Uit de hand te koop: een HUIS, in de Middenstraat, inge richt tot Smederij en Winkelhuis. Te bevragen bij A. PETERSE. T© KCuur opeen goeden stand, in de nabij beid der Nieuwe brug, geschikt voor alle affaires, Te bevragen bij J. RICHTER, Zuidstr. Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe Waterkar, met Vat en Bak. Te bevragen bij S. Makelaar, Westgr. 315. KOOPJE Een geheel nieuw Konstabelmajoors- Pak, beste kwaliteit, laken. 2 Monteeringjassen, reeds gedragen. 2 paar nieuwe zeemlederen Handschoenen, enz. voor f 45,a contant. Te bezichtigen BOOTSMANSSTEEG 103 zal in het lokaal »MUSIS SACRIJM," aldaar, op WOENS DAG 1 SEPTEMBER 1886, a.v. >7 uren, pnbliek verkoopeu: 1. Een HUIS en ERF aan de Hoofd gracht te Helder, K. 62, groot 80 cen tiaren. 2. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, K. 63, groot 1 are 57 centiaren, met altgang naar den Achterweg. 3. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, K. 64, groot 82 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, achter het vo rige perceel, aan den Achterweg, K 107, groot 60 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, K 108, groot 50 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, K 109, groot 50 centiaren. 7. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, K 110, groot 45 centiaren. 8. Een HUIS en ERF, tegenover het vorige perceel, K 111, groot 46 centiaren. 9. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, K 112, groot 52 centiaren. 10. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, K 113, groot 55 centiaren. 11. Een HUIS en ERF, naast het vo rige perceel, K 114, groot 55 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris Hordijk. A. S. MANHEIM, Makelaar, zal op WOENSDAG 1 en DONDERDAG 2 SEPTEMBER e. k., des namiddags ten 2 ure, in 't Verkooplokaal a/d. Loodsgracht 403, ten overstaan van den Notaris HAT TINGA RAVEN, publiek verkoopeu waaronder LINNEN- en PENANTKASTEN, SALON en KAMERSTOELEN, TAFELS, SPIE GELS, PENDULE, VLOERKLEEDEN, Veêren BEDDEN, Geëmailleerde PAN NEN, voorts: eeu SERAPHINE-ORGEL, een HARMONIUM, beide zoo goed als nieuw, enz. enz. Al hetwelk op de verkoopdagen, van af 10 uur, te bezichtigen zal zijn. SPOORSTRAAT. verkrijgbaar ter Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij KONINGSTRAAT I 511. zal op DONDERDAG 2 SEPTEMBER a. 8. des namiddags ten 2 uren, in het Lokaal van den"_Heer R. R. SCHENKEL, Spoor- gracht 351 (voorheen J. KRUGER), pabliek doen verkoopea, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. MEUBELEN, HUISRAAD en INBOEDEL, waaronder: bruin Mahonyhouten SALON AMEUBLEMENT, bestaande in TAFEL, STOELEN en CANAPÉ, verders: Maho nyhouten LINNEN- en PENANTKAST, ronde en vierkante SCHUIFTAFELS, waaronder met gedraaide pooten, diffe rente STOELEN, CANAPÉ met leder be kleed, SPIEGELS en SCHILDERIJEN, STAART- en andere KLOKKEN, een prachtige gebronsde SCHUIFLAMP, BEDDEN, VLOERMATTEN, KARPET TEN, VLOERKLEED, een PÜLLENHOK met PULLEN, enz. enz. Voorts eenig gemaakt Go ad- eu Zilver werk, waaronder een paar juweelen KNOP PEN, een stel gouden KNOPPEN met BROCHE, id. BRACHELET, Heeren- en Dames-HANDRINGEN, MEDAILLONS, zilveren SIGARENSTEL, id. ZOUTSTEL, SUIKERSTROOIERS, enz, Te zien op den verkoopdag van des voormiddags 10 tot namiddags 1 ure. Gelegenheid tot bijvoeging van goe deren bestaat nog tot morgen Woensdag 1 September a.s., tot des avonds 8 ure. Zich aan te melden bij den Deurwaarder of Vendumeester, alsmede aan het lokaal. op VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1886, des voormiddags 10 uur, aan de Achter-Bin nenhaven te Nienwediep, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van een aanzienlijke partij en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags vóór de verkooping ter voorschre- ven plaatse te bezichtigen. DE NOTARIS te Helder, zal op MAANDAG, DINS DAG en WOENSDAG 20, 21 en 22 SEP TEMBER 1886, telkens 's voormiddags 10 uur, aan het Woonhuis, en de Pakhuizen van de Erven VR1ESLANDER, te Nieuwediep, aan de Zuidstraat, Spoor- gracht, enz., publiek tx, con tant verkoopen bestaande uitIJzer-, Koper-, Tin-, Zink-. Blikwerk, Ankers, Kettingen, Scheepstuigaadje, Touwwerk, Zeil doek, Lederwerk, enz.voorts GOUD- en ZILVERWERK, Linnengoed en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN voornoemd. DE NOTARIS zal ia het begin van Oetober 1886, pnbltek verkoopen: EN Alles behoorende tot de nalatenschap van den Heer L. H. VRIESLANDER. Breeder bij biljetten en latere adver- tentiën en informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. DAGELXJK.8 gelegenheid tot het gebruiken van délicieuse in de Banketbakkerij voor weinig centen. AUGURKEN, voor 20 cent de 5 kop. Tevens een partij puike Zeeuwsche AARDAPPELEN, 16 a 18 centen de 5 kop. ii. bij KARSE SEGEL, Prins Hendrikpolder, Texel. NB. Voor goed drinkwater voor het Vee, wordt ingestaan. M. HIN, Koperslager. SPOORSTRAAT HOEK WEEZENSTRAAT. nnnri nni i mi S Cent. ij P. ZAAL, in de Vleeschhou- <werij van 8. Malelaar, hoek Sluisdijkstraat, is verkrijgbaar puik best Varkensvleesch. Karbonade 27Vj, Lapjes 327i Ct. de 5 ons. SPOORSTRAAT. BANKET-HAMMETJES 30 Ct. per 5 n», CERVELAAT-WORST 10 Ct. per ons, extra fijne Muisjes ROOKVLEESCH 85 Ct. per 5 ons, uitgesneden per ons 24 Ct., Cibils VLEESCH-EXTRACT 95 Ct supra fijne Kamper BOTER 50 en 55 Ct. Goudsche en Leidsche KAAS, Geurige SOUCHON-THEE met Vanille25 Cts. per ons. tegen spotprijs, hij L. VERBOOM, Zuidstraat EXTRA en BR0WN STOUT, uit de Fabriek van Vollenhoven Co. te Amsterdam, is bij ondergetee- kende voor slijters en particulieren tot fabrieksprijzen verkrijgbaar. Etiquetten gratis. Wachtstraat B 43. per mud. 15,60 Bjj partg iets minder. per mud f 600 Spoorstraat, hoek Weezenstraat. Ondergeteekende maakt zgn geachten cliëntelle bekend, dat wederom dagelijks verkrijgbaar zijn. UEd. Dienaar, a 50 CENT PER KG. Overtreft elk ander koekje door zijne lichtheid in het gewicht. Boezelbont, Kleedjesstoffen, fijne Witte Goederen, Zakdoeken, Geel Katoen voor lakens, 2 el breed, spot goedkoop, Pilow, Baai, Bever, Flanel. Machinenaalden 2 ct. per stuk, goede kwaliteit, Machinegaren, zeer solide, 11 ct. per klos van 500 yards. Heeft, is verplicht om met 1 September een nieuwe Drankwet op te hangen. Na ontvangst van 12 Centfranco naar buiten. Helder. Zuidstraat. de nieuwe Duffels, Baaien en Bevers, in de bekende solide qualiteiten en lage prijzen. Tevens berichten wij dat wij bij het opmaken der balans, diverse Stukgoederen en een groote partij Lappen hebben af gezonderd, die wij van af morgen (Woensdag) en volgende dagen tot spotprijzen a CONTANT *^pj| zullen opruimen. I 97 a n aal weg. I 0*7. Het bekende l1/8-el breed DAMESLAKEN, vroeger 40 thans 25 Cent per el. ROOD WAFELBAAI, 2 el breed, vroeger f 1.20 thans 70 Cent per el. BRUIN 2 1.00 65 BLAUW 2 1.00 50 Een partij lappen ZIJDEN FLUWEEL f 1.per el. PLUCHE -1.25 TRICOT-JACQUETS in verschillende kleuren f2.00 en hooger. Breede WOLLEN KANT 8 Cent per el. TRICOT-GOEDEREN in verschillende kwaliteiten. Finale opruiming van een groote partij lappen JAP0NST0FFEN. In de üleine Winst. Iianaalweg I 0*7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3