„DE WITTE ROÜS. Ontvangen een groote collectie Dames ULSTERS REGENMANTELS vollenhoven s ™R Bier. DE GEKROONDE VALK. PFAFF-NAAIIACHIIE. ED. DULFER C°. DE PETROLEDILAHP, I L. TEN BACKEN. WESTSTRAAT 41, C.B.SCHULIAIJER&G1., SPOORSTRAAT Q17. Attentie s. v. p! W. J. BLITZ, Tandarts, J. J. SMIT. KANAAL WEG. KRUSEMAN Co., Delft, Uitsluitend Mout en Hop. tl li I V BEIERSCH H" De Wereldberoemde BOTEEHAL, H. GORTER. ONTVANGEN: De ondergeteekenden ma ken bekend, dat het Atelier van den Heer D. PIGEAUD, Hoofdgracht K 39, op den zelfden voet zal worden voortgezet onder de firma: genaamd „De Rijkslamp," Spoorgracht. Zakdoeken, Tafellakens, Servetten, Theedoeken enz. Krammerij van alle gebro ken voorwerpen. J. DE GROOT. Dijkstraat 392, Helder. GelegeÉÉ tot aflverteeren io alle Dag- ging. - Bizonder Beveel ik mij aan tot 't plaatsen van Advertentiën in ,,'T VLIE GEND BLAADJE," welke annonces flage- ls door mij worden aangenomen. attent gemaakt. A. J. MAAS, J. JACOBS, J. JACOBS, Middenstraat. Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. hebben de eer te berichten, dat zij tot plaatselijken vertegenwoordiger voor den verkoop hunner prima SLA- en MACHINE-OLIËN hebben aangesteld den heer Gefabriceerd uit de beste grondstoffen, zonder eenige bijmenging. Uitstekende Kwaliteit. Zeer lage Prijzen. Amsterdam—Dordrecht. FEUILLETON. i De wit Tan let VoiligMds-Comité. Hoogstraat. NATUURBOTER 45 en 50 Ct. MARGA- RINEBOTER, stukjes van ruim 5 ons, 20, 25 en 30 CC HOLLANDSCH SPEK 30 Ct, Best OSSENVET 20 Ct. Beste STOLKSCHE KAAS 30 Ct. Beste FRIESCHE KAAS 11 Ct. nieuwe gesorteerde VOLLE HARING, eerste soort, van den Heer A. KIKKERT, van Ylaardingen. J. TAAL, Spoorstraat. PH0T0GRAPHEN, NIEUW EDI EP. is tot heden de eenvoudigste en de best brandeede, zonder gevaar. Een tlinke keuze voer winkel of kamer is in voorraad, bene vens alle andere soorten HANGLAMPEN bij W. De ondergeteekeude bericht hiermede aan de geachte ingezetenen, dat hij zich alhier heeft gevestigd als KRA8UHER van alle gebroken voorwerpen, zooals PORCELEIN KRISTAL, GLAS- en AARDEWERK, verder tot het herstellen van vergulden, bronzen en alle andere luxe-artikelen, alsmede het repareeren vanPARAPLUIES. Belovende door een civiele en goed- koope bediening ieders gunst waardig te zullen worden. Uw Dw. Dienaar, Zijne woonplaats is ten huize van den Heer W. KOENOT, Koningstraat, I 496, tegenover de drukkerij van den Heer C. DE BOER Jr. levert net en solied werk, 10 pCt. beneden iedere concurrentie. Spoedige bediening. SPOORSTRAAT, BIJ »T CENTRUM". A lgemeen Boekhandel. Boekbinderij. Middenstraat. Witte Porceleinen KOP en BAK 12l/s Cts., witte Steenen id. 6 Cts., BOTER HAMMENBORDJES 5 Ct. gedrukte KOP en BAK 45 Cts. de zes stuks verders LEPELS, VORKEN, MESSEN, BRILLEN en SCHAREN, GAREN, BAND en SA JET, KNOOPEN, KANTEN en dagelijks voorkomende Manufacturen, tot uiterst uiterst goedkoope prijzen. Tandheelkundige operatiëu en het plaatsen van Kunsttanden wordt verricht in 't Hotel »DE TOELAST," Binnenhaven, iederen Donderdagvan 1 tot 2 ure namiddags. Te Schagen Hotel z> Vredelust" by den Heer BROERSMA, Donderdags- voormiddags. Te Alkmaar Maandags bij den Heer van der WAL, Kaasmarkt, en Zaterdags by den Heer J. SPIJKMAN, Hotel »den Burg." t© Helder. De nieuw geconstrueerde PFAFF-NAAIMACHINE voor trap- en handbeweging ingericht, heeft de grootste ruimte onder den arm, wat zeer doelmatig is bij het ver vaardigen van groote klee- dingstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle bezwaren en inoeielijkheden wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe PfafFs wettig gedeponeerde Naaldin- De gemakkelijkste wijze van beialen. zetting te wijzendeze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens in 't belang van eikenkooper is, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimachines met alle andere Machines te vergely- ken,waarnamentotdeovertui- f ging zal komen, dat 'tin ieders belang is zich een echte Pfaff- Naaimachine aan te schaffen. Volkomen gratis oodorrichL Drie jaar guaraatie. Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij I3^~ Gaarne belasten wij ons met het repareeren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot het veranderen naar de laatste constructie. Zijn laatste woorden waren bijna niet te verstaan. Een rilling doorliep zijn geheele lichaam. Maar toen scheen hij de zwakte ook meester te zijn, die hem dreigde te over mannen. Margaret boog het hoofd. «Charles,zeide zij klagend, als gij het zelf zegt, zal uw wil mij wet zijn. Gij zult het beste weten wat noodig is. Het gevoel van vervreemding, dat mij zoolang en tot op dit oogenblik bij de gedachte aan u overviel, is nu geweken. Meer dan ooit te voren voel ik mij tot u getrokken." Zij aarzelde een oogenblik, als om nieuwe kracht te verzamelen. Daar zij haar oogen had neergeslagen, bemerkte zij niet dat Ma- pel ton's gelaat, terwijl zijn blikken die van Webster zochten, door een lijkkleur werd overtogen. Het was alsof de geweldige smart die bij de woorden van Margaret //meer dan ooit voel ik mij tot u getrokken" Webster onderwond, zich in verdubbelde mate op hem afspiegelde. Maar Webster stond daar als uit metaal gegoten; slechts zijn lippen waren een weinig geopend om de ademhaling te vergemakkelijken. «Ja, ik zal gaan," herhaalde Mrs. Mapei- ton na een korte poos, «daar gij het wenscht moet het zoo zijn." Zij kuste Mapelton en liet haar hand een poosje op zijn hoofd rusten. «Zoo leef dan wel,« zeide zij zachtzinnig en tot wederzien. Het kruis, dat de Hemel ons te dragen gaf willen wij eerbiedig opnemen. Gaarne zou ik onze dochter van u groeten, maar ik vrees haur te verontrusten. Als zij echter slaapt, zal ik haar een groet toefluisteren. Misschien versclrijnt gij haar dan in den droom, en gij zult geen vreemdeling meer voor haar zijn als gij eenmaal komt om haar in uwe armen te sluiten en te zegenen." De smart dreigde haar de laatste zelfbe- heersching te ontnemen. Zij stond snel op, om de opwellende tranen te verbergen. »Nu ben ik gereed,zeide zy tot Webster, terwijl zij naast hem ging staan en de rich ting van de deur aannam. Daar gekomen, zag zij nog eenmaal om. Charles,riep zy Mapelton zwaarmoedig toe, »door mij bij u te laten komen, hebt gij my een zwaren last van de ziel genomen. God zegene u voor dat besluik Leef geluk kig, ik verlaat u in het vaste vertrouwen op een gelukkig weerzien." wEen gelukkig weerzien," mompelde Ma pelton op doffen toon. Margaret, zorgvuldig door Webster ondersteund, liep haastig naar buiten in den kouden, regenachtigen dag. Na eenige schreden kwamen Harold en de dokter naar hen toe. Aan den laatsten gaf Webster de half bewustelooze vrouw over, en hij verwijderde zich dadelyk met haar. «Dat was verschrikkelijk,fluisterde hij Harold toe, «het was reeds een zware taak de ongelukkige vrouw op het weerzien en op de eerste schrede voor te bereidenmaar wat bleef er van al mijn berekeningen? Een diep beleedigde trad de hut binnen, een verzoende treurende gade is er met een heilwensch op de lippen uitgegaan. Maar wie zou de peil- looze diepte van een vrouwenhart kunnen doorgronden." Hij keerde zich om en ging weer naar Mapelton. Deze had zich opgericht en zag met de oogen van een waanzinnige om zich heen. iiWat is een tienvoudige dood ia vergelij king met de smart, die ik in dit laatste uur heb uitgestaan," klonk het den binnenkomende schor in de ooren «hoe eerder uit het leven, hoe liever. Mapelton is dood, laat Badger hem spoedig volgen, daar liet vonnis toch reeds over mij geveld is." »Ja, tot op deze minuut was het besloten dat gij zoudt sterven," hernam Webster met ijzige kalmte. «Mapelton zou zooals ik be loofde, met het aanbreken van den dag vrij van hier hebben kunnen gaan; Badger daar entegen zou door een kogel neergeveldzijn,voor hij de schaduw van het woud verliet, want een dozijn vastberaden mannen stonden met den vinger aan den trekker gereed. Maar nu is het geheel iets anders. De zegen van Mar garet werd niet alleen over Mapelton, maar ook over Badger uitgesproken. Gij kunt vrij hier vandaan gaan en ongehinderd dit woud verlaten. Ik verlang slechts dat gij mij zweert bij de zwaar beproefde Margaret en zulk een eed moet u heilig zijn Californië, ja zelfs Noord-Amerika te verlaten, iedere mogelijk heid te ontwijken om uwe vrouw of uwe dochter ooit te ontmoeten, ook niet na jaren, als de herinnering aan Badger is uitgestorven en gij op eerlyke wijze in staat zoudt zijn ruimschoots voor beiden te zorgen." «Een slecht geschenk, dat gij mij daar aan biedt," hernam Mapelton somber, «maar gij weet, nu nog te leven is voor mij de zwaarste straf, en gij hebt u schitterend gewroken; «Ik zoek geen wraak," antwoordde Web ster, «maar slechts een zoenoffer voor het verraad. Het stond zoo geschreven in het boek des noodlots, en het strijdt niet met de plichten van het veiligheids-comité." «Dat kan wezen," hernam Mapelton, en meer en meer teekende zich op zijn trekken de uitdrukking van trotsche onbuigzaamheid, om echter spoedig voor een zachtere uit drukking plaats te maken, «ik neem uw aan bod aan; ook wil ik mij houden aan hetgeen gij verlangt, maar slechts op één voorwaarde. Kunt gij daar niet in treden, maak het dan kort met mij, voor ik u door mijn gedrag daartoe dwing. De voorwaarde echter die ik stel, ik bid u, neem die aan, en in mijn graf zal ik er u nog voor danken." Hij zuchte diep, en ging eenig3zins verlegen voort: «Margaret smeekte mij hare dochter te ze genen, en dezen zegen, al is hij ook van een verworpeling, wil ik het arme, onschuldige kind niet onthouden. Als er toch geen ge rechtigheid op aarde was, zou mijn zegen, daar ik het zelf niet beter verdien, in een vloek veranderen. Sta mij derhalve toe, tot morgenavond op deze plaats te blijven. Dan wil ik heimelijk de stad zien te naderen. De ligging van Margaret's woning zult gij mij, hoop ik, willen aanduiden, dan kan ik onge zien en onbemerkt naar het venster sluipen. Ik wil er slechts een enkelen blik doorwerpen, slechts een minuut lang wil ik mijn kind aan schouwen, haar in stilte een korten zegenwensch toezenden en dan getroost vandaar gaan, om nooit, nooit meer terug te komen." Terwijl Mapelton sprak, had Webster geen blik afgewend van het gelaat, waarop gespan nen verwachting te lezen stond. Met geweld scheen hij uit de strakke trekken de gedach ten van den spreker te willen raden. Zoodra deze zweeg, antwoordde hij aarzelend, maar op deelnemenden toon: »Uw wensch is billijk, en ik wil dus niet weigeren wat gij vraagt. Maar ik reken er stellig op, dat gij uwe zelf beheersehing zult weten te bewaren." Hy schreef iets in zijn zakboekje, scheurde het blad er uit en overhandigde het Mapelton met de woorden: «Ziehier nauwkeurig het adres: gij kunt u niet vergissen. Minstens tot elf uur zitten moeder en dochter aan het werk, Bij het verlichte venster rechts van de huisdeur moet gij wezen. Nu ga ik, wij zullen elkaar niet wederzien. Betoon u een man, die in staat is aan een ernstig besluit getrouw te blijven." Met deze woorden ging hij de deur uit. Dicht bij de hut blies hij op een fluitje, waar op de beide wachters naar hem toekwamen. «Wij hebben hier niets meer te doen," zeide hij tot hen; «roept allen bijeen, stijgt weer te paard en gaat naar huis terug. De voltrekking van het vonnis zal om verschil lende redenen nu niet meer plaats hebbeu; de man is voor eeuwig onschadelijk gemaakt. Ik heb hem vier-en-twintig uren tijd gegeven, om voor altijd van hier te verdwijnen. Brengt hem nu wat levensmiddelen en drinken in de hut, maar draagt zorg geen woord tot hem te spreken. Hij moet in zijn overpeinzingen niet gestoord worden." Met dezen afloop tevreden, verwijderden de beide mannen zich, en Webster sloeg den weg door het woud in. Toen hij bij den wagen kwam, wachtte de dokter nog slechts op het teeken van vertrek. Spoedig daarop sloegen de paarden den zand weg in, en huiswaarts ging het door den kouden, regenachtigen nacht. Er werd geen woord tusschen de reizigers gewisseld. In de vochtige dekens gehuld, zaten zij daar, alsof zij in diepen slaap gedompeld waren; ieder wilde met zijne gedachten alleen zijn. Evenals op de heenreis plasten de hoeven der paarden ook nu in het water. Een onstuimige nacht, een spookachtige rit, en toch klopten de har ten der reizigers nu veel rustiger. De dag brak reeds aan, toen de paarden voor Mrs. Mapelton's huisje stilhielden. Kar- lotta, die vergeefs had getracht te slapen, stond reeds aan de deur en begroette hare moeder met uitbundige vreugde. Toen zij door de oude vrouw krampachtig snikkend in de armen gesloten werd, trachtte zij ang stig in hare trekken te lezen. „Het is niets, lief kind," was Mrs. Mapel ton's antwoord op de stomme vraag, „ik was nog slechts ongerust om u; ik wist dat gij alleen waart het is een nacht vol zegen geweest. Ik heb een ongelukkige kunnen troosten, en dat zal voortaan een blijde scha duw op zijn levenspad werpen." „Gaat gij mede vroeg Webster aan Ha rold, nadat de dokter met het rijtuig heenge reden was, en ongemerkt verwijderden zij zich van de open huisdeur. „Ik moet uwe gastvrij beid inroepen tot het geheel dag is geworden," ging hij na een oogenblik voort, want wij hebben nog heel wat met elkaar te bespreken, en wij moeten nog overleggen hoe wy Mrs. Mapelton het best tegen mogelijke gevolgen van onzen nachtelijken rit kunnen beveiligen." Mapelton zelf zat op dien tyd in de hut voor het haardvuur. Nu en dan wierp hij half werktuiglijk een stuk hout in de vlammen. Warmte scheen het eenige te zijn, dat hij noodig had, want het eten, dat men hem ge bracht had, bleef onaangeroerd staan. Somber staarde hij in het vuur. De eigen aardige uitdrukking van wilde losbandigheid was van zijn gelaat geweken. De plas water die in den anderen hoek van het vertrek ont staan was, werd voortdurend grooter door de druppels, die met gelijke tusschenpoozen van het halfvergane dak vielen. Zij schenen de seconden af te tellen, die hem van de eeuwig heid scheidden, de seconden, waarvan elke een ademtocht in het menschelijk leven ver beeldde, en waarvan er een de laatste moest zijn. Daar buiten in de natte boomtoppen ruischte en kletterde het eentoonig. Men hoorde de takken steunen en knarsen, als zij door den wind tegen elkander gewreven werden. VI. Evenals gedurende den nacht, regende het ook den volgenden dag onophoudelijk, en evenals vroeger zaten Mrs. Mapelton en Kar- lotta ook heden gezellig met haar werk bij elkander. De sporen van den in angst door- gebrachten nacht waren van Karlotta's liefelijk gelaat verdwenen, terwijl haar moeder, of schoon meer afgetrokken dan anders, haar bijna nog vriendelijker in de groote oogen zag en van tijd tot tijd diep adem haalde, alsof de jongste gebeurtenissen een troostenden, maar toch weemoedigen indruk bij haar achter gelaten hadden. T er wille van hare dochter streed zij dapper tegen hare zwaarmoedigheid. Maar de overpeinzingen, waaraan zij zich van tijd tot tijd overgaf, waren blijkbaar niet meer van zulk een pijnlijken aard als in vroegere dagen. Laat in den avond kwam Webster haar opzoeken, naar hij voorgaf om zich te over tuigen dat die nachtelijke reis voor Mrs. Ma pelton geen nadeelige gevolgen had gehad, en om een uurtje te blijven praten. Hij hoorde gaarne het plassen van den regen in den goot naar hij beweerde, en om af en toe een blik uit het venster te kunnen werpen, had hij de gordijnen opengeschoven. Verder had hij we ten te bewerken dat Karlotta voor de ronde tafel tegenover haar moeder was gaan zitten, zoodat zij van de straat af gemakkelijk gezien kon worden. Zoo bleven zij tot laat in den nacht bij elkander. Webster was ernstig ge stemd, Karlotta meer vroolijk. Gedurende het laatste uur was de bezoeker echter stiller geworden. Daarentegen rustten zijne blikken des te vaker met innige deelneming op het lieve jonge meisje, en dan weder op het zwaar moedig gelaat der over haar werk gebogen moeder, als om een vergelijking tusschen haar beiden te maken. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkery van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4