't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1414. Zaterdag 4 September 1886. Veertiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. AlDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. TIJDSTIPPEN VAN VERZENDING DER HIERONDER VERMELDE BRIEVENMALEN VOOR NEDERL. OOST-INDIE. Met de stoomschepen van de Maatschappij Met de Fransche Met de Bi-itsche Nederland pakketbooten. pakketbooten. Over Amsterdam. Over Marseille. Over Napels. Over Brindisi. Laatste lichting aan 't Laatste lichting aan 't Laatste lichting aan 't Laatste lichting aan 't Postkantoor alhier Postkantoor alhier Postkantoor alhier Postkantoor alhier 7 u. 's avonds. 1 u. 's nam. 7 u. 's avonds. 7 u. 's avonds. 10 September 11 September 11 September 3 September 21 21 25 17 1 October 2 October 9 October 1 October 12 12 23 15 22 23 6 November 29 2 November 2 November 20 12 November 12 13 4 December 26 23 23 18 10 December 3 December 4 December 21 14 14 24 ii Briefport 25 Briefport 25 cl. voor elke 25 gram. Briefport 12£ ct. voor elke 15 gr. Briefport 25 ct. voor elke 25 gram. 5 ct. voor militairen beneden 25 ct. voor elke 25 gram. den rang van officier, mits Drukwerk Drukwerk niet zwaarder dan 15 grum. Drukwerk: Drukwerk 5 ct. per 50 gram. 5 ct. per 50 gram. 2± ct. per 50 gram. 5 ct. per 50 gram. SEPTEMBER (Herfstmaand) 80 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 22 m. Onderg. 6 u. 30 m. Zondag 5 Eerste Kwartier. Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Maria Geboortedag. Donderdag 9 Vrijdag 10 Zaterdag 11 HELDER, 3 September 1886. Zr. Ms. scbroefstoomsebip 4e kl. »Sommelsdijk« is Woensdagmorgen bij de directie der marine te Amsterdam in dienst gesteld, onder bevel van den kapt.- luit. ter zee I. F. M. Lange. Met de nieuwe reddingvlet, door den heer J. Zwanenburg, scheepsbouwmeestsr te Texel, gebouwd, werd Dinsdag een proeftocht lang Texelstroom gemaakt. Ofschoon de zee te kalm was om iets aangaande de zeewaardigheid der boot te kunnen zeggen, bleek zij veel draag vermogen te hebben, goed te roeien en flink aan het roer te gehoorzamen. De bemanning koesterde echter de beste ver wachtingen aangaande de zeewaardigheid van de nieuwe vlet. Ten postkantore te Texel wordt ge- geplaatst de surnumerair A. M. E. Lafeber. Aan een bakker en een herbergier op de Lindengracht te Amsterdam is schadevergoeding uitbetaald voor het be schadigen hunner woningen bij de onge regeldheden in Juli jl. Maandag werd te 's Hage een aan den Noordwal alleen wonende, oude, blinde vrouw dood in hare woning gevonden. Bij onderzoek blijkt, dat uit hare kamer eenige gouden sieraden en eenige gelden, die in een latafel geborgen waren, ver dwenen zijn. Verschillende personen zijn in verband hiermede door den commis saris van politie gehoord. Uit Stadskanaal wordt van 29 Aug. aan de N. G. Ct. gemeld Gisterenavond had in deze gemeente, in het naburige Onstwedderveen, een hart verscheurende gebeurtenis plaats. Trijntje Kruize, vrouw van Kornelis Vo«, arbei der, verliet om 6 uur hare woning, om een boodschap te verrichten. Uit zorg neemt zij haar jongste kind mee, en laat, met wat minder zorg denkelijk, hare 3 jongensJan, Kasper en Pieter, geboren 8 Maart 1880, 10 Mei 1881 en 21 Novem ber 1882, alleen te huis. Door bet spe len met vuur, öf lucifers of hoe het zij, de woning stond binnenkort, na het ver trek der moeder, in lichte laaie vlam. Alles werd vernield en de kinderen later verkoold onder de puinhoopen weg gehaald. De toestand der moeder laat zich niet beschrijven, te meer nog daar haar man in het naburige Pruisen werken de is, en hedenavond denkelijk terugkomt. Onze burgemeester was den geheelen nacht met zijn beambten op de plaats des on- heils. De lijkjes zijn dadelijk gekist en naar het lijkenhuisje op onze begraaf plaats vervoerd. Uit Oudepekela wordt van 31 Aug. aan de N. Rott. Ct. gemeldEen treurige misdaad had Zondagnacht op den open baren weg alhier plaats. Eenige jonge lieden kregen twist, zoodat de een den ander verwondde en een messteek toe bracht. Ongelukkig ging het mes tus- scheu de ribben door en bracht veel bloedverlies teweeg, met bet treurig ge volg, dat de verslagen e heden nacht aan de gevolgen is overleden. De justitie moet den dader reeds op het spoor zijn. Men schrijft de wandaad mede toe aan te veel gebruik van sterken drank. De brand in het Badhuis te Scheveuinffen. Een zware ramp heeft Woensdagvoormiddag de badplaats Scheveningen getroffen. Het fraaie Badhuis, verleden jaar pas voltooid en door landgenoot en vreemdeling geroemd, is een prooi der vlammen geworden. De brand moet het eerst onstaan zijn in een der logeerkamers, No. 88, en wel door het om vallen van een spirituslamp. De dienstbode, in 't vertrek aanwezig, liep verschrikt weg, in plaats van terstond alle pogingen tot blusschen aan te wenden, en de heer die de kamer bewoonde, bevond zich toevallig in een aangrenzende slaap kamer. In ongelooflijk korten tijd breidde de vlam zich uit tot de andere vertrekken. Gelukkig waren op het uur, waarop de brand uitbrak, circa 91/2 uur, de meeste logé's aan 't strand of aan 't déjeuner, zoodat op de alarmkreten de gasten spoedig de vertrekken verlieten, na zooveel mo gelijk nog gered te hebben wat zij konden. Het vuur taste weldra ook de groote midden zaal aan en ten 10 uur stortte het hooge koepel dak in, waarna het vuur zich meer in de zijvleu gels concentreerde, waar de brandweer, die, ge lijk men weet, in de onmiddellijke nabijheid een post heeft, ook met behulp van den uit het dsrp en Den Haag ontboden bijstand, zich in spande het vuur te blusschen. De politie nam dadelijk maatregelen om alle goederen die uit het gebouw werden geborgen, voorloopig in bewaring te nemen. Aan het tele graafkantoor te Scheveningen, nl. in het dorp, (daar de beambten aan het post- en telegraaf kantoor in het Badhuis zelf spoedig genoodzaakt werden de wijk te nemen naar het hoofdbureel in de Keizerstraat), had men het in een oogwenk overweldigend druk. Schier alle vreemdelingen telegrafeerden om hunne betrekkingen gerust te stellen. Zijn er alzoo geen personeele rampen te be treuren, de materieele schade is natuurlijk zeer aanzienlijk, maar van nog grooter beteekenis is het verlies van dit middelpunt van het verkeer juist op dit oogenblik, in dezen warmen na zomer, die met schier onweerstaanbaren drang de vreemdelingen naar de zee voert. Van de energie van de directie van het Badhuis is het echter te verwachten, dat zij alles zal aanwen den om met de haar ten dienste staande mid delen het seizoen ten einde te brengen. Men verneemt, dat het Badhuis verzekerd is bij de Union Beige, gevestigd te Brussel, voor 1,200,000 gulden. In een waterput wilde Zaterdag een man te Brussel een bad ïemen. Hij bond zicb aan het touw, waarmede de emmers naar boven gebeschen worden en liet zich zelf naar beneden zakken. Plotseling brak echter het touw en viel de man naar beneden. Men had niets om hem toe te steken. De politie haalde de stoombrand- spuit om den put ledig te pompen. Toen dit echter gedaan was, was de man reeds een lijk. In Mödling, een station van den Zuiderspoorweg, op een halt uur sporens afstand van Weenen gelegen, zijn Zon dagavond twee treinen in elkaar geloopen, met dat gevolg dat de 3 achterste rij tuigen verbrijzeld, 5 personen gedood, 10 zwaar gewond en 13 licht gekwetst zijn. De schuld treft den machinist van den 2en trein, die, niettegenstaande de sig nalen op onvrij stonden, zijne locomotief liet doorloopen, zoodat deze in botsing kwam met den in het station stilstaandeu trein. De jubileumsmanie zoekt overal stof in onze dagen. Onlangs vierde een lijk Londen aar zijn gouden feest alsdag bladlezer. Het was dien dag vijftig ja ren geleden dat hij, als 15-jarige knaap, zich op de eerste courant abonneerde, en sedert is er geen dag voorbijgegaan dat hij niet twee vollen uren wijdde aan het lezen van zijn lievelingsblad. Hij gaf een prachtig feestmaal en toen een der gasten spottend vroeg, of hij de tallooze uren, met courantenlezen doorgebracht, niet be treurde, antwoorde hij, in een vurige toost »dat hij niet in alle boekerijen terwereld zooveel levenswijsheid, leering en genoegen had kunnen vinden, als hem door de cou ranten verschaft was.« Den 23 Aug. heeft zich te Venetië een zeldzaam verschijnsel voorgedaan. Na dat men eerst geruimen tijd in zee een waterhoos had waargenomen, die zich met verbazende snelheid over het water voort bewoog, tot zij eensklaps weder als in de wolken verdween, heeft het op verschil lende punten der stad zeewier geregend. Klaarblijkelijk was 't wier opgezogen door de hoos en met deze door de wolken op genomen, waarna 't als een regenbui op de aarde is neergekomen. William Wallance, een der beste pistoolscbutters van Schotland, schoot on langs, ingevolge een weddenschap, een aantal vastgebonden katten, op eenigen afstand, de oogen uit. Hij had de wed denschap gewonnen. Maar hij werd met de toeschouwers van zijn wreede daad ge vangen genomen, wegens een aanklacht der Vereeniging tot dierenbescherming. Eenige verbitterde mannen wierpen Wallance met steenen, en een daarvan trof hem in bet rechteroog, zoodat bij nu zelf half blind is. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur Als bestendig lezer van uw blad heb ik in de laatste twee uitgaven tegenstrijdige berich ten gelezen, dat tweede zoo plomp 't voorgaande leugenachtig maken, dat wel een ware opgaaf mag volgen van wat er gebeurd is, opdat het publiek kan beslissen, wie gelijk heeft. De knechten van den heer Verfaille ont waarden het eerst den brand, wekten daarop hun meester en deze wekte in persoon F. "Wildschut, den machinist van de fabriek „de Zwaluw." Wie waren de eersten op de smeulende hoop? S. Boendermaker, Wijker en Ran. Wie heeft het water aangevoerd tot blus- scliing van den brand Wildschut, door velen geholpenen geen brandspuit hé waarom niet? Spuit no. 5 werd gebracht, doch kon uit het kanaal geen water leveren ter plaatse waar het zijn moest. Die spuit heeft men, toen het gevaar geweken was, ten 3 ure op den smculenden hoop gesteld, en met water van den heer Yos het vuur doen blusschen. Spuit no. 4, die hulp had kunnen verleenen, kon niet over liet kanaal komen, want er was geen brug wel waren er brandmeesters maar geen spuiten, want er was geen brug. Te U/sU. begon de brand, ten 3 ure stelde men spuit 5 op het terrein, zoodat zonder de krachtdadige hulpook van Wenneker en Ziel- schot, den torpedist, alles in lichte laaie ware geraakt. Als critiek over de tweede inzending mer ken we op, dat het den inzender te veel was wat is medegedeeld in het eerste bericht, voor komende in uw blad No. 1411. Wil de inzender van't tweede bericht hierop satisfactie hebben we zijn gewapend. In dank voor de plaatsing. Uw Dienaar, P. J. Met dit schrijven worden verdere discussiën over dat onderwerp in ons blad gesloten. Red. Van de jongejuffrouw G. H. Marmelstein ontvingen we, bij de oplossing van bet prijsraadsel, de volgende bijzonderheden omtrent Waardenburg. Waardenburg of ook wel Weerdenburg, iseen ruïne van een vervallen slot in de Tielerwaard tegenover Bommel, bij Open Neer-IJnen: van welke volgeus Corns. Koofcen in zijne verzameliug anno 1347, Jan de Klok beer was. Dit slot ont leende zijn naam aan vrouwe Magda- lena van Waardenburg, in Den Haag getrouwd met Manke Jau, de achtste heer van Purmerend en eerste graaf van Egmond. Zij was de dochter van Heer Joris van Waardenburg; de grootmoeder vau Lamoraal, de 25ste beer en 4de graaf van Egmond, die den 4den Juni 1568 te Brussel op de markt onthoofd werd. Zij overleed in 1538 in den ouderdom van 74 jaar, als moeder van 15 kinderen, nadat haarman, Manke Jan, was gestor ven in 1516 in den ouderdom van 77 jaar- Dichterlijke oplossingen ontvingen wij velen, waaronder zeer verdienstelijke die we, zoo de ruimte zulks toeliet, gaarne zouden plaatsen. Een er van mag echter niet onvermeld blijven, omdat het ook een bedroevend nieuws van Waar denburg mededeelt. Een winkelier wis koopt zijn Waar; Verkoopt z' ook graag, dat 's zonneklaar, Een Den vindt men in bosch en woud, Die door zijn klenr, rechtopgaand hout, Schoon 't hem aan saprijk ooft ontbreekt, Van Godes macht en wijsheid spreekt, Ziet gij dien trotschen Burg daar staan, Hij kondigt u de waarheid aan: „De hoogheid is een wichtig pak, „En klein te wezen is gemak; Een ieder zegge wat hem lust, „In hut en stulp vaak 't meeste rust." Ga nu van Utrecht naar den Bosch, Rijd met „de spoor" er flink op los, Als gij dan WAARDENBURG passeert, Kent gij het woord, door U begeerd. Te Waardenburg is 't ook niet pluis, Ook moord en doodslag is daar thuis - Een ongehuwde vrouw, 't is waarlijk ongehoord, Heeft Zaterdag aldaar, haar eigen kind vermoord. Van de onderstaande lezers ontvingen we goede oplossingen TE HELDER: F. Adriaause, P. Agema, F. J. Aukes, Ph. Aggenbach, H. Asma, Mej. N. v. Amerongen, P. W. Arends, Wed. C. Adri aause, J. Agaart, Achterberg, W. Bergmann, D. K. Bakker, C. Breet Azn., W. Bierenbroodspot, C. Bethlehem, N. v. Biemen, P. Bizel, J. Berg, M. Bontes, C. Bethlehem, Jb. Bakker, J. Bakker, Fokke Bakker, C. T. de Boer, B. Bacb, J. Bal, J. Berg, M. Bouma, J. S. A. Beukers, A. P. Berghuis, J. M. Bouman, Anna Bruijn, W. Bri- zee, A. Bijvoet, Bierenbroodspot, J. C. Bos, A. J. Bruin, A. Barteling, B. de Boer, M. Brems, T. B. Bloos, M. E. de Boer, B. F. Bos, H. W. Bakker, G. J. Bosch, Jh. de Beurs, IIBareus, 8. Berghuis, J. C. van Brederode, Wed. J. Buijs, A. Bruch, C. But, W. H. Burgers, T. C. Brust, H. Berkeljon, J. W. Buijkes, F. A. Bergman, wed. B. Biersteker, wed. F. W- Badart, P. J. Badart, D. Boon, A. van den Bergen, J. J. But, J. W. Bergmann, H. Brnin, J. Ter Beek, H. Bakker Dz., W. Benschop, A. Boon, G. Bernard, J. Blankman, J. H. Bührmann, C. de Boer Dz., D. Bandsma, C. Boon, A. Bais, G. P. Van der Bilt, J. H. A. Banning, A. J. Boklen, J. Broers, J. Bels, J. Breet, J. Burger, G. de Barbanson Jr., J. van Brederode, M. Brouwer, H. Bongaarts, A. Barneveld, P. Braaf, wed. Bakker, J. J. Bruin, J. Bruin Jz., G. Buhse, D. Boll, wed. Bosch, P. Bot, mej. C. Blom, Cornelia Bakker, Johanna Bakker, A. H. C. Bischoff, P. Bos, A. J. Brou wer, A. Bakker, J. de Beurs, T. van der Ben, F. Bethlehem, J. de Beurs Pz., Anna Boerigter, Johanna Bakker, M. Boll, W. V. Bruinvis, F. J. Bussing, J. P. Bienhoff, D. van den Burg, J. C. Collet, J. P. Clowting, S. D. Van Campen, W. J. Cornelisse, J. F. Catleuder, C. de Cock, R. de Cock, S. J. Conneman, C. Colom, J. J. Dost, J. van Dierendonk, C. Duin- ker, wed. J. Drijver, C. Duinker, T. Drijver, J. van Dalen, W. Drabbe, J. v. Diehl, G. van Dam, N. Daalder, Mej. M. Daalder, M. C. Disper, wed. K. Dekkervan Grouw, P. A. Dorlijn, Joh, Dekker, G. Driessen, J. Duinker, J. Damman, A. Dorlijn, C. Dekker, M. C. Donker, J. van Dok, E. W. C. Dulfer, J. Dijkshoorn, J. Dun selman, S. de Wit, R. Dienaar, C. J. Dekker, C. J. Duinker, A. Dijker, A. Dol, P. Dol, J. Drijver, Nicolaas Dijker, A. Dijker, Jb. Duijvet- ter, E. Dijker, T. Dijker, R. N. Donker, M. C. van Doom, Willy Derx, Margo Daarnhouwer, wed. L. Egberts, C. H. Eikema, L. J. v. Em merik, P. van Es, J. F. Erdmann, J. Ekhart, H. van Elburg, P. Erades, D. v. d. Eijk, G. J. van Essen, A. S. van Eek, M. Evelein, G. J. Feijen, C. Florissen, Joh. Faber, J. de la Fon- teijne, C. Faber, H. Freeke, J. Fluiter, W. C. Fasol, G. H. Fiorani, Groen, C. Goes, J. Goes, J. Groot, J. Geus, P. Goudswaard, F. Griek, G. Geus, J. Grootendorst, A. Groot, Jb. Gomes. B. Garstenveld, G. H. Gorter, J. K. Gomes, A. vau Gunst, G. Govers, J. de Groot, J. Graaff, R. Groot, W. G. Garstenveld, A. Geus, L. Grei- ner, wed. S. Grimme, W. de Goede, K. Gruu- wald, I. Grunwald, D. van Gijn, wed. K. Graaff, W. de Groen, P. van Grunningen, B. Gerritsen, G. P. Goverts, H. de Graaf, J. de Graaff, Cath. Gooijer, M. v. Gelder, N. Graaff, J. Gomes, J. C. Groot, A. Govers Tz., A. Govers, T. Goud zwaard, W. Heijman, J. H. Haak, J. T. Haije, J. Holland, P. Hartog, F. D. v. d. Hilst, R. de Haan, D. Hoogenboscb, B. de Haan, W. ten Uarmsen, mej. Harteveld, I. D. Hes, J. Heijl- man, A. C. Hoogerduijn, C. v. d. Hagen, C. C. Hillen, C. W. de Haas, J. Hoogerduijn, B. A. de la Houssaije, Hendrika Hoogerwerf, J. Hemelrijk, J. A. Houtkoop, A. Heijblok, C. 't Hart, C. Huisman Jz., L. v. Harmersveld, J. Hubbeling, wed. M. Hin, J. Hemelrijk, A. Habermann, Hofstee, J. Hoogcnbosch Dz., S. Heijman, D. Hoogenbosch Jz., Huisken, C. L. den Heldt, J. Helder, W. G. Hattinga Raven, W. Hubrechtsen, P. Hoogenbosch, H. Heijblom, W. van 't Hert, N. Hanekroot, F. A. Held, J. E. A. v. d. Heu vel, Harrebomée, J. M. Hopmans, I. Israël, J. Jongman, A. de Jo£g, P. F. van Juchem, Ch. P. Jansen, J. Jacobi, J. Jongkees, N. de Jong, R. Jongkees, S. M. de Jong, J. C. Janknegt, A. Jelgersma, J. Jonker, P. de Jong, G. Jannes, R. P. de Jong, M. Julianus, Janssen, P. ds Jong, J. P. Jupijn, wed. P. Jonker-Kindt, P. Jan sen, C. de Jong Jr., J. E. de Jongh, Ca. Janzen, P. Jonker, C. Jongkees, C. S. Jaring, J. Kuiper, L. D. Kuiper, J. C. Koek, N. Klok, C. Kwast, J. Kloosterhuis, J. Krijnen, wed. H. F. Klok, A. Korff Jr., J, M. Kikkert, J. Krieger, mej. P. W. Kok, A. Korff Az., G. Kaptein, H. Kroon- stuiver, M. H. Klerk, C. J. Kwant, M. E. Klik, J. A. Kraak, S. A. Kannewasser, H. W. Kraak, M. Keizer, J. Kos, H, de Kok, A. de Koster, J. Kuiper, R. Knlff, D. Kort, wed. Kunst, E, F. Kempers, D. Klik, J. Korff, J. Kriens, J. v. d. Klaauw, C. v. d. Kuijl Jr., Francina Kroeb, A. N. Krug, W. Kaas, Wilh. Klercq, J. Kiljan, R. Krul, A. de Kok, J. H. Kater, C. Karhof, H. Koenot, T. Keuris, J. G. v. d. Klauw, J. H. Kalkwarf, P. Klingen, J. Kouseband, A. F. L. Koch, A. Kraak, Antje Klein, H. Koppen, Cornelia Koomen, P. Kroeb, A. v. Kamen, M. Korver, V. Kamper, wed. C. Kuiper, P. Kroon, C. Klinkert, J. H. Koningstem, L. Klein, J. Kuiper, Cath. Klein, P. Klein, D. Kruit, J. Kulderij, M. D. Klein, P. H. Kamp, mej. S. J. Klein, A. Korff Sr., F. Kerstiens, wed. J. Koster, J. Keijzer, P. Kroon* stuiver, G. N. Klerk, W. C. Kaan, II. Kunst, Jb. Korver, J. B. Kromhout v. d. Meer, J. Krijnen, Elise Kroon, W. Kannegieter, Guurtje Kamper, P. Kooijman, J. Klok, J. de Klerk, M. Korving, C.Kars- man, H. v.d. Lee, C. H. Lumkeman, J. Lastdrager, H. G. de Leeuw, M. C. Ligtenberg, J. G. Last drager, T. J. Leeuwens, T. J. Larsen, A. J. La- bout, J Löscher, P. Luijtsen, L. Langhorst, H. D. v. d. Laag, J. Lastdrager, P. London, N. de Liefde, A. Luijk, D. Lap, C. Leliveld, G. Luijt, P. Lijding, Y. van Loosen, Marretje Leen, W. T. Ligteringen, J. v. d. Leek, J. van Loo, H. Langhorst, H. Lnijters, G. J. Lap, Jb. Mettes, H. A. Metselaar—Hendriks, J. Machielzen, G. La Maire, T. C. Mets Cz., Juffr. Metzelaar, H. W. v. Marle Jr., A. J. Makieu, Maria Mabieu, R. Man^emaker, R. Maas, P. Maas, H. M.Ma- nikus, Johanna Mulder, M. C. MarécbalVerbeij, P. Moissink, J. R. van Massum, Trijntje Mets, C. Moolhuijsen, J. de Munck, J. J. Mallet, Mannier, C. Maalstecd/Van Meegenbnrg, F. Moor man, M. Moor, D. Makelaar Sr., J. de Moei, Jz. Minneboo, D. Molenaar, J. K. Minneboo, M. Manuel, T. Mens, L. Munter, G. lt. Marme!* stein, H. van Meurs, G. Moerkamp, R. Manden maker, O. Meijer, C. M. Muller, Martha Marin- kelle, L. A. Mos, T. D. C. Meijneke, G. C. Middelkamp, J. C. A. Meith, A. Marmeistein, Th. F. Marijt, A. Metzelaar, J. T. Meijers, M. G. Metus, P. Nonnekes, F. L. K. Neijts, C. A.^ van Neck, J. G. Nebbeling, A. van Neck, Anna van Noordt, J. Noot, R. Oostenveld, J. P. v. Os, C. Over, Jannette over de Linden, Engeltje vau Os, J. J. van Ocrs, G. Oldenburg, Oostendorp, D. van Otteren, J. Oostbaan, B. Oudkerk, G. Overkamp, Sara Ox, J. F. Oortgijzen, P. Octel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1