Kleedermakerij. - Firma Poppelmaii A* Co. til a n t e I- tl a$az U11, REGENMANTELS en ULSTERS DE VLIJT. gy goederen op maat worden in korten tijd zeer net en BILLIJK afgeleverd.^! de vonderkatjes groot pakhdis, kanaalweg. j. sghager. DE VOLKS-BIERHAL ANNEX SLIJTERIJ Wed. Van Otteren, ALLEMANSGADING. s. a. kannewasser, MOM ii de TUINTJES MUZIEK VOOR DEN DANS NIEUWS VAN DEN DAG Opruiming van alle ZOMER- ARTIKELEN, LAPPEN BUKS- KING, JAPONSTOFFEN, enz. P. Th. LUIJCKX, Hoofdgracht 80. REGENMANTELS EN ULSTERS. J. SCHAGER. R. MAAS, BAAI. BEVER^OLANELLEN. Naar üb Koan-Dwarsstraat. 8R Water-Filters, bij In DE ALLEMANSGADING. Ds. VAN DER HORST, Vrije Geref. Gemeente, TI VOL I. „DILIGENTIA." bij R. ZWAAN, te Hnisflninen. De PLEIZIERDIENST DES ZONDAGS naar Alkmaar is van af heden gestaakt. BUR&ER-YERSTEL-NAAISTER, Er wordt een DIENSTMEISJE pïïaasfl, Tabak-, Stuif- en Siprea-Magazjji, een HUIS, in de Koningstraat No. 466. 2 zeer nette Bovenbaizen, benevens PI. m. f 500, Een aemenbeleerie ZIT- eb SI,AAPKAMER Jb. N. PRINS. Openbare Verkooping, SLOOPHOUT, EEBin onfl ZEILDOEK, KET- TINGWERK, eeniae vaatjes VET, Uitten zwarte en bruine VERF, 200 SPARREN, voorts twee VLETTEN BOTERHAL, H. TOETER, KOPPEN'S VERKOOPHUIS. Blijft steeds voortgaan met opruiming der LAPPEN, tot lage prijzen. wordt het publiek beleefd aanbevolen. Bestellingen worden tegen zeer billijken prijs onmid dellijk afgeleverd. K A NAALW E G. De grootste en goedkoopste voorraad Texel. Texel. Texel. J. J. KUIJPER, Lage prijzen. WEEZENSTRAAT. De Allemansgading. Bij de Weduwe MOOR, Bij J. MAKELAAR, KALFSVLEESCH, a 30 ett 35Ct. Ue 5 ons. Hoofdgracht 86. Heeren Zijden Hoeden, fijne Fantasie-Hoeden, Bij B. GOUDSMIT, indePaleissteeg, ontvangen: Ziet ei overtnijt i van ie waarheid. J. W. KAMPER, Weezenstraat. De Allemansgading. G. DE BARBANSON. Regulateurs met slagwerk, 14 dagen loopend, voor concur reerenden prijs te bekomen bij C. VAN DER MED, Spoorstraat M. WAAS ia „Do Vrncbtenbooi." Bij A. LENGERS, KALFSVLEESCH, a 30 en 35 Ct. de 5 ods. Langestraat. Weezenstraat. IJZERWAREN en ver schillende Huishoudelijke Artikelen, spotprijzen! Dijkstraat 392, Helder. A. J. MAAS, C. KORTMAN EN SCHULTE. De ondergeteekenden betuigen bij deze hun hartelijke u dank aan den korporaal der Artillerie ALBERTS voor de redding van hun zoon JAN CHRISTIAAN DE KOK, bij het baden op Zondagmorgen 29 Augustus. L. DE KOK, en Echtgenoote. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 5 September 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.Y. als spreker optreden de WelEerw. Heer van Amsterdam. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 51/a uur, Ds, Versteeg, DE KERKE RAAD. Muzikale Bloemen, op Helder's grond geplant. Zondag a. s., na afloop van het „Floralia-Vuurwerk" -+ IB _A. XJ. +- Zondag n s. S XJ. «p Zondag a. a,, in de „Eerste Aanleg," op Zondag 5 September 1886. Aanvang des namidd. 3 uur. zijn dagelijks te bezichtigen tegen beta ling van 10 Cent de pergoon, bij J. MA KELAAR, Oude Kerkstraat, Helder. Wordt gevraagd: Adres BERKHOUT Co. llD. Mejuffrouw KLEIN, Breewaterstraat, vraagt een bekwame voor 1 dag vast per week. Wordt gevraagd een flinke Dienstbode. Adres W. BOELSUMS, Breewaterstraat. Een gezonde Vrouw zag zich gaarne geplaatst als M I N. Brieven franco, onder lett. W C, aan het bureau dezer Courant. Wordt gevraagd een geschikte Dienstbode, niet beneden de 18 jaar. Adres Advertentie-bureau Stadermann, Helder. van *8 morgens 7 uur, tot 's namiddags 3 uur, die eenig huiswerk kan verrichten Adres bureau van dit Blad. Terstond gevraagd: een flinke LOOPJONGEN, Adres: Boekhandelaar A. J. MAAS. Verloren een bloedkoralen Kettinkje met gouden Slootje, Loodsgracht of Kanaalweg. Terug te bezorgen tegen belooniug bij P. KLIN- KERT, Breewaterstraat. ATTENTIE. Men biedt ter overname aan een tot beden met goed succès gedreven wordende op een der beste standen alhier. Huur prijs zeer billijk. Adres met franco brieven onder motto Sigaren," bij Mej. de Wed. SAMWEL, Spoorstraat. T© liuur Te bevragen LOODSGRACHT I 359. Te liuur Een gemeubeleerde Zit- en Slaap kamer, naar verkiezing met of zonder kost. Adres: Kanaalweg 30, Helder. Te Huur tegen uiterst billijken prijs: Adres J. DUINKER, 2e Yroonstraat. T© koop 6 P U L E Nbroed April 1886, 6 KIPPEN, broed 1885. Adres KONINGSTRAAT 485. Te Huur een staande in de Keizerstraat. a f 2 25 per week. AdresJ. BETHLEHEMKanaalweg. ter medelezing aangeboden. Adres Spoorstraat 393. wordt ter leen gevraagd flinke renten korte termijn van aflossing. Adres brieven, lett. P, bij Berkbout Co. T© Huur aan de Dijkstraat te Helder, een Woonhuis met Tuin en verdere gemakken ook geschikt voor een nette affaire. Franco brieven, letter C, Advertentie- Bureau STADERMANN. t© Huur. Adres Kanaalweg I No. 8. T353 KOOP: Nieuwe en gebruikte ZEILEN van Hollandsch Zeildoek, zeer geschikt voor Zaad- en Dekkleeden, MOLENZEILEN, voortseenig gebruikt TOUWWERK, KETTINGEN, BLOKKEN, voor alle doel einden geschikt en tot billijke prijzen PEK, TEER, OLIE, VERFWAREN en alle soorten IJZERWAREN, HEINING DRAAD in alle dikte, tot concurreerende prijzen. Binnenhaven 76, Alsmede zware BLOKKEN en KAAP STANDEN te koop of te linnr. op VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1886, des voormiddags 10 uur, aan de Achter-Bin nenhaven te Nienwediep, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van een aanzienlijke party en betgeen verder zal worden aangeboden. Daags vóór de verkooping ter voorschre ven plaatse te bezichtigen. Hoogstraat. NATUURBOTER 45 en 50 Ct. MARGA- RINEBOTER, stukjes van ruim 5 ons, 20, 25 en 30 Ct. HOLLANDSCH SPEK 30 Ct. Best OSSENVET 20 Ct. Beste STOLKSCHE KAAS 30 Ct. Beste FRIESCHE KAAS 11 Ct. Ruime keuze in VOGELKOOIEN, SCHUIER- en BORSTELWERK, ENGELSCH en LEIDSCH ZEEMLEDER en SPONSEN, Eiken en Greenen WASCHTOBBENS, EMMERS en AKERS en alle soorten HOUTEN BAKKEN, KRANEN, ZEEPTEN, WATERFILTERS, enz. Vasto lago prijzen. vindt men t>lj Ruime keuze in HANGLAMPEN voor banden. Gebronsde met tegenwicht van af f3.50, Enkele Kappen, Oliehouders, Glazen, Pitten voor alle soorten van bran ders. Wegens den Komkommertijd zijn de prijzen van ALLE GOEDEREN deze maand eitra laag. Met aanbeveling, UEd- Dw. Dienaar, Parkstraat, Burg. Kanaalweg I 18. Sterkemooie en goedkoope Heeren- BOTTINES, Kinder-SCHOENEN, Dames LEEREN- cn STOFFEN-LAARZEN. Pas aangekochteen partij prachtige DAME S-L AARZEN, extra mooi en goedkoop. "V rieslander. in de Koning-Dwarsstraat, is weder verkrijgbaar vet V.4R- KEKSVLEE8CII, KARBONADE 30, LAPJES 321/, Ct., KALFSVLEESCH en GEHAKT, tegen 20 en 25 Ct. de 5 ons. Kuipen, Stampen, Tobbes, Schamels, Vuilnisbakken, Inlegvaatjes, enz. enz. Solide waar en lage prezen. Alle voorkomende Timmerwerken worden tegen het laagste loon berekend. LUITSE, Achtergracht-Westzijde No. 130. in de Oude Kerkstraat te Helder is verkrijgbaar, best vet van af f 2.25, en van af f 1.50. een partij blauwe geëmailleerde PANNEN, THEEPOTTEN, MELK- en OLIEKAN NEN, KOPPEN, SCHOTELS, KOFFIE- en WATERKETELS, koperen KETELS, gegalvaniseerde EMMERS, AKERSTOB BES. Alles voor spotprijzen. lioek Meuwstraat, gaat voort met den verkoop van Bedden. KAPOK-BEDDEN met toebehooren, prima kwaliteit, prijs f IQ. 1TS/L A. IX. 33 JXT G. KR0EB Sr., Spoorstraat. 13 JE Ontvangen een party prachtig PORCE- LEI.V, GLAS-, GRANIET- en AARDEWERK b(j niemand zoo goedkoop als in Ontvangen een ruime keuze in Effen, Jaspé, Fantasie, Raye' en Mignon WOLLEN voor Dames, Heeren en Kinderkousen. Witte krimpvrije Wollen in alle numm. Zwarte, Grijze, Nassausche en Bruine Sajetten van de goedkoopste tot in de beste soorten. Steeds volledig gesorteerd in Garen, Band en aanverwante artikelen. Niet anders dan solide kwalitei ten worden door ons nagehouden. PAS ONTVANGEN grootehollandsche BOOTSMANSHAPJNG per stuk 5 Ct., iets kleiner 4 voor 10 Ct. in den stal van A. BROUWER, bij de Viscbmarkt, is verkrijgbaar best vet Kleermakers Machinenaalden 3 Cent. Naaisters Machinenaalden 2 Ct. Ma- chineklossen (500 Yards) 11 Cent. Kleine Machineklossen 6 Ct. Crêm- kant van af 2 Cent per el. Gekleurde Kant van af 5 Ct. per el. Plooisels van af 9 Ct. per el. Gekleurd Haak- katoen voor plooisels, 5 Ct. per stuk. Algemeen Gelegenheid tot adverteeren in alle Dag~ en Weekbladenzonder eenige prijeverhoo- ging. Bijzonder beveel ik mij aan lot 't plaateen van Adverlentiln in ,,'T VLIE GEND BLAADJE," welke annonces dagelijks door mij voorden aangenomen. Bewoners van den Helder worden hierop attent gemaakt. Boekhandel. Boekbinderij. Preserveermiddel, tot 't bewaren van Vleesch, Kaas, Boter, Melk, Eieren, enz., fO.45 per flescb met gebruiksaanwijzing. Eenig depót: W. J. Metzelaab, Biersteeg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3