't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1415. Woensdag 8 September 1886. Veertiende Jaargang. 14 AlDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BESEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en V11IJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndië. 10 Sept. (Hollandsche Mail) uit Amsterdam. 11 Sept. (Hollandsche Mail) over Marseille. 11 Sept. (Fransche Mail) over Napels. 17 Sept. (Engelsclie Mail) over Brindisi. 21 Sept. (Hollandsche Mail) over Marseille. 21 Sept. (Hollandsche Mail) uit Amsterdam. 25 Sept. (Fransche Mail) over Napels. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds, alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. Vertrekdagen van de Stoomschepen der Stoomvaart-Maatschappij „Nederland." v. Amsterdam. v. Marseille. 11 Sept. „Pr. Wilhelmina" 23 Sent. 22 „Pr. van Oranje" 2 Oct. „Madura" 13 „Pr. Alexander" 23 „Prinses Amalia" 3 Nov. „Soenda" 13 „Burgr. den Tex" 24 „Conrad" 4 Dec. „Priases Marie" 15 „Prins Hendrik". 25 „Sumatra" 5 Jan. „Voorwaarts" 15 „Prins Frederik" 26 „KoninginEmma" Vertrek van Amsterdam 4 Oct. via Padang 25 via Padang 4 Nov. 15 via Padang 25 6 Dec. via Padang 16 27 via Padang 6 Jan. 17 via Padang 27 7 Feb. via Padang s morgens 10 uur. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 7 September 1886. Het transport mariniers, sterk p.m. 00 man, bestemd voor Oost-lndië, zal den 23en October derwaarts vertrekken per stoomschip Gelderland." De Cocksdorp, 6 September. Eergisteren arriveerde hier, vergezeld van een agent van politie, de beer bur gemeester, ten einde een onderzoek in te stellen in een betreurenswaardige zaak. De onderwijzer P. alhier, werd beschul digd van schandelijke feiten jegens de zedelijkheid te hebben gepleegd. Aangaande het onderzoek is ons niets bekend geworden. Wel weten wij, dat P. in den nacht ons dorp heeft verlaten en, naar wij vernemen, naar elders is vertrokken. Van Terschelling wordt i. d. 2 Sept. gemeld Uit de »Lutine" is een kanon opgehaald, dat natuurlijk met roest be dekt was. Nadat men die roest er afge klopt bad, zag men als wapen een kroon en daaronder saamgewerkt de letters G R. Men zegt, dat er nog 2 zulke stukken liggen aan boord van bet wrak. Tevens zyn Vrijdag nog geborgen 2 goudstukken, 521 Spaansche matten, 8 kleine dito, 2 koperstukken, een partij roest, koper, lood enz. en een stuk bout van het achterschip. De beer L'Hoste, Zaterdagnamid dag te 4 uren te Amsterdam met zijn luchtballon opgestegen, is tien minuten voor half zeven te Sandpoort zonder ee- nige moeite gedaald. De grootste hoogte die hg met zijn ballon bereikte, was 2000 M.de ther mometer wees toen 11 graden Celsius aau. De luchtreiziger had op die hoogte een prachtig gezicht op de Noordzee en de Zuiderzee en kon zelfs Helder zien. Omtrent de oorzaak van denbrand in het Badhotel te Scheveningen meldt het Dagblad" nog Het bewuste spiritus-lampje was ont vlamd bij afwezigheid van de kinderjuf frouw van mevr. H., die in 't aangrenzend vertrek hare meesteres aan 't toilet was gaan helpen. Door de vleugelmeid aandachtig gemaakt, bemerkte de huisjuffrouw (juffr. Bosscha) het reeds dreigend gevaar. In het vertrek gekomen, vond zij 't geraden het kind, dat daar achtergelaten was, naar beneden te dragen. Inmiddels werd aan alle kanten alarm gemaakt. Terstond was de heer Strube, de directeur van 't hotel, op zijn post. Het was toen ongeveer 9 ure en geen 5 minuten later of de vlammen hadden zich reeds allerwege verspreid en het koepeldak stond in lichterlaaie. Materieel heeft de tjjd dus ontbroken om te be proeven door expedienten den brand in de kiem te smorende brand greep daartoe te snel om zich heen, en wat er toen, in afwachting van de gealarmeerde brand weer, plichtmatig geschiedde met behulp van de aanwezige middelen door bedien den en politiebeambten, onder toezicht van chefs en directie, die onverwijld den eersten persoonlijken bijstand van onzen burgemeester mochten ontvangenkon helaas niet meer haten om de ramp te keeren. Volgens het »Vad." zou een nader onderzoek aan het licht hebben gebracht dat de brand ontstaan is op kamer 84. De kamenier, die de brandende spiritus- lamp omver wierp, trok in haar angst de deur achter zich dicht en zou zich naar beneden gespoed hebben om hulp te vragen. Toen men de kamer binnentrad, stond het ledekant met bed in brand en hadden de vlammen zich medegedeeld aan de bedgordijnen en den muur, die de kamer van de lift scheidde en die zooals verre weg de meeste binnenmuren van het kurhaus uit hout en kalk bestond. Het Haagsche Dagblad vermeldt nog een daad, hij den brand in het Badhotel te Scheveningen voorgevallen, die open lijke vermelding verdient. Den portier van het hötel Continental nl. werd door een dame, die uit 't bran dend Kurhaus gevlucht was, 500 gulden belooning aangeboden, wanneer hij een koffertje van haar kamer wilde halenhij weigerdemevrouw Maunstadt miste nog een harer kinderen, die de brave man met levensgevaar uit het brandend hötel redde. Vrijdagavond is een met een paard bespannen wagen, geladen met hout, aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam te water gereden. De bestuurder en een 4-jarige knaap, die beiden op den bok van genoemde kar zaten, zijn mede daar bij te water geraakt. Eerstgenoemde heeft zich zelf weten te redden, doch de knaap werd gered door een stoker, be- hoorende tot de equipage van Zr. Ms. stoomschip »Sommelsdijk,c liggende in het Oosterdok, die zich daarvoor gekleed te water heeft begeven. Het voertuig is door het toestel van Sinck op het droge gebracht, terwijl het paard tegen den walkant is opgeloopen. De hoofdconducteur Boomsma, die te Meppel onder een locomotief geraakte, is aan de gevolgen der bekomen verwon dingen overleden. Tengevolge der felle hitte is te Vroenhout, nabij Rozendaal, een boeren knecht onder het boekweitdorschen plot seling doodgebleven. Te Esschen (Belg. grens) is een 14-jarig meisje, dat haar broertje uit een sloot wilde redden, er zelve in gevallen en verdronken. Haar broertje is gered. Door de politie te Leiden is proces verbaal opgemaakt tegen zekeren M. L., ter zake van op den 31 Augustus jl. zich schuldig te hebben gemaakt aan hoon en laster tegen een der leden van het ko ninklijk huis. Vrijdagochtend zgn onder Kralingen, bij het baden in de Maas, verdronken 2 jongelingen uit Rotterdam20 en 16 jaren oud. Bij het opvisschen der lijken bevond mendat zij zich aan elkander hadden vastgeklemd. Vermoedelijk heeft de jongste, die zwemmen kon, den oudste willen red den. De lijken zijn naar het drenkelin genhuis overgebracht. Woensdag is onder de gemeente Scherpenisse een vrouw op het veld dood gebleven. Op onderscheidene andere plaatsen zijn door de groote hitte personen op het veld in onmacht geraakt. De toestand van sommigen hunner was bedenkelijk. Men schrijft uit Amsterdam: Dat de bedelaars te Amsterdam brutaal zijnt is bekend, en dat daar 'ergelijke gasten stadie maken van hun vak, springt elk opmerkzaam wandelaar in bet oog. De een zingt lijkdeunen langs de straat, de ander laat zich door een al of niet wettige vrouw de beenen langs bet plaveisel vooruitduwen, een derde legt een be drevenheid in bet grimeeren en kostumeeren aan den dag, waarvau sommige acteurs veel zouden kunnen leeren. Zoo staat er, sedert een jaar ongeveer, dag aan dag een man bij den Stadsschouwburg, die het den voorbijganger en niet het minst den trampassagiers op het Leidscheplein bijzonder lastig maakt. Voöraf dient gezegd, dat de kerel, die hoog stens 35 of 36 jaar oud is, zich iu eene bla kende gezondheid verheugt. In het voor hem misschien betreurenswaardig gemis van eenig ge brek weet bij op artistieke wijze te voorzien. Zijne tronie is omlijst met een doek zijn rechter arm rust, wanneer bij in functie is, in een doek die om den schouder gebonden is. Om zijn an deren schouder is een riem geslagen, waaraan een mandje hangt, dat zijn „koopwaar" bevat. Natuurlijk Zweedscbe lucifers. De beschikbare band houdt een dikken stok omklemd, waarop de man steunt, als bij zich, met horten en stoo ten, voortbeweegt. Klagend brengt zijn zwakke stem zijn gewone: „arme ongelukkige man asje blief' voort. Grime en mimiek zijn onverbeter lijk. Aftobben doet bij zich niet. In den regel 's ochtend om een uur of elf eerst op zijn post, verlaat bij dien weer om vijf of zes uur. Bij slecht weder blijft hij thnis. Vóór dat dit winstgevend jachtveld door hem betreden werd, beproefde bij zijn geluk in Nieu- wer-Amstel, waar zijn domicilie is. De bewoners kenden hem echter daar te goed. Trouwens toen scheen hij ook meer als dilettant het vak te beoefenen; tusschehtijds werd er nog wat uit gevoerd. Wanneer zijne tegenwoordige dagtaak geëin digd is, gaat deze zeldzaam brutale gast; op zijne lauweren rustenbedoekt kroegen, vecht daar nu en dan, of wandelt, ontdaan van zijn kos tuum, met vrieudeu en kennissen langs de straat, op geen tien minuten afstands van zijn exploi tatie-terrein. Donderdag ontbrak hij op zijn post. Hij hielp de intrekking van het annexatie ontwerp meevieren. De zeere en zieke doeken alsmede de Zweedsche koopwaar waren thuisgelaten. Al leen de stok was present en draaide rond tus- scben de vlugge vingeren van de zieke band. De gezonde hand woelde heel voornaam in een partijtje muntstukken in 's mans broekzak. De anders bolle wang was geslonken, de pruim ta bak vervangen door eene sigaar. Zijn blik was wazig en onbestemd; eenig gezwaai, in dezelfde richting en omgekeerd en de omstandigheid dat bij voor niemand, zelfs niet voor rijtuigen uit den weg ging, deden zien dat de „arme onge lukkige" vervallen was onder de strafbepalingen der drankwet. De agent van politie, die deze opvatting deelde, rekende hem dan ook in, wat de man scheen ,geen kwaden dronk over zich te hebben" zonder veel moeite ten uitvoer gebracht werd. De Aardbeving in Amerika. De aardbeving, waarvan wij reeds melding maakten, werd Dinsdag 31 Augustus, 's avonds tusscben 9 en 10 uur, gevoeld door de gebeele streek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, die zich tusscben de rivier Mississippi en den Atlantischen Oceaan uitstrekt. Zeer hevig was zij in Noord- en Midden Carolina en het hevigst in de stad Charleston, waar zij een verschrikke lijke verwoestiug veroorzaakte. De stad is zoo goed als vernield; de straten liggen vol met massa's dakpannen en stukken van telegraaf- en telefoondraden, zoodat het onmogelijk is van het eene gedeelte der stad naar bet andere te gaan. De meeste inwoners hebben den nacht in de open lucht doorgebracht, en bij het aanbreken van den dag was men bevreesd de huizen binnen te treden. Meer dan zestig menscben zijn gedood of gekwetst. In verscheidene wijken is onmid dellijk na den schok brand uitgebarsten. Wie de stad verlaten wil, ziet geen kans daartoe. Lieden, die op de bovenste verdiepingen van de hoogste buizen wonen, hebben de schokken dui delijk gevoeld. De eerste duurde eenige seconden; een paar minuten later volgde de tweede, die tien seconden aanhield. In het geheel waren er tien schokken gevoeld. Dc beambten op de kan toren der Western Union Telegraafmaatschappij werden plotseling in hunnen arbeid gestoord doordien de lessenaars, evenals kinderwiegen, begonnen te schudden. In Michigan en ühio werden drie schokken waargenomen. Te Cleveland (Ohio) slingerden booge huizen been en weer. Terwijl in de opera en in de muziek-academie het publiek zich aan bet genot der zang- en toonkunst vergastte, begonnen de gaskronen te schudden. Een paniek maakte zich van het pu' bliek meester; ieder stond op van zijne plaats, en als met een tooverslag waren de zalen ont ruimd. Slechts enkelen onder bet publiek be grepen dat een aardbeving was ontstaan; doch de meesten dachten dat er een ontploffing moest volgen, als bet werk van dynamiet-samenzweer* ders. Wat nu meer iu het bijzonder Charleston be treft, verneemt men nader, dat de stad heeft opgehouden te bestaan. Twee kerken, de St. Michael en de Philippus, historische monumenten, zijn in puinboopen verkeerd. Het hoofdbureau van politie en vele andere openbare gebouwen, benevens twee-derden van de huizen der stad, zijn onbewoonbaar. Het aantal personen, die bet leven hebben verloren of gekwest werden, is veel grooter dan eerst werd opgegevenongeveer honderd dooden en eenige honderden gekwetsten. Op vijf plaatsen sloegen de vlammen uit de huizen, waarvan 20 werden in de asch gelegd. Den volgenden dag waren hoogstens honderd buizen bewoond, daar de bevolking in de open lucht gekampeerd is. Alle winkels en magazij nen zijn gesloten en er bestaat vrees voor schaarschte van levensmiddelen, daar niemand ze kan gaan halen waar zij te krijgen zijn. Woens dagochtend te 8 uur 25 min. werd Cleveland door een nieuwen schok geteisterd; evenals de vorige kwam deze nit het zuidoosten en nam de richting naar het noordoosten. Hij ontstond juist op bet oogenblik dat sommige personen, die den nacht onder den blooten hemel hadden door gebracht, bet gewaagd hadden hunne huizen te betreden om voedsel en kleeding te halen. Een later bericht bevat nog de volgende bij zonderheden: Broadstreet leverde een afgrijselijk schouwspel op. Vrouwen, met bijlen gewapend, deden bovenmenschelijke pogingen, om de men- schen te redden, die in de huizen opgesloten waren en er niet uit konden komen. De schade wordt op twee millioen dollars begroot. Tenten, afdaken, loodsen, schuren zijn opgeslagen om aan de ongelukkige bevolking een onderkomen te verschaffen. Vele huizen, die nog zijn staan ge bleven, hebben zooveel barsten en scheuren be komen, dat een windvlaag ze kan omverwerpen. In den grond zijn spleten ontstaan, waaruit fijn zand opstnift en een zwavellucht wordt waarge nomen. Ook te Columbia, Zuid-Carolina, zijn verwoes tingen aangericht, doch niet zoo verschrikkelijk als te Charleston. Gebouwen werden heen en weer geslingerd en de grond rees en daalde, als de golven der zee. Als waanzinnigen liepen de menscben uit de huizen op straat. Eenigen sprongen uit de vensters en werden zwaar ge wond. Zij die in de huizen bleven, verklareu, dat zij zich verbeeldden op een schip te zijn ge weest, dat op een zandbank is geraakt. Vijf minuten na den eersten schok kwam een tweede, en tien minuten daarna een derde. Vervolgens kwamen nog zes. De negers dachten dat de wereld zou vergaan; zij verzamelden zich op de hoeken der straten en zeiden gebeden op. Te Richmond ontstond in de gevangenis een groote paniek. De tooneelen, die daar voorvie len, zijn niet aanschouwd geworden sedert de gedenkwaardige ontruiming van die stad door de Zuidertroepen tijdens den burgeroorlog. De au toriteiten moesten de hulp der militaire macht inroepen om de gedetineerden in bedwang te hooden, daar de politie en de brandweer uitge rukt waren op het luiden van de alarmklokken- De gevangenen voelden in hunne cellen de aard beving, en hun angst werd vergroot door het geluid van de brandklok, zonder dat pogingen werden gedaan om hen te bevrijden. Het vloe ken van de mannen mengde zich onder het gegil en geschreeuw der vrouwen. Het tumult werd elk oogenblik erger. Aan twee der gevangenen gelukte het in hunne vertwijfeling de celdeuren open te trappen; zij liepen door de gangen en eischten als waanzinnigen de bevrijding van hunne lotgenooten, doch werden gevat en in hunue cel len teruggebracht, liet aantal gedetineerden aldaar is meer dan achthonderd. Groot is het aantal steden, die door de aard beving geleden hebben daartoe behoorenBrook- lyn, Newark, New-Jersey, Newhaven, Washington, Albany, Dubuque, Davenport, Iowa, Pittsburg, Louisville, Chicago, Indianapolis, Cleveland, Co- lumbus, Savannah, Wheeling, Wilmington, Au- gusta, Petersburg, Knoxville, Norfolk, Richmond, Selma, Columbia, Charleston, South Caroliaa, Memphis, Nashville en Raleigh. Een allertreurigst ongeluk had Maandag te Mutterstadt in den Palz plaats. Een 18-jarig gymnasiast schoot zijn vader dood. Deze had zijn echtge- noote met een revolver gedreigd; toen de zoon daarop toeschoot om zijn moeder te helpen, ontstond een worsteling en ging de revolver af. De kogel doorboorde het hart des vaders. Een kloeke beoefenaarster der zwem kunst, MUe Edith Johnson, van het Ant- werpsche Eden-theater, heeft Zondag op de Schelde een zwemtocht volbracht, zoo als nog nooit een vrouw heeft gedaan, nl. van Bath naar Antwerpen (18 kilometer.) Zij vertrok even vóór elven, en te 4 u. 20 m. kwam zij op de plaats harer bestemming aan, zonder in het minst ver moeid te zijn. Onderweg had zij, altijd in het water, ter versterking van den inwendigen mensch een hoentje en een half fleschje wijn gebruikt iets wat een gewoon sterveling wel eens slecht had kunnen bekomen. Kenteekenen van het zuivere Texelsche kortstaart Schaap. Het Texelsche schaap onderscheidt zich door een kleinen, blanken kop, niet al te wit van uit zicht, eer hol dan rond vooral onder de oogen, breed voorhoofd met tamelijk wijd uit elkander staandeoogen, breeden donkeren neus en ook meestal lippen, froolijk aangeplante, veelal door enkele zwarte plekjes geteekende ooren, hetgeen een vroolijk vriendelijk uitzicht geeft. Fijne dichtge sloten neerhangende wolvacht, korte fijne staart van omstreeks 9 k 11 centimeter lengte, zoo pun tig mogelijk nitloopend, in de gedaante van «en scherpe V, alleen van hoven door iewat wol en anders door eenig fijn haar bezet, fijne witte niet te korte beenen, goed gevuld lichaam, met ruime borat en breede heupen. De jonge lammeren vallen meest allen met na tuurlijk wel korte staartjes maar toch met wol bezet, dat echter na enkele weken wegvalt. Wat van de schapen is gezegd, kan ook voor de ram men dienen, alleen is alles meer mannelijk en vooral de kop is grover en zwaarder, meestal hoornloos, hoewel de bewijzen hiervan toch zijn te zien, in de gedaante van hoornachtigs dopjes of schilfersals ze oud worden hebben ze veelal een zwaar boven of achterhoofd. De Vereeniging tot ontwikkeling van den land bouw in Hollands Noorderkwartier loofde op hare in 1885 en 1886 te Hoorn en te Schagen ge houden tentoonstellingen prijzen uit voor zuivere Texelsche kortstaart schapen, zij meende dat dit ras, zoowel voor het kruisen met Engelsche rassen als voor een misschien nog wenschelijker verede ling in zich zelf, niet kan ontbeerd worden. Bovenstaande kenteekenen van het zuivere Texelsche schaap werden haar welwillend medege deeld door de Afdeeling Texel der Hollandsche Maatschaepij van Landbouw; daar weinig goede gegevens bestaan, achtte het Bestuur algemtene bekendheid weuschelijk. Het Bestuur der Vereeniging voornoemd, S. DE JONGH, Voorzitter. W. TEENG8, Secretaris. FLOKALIA, Onder begunstiging van prachtig weder, kwamen de belangstellenden Zaterdag naar Tivoli, om de jaarlijksche Bloemententoon stelling van Floralia te zien. Tegen den be paalden tijd, verzamelde men zich in de zaal, waar de heer T. Mooy, de voorzitter der commissie, allen 't welkom toeriep, en onder de aandacht bracht, dat hij alleen van de oprichters was overgebleven om 't tienjarig bestaan van Floralia te vieren. Aan allen, die hadden medegewerkt tot instandhouding der zaak, werd een woord van innigen dank toegevoegd en niet 't minst aan de commissie van beoordeeling, de hh. J. G. R. Vos, A. C. Roem en P. Polvliet. Nu werd de vol gende lijst van bekroningen voorgelezen: Prijzen voor Planten in potten 1ste prijs, No. 18, J. Kiljan2de prijs, No. 19, P. C. Kiljan3de prijs, No. 67, A. Korff; 4de prijs, No. 30, J. R. Van Mansum5de prijs, No. 27, D. Bandsma6de prijs, No. 94, TV. E. Van den Ordel7de prijs, No. 1, C. J. Stel- leman8ste prijs, No. 31, F. Ekamp9de prijs, No. 13, J. Pool10de prijs, No. 60, J. De Mulder; 11de prijs, No. 72, H. Barens 12de prijs, No. 15, H. M. de Klerk; 13de prys, No. 16, C. Schilder. Getuigschriften: No. 40, J. S. Bakker;No. 24, TV. AggenbachNo. 32, G. J. Bosch No. 10, C. M. Van den OrdelNo. 55, J. Driessen No. 14, P. PoolNo. 52, G. Koenot BrouwerNo. 25, J. QuerelleNo. 57, A. Van Willigen No. 70, H. Kiljan No. 46, J. WeersNo. 28, J. H. BuhrmanNo. 69, J. Jonker. Zaadplan tenle prijs, No. 1, C. J. Stelle- man2e prijs, No. 30, J. R. Van Mansum. GetuigschriftenNo. 17, M. H. Verburgt No. 27, D. Bandsma. Ter opluisteringEenige prijs W. C. Henkes. Daarna werd, toen de gebruikelijke fanfaren hadden weerklonken, 't scherm opgehaald, onder 't spelen van 't Volkslied. Als altijd werden de planten en bloemen met belangstelling bezichtigd, en inderdaad, de kinderen van Flora mochten gezien worden, 't Middenstuk, door de zorgen van den bloe mist W. Jansen gerangschikt, mag inderdaad fraai genoemd worden. Had men oogen, om de bloemen te beschouwen, met evenveel be langstelling werden de prijzen, die daartua- schen tentoongesteld waren, bekeken. In de nevenzaal had de heer Von Oterendorp ook nu weer zyn prachtig aquarium ter bezichti ging gesteld, dat evenals bij vorige gelegen heden, ook thans ieders aandacht trok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1