A. VISSER. Vollenhoven s ™r Bier. DE GEKROONDE VALK. Werving voor Oost-Indle. OPEiAREMOOPISG. II BERKHOUT C"„ N. L. TEN HACKEN, WESTSTRAAT 41, mé uait Cp0|}itt. ior let weiden en loeien van Schap ei Koebeesten schadelijke gevolgen. Prijs per flesch 50 cent. DepotJ. N. QUERELLE, Kanaalweg. Dijkstraat 392, Helder. A. J. MAAS, Attentie s. v. p! Krammerij van alle gebro ken voorwerpen. J. DE GROOT. Boek- en Handelsdrukkerij. KONINGSTRAAT 511, HELDER. HANDEL IN LEDER Handgeld bij zes-jarige verbintenis f300 Aanbrengpremie- 10 KRUSEMAN Co., Delft, hebben de eer te berichten, dat zij tot plaatselijken vertegenwoordiger voor den verkoop hunner prima SLA- en MACHINE-OLIËN hebben aangesteld den heer Uitsluitend Mout en Hop. II IB v BEIERSCH rv Gefabriceerd uit de beste grondstoffen, zonder eenige bijmenging. Uitstekende Kwaliteit. Zeer lage Prijzen. Amsterdam—Dordrecht. The Singer Manufacturing Company, New-York. NaaimacUnes van alle Systemen worden spoedia, peflioop en deieE prepareer! A. SENDERMAN, Kanaalweg 118. FEUILLETON. De apt van het Yeilicheids-Comité. op Vrijdag 17 September 1886, 's avonds 7 ure, ten overstaan van Notaris Obrjsen te Wieringeuin het logement van D. LONT aldaar, vau Een Huis met Voorhuis, Erf en Tuin, een perceel Bouwterrein en 2 perceelen Weiland, te Wieringen, samen groot 62 aren 55 centiaren. Behoorende tot den boedel van wijlen DIRK DOVES. De verkooping geschiedt in perceelen en combinatiën. Notaris OBREEN, te Wieringen, zal op Zaterdag 18 September 1886, des voormiddags 10 ure, aan het sterfhuis van DIRK DOVES, in de Belt aldaar, in het openbaar verkoopen: 1 Koe, 1-jarig Kalf, 6 Schapen, 13 Kippen en 1 Haan, een partij Hooi, Riet, Haver, Erwten, Boonen, Aard appelen, Mest en Boerengereedschap en eenig Huisraad en Meubelen. Betaaldag 1 November 1886. by KARSE SEGEL, Prins Hendrikpolder, Texel. NB. Voor goed drinkwater voor het Vee, wordt ingestaan. g|00fd-(fed^0l0p^ vernietigt onmiddellijk alle levend Hoofd-onrein, zonder A lgemeen Gelegenheid tot adverteeren in alle Dag en Weekbladenzonder eenige prijsverhoo- ging. Bijzonder beveel ik mij aan tot 't plaatsen van Advertentiën in ,,'T7 VLIE GEND BLAADJEwelke annonces dagelijks door mij worden aangenomen. Bewoners van den Helder worden hierop attent gemaakt. Boekhandel. Boekbinderij. De ondergeteekende bericht hiermede aan de geachte ingezetenen, dat hij zich alhier heeft gevestigd als KRAMMER van alle gebroken voorwerpen, zooals PORCELEIN KRISTAL, GLAS- en AARDEWERK, verder tot het herstellen van vergulden, bronzen en alle andere luxe-artikelen, alsmede het repareeren van PARAPLUIES. Belovende door een civiele en goed- koope bediening ieders gunst waardig .te zullen worden. Uw Dw. Dienaar, Zijne woonplaats is ten huize van den Heer W. KOENOT, Koningstraat, 1 496, tegenover de drukkerij van den Heer C. DE BOER Jr. Door het misbruik maken van commissie op naam van begunstigers, achten de ondergeteekenden, leden der Rijtuigvereeniging -^Gemeen schappelijk Belang," zich verplicht, een ieder attent te maken, dat geen ander dan ondergeteekenden gecombineerd zijn. J. VISSER, L. A. HARTSINCK, J. STROOMER,D.DEKKER,C. ROODT, Th. TERRA, J.-KLEES, S. KONING cn G. JANNES. Douze grandes études 20 pag. Variaions brillantes Ludovic de Herold 12 Trois nocturnes 12 Trois valses brillantes 8 OplO 12 15 18 26 No. 1. Deux Polonaises 26 27 27 29 46 52 54 2. 1. 2. Nocturnes Impromptu Allegro de concert Quatrième ballades Quatrième Scherzo 10 6 6 6 6 16 14 12 R. Schumann. Op 18. Arabeske 18 186 pSg. Te zamen voor 70 Cent. Afzonderlijke stukjes één Cent per pa gina. Die de verzameling koopt ontvangt nog daarbij cadeauFleurs a 1'Exposition par Messink. Geen der collecties, elders aangebodenis zoo goedkoop als deze party, die we, zoo lang er voorraad is, opruimen. Op aanvraag van buiten verzenden wy franco, met 15 Cent verhooging. Boekhandel. Muziekhandel. Boekbinder^. '7? Quitantiën Rekeningen, Nota's Programma's Balkaarten Entréekaarten Aanplakbiljetten Strooibiljetten Brochures Reglementen Verlovingsbrietjes en Kaarten. Trouwbrieven Rouwbrieven Visite- en Adres kaarten enz. enz. M. M. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van BOEK- EN STEENDRUKWERK, een nette uitvoering, spoedige aflevering en billijke prijzen waarborgende. Prijsopgaven worden gaarne verstrekt. IflEUWEDIEP. Voor NEDER LANDERS Zij, die zich, willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke'' of Garnizoeus-Commandanten of bij den Commandant van het werfdépöt. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankeerd,1 aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. te Helder. Eenige Fabrikanten der echte Singer Naaimachines. Belanghebbenden worden beleefdelijk op onze NIEUWSTE UITVUV'DIXG, de Ringschaitjc-Machines (>improved Singer- Machines") met hoogen arm, attent gemaakt, uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden. Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gratis er op verstrekt, op dat ieder zich zelf van de onover troffen degelijkheid daarvan kan overtuigen, vóór dat hij koopt, Eeiiig Depót te NIEUWEDIEP hij den Heer 13. Vier dagen later vertrok Webster. Daarmede scheen de betrekking, waarin hij tot Mrs. Mapelton en hare dochter stond, afgebroken te zijn. Want er verliep maand op maand, zonder dat er eenig bericht van hem kwam. Maand op maand, gedurende welken tijd Ha- rold zijn plichten trouw waarnam, en als steeds welkome gast het huisje in de voorstad in- en uitging. Een bijzonderen zegen scheen hem ten deel te vallen, want zijn praktijk breidde zich van dag tot dag uit. Men had zich reeds vertrouwd gemaakt met de gedachte, dat Webster om de een of andere geheimzinnige reden niet meer terug zou keeren, toen hij op zekeren dag te San Francisco kwam. Zijn eerste gang was naar Harolds bureau. Daar woonde nu een maga- zynwachter. Deze wist alleen te vertellen, dat zijn voorganger maanden geleden verhuisd was en dat hij hem sedert niet weer had gezien. Teleurgesteld ging Webster op weg naar Mrs. Mapelton. Spoedig daarna zag hij het bekende huisje voor zich liggen. De deur stond open; een ernstige mannenstem klonk hem in de ooren. „En hij zal uw heer zijn," met zekere plechtigheid werden deze woorden uitgesproken. Behoedzaam trad hij uit den heeten zonne schijn het koele voorportaal binnen, vanwaar hij door de open deur in de kamer kon zien, waar hij zoo menigmaal met Mrs. Mapelton en hare dochter gezeten had. Zijn blik viel het eerst op de moeder. Bleek en vervallen, maar met een uitdrukking van innerlijken vrede in hare trekken, zat zij in een gemakkelijken leuningstoel. Al hare op merkzaamheid was op Karlotta gevestigd, die in bruidsgewaad voor een met een wit kleed bedekt tafeltje stond. Twee kaarsen stonden daarop te branden, en daartusschen lag een opengeslagen boek. Over dit boek heen sprak een geestelijke in toga tot Karlotta en Harold, die naast haar stondals getnigen waren eenige vrienden en bekenden tegenwoordig. Toen de geestelijke een oogenblik ophield was het zoo stil, dat men een blad kon hoo- ren vallen. Webster bewaarde dus ook het stilzwijgen; maar de blik, dien hij op Kar lotta richtte, had een smartelijke uitdrukking. Aan zijn ernstig gelaat kon men zien, dat hij met weemoed aan de tijden dacht, waarin de afgeleefde vrouw in den leuningstoel dag en nacht in hetzelfde feestgewaad voor zijn geest zweefde. En wat haar dochter heden was, moest zij toen zijn geweest; de gelijkenis was nu nog groot. Maar zijn stoute droomen van aardsche gelukzaligheid waren niet vervuld geworden: het noodlot had het anders gewild. Hij kon zijn oogen niet afwenden van de aanvallige bruid, wier schoon gelaat door den maagdelijken blos een innemende bekoorlijk heid verkreeg. Zij stond daar zoo zedig, zoo verlegen en toch zoo gelukkig, terwijl Harold haar bewonderde, als ware zij de bron der vrome woorden geweest, die van de lippen des geestelijken vloeiden. Ach, hoe werd door dit beeld de oude wonde weer opengereten, het verharde gemoed week gestemd, zoodat de tranen over zijn verweerde wangen rolden! Hij werd eerst tot de werkelijkheid teruggeroepen, toen een krachtig „ja," dat op schuchteren toon her haald werd, zijn ooren trof. En den zegen, dien de geestelijke over het jonge paar uit sprak, herhaalde hij woord voor woord in zijn binnenste met vaderlijke genegenheid. De plechtigheid was geëindigd en geluk- wenschen volgden op de woorden van den dienaar der kerk. Nu hield Webster zich niet langer afgezonderd. Snel trad hij de kamer binnen; hevig aangedaan kuste hij de hand der van verbazing sprakelooze moeder, diep bewogen sloot hij de bruid in zijn armen, en drukte hij Harold, die hem byna schuw aanzag, de hand. Gelukkige uren snellen ongemerkt voorbij. Eerst toen de zon zich ten ondergang neigde, vond Webster gelegenheid tot een vertrouwe lijk gesprek met Harold. //Zoo hebt gij u dus gekweten van de taak. die ik u in vertrouwen opdroeg," sprak hij tot dezen. //Beiden zijn wij even arm aan aardsche goederen, maar even rijk aan wederzijdsche genegenheid en vurige verwachtingen," ant woordde Harold, «wat kon ons du3 verhinde ren elkaar de hand te bieden en gezamenlijk den weg door het leven te aanvaarden? En dat wij niet wachtten op den afwezigen va derlijken vriend, die met voorbedachten rade scheen weg te blijven, wij hielden niet alleen rekening met ons eigen verlangen, maar ook met de wenschen van moeder. Zij voelde zich somtijds doodelijk zwak en vreesde, dat zij plotseling zou worden weggenomen. Het moest dus een troostende gerustheid voor haar zijn te weten, dat Karlotta onder veilige en liefderijke hoede was." «Ik heb u te vergeefs in uwe woning ge zocht." //Reeds voor maanden heb ik mijn bureau op een beteren stand gevestigd. Wel is mijn praktijk nog bescheiden, maar zij neemt steeds toe, en werpt genoeg af om er behoorlijk van te leven. Ik zelf blijf hier vooreerst inwonen, zonder echter mijn kantoor te verplaatsen blijft de fortuin mij verder begunstigen, dan hoop ik spoedig in staat te zijn naar een der oostelijke staten te verhuizen. Ik twijfel niet of een verandering van lucht moet gunstig werken op moeders gestel." wEn gij hebt het toch gewaagd dezen stap te doen, na alles wat gij van Karlotta's vader gehoord hebt?" Harold richte zich fier op. wDeze toespeling had ik van u niet ver wacht," antwoordde hij ernstig, «want reeds vroeger heb ik u verklaard, dat moeder en dochter door dit treurig geheim dubbel heilig worden in mijne oogen." Webster schudde goedkeurend met het hoofd, en terwijl hij Iiarold's hand drukte, zeide hij met hartelijke welwillendheid in zijne stem „Uw vertrek naar het oosten moet gij niet uitstellen, want anders kon de verandering van lucht wel eens te laat komen." Toen Harold hem verwonderd aanzag, ging hij voort„Ik meen het in ernst, want de om standigheden zijn zoo veranderd, dat het ver huizen niet meer uitgesteld behoeft te worden. Gij zult u herinneren, dat ik een afschrift van het huwelijkscontract verzocht. En ik wil u nu wel zeggen, waarvoor ik het gebruikt heb. Margaret's ouders waren ten tijde van hare vlucht in goeden doen. Hun vermogen is later nog veel aanzienlijker geworden, en tot op het laatste oogenblik koesterden zij de hoop, dat de vrucht van hun moeite en sparen nog eens aan Margaret of haar kinderen ten goede zou komen. Vervuld van wantrouwen tegen Ma pelton, den verrader tot alles in staat achtende, en in onzekerheid over het lot van hunne dochter, gaven zij het testament een zoodani- gen vorm, dat noch hij noch zijn van hem afhankelijke vrouw ooit over de nalatenschap konden beschikken deze zou alleen aan haar of haar kinderen uitgekeerd worden als Ma pelton dood was. Om aanspraken te doen gelden was natuurlijk vóór alles een trouwacte noodig. Daar Margaret nog leefde, werd mijn taak aanmerkelijk verlicht, zij kon nu zelve voor haar rechten optreden abuizen kunnen er zich nu in geen geval meer voordoen. Ik wensch er slechts met nadruk op te wijzen, dat ik alleen ter wille van dat wezenlijk aan zienlijk vermogen nooit den stap zou gedaan hebben, waarvan gij getuige en medewerker ge weest zijt. Neener waren heiliger rechten in het spel maar dat kunnen wy nu laten rusten. Het verhuizen, ik herhaal het, moet dus spoedig plaats hebben. Gij zult in het oosten eveneens een veld voor uwe werkzaamheden vinden, en een veel beter dan hierCalifornië is toch niet het land voor u." Harold zuchtte diep; het klonk als een vaarwel aan een blijde hoop. „Ik moet mij in het onvermijdelijke schikken," zeide hij afgetrokken, „maar al de bekoorlijk heid is weg, die voor mij in de gedachte lag, eens met trots op de vruchten van mijn arbeid te kunnen wijzen en tot Karlotta te zeggen „Alles voor u alleen." ,.Dat is mooi gezegd voor een bruidegom," merkte Webster glimlachend op, „maar niet praktisch later zult gij er wel anders over denken. Een mensch went aan niets zoo spoe dig als aan een beetje rijkdom. Ook heeft Mrs. Mapelton een onbezorgden ouden dag verdiend, en zoo moet het ook zijn. Want de laatste schaduwen zullen verdwijnen, als ik haar op een geschikt oogenblik vertel dat Mapelton in verre streken als een eerlijk man gestorven is. Zoo'n leugentje om bestwil neem ik in dit geval gerust voor rnyne rekening. Maar laten wij nu tot haar gaan. Gij moet het zien hoe verheugd deze goede tijding haar maken zal. En voor haar is het niet het geld, maar de omstandigheid dat zij, rein van alle smet, haar vaderland weer zal zien, waardoor de laatste schijn van droefheid weggevaagd wordt. Bij het graf van hare ouders zal zij uitweenen, maar ook den vollen vrede terugvinden." „En gy „Ik ga als vriend met u mee; ook mijn va derland roept mij terug. Het veiligheids-co mité zal zonder mij werken en, zoo God wil, spoedig overbodig zijn. Mijn stemming is anders geworden, en ik ben niet meer geschikt voor dat sombere werk." Hij volgde de richting van Harold's blikken, die in stille bewondering op Karlotta rustten. Zij stond bij het venster in een vroolijk ge sprek met een vriendin van haar leeftijd. De stralen der ondergaande zon versierden haar schoongelokt hoofd als met een aureool. (Slot.) Boek-, Courant- en Handels-Drukkery van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4