't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. 1 No. 1416. Zaterdag 11 September 1886. Veertiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. VERGADERING Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. SEPTEMBER (Herfstmaand) 30 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 36 m. Onderg. 6 u. 15 m. Zondag 12 Maandag 13 Volle Maan. Dinsdag 14 Veijaardag van Maria Eliza- betli Louisa Frederlka (Prinses Hendrik). Woensdag 15 Quatertemper. Donderdag 16 Vrijdag 17 Quatertemper. 18 Quatertemper. Vertrekdagen der Mail naar Onst-lndië. 17 Sept. Engelsche mail (over Brindisie). 21 w HoUandsche mail (uit Amsterdam). 21 ii ii (over Marseille). 25 ii Fransche u w Napels). Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de HoUandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. HELDER, 10 September 1886. Texel, 8 September. Wij vernamen nog eenige bijzonderheden, betreffende het duiken op de Lutine bij Ter schelling. Het wrak, door de machines van zand gezuiverd, ligt nog in dezelfde positie als voor vele jaren, toen hetzelve door stroomicg bloot lag en waarvan men destijds, volgens aanwijzing der duikers, een teekening daar- stelde. De duiker rapporteert, dat, wanneer hij op het wrak is afgedaald, hij zich verbeeldt zich tusschen duinen te bevinden, waarvan de heUing zeer steil is. De wandend er zandmassa's worden voor instorting of afschuiving, volgens zijne meening, aUeen tegengehouden door den zwaren druk van het water. Men vermoedt, dat de ware schat, de goud en zilverstaven, door wrakstukken zijn bedekt geraakt, welke men- thans bezig is weg te ruimenverschiUende voorwerpen, buiten goud en zilverspecie, zooals een ijzeren kanon van pl. m. 750 kilo, degen, gouden ketting, etc., worden te voorschijn gebracht. Men veronder stelt dat het schip gestrand is op een diepte van ongeveer 20 voet en langzamerhand door het zand is heengewerkt, totdat aUes stuitte op een kleilaag, zoodat daarop thans ruim 50 voet water staat. Gedurende het werken der machines werden in den beginne niet gedoken men vreesde dat er gevaar bestond om door den zuiger te worden ingezwolgen, doch thans duikt men te gelijk. De duiker posteert zich op zijde van den zuigerde door hem gevonden voorwerpen worden door hem voor den zuiger gebracht, die ze onmiddellijk opneemt en in een oogwenk naar boven brengt. Het gunstige weder bevordert de onderne ming en onverwachts zal men de tijding ver nemen, dat de groote schat is ontdekt en in veiligheid gebracht. Donderdag 16 dezer, des namiddags te half 3 uren, zal in een der lokalen van het café Krasnapolsky, te Amsterdam, weder een Vergadering worden gehouden van het Algemeen Bestuur der Zuiderzee- vereeniging. Daarin komt aan de orde de benoeming van Technische Ambtenaren, de bespreking van geldelijke aangelegen heden, en de mogelijke uitbreiding van het Algemeen-Bestuur. Zondag en Maandag stonden voor het hoekhuis van de Berenstr. en Prinsen gracht te Amsterdam, waarin een bakkerij wordt uitgeoefend, aanhoudend troepjes personen, onder wie het verhaal de ronde deed, dat een op het bovenhuis wonend ge zin door het gebruik van varkensvleesch vergiftigd was geworden en een paar kin deren, na een hevige ziekte, reeds be zweken waren. De waarheid is, dat van de familie Visser, die boven den bakkerswinkel woont, en uit man, vrouw en vier kinderen be staat, alle, behalve eerstgenoemde, in den nacht van Vrijdag op Zaterdag ernstig ongesteld zijn geworden en een dochtertje van 10 jaar daarna gestorven is. Ook bij de dienstbode vertoonden zich dezelfde ziekteverschijnselenbraken enz. Doch zoowel bij baar, als bij de moeder en de overige drie kinderen, is op het oogenblik beterschap te zien en herstel mag ver wacht worden. Wat de oorzaak van deze gelijktijdig ontstane ziekte is, kan vooralsnog niet met zekerheid worden medegedeeld. Een ingesteld onderzoek zal dit ongetwijfeld aan het licht brengen. Reeds is door de politie het lijk van het kind in beslag genomen, Dinsdagmiddag ontstond te Amster dam een begin van brand in een huis in de Quellijnstraat, door het] in brand ge raken van een petroleumtoestel Een der baren greep dit en wierp het uit het raam, om verder gevaar te voorkomen. Ongelukkig genoeg kwam het op een vrouw, die juist voorbijging, neer, en in een oogenblik stonden hare kleederen in vlammen. Om deze te blusschen, sprong de verschrikte vrouw in het water, waar uit zij terstond gered werd. Intusschen had zij reeds zulke ernstige brandwonden bekomen, dat zij heelkundige hulp moest inroepen. Een vrouw, moeder van een talrijk gezin, werd Dinsdagmiddag op de Nieuw- markt, te Amsterdam, aan een uitstalling van schoenen en laarzen op heeterdaad betrapt bij het diefstal plegen van een paar kinderschoenen. Zij werd naar den naastbijzijnden politiepost overgebracht, waar zij herkend werd als nog 2 jaar gevangenisstraf voor een soortgelijk mis drijf te moeten ondergaan. Voor het gerechtshof te Amsterdam ver scheen Dinsdag de bekende Antonins Josephus Belderok, van beroep scheepstimmerman. De feiten deelden wij reeds eenigen tijd geleden, aan de hand der akte van beschnldiging, mede. In den nacht nl. van 29 op 30 Juni werd de be schuldigde op heeterdaad betrapt door de rijks veldwachters Schuijlenburg en Verbraak, toen hij bezig was, op het voor gerechtelijke bekendma kingen bestemde publicatiebord aan het Paleis van Justitie te Amsterdam, een biljet aan te plakken, welks inhoud vroeger medegedeeld tot zijne terechtstelling aanleiding gaf. Op de zitting verschenen als getuigen a charge de beide rijksveldwachters, die verslag gaven van hunne bevindingen in den be- wusten nacht. Als getuigen a décharge waren door de verdediging gedagvaard zekere Van Schoor, opperman, en zekere Van Dijk, scheeps timmerman. Beide kennen Belderok van vroeger en wetea hoegenaamd geen kwaad van hem te vertellen. Daarna werd de besch. ondervraagd. Hij bleef bij zijn vroeger afgelegde erkentenis. De biljetten had hij van een ander ontvangen. Hij kende den inhoud. De zinsneden: „Weg met" enz. en „Leve" enz- bevielen hem zeer; alleen de middelste zinsnede was hem niet duidelijk. Die vertegenwoordiger kon ook wel de minister Heemskerk geweest zijn. Besch. heeft niet de bedoeling gehad met het plakkaat het koning schap omver te stooten. Alsnu werd het woord verleend aan mr. Jolles, vertegenwoordiger van het O. M. Alvorens tot het geding te komen, spreekt de adv.-gen. eenige woorden van voldoening over de invoering van het nieuwe wetboek, en brengt hulde aan allen die medewerkten tot de vervaardiging daarvan. In het bijzonder gedenkt spreker den ontslapen minister Modderman. De heer Jolles komt thans tot de zaak-Belde- rok. De materieele feiten staan vast. Alleen over de qualificatie kan twijfel bestaan. Aan B. is ten laste gelegd 1. Opzetting tot omverwerping der Hooge Regeering (artt. 37, 88 en 102 C. P.). Spr. adstrueert dit deel der beschuldiging, met de opmerking, dat de woorden „weg met" enz. aan duiden, dat B. de bedoeling had den Koning te verstooten. 2. Beleediging van den Koning. Spr. meent dat de vergelijking van den Koning met een pop een grove beleediging is. fö3. Het uitgeven van een biljet, hetwelk den naam van drukker of schrijver niet draagt. Daar dit feit naar het nieuwe wetboek niet strafbaar is, zal dit punt moeten vervallen, daur men de voor den verdachte gunstige bepaling moet toe passen. Spr. requireert B.'s veroordeeling tot 3 jaren gevangenisstraf. Thans werd het woord gevoerd doer den ver dediger, mr. P. E. Clausing. Pleiter begint met te wijzen op het ernstige der tijden. Overal ziet men strijd. En door vrees bevangen, ziet men dikwerf de zaken ernstiger in, dan ze wer kelijk zijn- Evenzoo gaat het met dezen besch. Algemeen houdt men hem voor een slecht burger, maar daartegenover stelt pl. het vlekkelooze ver leden van zijn cliënt. De verdediger geeft een korte schets van B.'s leven, om daardoor aan te toonen dat deze zich immer goed en onberispelijk heeft gedragen. En thans de feiten. Daaromtrent kan men niet verschillen: zij staan vas' Alleen, één op merking moet pl. van het hart, namelijk over de houding der politie. Is het, das vraagt hij, niet de roeping der politie, om de misdaad te voor komen P De lieden, die in den bewusten nacht op den loer gelegen hebben, hadden de aanplakking moeten beletten, maar niet den man ongestoord zijn gang laten gaan, om hem daarna te arres teeren. Vervolgens doet pl. opmerken, dat hij B.'s bewering: de biljetten van een ander ont vangen te hebben, wel aannemelijk acht. Men heeft dan op lage wijze gespeculeerd op B.'s overmoed en hem gebruikt voor de aanplakking. En thans de qualificatie. 1. Opwekking tot omverstooting van de Hooge Regeering. Pl. kan in het stuk geen opzetting tot omver werping vinden. Het plakkaat is oranjekleurig en geteekendde nihilistenpers- Men haalt er eenvoudig de schouders over op. De woorden: „weg met hetKoningschap" beduiden niets anders dande instelling, het Koningschap, moet verdwijnen, maar zij beteekenen niet: Werklieden helpt mij om het koningschap te verdrijven, m. a. w. zij bevatten geen opwekking. Uct biljet bevat alleen een wensch, maar geen uitnoo- diging om mede te werken tot orastooting. Daarbij, zoo zegt pl., art. 87 C. P. eischt dat het voornemen totomverstooting vaststa, maar het O. M. is tot dusver in gebreke geble ven te bewijzen, dat bij besch. dat voornemen bestond. Beleediging van den Koning. Pl- vindt geen beleediging in die woorden: „waarvan" enz. Immers, B. begrijpt niet eens recht hunne strek- king. Het opzet om te beleedigen ontbreekt al- zoo. Daarbij vindt de pleiter het nog lang niet zeker, dat de uitdrukking op Z. M. slaat. Zij kan evengoed doelen op de ministers of op het ruiterstandbeeld in Den Haag. Staat nu niet vast B.'s opzet te be'eedigen, dan moet naar pi's. gevoelen toegepast worden art. 113 van bet nieuwe wetboek (1) van strafrecht. Maar dan zal ook de straf gering moeten zijn, zoowel in verband met B.'s gunstig verleden als met de langdurige voorloopigc hechtenis, die hij onder gaan heeft, en die niet geheel te rechtvaardigen is, bijaldien het eerste gedeelte der beschuldiging ongegrond blijkt. Het is pl. bekend, dat B. zoo aanstonds nog eenige woorden zal spreken. Noch voor inhoud, noch voor vorm daarvan stelt pl. zich aanspra kelijk. Maar al is pl. geen socialist, ul kan hij zich niet met de socialistische grondstellingen vereenigen, toch is er eene die hem aantrekt, en wel deze, die gelijk recht voor allen vraagt. Welnu: Recht voor allen! ook voor pi's. cliënt. Ten slotte gaf de voorzitter het woord aan Belderok zeiven, die daarop een geschrift van eenigszins langen inhoud, voorlas, waarin de socialistische beginselen den boventoon voerden. De besch. verklaarde daarin onder meer, dat hij geen voornemen gehad had met het biljet bet koningschap omver te stooten, evenmin Z. M. te beleedigen. Toen B. zijn rede geëindigd had, ging van de publieke tribune een heftig applaus op en werden er zelfs roode zakdoeken in de hoogte gestoken. Uitspraak Maandag a. s. half elf. Te Rotterdam ontstond tusschen een Engelsman en een neger, beide be- boorende tot de equipage van bet in de Boompjes liggende Engelsche stoomschip Horton,* een woordenwisseling... om een kop theeDeze twist liep weldra zoo boog, dat er een worsteling ontstond en beiden al vechtende tegen een ketel ko kend water vielen. De ketel viel om en stortte zyn brandenden inhoud over de vechtenden uit. De neger werd zoo deer lijk aan hoofd en borst gebrand, dat zijn toestand ernstige bezorgdheid inboezemt de Engelscbman kwam er beter af, doch heeft zulke brandwonden op den arm ge kregen, dat dit vechtpartijtje hem nog lang heugen zal. Een aan den Gemeenteraad van Haarlem ingediend adres tot behoud' der kermis, telt 1075 handteekeningen. De Groninger turfschippers ondergaan met den achteruitgang der tijden eene geduchte ver andering. Wanneer voorheen de turfschepen uit de venen de steden Groningen, Winschoten, Ap- pingadam enz. kwamen binnenvaren, was het grootendcels de burgerij, die de schippers opzocht om te verstaan naar prijs en waar, en om bij een kop koffie aan boord van het turfschip koop te sluiten. Dat was in de gouden eeuw der turfschipperij, toen iedere reis geen brood maar geld opbracht, toen de prijs twaalf dertien stuiver per 100 turven was, en toen de schipper zoo gaandeweg een man in bonis werd, hetwelk bij liet zien door den aankoop van nn en dan eens een perceel, dat hij dan weer verhuurde, of door geld „nut te doen aan de Bank"; zegge: effecten te koopen. Thans echter, adieu prijzen van twaalf h der tien stuivers! Er zullen nog wel enkele melk koetjes zijn die ze betalen, maar dat zijn uit zonderingen; weg is de gemakkelijke en nette handel bij een kop koffie, verdwenen de vraag van wege de burgerij naar turf, verdwenen ook de perceelen of ze zijn met hypotheken bezwaard, en belaas de effecten trommels raken ledig. Hoe dat komtP De markt is in alle opzichten overvoerd; Tegen tien turfschepen vroeger (voor een 25 jaar) varen er nu dertig, en hoe de be volking ook vermeerdert, zulk een vermeerdering is het toch niet, die het drievoudige aantal sche pen van voor 25 jaar zou vercischen. De prijzen zijn van twaalf op zes stuivers de honderd tur ven geslonken- De waardige turfschipper en handelaar van vroeger is nu een zeer alledaag- sehe venter geworden; wanneer zijn schip voor den wal ligt, haast hij zich, met de turfkar ziju waar aan den man te brengen, evenals een groeutekoopman. Zoo is dan ook hierin het vet van den ketel geraakt, en de Groninger turf schipperij geen schaduw meer van wat zij voor heen was. Z. M. de Koning heeft de opening van de gewone vergadering der Staten- Generaal op Maandag 20 September a. 8. opgedragen aan een commissie van zijnent wege, waarvoor de ministers als hoofden der departementen van algemeen bestuur, zullen aangewezen worden. Naar de Middelb. Ct. verneemt, zal de soldaat B., te Middelburg in garni zoen, die zich beleedigende uitdrukkin gen veroorloofde omtrent den Koning en luide zijne socialistische denkbeelden uitte, deswege voor eeu krijgsraad terechtstaan. De Ldb. Ct. bevat bet volgend re cept om op doodeenvoudige wijze ratten te verschalken. Neem Een niet te kleine waschkuip. Vul dat ding hoogstens voor de helft met water, zoodat het tenminste een hand breedte onder deu rand van de kuip sta eu strooi nu over dat water kaf of goed kleiu gesneden stroohaksel, ter hoogte vau 1 a 2 duimen en over die laag luch tigjes wat meel, of wat zemelen, of hebt er lust in, hangt dan aan touwetjes, die boven de kuip ergens bevestigd zijn, vlak boven 't kaf of het baksel stukjes kaaskorst, gebraden spek of zulke lekker nijen voor ratten. Leg vervolgens, l»ij wijze van bruggetjes, één of meer plankjes van den grond op den rand van de kuip, voetpaden voor de ratten, die dan niet behoeven te klauteren. Ga dan aan uwe gewone bezigheden en wacht de diugen af, die daar komen zullen Guu aan de ratten dat ze, zonder daarin gestoord te worden, langs de bruggetjes den rand van de kuip komen bekijken. Belust op 't voeder, dat ze zien of ruiken, zal me nige rat van den rand van de kuip op de laag springen, die op 't in de kuip ie vocht drijft dadelijk onderdui- kelen en niet in staat zijn weer uit de kuip te komen. De een voor en de an dere na zal de dupe worden van deze hiuderlaag. Geloofwaardige personen ver zekeren plechtig, dat zij op boven be schreven manier in één nacht in één kuip wel eens 20, zelfs 30 ratten gesnapt hebben. Herhaaldelijk komt het in den laatsten tijd voor, dat soldaten te Amsterdam door de bewoners vau den Jordaan worden gescholden voor moordenaars en zelfs blootstaan aan mishandeling. Een jong huzaar, plaatsvervanger, werd Dinsdag, begeleid door een bende nieuwsgierigen, met een briefje van ont slag van het 3e regiment verwijderd en buiten Leiden gebracht. Hij draagt den naam van een onzer beste Nederlandscbe geslachtende jeneverflesch wa3 de oor zaak van zijne diepe vernedering. Naar men verneemt, is de directeur van bet hotel van bet Kurhaus, ten ge volge van den serbik, bekomen bij den brand, zeer gevaarlijk ziek. (Vad.) Aangaande den brand, die Dinsdag nacht ontstond in de sigarenfabriek der Gebr. Van Best te Yalkeuswaard, wordt gemeld, dat niets gered kon worden dan de brandkast en de boeken, in 't kantoor der fabriek aanwezig. Er was een voor raad van pl. m. 500,000 sigaren, meest van fijue merken, alsmede een groote party fijue tabak, welke deze week ver zonden moesten worden. De kar, welke wekelijks naar Eindhoven vertrekt en des avonds te voren geladen werd, is met den voorraad verbrand. van den Raad der gemeente Helder op Woensdag 8 September 1886. Voorzitter de heer mr. K. J. C. Stakman Bosse. Tegenwoordig 15 leden; absent de bh. Tinke- lenberg en H. Janzen. De tribune is flink bezet. Na de opening der zitting worden de notulen der vorige bijeenkomst voorgelezen en goedgekeurd. Aan de orde wordt daarna gesteld de behandeling der rekening en verantwoording over 1885. Na mens de commissie van rapporteurs, bestaande uit de hb. Govers, Beukenkamp en Groen, leest laatstgenoemde het eindrapport voor, betreffende bet onderzoek der rekening en verantwoording in de ufdeelingen vuu den Raad. Behoudens eenige opmerkingen, die ter kennis van het Dag. Best. zijn gebracht en waaromtrent meerendeels voor ziening is toegezegd, strekt de conclusie van 't rapport tot goedkeuring en vaststelling der re kening en verantwoording van de gemeente, als mede van het burgerlijk armbestuur. Dien overeenkomstig wordt besloten. Dc eindcijfers dezer rekeningen luiden aldus Rekening van de gemeente: Ontvangstenf 179.704.255 Uitgaven- 181.611.70 Nadeelig slot f 1.907-446 Rekening van het Burgerlijk Armbestuur Ontvangstenf9373.61 Uitgaven- 8726.10 Voordeelig slot f 647-51 Er geschiedt voorlezing van een brief van het burgerlijk armbestuur, inhoudende het verzoek, dat de subsidie over 1886, ten behoeve van dat bestuur, met het oog op de vele aauvrngen om bedeeliDg, met f 1500 moge worden verhoogd. Dit verzoek wordt door B. en W. aanbevolen. Bij de discussie wordt het gesteand door den hr. Over de Linden, die bet bedrag der verhooging niet zoo heel groot noemt, en bestreden door den beer van Gijn, die een commissie uit den raad wil gekozen hebben, om met bet armbestuur te onderzoeken of de behoefte aan meerdere bedec- ling werkelijk zoo groot is; verder door den heer van Neck, die tegen de verhoog-'ng is, omdat die uit bet bedrag der geldleening moet worden be stredenen door den beer Korver, die o. a. de vrees uit, dat de aangevraagde verhooging heel licht een blijvende zaak zou worden. De voor zitter verdedigt bet voorstel, om do gevraagde verhooging toe te staan. Ten slotte wordt het voorstel van Gijn (benoeming van raadscommissie) met 12 tegen 3 stemmen verworpen en dat van B. en W., om het verzoek van het armbe stuur toe te staan, aangenomen met 9 tegen 6 stemmen. Vóór het voorstel van Gijn stemden de bh. Hordijk, Oudenhoven en de voorsteller. Tegen 't voorstel van B. en W. stemden de bh. Verfaille, van Neck, Hordijk, van Gijn, Ouden hoven en Korver. Er moest in deze vergadering een nieuwe stem ming plaats hebben over 't voorstel B. en W. tot uanleg van riolen in de Weezenstraat, enz. raming f 3000, voor welk voorstel zich in de vorige zitting evenveel stemmen hadden verklaard als voor dat van den beer Korver, om den aan leg op breedcr schaal te doen geschieden en bet plan te volgen, dat bij uitvoering circa f 8000 zal kosten, 't VoorstelKorver wordt door de heeren Hordijk, Oudenhoven en den voorsteller verdedigd, vooral door te wijzen op den toestand in den omtrek der Breewaterstraat, waar de be hoefte aan afvoer van water zeer dringend is. Door den heer Over de Linden wordt een lans gebroken voor een rioleering inde Gravenstraat, welke straat niet minder behoefte heeft aan af watering, terwijl men daar oudere rechten beeft dan in den omtrek van Weezen- en Bree water straten. De Voorzitter dringt op zuinigheid cn voorzichtigheid aan en doet uitkomen, dat, door 't voorstelKorver, de gemeente medewerkt om speculanten in hunne speculaties te helpen, 't Voorstel—Korver wordt ten slotte aangenomen met 9 tegen 6 stemmen. Tegen stemden de hh- Groen, Beukenkamp, Van Neck, Over de Linden, Braaksma en de Voorzitter. De candidatenlijst voor de benoeming van zet ters der Rijksbelastingen, welke benoeming door Z. Exc. den Commissaris des Konings geschiedt, werd aldus samengesteld: 1ste Candidaten op die lijst de heeren W. J. Maalsteed, C. Abbenes (aftredende leden) en S. P. Marinkelle (ter ver vanging van den heer W. C. M. van Bruggen, die verzocht heeft niet weder in aanmerking tc komen); 2de Candidaten de heeren G. J. Van Hoolwerff, P. van Twisk en D. Hoogenbosch. Er werd, op voorstel van B. en W. besloten om, door tusschenkomst van HH. Gedep. Staten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1