HARMONICAS DAMES-MANTELS STEENKOLEN KANAALWEG, 1103. Peiroleni-ToesiBlleD. «gfljtjn, W. V. BRUINVIS. Kop- au Schotels mat naam. Keen grijs baar meer!! ai 'B PI H RUST. Café RUST, EN MANTELSTOEFEN. TEN HACKE, Weststraat, H. L. WED. PARO, iwi S> ui Ml CO N ,03 «i CU DANS-CURSUS It. A.J. G. DRIESSEN. ior bet feilen f Tan Schapen en Koebeesten F. J. BUSSING. Groote voorraad fW, MëkMWMMt, A. VAN BENDEGOM. J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. in fraaie keuze en goed- koope prijzen. KOPPEN'S VERKOOPHUIS. Machine-Olie 1ste kwaliteit, per Liter 60 Cent. 2de ii ii ii 50 ii 3de 40 Grootere hoeveelheden aanmerkelijk minder. -O- O Boei- ei Mddrittojj -O- hij Jacques van Rosendael. Puike Duitsche concurreerende prijs. Dagels te Mom aai 't PaïMs van KONING Co., Stoomkunstververij Drukkerij Chemische Wasscherij. WINKEL CoTApeldoorn. ie Heer W. CORPORAAL, Spoorstraat. Mej. ie Wei. H. GERSSEN. Het Goedkoopste Adres Goedkoop Verkoophuis, Depot der echte Deventer SUCADE-K0EK, Hoofdgraontgsi. Heeren Fantasie-Hoeden, Stroohoeden en Petten. Kinderschoenen, Laarzen, Pantoffels, Dames- en Hee- ren-Bottines, enz. beneden fabrieksprijzen Wed. P. REMMERS, Een Moielhoek ier Liefleren BEjRKHOUT Co., Thee van E. Brandsma, CTP Q K W W UI FEUILLETON. KEIZER EN BOER. voor Kinderen Dinsdag-, Vrijdag en Zondagavond, van zes tot acht ure. Des Zondags van half zes tot half acht. Voor Jongelieden op Maandag, Woensdag, Donderdag en Zondag avond, van half acht tot tien ure. tegenover de Commerciesluis, einde Binnenhaven. De ondergeteekende neemt de vrijheid zijn geacliten plaatsgenooten ter kennis te brengen, dat hij bovengenoemd Café zal openen op aanstaanden ZATERDAG AVOND 7 ure. Hij beveelt zijn net ingericht lokaal bij een ieder aan, om daaraan een bezoek te brengen. Heeren liefhebbers van een goed Biljart worden attent gemaakt, dat hij het uitmuntend Biljart van den Heer WüST, uit »'t Centrum," ter hunner be schikking heeft aangekocht. Helder, 7 September 1886. Achtend, bij KARSE SEGEL, Prins Hendrikpolder, Texel. NB. Voor goed drinkwater voor het Vee, wordt in gestaan Ontvang-en een groote partij 2 jaar garantie. Onder aanbeveling, in Houtwol en Zeegras, voorhanden in het Bedden-Magazijn van hoek Meu «straat. Opruiming van T. SCHAO-BE. Ruime keuze in VOGELKOOIEN, SCHUIER- en BORSTELWERK, ENGELSCH en LEIDSCH ZEEMLEDER en SPONSEN, Eiken en Greenen WASCHTOBBENS, EMMERS en AKERS en alle soorten HOUTEN BAKKEN, KRANEN, ZEEFTEN, WATERFILTERS, enz. Vaste lago prUzen. bericht HH. Fabrikanten en andere Industriëelen, dat de alom gunstig bekende OLIËN van de HH. KRUSEMANN Co., in 't klein bij hem voorhanden zijn, en wel als KONINGSTRAAT. ©wöetgefeelceuöe Geueeft gicfi Gefeej'öefylc aau voot de fevettug van 2)eukwetJceu, eeti opoedige en ttelle utlvoetiMoj waaeGotcjettde. C. DE BOER Jr. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.60 de dubbele flacon. Haten, Texel, Depóts te Helder: te Bnrg op Texel Aflevering Verfgoederen altijd 14 dagen. Wasehgoederen in korter tyd. van alle soorten van Huishoudelijke artikelen, Galanteriën, Speelgoederen,Glas-, Kristal-, Porce- lein-, Graniet-, Blik- en Borstelwerk, is in het Middenstraat 213. Tan KLOPHAN en BAERSELMAJi. Pas ontvangen alle soorten van ver- pakte en losse CHINA-THEE. Tan alle Teorhanden Koningstraat I, No. 508. ter Voordracht, in groote keuze. is op aanrrage ter inzage te bekomen. BOEKHANDEL. Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, SpoorstraatJ. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningstraat W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 283-284Werlclieden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg; E. LABOUT, Vroonstraat; B. DE KLERK, Kanaalweg; Mej. M. KONNEMAN-Klosbak, id.J. HOFF- MAN, id. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJMMej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHOi\ THEEè f 1.30 per 5 ons. vertaling van 1. Q E R R I T J. In een schilderachtig gedeelte van Tirol, in 't midden der bergen, vond men nog voor weinige jaren een uitgestrekte boerenhoeve, Oberhoff genoemd, 't Huis lag aan de helling van een berg. Aau beide zijden er van had men schuren, stallen enz. Bij de deur zag men een paar oude, hoogstammige lindeboo- men, die 't dak tegen de brandende zonne stralen beschutten. Rondom 't woonhuis groei de eeu menigte kersenboomen en ook andere vrucklboomen, die 't als een groene krans omgaven en daardoor die plek zoo aanlokke lijk maakten. In die landstreek wonen de boeren vrij ver van elkander, zoodat 't niet vreemd is, wanneer een gezin een of twee uren moet loopen om 's Zondags ter kerk te gaan. Die eenzame ligging drukt op de land hoeven aldaar echter een stempel van kalmte en vrede, die men in meer bevolkte streken niet in zoo hooge mate aantreft, 't Was in 't begin van den herfst. De ooftboomen had den hunne schatting reeds geleverd of noo- digdcn nog tot plukken uit. Overdag kon de zon nog warm genoeg schijnen, maar's avonds werd 't reeds nu en dan kil. De rust en vrede, die rondom Obehoff gewoonlijk heersch- ten, werden in dien tijd van 't jaar weieens verstoord door 't knallen van geweerschoten tusschen de bergen of in de dichte bosschen, waar de onvermoeide jagers ganzen of herten en reeën vervolgden. Wanneer we den berg weg afkomen, zien we met eenige verwonde ring, dat er op Oberhoff een buitengewone drukte heerscht. Meiden en knechten loopen door elkander en zijn yverig iu de woer om alles niet alleen helder en schoon te maken, maar ook te versieren, even alsof er een brui loft zou gevierd worden, 't Werk werd ver richt onder lachen en zingen en men scheen 't cikeloof en de herfstbloemen met wagen vrachten aangevoerd te hebben, zoo kwistig werd er mee omgesprongen, 't Meeste werk maakte men van de groote schuur, waarvan de deuren voor en achter wijd openstonden, 't Gebouw scheen van binnen in een tuin herschapen, met slingers en guirlandes, waarin zoowel natuurlijke als kunstbloemen prijkten. Midden in de schuur stond een twintigjarige boereknaap, de zoon des huizes, Max gehee- ten, die bezig was de laatste hand aan de versiering te leggen, door hier en daar een ledige plek met groen te bedekken of 't een en ander te verschikken. Meer op den voor grond zat bij een groote tafel een meisje met, haar boezelaar vol bloemen, een reusachtigen ruiker te vervaardigen. Hoe kolossaal ook, de ruiker scheen haar nog niet groot genoeg, want telkens voegde ze er bloemen bij. De knaap was met zijn werk gereed en kwam nu haar toe. Zyn oog bleef rusten, niet alleen op 't kunststuk, maar ook op de ver- vaardigster. Beide jongelieden konden als een pronk van hun stand gelden. De knaap was forsch en slank en de bergdracht, een kort buis, gestikten lederen gordel en nauwslui tende broek kleedden hem goed; de jagers- hoed met veder en gemsbaard stond hem kranig. 't Meisje met hare blonde lokken en blauwe oogen was een landelijke schoonheid, zoo frisch en bloeiend, dat de bewondering van haar ge zel wel te begrijpen was. »Komt die ruiker nimmer klaar, Lotty 't Schijnt of je niets anders meer te doen hebt." «Dat zou de boer me wel anders beduiden, Maxmaar ik zie, dat ik al die bloemen niet kan gebruiken voor dezen ruiker, en daarom dacht ik zoo, of ik niet een tweeden zou ma ken voor de keizerin, want als de keizer hier heen komt, zal hij haar ook wel meebrengen." »De keizerin!" riep de knaap, terwijl hij in een luid lachen uitbarstte, waardoor een blos van toorn of schaamte haar gezicht rood verfde. Ze liet den ruiker zakken en vraagde: «Nu, wat moet dat gekke lachen beduiden «Wees niet boos, Lotty," zeide Max, toen zijne lachbui bedaarde, maar daar zou een koe om moeten lachen. Ja, zulk een voor name, fijne dame zal meegaan om de bergen te beklimmen en gemzen te jagen!" «Is dat alles? Ik dacht, dat ik heel wat doms gezegd hadmaar ofschoon ik niet weet, hoe 't bij die groote lui toegaat, als ik kei zerin was, ik zou wel met den keizer mee gaan." Max barstte opnieuw in lachen uit. «Welzeker," zeide hij, jij zoudt altijd je zin willen hebben en je hebt een praats, alsof je op zijn minst een prinses bent en alles doen kunt wat je wilt." Lotty ging vlak voor hem staan, keek hem vast in de oogen en vervolgde: 't Is eigenlijk domme praat; maar ik denk: keizer en keizerin of boer en boerin, dat is in dit geval hetzelfde, en al ben ik maar een arme boeremeid, wat ik me in 't hoofd haal, zal gebeuren ook! »Ik zou 't weieens willen zienzeide Max lachend. Ik ben je boer en jij mijne boerin niet; maar ik zou toch weieens willen zien of ik doen moest wat je zei. Integendeel, jij moet doen wat ik wil, als ik 't verlang! «Ei zoo! Ja, jij bent wel de zoon des hui zes en ik een arme boeremeid »Zoo is 't niet gemeend; ik bedoel 't ge heel anders." »Zoo, hoe dan zeide Lotty, terwijl ze hem schuin aanzag. «Ik bedoel, dat jij een lieve, knappe meid bent en ik een frissehe, levenslustige knaap! «Als je eerst soldaat geweest bent, zal die frischheid er wel wat afgaan. »Ik ben geen gek en inijn vader zal voor de militie wel een plaatsvervanger stellen; maar bij jou behoeft hij dat niet te doen. Of je werkelijk zoo preutsch bent als je je'voor doet, dat maakt niet uit, een kus moet ik van je hebben." Lotty richtte zich zoo hoog mogelijk op, en terwijl een straal in hare blauwe oogen flik kerde, zeide ze: »Dat kussen zou ik je heden niet raden. Wacht tot 't wat opzomert, Max! »Wil je me geen kus geven, dan neem ik er een! Bij deze woorden naderde hij't meisje met uitgebreide armen. Lotty zette de eene voet achter de ande re, wachtte hen af en zeide: «Je kunt 't probeeren, maar je komt er niet goed af!" «Nauwelijks had ze uitgesproken, of Max had zijn eenen arm om haar middel geslagen en trachtte haar hoofd naar zich toe te bui gen. Zc greep hem echter met kracht bij den arm en slingerde hem terug, zoodat hij bijna op den grond was terecht gekomen. Wat eerst gekheid geweest was, dreigde nu een ernstige wending te nemen. Lotty was krijtwit geworden, maar stond als een kampvechter, een nieuwen aanval wachtende. Max daarentegen zag rood van toorn en maakte zich gereed met alle kracht zijn plan door te zetten. Nog een oogenblik, en de strijd zou hernieuwd worden, toen plotseling een luide mannestem uitriep »Goed zoo, dat gaat mooi op den vroegen morgen! Houd jelui hier misschien repetitie om een voorstelling te geven als de keizer komt?" ut was een bejaarde houthakker, die met levendige gebaren naderbij trad en wiens komst in de hitte van den strijd door geen van beide jongelieden opgemerkt was. Hoewel hij in zijn werkpak was en op klompen, zag de oude er flink en goed uit. 't Gezicht van Lotty klaarde bij zijne ver schijning eensklaps op. Ze zette haar hoed op en reikte den oude de rechterhand met de woorden «Dag, vader!" Yerraeenende eenige opheldering te moe ten geven, liet ze er op volgen: »Ik heb me verdedigd. Max wilde «Ja, ja, wat Max wilde, heb ik al lang begrepen »Max, wiens toorn steeds klom, scheen niet ongeneigd den twist met den man te vervol gen en daarom viel hij in: «Als je er meer van wilt, Hans, kom op maar, ik ben je man!" «Een waar kunststuk!" zeide de oude, met een man van mijn leeftijd te willen vechten." De knaap voelde dit verwijt en vervolgde brommend 't Is haar eigen schuld. Van een kus zou ze niet gestorven zijn, dat nijdige ding!" «De meid had gelijk," zeide de oude, en 't is vreemd, dat een flinke, knappe jongen als je op geen andere manier kussen kan krijgen, dan door geweld. Je denkt misschien, dat ze alles vrijstaat, omdat je eenmaal boer op «Oberhoff" zult wordenmaar pas op, want hoogmoed komt voor den val." 't Meisje greep den oude bij den arm, om aan den twist een eind te maken en zeide «Kom meê in de keuken, vader, ik moet eens naar de knoedels (meelbollen) zien. Al brengt de keizer zelf wijn mee, we moeten toch zorgen, dat hij er ook wat bij te eten heeft. Na eenig tegenstribbelen ging de oude man met haar de staldeur uit en zoo door de woonkamer naar de keuken. De schuur ge raakte vol volk, want ieder uit den omtrek wilde de plek zien, waar de keizer aan den maaltijd zou zitten. Tevens bewonderde men de aangebrachte versieringen. Niet' alleen boeren met vrouwen en kinderen, maar ook burgers en zelfs de adel was vertegenwoor digd. Tusschen de voetgangers waren ook een paar wagentjes den Oberhoff genaderd. Uit een dier rijtuigen steeg een kort, zwaarlijvig man, die op den schouder van zijne dochter, een zwak, schraal meisje rustte en ieder oogenblik naar adem hijgde. Dat meisje had geen onaardig gezichtje en lieve, blauwe oogen, maar haar figuur bedierf alles, want de rechterschouder was zoodanig uitgegroeid, dat men gerust van een bochel in plaats van een hoogen rug kon spreken. Wordt vervolgd. Snelpersdrukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4