't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1417. Woensdag lö September 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. A<lvertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndlë. 17 Sept. Engelsehe mail (over Brindisie). 21 ii Hollandsche mail (uit Amsterdam). 21 ii ii (over Marseille). 25 ii Fransche Napels). Laatste lichting aan bet Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. HELDER, 14 September 1886. Het Oostenrijksche oorlogsfregat »Donau,« is Zaterdagmiddag weder van hier vertrokken, met bestemming naar Lissabon. Z. M. heeft den officier van gezond heid le klasse, H. A. Beekbuis, met 16 dezer, op zijn verzoek, eervol uit den zeedienst ontslagen. Uit Tessel schrijft menHet veron gelukken der blazerschuit T. X. 84 heeft hier weer velen in rouw gedompeld. De beide opvarenden zijn daarbij zeer stellig omgekomen. Een der opvarenden, Pieter Tuinder, laat een weduwe met 5 kinderen in hoogst armoedigen toestand achter de andere, Pieter Eeleman, laat een vrouw met 3 kinderen, evenzeer in ar moede na. Het ongeluk moet, naar de meening der visscbers, vóór of bij bet Marsdiep hebben plaats gehad. Verschil lende voorwerpen, tot bet vaartuig be hoord hebbende, zijn reeds 'gevonden. Pieter Tuinder bevond zich voor het eerst aan boord van genoemden blazer. Het gerucht liep bier dat zijn lijk was opgevischt door een Urker visscber. In boeverre dit waar is, zal spoedig blijken. Men schrijft uit Texel Hier is de roerpen aangespoeld van den vermisten blazer TX 84. Aan het vergaan der schuit valt belaas niet meer te twij felen. Zaterdagnacht is de bakkerij van de wed. Van Heerwaarde, aan den Burg op Texel, een prooi der vlammen geworden. Het perceel is, met het grootste deel van den inboedel, vernield. De brandweer slaagde er in om belendende huizen, die mede vlam gevat hadden, te sparen. Het verbrande was behoorlijk verzekerd. Beroepen bij de Doopsgez. gemeente te Wieringen, de heer Wiersmax hulp predikant te Rottevalle en Witteveen. Om de haven- en sluiswerken te IJmuiden meer aan de eiscben der groote scheepvaart op het Noordzeekanaal te doen beantwoorden, beeft de regeering aan de Staten-Generaal onteigening aan gevraagd van eigendommen in Velsen, noodig voor den bouw eener schutsluis ten Noordoosten van de Noordzeesluizen, met verbindingskanalen met de Noordzee en de buitenkan alen, en voor den aanleg eener visscherskaven bezuiden het buiten kanaal, met eenen steiger voor de lossing van visch, en terrein voor spoorwegver binding. De kosten worden geraamd op f 4,247,000 als maximum. Er schijnen van elk regiment in fanterie eenige manschappen naar Am sterdam gedirigeerd tte worden, ter aan vulling van het garnizoen aldaar, dat na het vertrek der verschillende lichtin gen aanmerkelijk kleiner is geworden. Van het 6e reg. te Breda zijn daarheen vertrokken de 2e luit. Fraser, de sergeants Ter Beek, Van der Laag, Nuy en Smits, benevens 5 korporaals en 50 manschap pen. Uit 's-Bosch en meer andere gar nizoensplaatsen zijn ingelijks eenige man schappen naar de hoofdstad vertrokken. Natuurlijk staat deze maatregel in ver band met eventueele wanordelijkheden. Men bericht dat de werving voor bet Indische leger, dank zij den genomen maatregelen, iets betere uitkomsten beeft gegeven dan in de vorige maanden. In de afgeloopen maand zijn bij het Indisch leger overgegaan van het leger bier te lande 75 militairen, en daarvoor aangenomen 121 man, waaronder 76 Nederlanders en 45 vreemdelingen. Onder de aangeworvenen komen vier miliciens voor. Naar Oost-Indië werden in die maand 84 man uitgezonden. Er zpn echter 89 man uit Oost-Indië terug gekeerd. Wanneer bet aantal personen, dat voor O.-Iudië dienst neemt, niet meer bedraagt dan in de maand Aug., zal ook dit jaar slechts het bepaalde contingent van 2000 man kunnen worden uitgezonden, terwijl men 8000 man vraagt. Naar wij vernemen, zal de regeering voor het volgend dienstjaar wederom de heffing van 5 buitengewone opcenten op het personeel voorstellen. In de begroo tingen zijn verschillende bezuinigingen aangebracht, doch de begrooting van Marine is wederom hooger dan verleden jaar. (Vad.) Naar men verneemt, bestaat bet voornemenin het begin van de maand November a. s. een 11-tal adelborsten per particuliere gelegenheid naar Oost-Indië uit te zenden. De 12de lijst der Unie-Collecte geeft als ontvangst van 300 locale co- mité's een bedrag aan van f 57.016 595. De minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tegen 19 October e. k. weder pupillen op de pupillenschool te Nieuwersluis zullen ge plaatst worden? Aanmelding vóór ©f uiterlijk op 1 October a. s. aan den minis ter van oorlog, bij een op gezegeld papier geschreven request. Verdere bij zonder heden bevat de Staatscourant. Vrijdag is aan F. Domela Nieuwen- huis bij exploit beteekend een besluit van den Koning van België, inhoudende, dat wanneer bij zich op Belgisch grondgebied durft wagen, hij de straf beloopt van gevangenis en daarna uitzetting. Naar de »D. C." verneemt, heeft de arr.-rechtbank te Dordrecht het bevel tot voorloopige aanhouding van M. L. V., buisvrouw van A. K., en hare dochter, verdacht van opzettelijke brandstichting in bare woning aan bet Vriezeplein al daar, in den nacht van Zondag 5 dezer, bekrachtigd. De Gemeenteraad te Alkmaar heeft besloten de subsidie van f750 aan den cursus tot opleiding voor de hoofdacte niet meer te verleenen. Daar de cursus zonder die subsidie niet kan bestaan, zal hij waarschijnlijk weldra worden opge heven. Met de haringvissclierij is het tot heden te Scheveningen treurig gesteld. Wel wordt de baring in groote hoeveel heden door bomschuiten en loggers aan gebracht, maar de prijzen van de pekel haring en bokking zijn en blijven laag. Op de buitenlandsche markten kost bet moeite zelfs tegen die lage prijzen de baring en de bokking te slijten. Is het auders voor reeder en visscher een vreugdevolle dag wanneer een bom schuit met volle lading terugkeert, ont moedigend is het zeker voor allen wanneer, zooals nu, voor die lading slechts f500 a 600 wordt besomd, terwijl ze, naar de middelprijzen van gelukkige jaren reke nende, een waarde van pl. m. f2000 zou vertegenwoordigen. Het warme weder oefent mede een on- gunstigen invloed op de zaken uit. De haring, welke in dezen tijd des jaars zeer vet is, moet spoedig gegeten worden, en geen koopman kan er zich aan wagen ze lang te bewaren, in de hoop later betere prijzen te maken. Marie Jeanne Lorette. Dezer dagen deed in de couranten het gerncht de ronde, dat Jeanne Lorette aan een kwij nende ziekte leed. Dit is daarop weder tegengesprokenen terecht. Uit zeer vertrouwbare bronnen weet men nu te melden, dat zij zich zeer wel bevindt en volkomen naar haar genoegen baar hötel schijnt te bewonen. Er is dan ook wel voor gezelschap gezorgd. Het venster van baar kamer, dat op de binnenplaats uitziet, is versierd met talrijke bloem potjes (bloemen er in natuurlijk). Daar- tusschen bevindt zich een glazen stop- flesch, waarin een tamme muis dartelt. Verder beeft zij nog een jongen honden somtijds krijgt zij bezoek van een klein kind, dat baar zeker wat op moet vroo- lijken. Ons dunkt, zoo is het verblijf dan nogal uit te houden. Natuurlijk zijn er tallooze illustraties bijgekomen. De een weet te vertellen, dat zij een pianino heeft, een ander weder, dat zij somtijds 3s avonds langs de singels mag wandelen ic), een derde dat zij dikwijls bezoek krijgt van allerlei heeren. Maar dit kunnen wij bepaald tegenspreken, als 't nog noodig is. (Rott. Nbl.) Het verzoek om gratie, ten behoeve van mevrouw Bulkley ingediend, is door den Koning afgewezen. Bij den brand van bet »Kurhaus" verloren de leden van 't philharmoniseh orkest ongeveer 60 instrumenten9 violen, 6 alten, 4 cellen, 2 contra-bassen (waar onder die van den heer Simon kamer- virtuoos" te Sondersbausen, een kostbaar instrument, waarop zijn zoon speelde), 3 hobos, 3 fluiten, 8 klarinetten, 2 fagotten, 1 contrafagot (geschenk van Hans von Bülow), 1 waldhoorn, 2 cornets a piston, 3 trooibonnes, 2 bazuinen, 2 pauken, 1 groote trommel, Turksche bekkens, klok kenspel, tamtam,r'^}ophoon, tambourijn, enz. Velen dezer instrumenten kostten 500, 600 mark of meerhet geheele ver lies bedraagt circa 15.000 mark. Van de muziek, ter waarde van circa 30.000 m., werd niets gered. O. a. verbrandden vele manuscripten en de Tannhauser-partituur, een geschenk van Wagner aan Albert Niemann met een opdracht van Wagner zelf, die Niemann aan Mannstiidt bad geleend. Instrumenten en muziek waren voor een deel der waarde slechts verze kerd. Het programma voor 1 Sept. den dag van den brand vermeldde als eerste stuk: Meyer-Olbershausen's »Fest- klange." Door een zonderlinge vergissing bad de drukker daarvan »Feuerklange" gemaakt Vrijdagavond bad op het kruispunt aan de Laan van Meerdervoort te 's Hage een geweldige botsing plaats tusschen een losse locomotief, komende van 's Hage en bestemd om een met visch beladen goe derentrein van Scheveningen te balen, en een personentrein, komende van Scheve ningen. De losse machine drong dwars door het eerste rijtuig van den personen trein, welke wagen daardoor tegen den grond geworpen werd. De machinist van de enkele locomotief bad daarbij het on geluk een arm te breken en moest per brancard naar het ziekenhuis worden gebracht. De passagiers zijn allen met den schrik vrijgekomen. Naar men verneemt is na een streng onderzoek, door den commissaris van po litie te Scheveningen ingesteld omtrent de botsing van twee tramtreinen op Don derdag 11., overtuigend gebleken dat de oorzaak is te wijten aan de onachtzaam heid van een der beambten. Als plaats voor de algemeene ver gadering en tentoonstelling der Maat schappij van landbouw in 1887 is Hoorn gekozen. Het zijn weer dezelfde tooneelen te Torre Annunziata (waar de cholera ver schenen is) als voor twee jaren, schrijft een berichtgever. Het volk gelooft dat de regeering door de geueesheeren het gif laat verspreiden, dat de cholera doet ontstaan. De zieken weigeren de hulp der geneesbeeren; hunne bloedverwanten, gewapend met geweren en hooivorken, houden de toegangen der stad bezet en de dokters, uit Napels derwaarts gezonden, hebben veel moeite om in de stad toe gelaten te worden. Dinsdagochtend werden aan bet Bergiscb-Markiscbe station te Dusseldort, op verzoek van de Elberfelder autoriteiten, twee zeer elegant gekleede dames gevan gen genomen, die, in gezelschap van een jong meisje, zich op reis naar Nederland bevonden, en het meisje schijnen ont voerd te hebben. De dames bevonden zich in bet bezit van brieven, waarmede zij meenden te kunnen bewijzen, dat de Nederland wonende moeder van bet meisje haar bad opgedragen het kind herwaarts te brengen. Een goedhartige Berlijner bemerkt op zijn wandeling langs het Tempelhofel- kanaal een deugniet van een jaar of negen, die vlak aan den waterkant allerlei ge vaarlijke grappen uithaalt. Verschrikt roept hij uit: Kwajongen, moet je er iuvallen >Dat zou je wel willenant woordt de bengel, »dan kon jij een red dingsmedaille verdienen. Met een som van 75000 Mark is de secretaris van een bankinstelling te Dessau, zekere Naundorf, de vorige week op den loop gegaan. Een vrouw van 126 jaar oud is te St. Gingolph, in IIoog-Savoye, gestorven. Zij was in 1760 te Bazel geboren, huwde reeds in 1782 en later nog tweemaal. Haar derde man, Richard, verloor zij in 1789 hij sneuvelde in het gevecht van Granholz bij Bern. Toen de vrouw 109 jaar was, las zij nog zonder brilde laatste tien jaar van haar leven bracht zij grootendeels slapende door. Voor een paar jaar vond een hand werksman te Dusseldorf op straat een brief, welke een belangrijke som gelds bevatte en een koopman aldaar toebe hoorde. De eerlijke vinder gaf den brief met zijn inhoud ongeschonden terug en kreeg hiervoor een zeer geringe belooning. De jonge man zeide daar niets van en ging kalm ziju weg. Thans is hij op 't punt van te trouwen en werd hij dezer jen door den koopman verrast met i compleet slaapkamer-ameublement, tot belooning van zijn eerlijkheid en be scheidenheid. Een merkwaardig geding Loudt in Denemarken de aandacht bezig. Te Aar- huus leefde een echtpaar in groote twee dracht. De man gaf daarom, drie jaar geleden, zijn kind uit een vroeger huwe lijk, dat door de stiefmoeder verwaarloosd werd, bij schriftelijk contract aan zijn broeder en stond dezen daarbij alle rech ten op het kind af. Maar sedert is de verhouding tusschen de ecbtgenooten aanmerkelijk verbeterd, en de vader haalde nu onlangs, buiten weten van ziju broeder, het kind weer naar huis. De voogd mengde zich in de zaak en wees den kleine weer aan den oom toe. Door bemiddeling van een geestelijke kwam een minnelijke schikking tusschen beide partijen tot stand, waarbij bepaald werd dat het kind den 1ste Aug. tot zijn ouders zou terugkeeren, indien door be voegde getuigen verklaard werd, dat de huiselijke verhoudingen van dien aard waren, dat de terugkeer van den kleine goed en wenschelijk zou zijn. Toen de le Aug. echter aanbrak, wei gerde de oom het kind terug te geven, en daarover ontstond een proces. De vader word in het ongelijk gesteld en bracht de zaak in hooger beroep. Maar ook hier werd hetzelfde vonnis geveld, daar de getuigen ten gunste van den vader niet bevoegd geacht werden. Bij het geloof, dat de wereld nog pas 6000 jaren bestaat, vergist men zich minstens 234,000 jaren, volgens de ge leerden van de Britisch Association. Die heeren nl. hebben in holen van Wales de bewijzen ontdekt, dat er voor 240,000 jaren reeds menschen op onze aarde wa ren, ontwikkeld genoeg om steenen ge reedschappen te vervaardigen. Een wedstrijd tusschen een lucht ballon en een stoomboot zal eerlang plaats hebben boven en op het Kanaal. De luchtreiziger Brive beweert, met zijn ballon het Kanaal sneller te kunnen over steken dan de snelste stoomboot, de Vic toria, welke in 54 minuten van Dover naar Calais vaart, en hij zal het bewijs daarvan leveren. De hitte. Van waar hebben wij de buitengewone hitte, die het ons onlangs zoo lastig maakte P Deze vraag stelt een der voornaamste natuurkundigen in Oos tenrijk, en daarbij voegt hij tevens het passend antwoord. Vraag en beantwoording zijn opge nomen in een der jongstverschenen nommers van de Pest. Lloyd, De thans heerscliende hitte is het gevolg der verbazende ontwikkeling van de zonne-protnberan* een of zonnefakkels. Verheffen zich deze fakkels niet boven de normale hoogte, circa 12,000 kilometer, 't geen ongeveer met de middellijn onzer aarde overeenkomt. dan blijft de hitte- graad btnnen de normale grenzen. Gebeurt het dat de zon zich bevindt in een tijdperk van he vige gisting of werking harer natuurkrachten, dan is het gansch geen zeldzaamheid, dat zonnefak kels een hoogte bereiken van 100,000 kilometers. Verheffen zich de vlammende wolken tot derge lijke hoogte omstreeks het einde van den winter, dan treedt eensklaps een liefelijke lente, ja zo merwarmte in en men begint zich van zijn win- terkleed te ontdoen. Heeft dergelijke omkeer plaats te midden van den zomer, zooals nu dezer dagen aanving in de tweede helft van Ang., dan worden wij geteisterd door een verbazende hitte, gepaard met andere bezwaren. Tegen het einde van Juni en omstreeks half- Octobor bereiken de zonnefakkels in den regel hun hoogste ontwikkeling en zijn (zij in grooter aantal dan anders aanwezig. Gedurende dit tijd perk van hevige werking is de zon de schouw plaats van vreeselijke uitbarstingen, waarna een tijdperk van betrekkelijken stilstand volgt, gedu rende hetwelk de zonnefakkels allengs zich zeiven als 't ware verteren en allengs samenschrompelen tot licht- of vuurzuilen van slechts 5 a 6000 kilometer. Wee onze aarde, indien een dergelijke toestand zich openbaart in 't begin van Meidan heerscht de wintervorst veelal nog gedurende langen tijd met groote gestrengheid, totdat eenige weldadige zonnefakkels ons menigwerf in een zeer snel tempo verademing schenken, alle guurheid verbannen en ons de liefelijke lente, zij het ook wat laat, in de open armen voeren. Omstreeks hot raidden van Aug, is de opper vlakte der zon weder de schouwplaats van zich steeds herhalende, nimmer rustende uitbarstingen. Welke krachten daar zijn ontboeid geweest, leeren ons de gedurende het jongstverloopen drietal weken gedane waarnemingen van de ton. De uit barstingen bereikten een zoo geduchte hevigheid, dat zonnefakkels over meer dan 300,000 kilometer hoogte werden gemeten. Dit had plaats op 84 Aug. en sedert dien tijd zijn de fakkels aan het dalen en wordt de temperatuur allengs druge lij ker. EEN PROEFSTUK. Bij een stam der Indianen, Ergens in Amerika, Bezigt men een lastig proefstuk, Bij het kiezen van een gaê. Iemand, die een vrouw wil hebben, Bindt men om de rechterhand Stevig vast, een zak met mieren Is de mode van dat land. Do familie van het paartje Gaat aan tafel, smult en brast, Onderwijl de bruigom land'rig Bij zijn zak met mieren vast. In den zak, waarin zijn baud steekt, Heerscht natuurlijk veel gewoel, En de bruigom moet heel cynisch Blijven, bij dat raar gevoel. Is de smulpartij geëindigd, Zonder dat hij heeft gegild, Of een spoor van pijn deed merken, Dan wordt fluks zijn leed gestild. En de schoone wordt de zijne, Die dra in zijn wigwam rust, En hem daar na 't foltrend lijden Zachtjes streelt en liefdrijk kust. Eisclite men ook hier zoo'n proefstuk Van d' aanstaanden echtgenoot, Dan verdween de trouwlust zeker Nu reeds is zij niet heel groot. Legge rustig zich de roodhuid Bij het oude proefstuk neer. 'k Gun het hem van heeler harte En denk slechts 's lauds wijs 's lands eer. Maar toch volgden zeker velen In ons land ook 't proefstuk na, Als 't den bruigom nie; moest gelden, Maar alleen de schf^onmaraa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1