STEENKOLEN, Werving voer Oost-Indie. A. VISSER. Vollenhoven s ™r Bier. DE GEKROONDE VALK. DeHuisvriend PFAFF-NAAIHACHINE. Si m COAKS-BBRICHT. N. L. TEN HACKEN. WESTSTRAAT 41, DE PETROLEIMAIP, iP C.R. SCHDLMA1JEE G°.. SPOORSTRAAT Q17. Aanbiedingen gevraagd een flink WOONHUIS, concurreerende prijs. Da&elijks te Mom a 't Pakhuis van KONING Co, P. SCHAGEN, (Handgeld bij zes-jarige verbintenis f300 Aanbrengpremie- 10 WED. PARO, HANDEL IN LEDER KRUSEMAN Sc Co., Delft, hebben de eer te berichten, dat zij tot plaatselijken vertegenwoordiger voor den verkoop hunner Uitsluitend Mout en Hop. ii II I V BEIERSCH ft" Uitstekende Kwaliteit. Zeer lage Prijzen. Amsterdam—Dordrecht. Heeren Fantasie-Hoeden, Stroohoeden en Petten. Kinderschoenen, Laarzen, Pantoffels, Dames- en Hee- ren-Bottines, enz. beneden fabrieksprijzen genaamd „De Rijkslamp" We tOLLET, Dijkstraat 392, Helder. A. J. MAAS, De Wereldberoemde m K KEIZER EN BOER. i voor eenig TIMMERWERK, GRONDWERK en het maken van een WIERDIJK, voor een Oesterput, nabij fort Oostoever aan den Helder. Aanwijzing Woensdag 15 September, tusschen kalf één en 2 ure. Oesterteelt „imsteldiep," Alkmaar. t© Huur Een gemeubeleerde Zit- en Slaap kamer, naar verkiezing met of zonder kost. AdresKanaalweg 30, Helder. Uit de hand te koop: bevattende onderscheidene KAMERS, KEUKEN, WASCHHUIS en verder van alle gemakken voorzien, alsmede bet daar achter gelegen PAKHUIS met nette BOVENWONING. Te bevragen bij den eigenaar en be woner, den Heer BUSCH KEIZER, Bin nenhaven No. 67, alsmede bij den Heer HATTINGA RAVEN, Notaris alhier. Puike Duitsche Haren, Texel. aan de Loodsgracht, levert in den loop dezer maand uit zijn schip de C O A K S tegen 40 Cent per mud, franco tehuis. Ook is hij genegen zich te verbinden den geheelen winter te leveren tegen 45 Cent per mud. Bestellingen worden van heden af aan genomen. vernietigt onmiddellijk alle levend Hoofd-onrein, zonder schadelijke gevolgen. Prijs per flesch 50 cent. DepotJ. N. QUERELLE, Kanaalweg. Voor NEDER LANDERS Zij, die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdépöt. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven HooWgraolit SI. Pas ontvangen alle soorten van ver pakte en losse CHINA-THEE. C. KORTMAN EN SCHULTE. Preserveermiddel, tot 't bewaren van Vleesch, Kaas, Boter, Melk, Eieren, enz., fO.45 per flesch met gebruiksaanwijzing. Eenig depot: W. J. Metzelaar, Biersteeg. EN NIBTTWEDIBP. prima SLA- en MACHINE-OLIËN hebben aangesteld den heer te Helder. Gefabriceerd uit de beste grondstoffen, zonder eenige bijmenging. van alle voorhanden Wed. P. REMMERS, Koningstraat I, No. 508. «irnv Uitgaaf van H. A. M. R0ELANTS, te Schiedam. MAANDBLAD voor het HUISGEZIN. KUNSTPLATEN - NOVELLEN KH YERHALEH GEDICHTEN - BI0GRAPHIË1I - PLAATSBESCHRIJVING GESCHIEDENIS UITVINDINGEN - NATUURKUNDE - NATUURLIJKS HISTORIE RAADSELS - ANECDOTEN SCHAAKPROBLEMEN KHZ. EHZ. Prijs per Jaargang ƒ4.50. Bestellingen worden aangenomen bij den Boekhandelaar BERKHOUT i Co, te HELDER. is tot heden de eenvoudigste en de best brandende, zonder gevaar. Een tlinke keuze voer winkel ot kamer is in voorraad, bene vens alle andere soorten HANGLAMPEN bij Spoorgracht. lgemeen Gelegenheid tot adverteeren in alle Dag en Weekbladenzonder eenige prijsverhoo- ging. Bijzonder beveel ik mij aan tot plaatsen van Advertentiën in „'T VLIE GEND BLAADJEwelke annonces dagelijks door mij worden aangenomen. Bewoners van den Helder worden hierop attent gemaakt. Boekhandel. Boekbinderij. De nieuw geconstrueerde PFAFF-NAAIMACHINE voor trap- en handbeweging ingericht, heeft de grootste rrnmte onder den arm, wat zeer doelmatig is bij het ver vaardigen van groote klee- dingstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle "bezwaren en moeielijkheden wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. «g Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe PfafFs wettig gedeponeerde \aaldin- De gemakkelijkste wijze van betalen, zetting te wijzendeze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens in 't belang van eiken kooper is, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimachines met alle andere Machines te vergelij ken ,waarn a men tot de overtui ging zal kom en, dat 'tin ieders belang is zich een echte Pfaff- Naaimachine aan te schaffen. Volkomen gratis onderricht. - Drie jaar guarantic. Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij Gaarne belasten wij ons met het repareeren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot het veranderen naar de laatste constructie. FEUILLETON. VERTALING VAN 9. G E R R I T J. Op den bok van 't andere rijtuig zat een boereknecht, die in een soort van livereipak gestoken was. Een heer stapte er uit, die zoo mager en schraal was, dat men bijna zou vermoed hebben, dat hij geen eten genoeg kreeg. Een paar knechts spanden weldra de paarden af en brachten de bagaadje van de personen uit 't eerste rijtuig naar binnen. De landlieden kwamen rondom de rijtui gen staan, en maakten, naar landsgebruik, hunne opmerkingen. Een welgekleede boerin zeide: »Nu, nu, de boer op Oberhoff krijgt gasten. Wie zijn die lui toch?" «Wel," zeide een ander, ken je den dik ken kramer van Dreifels niet, bij wien je honderdmaal wat gekocht hebt? 't Was de burgemeester, die sprak, en die, met zijn ambtspenning op de borst, meende tegenwoordig te moeten zijn, als de vorst des lands in hun midden kwam. «Ja, je hebt gelijk," zeide de boerin. Waar had ik toch mijne oogen? En buitendien, ik moest hem aan zijne dochter herkend hebben, die de geldkist overal meedraagt, in de hoop dat zich iemand over haar erbarmen en haar trouwen zal. Ze is er in den laatsten tijd niet mooier op geworden. «Laat haar loopen," bemerkte de burge meester. Moet je altijd op haar schimpen? Wees blij, dat ze jou dochter niet is en zeg me liever of je dien anderen heer ook kent." «Ik ken hem evenmin als jij, ofschoon ik meen, dat ik hem meer heb gezien. «Ik kan je wel terecht helpen," bracht een boereknaap in 't midden. Ik ben bij hem in dienst geweest. Hij noemt zich baron von Hochfcldt. Nu, als 't een baron is, dan is 't er een van schralestein, want ik kon 'tnïet langer dan acht dagen bij hem uithouden." »Jij houdt 't nergens langer uit, Jui-gen," merkte de burgemeester op. »Dat is er naai-. Tegenwoordig gaat 't hem beter, want hij is sedert getrouwd met een rijke brouwersweduwe, die gaarne mevrouw de barones wilde heeten." «Zoo, is liy dat," zeide de burgemeester. Ik heb gehoord dat ze buitengewoon gierig is." «Als de duivel zijn grootje. Ze zet hem zoo mooi op voer, dat hij er uitziet als de dure tijd." De baron trad inmiddels naar 't woonhuis en ook de kramer met zijne dochter en ba- Max keek de vreemdelingen nieuwsgierig en verwonderd aan. „Hoe nu," zeide de kramer, komt hier nie mand om me welkom te heeten? Waar is de boer?" „Je zult 't met mij voor lief moeten ne men," zeide Max, want de boer is op de gemzenjacht met den keizer, omdat hij de pa den hier beter kent dan alle jagers te zamcn." „Dat zou ik meenen," zeide de kramer lachend, want hij is zijn leven lang een aarts- strooper geweest." „Wat heb jij op mijn vader te zeggen!" stoof Max op. „Wat, je vader?" riep de man uit, terwijl hij zijn mantel afwierp en met uitgestrekte armen naderbij trad, jij bent dus zijn zoon Max!" Eer Max er op bedacht was, sloeg de dikke man zijne armen om hem heen en zeide toen „Kijk eens hier, Brigitta, dat is je neef Max, met wien je zoo dikwijls gespeeld hebt toen je nog klein waart. Spoedig, geef hem een kus. Onder zulke nauwe bloedverwan ten behoeft men zich niet te geneeren." Max trad een schrede achteruit. Hij be dacht hoe hij weinige oogenblikken geleden zoowat in denzellden toestand had verkeerd, hoewel de rollen toen andersom waren, en scheen er niet op gesteld, dat Brigitta 't be vel haars vaders zou opvolgen. Hij had ge rust kunnen zijn't arme schepsel had den moed niet hem te omhelzen, ofschoon haar blik met kennelijk welgevallen op den flinken knaap rustte. De dikke kramer schudde vau 't lachen, daar hij meende dat de jongelieden van beide zijden te beschroomd waren; 't viel hem niet in, dat er ook andere redenen konden bestaan by den knaap. „Ze durven niet! Ze durven niet!" riep hij uit. „Je kent me toch nog wel, Max!" ,.Ik geloof, zoo half en half. Is u niet neef, de kramer uit Dreifels?" „Wat, kramer! Ik ben koopman, firma Raaf en Gier, en geen kramer! Zeker ben ik je neef. Mijn moeder en jou vader waren broer en zuster." „Zoo, zoo," zeide Max, die met de aange komen familieleden niet veel op scheen te hebben, 't Is lang geleden, dat we elkander gezien hebben, maar 't zal wel zijn zooals neef zegt. U moet me niet kwalijk nemen, dat ik u niet kende, want u Zeker, zeker!" zeide de kramer lachend. Je vader en ik hebben eens ruzie gehad, maar dat is lang, heel lang geleden. Sedert heb ben we elkander niet meer gezien. Maar dat waren beuzelingen. Je vader zal ook wel blij zijn, dat ik hem eens kom opzoeken. Maar, zeg eens, hoe maakt de ouwe Zweed 't? Is hij nog wel Ik heb, meen ik, hooren praten, dat hij erg ziek geweest is." wMijn vader? 't Mocht wat! Hij is zoo gezond als een visch en had zich laatst maar wat overwerkt." «Goed zoo. 't Zal hem zeker pleizier doen, dat hij me ziet. Maar Max, wijs ons nu onze kamers. Nu we toch eenmaal hier zijn, komt 't op een dag of wat niet aan. 't Is hier recht schoon op den Oberhoff. En wat is de lucht hier frisch! Brigitta was tóer altijd gaarne, nietwaar Brigitta? Bevalt 't je hier goed? Zou je hier wel altijd willen blijven? Nu, wat niet is kan nog worden! Kinderen worden groot en onverwachts komt dikwijls." Hij barstte opnieuw in lachen uit en volgde met zijne dochter Max in huis. De andere aanwezigen hadden zich intus- schen naar de schuur begeven en wachtten pratende de komst des keizers af. Ook de magere baron stond daar, met zijn overjas over den arm, in 't zwart gekleed, alsof hij op audiëntie moest. Tegen tien ure had men den keizer ver wacht, en daar 't reeds twaalf was gewor den, begonnen de aanwezigen zich ongerust te maken. Die ongerustheid groeide allengs aan, want de vorst was zeer bemind, en men begon te vreezen, dat hem een ongeval was overkomen. Die ongerustheid steeg nog, toen eenige heeren van 't gevolg des keizers, die zijn spoor in de bergen verloren hadden, op den Oberhoff kwamen en hem daar meenden te vinden. Men besloot lieden uit te zenden, om den keizer te zoeken. Een groote menigte bleef nogthans in de schuur achter, waaron der ook Max en Hans de houthakker. Nog maals werd de versiering bewonderd en wel dra viel ook de aandacht op den ruiker, die op de tafel stond. «Een prachtige ruiker, dat moet ik zeggen riep de vrouw van den burgemeester. De hof- tuinier kon hem niet mooier gemaakt heb ben. Wie heeft hem vervaardigd? //Lotty, onze meid," zeide Max kortaf. wDat (lacht ik wel," zeide een boerin." Ze is een flinke meid geworden. Maar, moet die ruiker alleen op tafel staan, of moei er nog wat mee gebeuren? «Zeker moet er nog wat mee gebeuren," merkte Hans aan. Als de keizer gegeten heeft en in zijn rijtuig stapt, wordt hem de ruiker overhandigd. Dien moet hij als een gedachte nis meenemen." «Dat is goed bedacht; dat bevalt me," zeide de burgemeester. «En wie zal hem overgeven «Wel, dat spreekt van zelf," zeide de hout hakker, die opmerkzaam geluisterd had en nu naar voren trad, wie anders dan Lotty, die den ruiker gemaakt heeft." Op die beslissende woorden van den hout hakker volgde een plotseling stilzwijgen, dat deels goedkeuring te kennen gaf, maar ook deels een voorbode van tegenspraak was. 't Was de stilte voor een onweder. De burgemeester liet den eersten donder slag hooren. z/Lotty!" riep hij, t,o, neen, dat gaat niet aan, dat kan niet!" //Waarom niet voerde de houthakker hem tegemoet, 't moet toch een van de huisge- nooten zijn, en een boerin is er niet." wMaar een meid, een gemecne dienstmeid zeide de vrouw van den burgemeester. //Gemeen!" stool de houthakker op, gemeen is ze niet. Ze is een vlijtige dienstbode een eerbare, brave meid!" z/Ik zeg niet3 tegen hare braafheid," was 't bescheid, maar toch 't mag niet!" //Waarom niet!" schreeuwde de houthak ker nog luider, terwijl hij zijne hemdsmouwen opstroopte, alsof hij aan den arbeid wilde gaan. Die den keizer den ruiker overgeeft moet er toch knap uitzien, anders zou de kei zer verschrikken, en is Lotty niet de knapste meid uren in den omtrek?" 't Kan zijn, dat ze jou zoo voorkomt, Hans," zeide een jonge boerin, terwijl ze naast de vrouw van den burgemeester ging staan." Jij hebt haar van jongs af groot gebracht endaar- om heb je zooveel met haar op. Ze is toch uit geen betere klei gebakken dan wij!" //Uit geen betere! viel de burgemeesters vrouw in, //ik meen dat ze zich niet eens met anderen kan gelijkstellen!" //Zoo," schreeuwde de houthakker, terwijl hij zoo dreigend voor de beide vrouwen ging staan, dat de burgemeester 't noodig vond er tusschen te treden." waarom zou Lotty niet zoo goed wezen als de anderen? Zeg, spreek op! Waarom niet!" z/Als je 't dan weten wilt, zal ik 't zeggen," zeide de burgemeestersvrouw. «Wat zal men antwoorden, wanneer de keizer, na den rui ker aangenomen te hebben, vraagt wie dat wonderkind is en hoe ze heet? Moet men dan zeggen, dat ze zelfs geen vader en moeder heeft en niet eens uit deze gemeente is? Moet men dan zeggen dat ze niets anders is dan een vondeling Deze woorden had de houthakker niet ver wacht en hij moest zich een oogenblik be zinnen, eer hij kon uitbrengen: z/Een vondeling dat is ze. Maar, is dat hare schuld? Dat is toch geen schande voor haar De omstanders begonnen onrustig te wor den. De woorden van den ouden man waren zoozeer in tegenspraak met de openbare mee ning, dat men er niet op zwijgen kon. «Dat is wat nieuws!" schreeuwde men hier en daar. z/Dat gaat hier niet op en we zullen 't niet toelaten, dat zij gelijkgesteld wordt met onze kinderen. Zij kan 't niet helpen! De schuld ligt bij hare moeder, maar wij kunnen er ook niets aan doen. //Stilte!" schreeuwde de burgemeester boven 't rumoer uit. Ga heen, Hans! De menschen hebben gelijkAls de boer thuis was, kon hij zelf beslissenmaar daar hij afwezig istreed ik, als hoofd der gemeente in zijne plaats, 't Gaat niet! De keizer kan van haar den ruiker niet aannemen, 't Zou een schande wezen voor den Oberhoff en voor de geheele gemeente! Wat zou de keizer wel van ons drnken? Hij behoeft in 't geheel niet te we ten, dat er hier zulke kinderen rondloopen! De ruiker moet door een ander worden aan geboden Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4