m w Witte Goederen. Firma Poppelman Go. „DE TIJDGEEST," Aai da Leflei der Her?. M J. I. HATTINGA RAVEN, Advertentiën. DANKBETUIGING. Park ïii'Oli. Dertiende ZOMERCONCERT Dankbetuiging. Ds ESCHER, Vrije Geref. Gemeente, Tinei- en BraeiM, College „Entre Nous." fflöZIütilSlMïïOERING in den Tuin van „Tivoli." Imam „ONTWAAKT BIJ TIJBS." Lokaal „Diligentia." op Zondag 19 Sept. 1886, KWARTJESVINDERS. Eerste Ranc f 0.49. Tweefle Ranj f 0.30. Bij J. POTH, in Je onde Kerkstraat, beste BIGGEN te koop. Belanarijt BoelMis. een zeer groote partij K00PHANS60ED, MEUBELEN, HUISRAAD en INBOEDEL, TI VOL I. Zondag a.s. BAL. MUZIEK in Je TUINTJES Muziek voor den Dans een net ei pui ingericht BOVENHUIS, f3000 a f6000, als eerste hypothee!, Thee van E. Brandsma, De goedkoopste Winkel: WEEZENSTRAAT. DE ALLEMANSGADING. OPRUIMING VAN LAPPEN, TOT SPOTPRIJZEN, Prijs-Courant Spécialiteit van het Magazijn door uitsluitend solide gefabriceerde goederen, de laagste prijzen en uitgebreidste sorteering; in alle in den handel voorkomende breedte en kwaliteiten. a Contant met 2 pCt. korting. De prijzen zijn thans lager dan ooit te voren. Omzichtig. Koopman (tot handelsreiziger, die zijn dienst komt aanbieden)„Speelt u bil jart?" Reiziger: „Pardon mijnheer, dat dee ik nooit." Koopman,,'t Spijt me, maar dan kan ik u niet gebruiken. Ik engageer alleen heeren, die biljarten." Reiziger„Maar mag ik vragen om welke reden Koopman „Omdat ze 't anders op mijn kos- ton gaan leeren." Bevallen van een welgeschapen Zoon: MARIA DE JONG, geliefde Echtgenoote van P. DE WAARD. Helder, 17 September 1886. Algemeene kennisgeving. Vervolg der berichten in het Bijvoegsel. mWMmmmm Op Zaterdag 18 September 1886 hopen wij de 35-Jarige Echtver- eeniglng te herdenken van onze j l geliefde ouders P. KLOP en M. DE VROOME. Uit naam hunner dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.^ P. KLOP. A. MOEN. A. KLOP. T. ZENTES. A. VOGELEZANG. L. N. KLOP. Amsterdam, 18 September 1886. Maandag 20 Sept. a. s. onze geliefde ouders NICOLAAS ROODT en MARIA DAM hunne 25-Jarige Echtvcreeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen Zondag 19 September hopen onze geliefde ouders JOHANNES PATER en ANNA KRAAKMAN, hunne v(jf-en-twintig-jarlge Echt- vereeniging te herdenken. Uit naam van hun dankbare kinderen. M. PATER. A. PATER. 17 September 1886. Ondertrouwd WILLEM JAN AGGENBACH Jr. en CATHARINA MARIA NOBBES. Helder, 16 September 1886. De ondergeteekeude brengt, ook namens hare familie, haren oprechten dank voor de talloos vele bewijzen van deelneming in haar droevig lot, voor de belangelooze hulp van buurvrouwen, voerlieden, dragers en plaatsgenooten ondervonden. Het strekt haar tot troost in haar lijden de bewijzen der menschlievendheid te mogen ervaren. Oudeschild, 16 Sept. 1886. De Wed. EELEMAN. te geven door het Stafmuziekborps der Kon. Ned. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op ZONDAG 19 SEPTEMBER 1886, des namiddags 21/4 nar. Bntré© Heerenƒ0.49. Dames en Kinderen ieder - 0.35. Voor de vele bewijzen van belangstel ling, ons betoond op 12 dezer, betuigen wij onzen hartelijken dank. Helder, 17 September 1886. J. H. KALKWARF. J. C. KALKWARFLondo. Ondertrouwd P. J. HENDRIKS en D. TERBURG. Helder, 16 September 1886. Getrouwd JAN KORT en LOUISA HILLEGONDA HENRIËTTE BUIJTENDIJK. Helder, 16 Sept. 1886. Algemeene kennisgeving. GeborenCORNELIS, Zoon van A. HUTJES, en F. HUTJESKamminga. Nieuwediep, 15 Sept. 1886. Heden overleed, na een smartelijk lijden van veertien dagen, na voor zien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden, mijn geliefde Echt genoote en der kinderen geliefde Moeder, JOHANNA VAN DER HAM, in den ouderdom van 57 jaar en 6 maanden. Helder, 16 September 1886. P. KRAMER. Mede uit naam der Kinderen en Behuwdkindoren. Nog treurende over het verlies van onze dierbare moeder, trof ons heden weder een zware slag, door het afsterven van onzen jongsten broeder CASPER THEODORUS WEGMAN, na voorzien te zijn van de Heilige Sacraraenteu der Stervenden, na een geduldig lijden van vier maanden, in den ouderdom van circa 20 jaar. Helder, 16 September 1886. Mede namena Broeder en Zusters en verdere Familie. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een flinke DochterE j BANK— Helder, 16 Sept. 1886. Schold. De ondergeteekende betuigt haren inni- gen dank, ook namens hare familie, aan de Vletterlieden te Nieuwediep, voor de belanglooze hulp en goede zorgen door hen verleend bij het vinden en vervoeren van het lijk van haren geliefden Echtge- nootPIETER EELEMAN, die in den nacht van 8 op 9 Sept. op jammerlijke wijze in de Noordzee omkwam. Wed. P. EELEMAN. Oudeschild, 16 Sept. 1886. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 19 September 1886: des voormiddags ten'10 ure zal, D.V. al spreker optreden de WelEerw. Heer van Haarlem. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 5ys uur, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. te Huisduinen. Zondag 19 September, voormidd. 10 uur, de WelEerwanrde Heer "V-A-ICsT GEMPT, Predikant van Callantsoog. Namens den Kerkeraad. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van den L. H. VRIESLANDER, overleden te Helder, den 18 Aug. 1.1., worden alsnog verzocht daarvan ten spoedigste aangifte of betaling te doen, ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. ten overstaan van den Deurwaarder KL Ü^VTVAaXTT, op Dinsdag 31 September 1886, voormidd. 10y2 uur, op het Weiland, achter de Gravenstraat, van de Wed. L. SMIT, VAN EEN PARTIJ als: zware BINT- en DRAAGBALKEN, KOLDERS, SPARREN, PALEN, DELEN enz.; DAKPANNEN en VORSTEN; DEUREN, RAAMKOZIJNEN enz voorts; een MJKWAGK1V. op Dinsdag 21 September a. s., des avonds ten 7'/j ure, Bij minder gunstig weder in de Zaal. Introdocties daarvoor te verkrijgen bij de Heeren Leden. P. S. De Heeren Leden en Geïntrodu- ceerden worden attent gemaakt, dat de aanvang van het Concert is bepaald ten 71/s ure, in plaats van 8 ure, zooals op de Introductie-biljetten is vermeld. HET BESTUUR. De Directie der Kon. Goedgek. Algem. Nederl. Maatsch. »PRO BITÉ," gevestigd te Alkmaar, bericht hij deze aan hare Leden te Helder en omstreken, dat aan haren agent, den Hr. R. Bruin, op zijn verzoek eervol ontslag is ver leend, en dat door haar tot agent aldaar is aangesteld de Heer S. J. WINTER, Binnenhaven No. 21, bij wien alle in lichtingen gratis verkrijgbaar zijn. Namens de Directie, G. SNIP, Directeur. Algemeene Vergadering op ZONDAG 19 SEPTEMBER 1886, in het lokaal Ti voli." Opening der vergadering om 5 unr precies. Een getrouwe opkomst wordt verzocht. HET BESTUUR. De Commissie: Tot opening van het Winterseizoen zal door het ALKMAARSCH TOONEELGEZELSCHAP worden opgevoerd: Groot beroemd Drama in vijf Bedrijven. daarna: Kluchtspel in één bedrijf, door W. Mets. Aanvang des avonds ?7a nnr. BAL 3NTA. Prijzen der plaatsen: zUn DE NOTARIS te Helder, zal op MAANDAG, DINS DAG en WOENSDAG 20, 21 en 22 SEP TEMBER 1886, telkens 's voormiddags 10 uur, aan het Woonhuis, en de Pakhuizen van de Erven VRIESLANDER, te Nieuwediep, aan de Zuidstraat, Spoor- gracbt, enz., pnbllek Zl con tant verkoopen: bestaande uitIJzer-, Koper-, Tin-, Zink-. Blikwerk, Ankers, Kettingen, Scheepstuigaadje, Touwwerk, Zeil doek, Lederwerk, enz.voorts GOUD- en ZILVERWERK, Linnengoed en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Nadere inforraatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN voornoemd. V0LKS-V00RDRACHT door den Heer A. B. WEBER, van Helder, op MAANDAG 20 SEPT., 's avonds 8 uur, in het lokaal „de Vergulde Kikkert, aan den Burg. Entrée 50 Cent de persoen. Geheel ten voordeele van Weduwen en Weezen der verongelukte visschers van den Texelschen Blazer 84. KONING. KRUSE. A. s. Maandag 20 September vertrekt de voerman J. KLEES ^^^^-naar Medemblik, ter bijwoning SS^fflTvan de HARDDRAVERIJ, die aldaar op 20 September, des middags 12 ure, zal plaats hebben. Afrit des morgens ten 5 ure. op Zondag 12 September 1886. Aanvang des namidd. 3 uur. op ZONDAG a. s., in de „Eerste Aanleg," bij R. ZWAAN, te Huisduinen. RIJTUIG-VEREENIGING Gemeenschappelijk Belang te Helder. Mocht die tot heden met genoegen de Rijtuigen big ven leveren tot Huwelijk- en Lgkstatie-plechtigheden, den geachten plaatsgenooten strekke dit tot opmerking dat hierdoor vele klachten zijn geweken en tot uitbreiding big ven aanbevelen. De LedenJ. VISSER, L. A. HART- SINCK, C. ROODT, J. STROOMER, D. DEKKER, Th. TERRA, J. KLEES, S. KONING, G. JANNES. Er wordt gevraagd: een zindelijke DIENSTBODE. LANGESTRAAT C 105, Helder. Ter overname gevraagd: een WINKEL-AFFAIRE, die door een weduwe kan worden waargenomen, om in de behoeften van haar gezin te voorzien. Aanbiedingen per brief aan de Heeren Berkhout Co., onder letter A. T© ïivLur aan de Dijkstraat. Adres H 384d aldaar. Oevraaga op solide onderpand, Aanbiedingen onder lett. G. G., bij BERKHOUT Co. Bij 8. MAKELAAR, Koningdwarsstraat, is verkrijg baar best KOEVLEESCH, Lapjes 30, Rollade, 35, Bief stuk 40 Cent. Alles per 5 ons. Bij F». ZAAL, in de Vleeschhouwerg van S. MAKELAAR, hoek Sluisdijkstraat, is verkrijgbaar puik best KOEVLEESCH, tot de navolgen de prijzen, alsLapjes 30, Rollade 321/) en Biefstuk 40 Ct. Alles per 5 ons. TRADE MARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KOR VER, Spoorstraat; J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningstraat W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Werklieden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg; E. LABOUT, Vroonstraat; B. DE KLERK, Kanaalweg; Mej. M. KONNEMANKlosbak, id.J. HOFF- MAN, id. L. A. MOS, Weststraat 84 T. KIESSEWETTER, Keizerstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE f 1.30 per 5 ons. Schoenwerk, Ijzerwaren, Zeem leer, Glas- en Aardewerk, Schilde rijen, Sponsen, Sajetten, Borstel werk PetroleumpittenGaren en Band. Alle huishoudelijke zaken tot spotprijzen. MAANDAG, a Te ïLiiur een flinke Woonkamer, met Keuken, Boet en verdere gemakken. Adres Hulpkantoor Oude Schild, onder letters T. X. TE HUUR: aan de Hoofdgracht, een gemenbeleerde ZIT- en SLAAPKAMER. Adres BERKHOUT Co. VAN Linnen THEEDOEKEN, van 4, 6, 8, 10 en ,121/g ets. HANDDOEKEN en LUIERS, van 8, 10, 12% tot 20 ets. SERVETTEN, van 10, 15 en 20 ets. TAFELLAKENS met randen, van af 20 ets., groote 40 ets. ld. 3-els, 80 ets., Damast f 1.25. Grijs linnen Damast TAFELKLEEDEN met franje, 90 ets. VINGERDOEKJES, FIJTELS, SLABBETJES enz., tot zeer goedkoope prjjzeD. Witte en gekleurde gezoomde ZAKDOEKEN, van af 3 ets. Extra groote, van af 9 ets. HANDDOEK- en LUIËRGOED, per el, van af 8 ets. SERVETGOED, in verschillende dessins, van af 10 ets. Damast TAFELGOED, van af 12y2 ets. BAZIJNS voor Négligés (Amerikaansch Satgnstreep), van af 11 ets. Witte SHIRTINGS, van 6, 8, 10 en 12y2 ets. Echte MADAPOLAMS, vol 6/4 breedte, van af 11 ets. Echte GRASLINNEN, 5/4 breedte, van af 8 ets., 6/4 breedte 12y2 ets. OLIFANTSLINNEN, volle breedte No. 300, 12V9 ets., No. 400 a 15 ets. 9/4 GRASLINNENS voor Lakens, uit een breedte, van 16 ets. 10/4 ALMELOO'S HANDGESPIN, uit een breedte, van 30 ets. 6/4 Idem voor Hemden, van af 17% ets. Linnen HANDDOEK- en LUIËRGOED, van af 11 ets. en meerdere andere Witte Goederen, tot de minst mogelijke prijzen, van de meest gewone tot in de fijnste kwaliteiten, geregeld voorhanden, onder den zekeren waarborg van solide fabrikaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2