Ontvangen een partij Demi-Saisons, van af f5.50. - Gebrs. Nas. STEENKOLEN. WVBRUINVIS HANGLAMPEN KLEEDERMAKERIJ F REGENUANTELS, ni li 11.90 BOUWTERREIN. BEDDEN en MATRASSEN, finale uitverkoop, DE VOLKS-BIERHAL ANNEX SLIJTERIJ Beste Zveeösciie Lucifers. J. Van Willigen, DEHI-SAISOM. opruimin g van alle gemaakte goederen kanaalweg, 1103. PetrolBui-ToestBlleu. Geen grijs baar laerü Y E I L11 N G WOON- WINKELHUIZEN, J. W. HATTINGA RAVEN, 40 perceelen Bouwterrein, voor uiterst billijken prijs: J. N. Puike Duitsche concurreerende prijs. Dacelüks te Mo» aan 't Paüinis vai KONING Co., Groote voorraad we mëkmwmmt Ruime lenze. - Nieuwe S L P. H. PRINS, Xj- eoog, Zilveren Oorknopjes van af 25 Cent. H. L. SCHR0DER, wordt het publiek beleefdelijk aanbevolen. Elke bestelling wordt onmiddellijk afgeleverd. RUST. café RUST, G. DRIESSEN. L 87. Weststraat. L 88. BEDDEN-MAGAZIJN, A. Z. H0LSMULLER. (Moorflriibare Gntta Percha-Kleeflen, KAN AAL WEG. H^^CROOTE VOORRAAD STOFFEN* m voor Heeren- en Kinderkleeding. Het ls nu juist do tijd voor een f, IIIIII1, KOPPEN'S VERKOOPHUIS. HOOFDGRACHT 51. Wed. PARÜ C0AKS-BKB1CBT. P. SCHAGEN, MsGhe Klokken eu Wskkurs F. J. BUSSING. A. VAN BENDEGOM. bij Jacques van Rosendael. FEUILLETON. KEIZER EN BOER. van en na bekomen rechterlijke autorisatie. DE NOTARIS te Helder, zal op WOENSDAG 6 OCTOBER 1886, 's avonds 8 uur, in het lokaal »Tivoli« aldaar, publiek verkoopen: 1. Een WOON- en WINKELHUIS, ERF en ACHTERHUIS, te Nieuwe- diep aan de Zuidstraat en Achter gracht Zuidzijde, M 80 en M 95. 2. Een WOON- en WINKELHUIS, aldaar, aan de Zuidstraat, M 83. 3. Een WOON- en WINKELHUIS met ERF, aldaar, aan de Binnen haven, B 5. 4. Een WOONHUIS, waarin Smederü met ERF, aldaar, aan de Achter binnenhaven N 200. 5. Een WOONHUIS en ERF, aldaar, aan de Binnenhaven, N 69. 6. Een WOONHUIS en ERF, aldaar, aan de Achterbinnenhaven, N 147e. 7. Een WOONHUIS en ERF, aldaar, aan de Achtergracht Zuidzijde M 126. 8. Een WOONHUIS, OPEN ERF en TWEE KEETEN, aldaar, aan de Jonkerstraat, O 87. 9. Een WOONHUIS, waarin Slagery, met AANHOORIGHEDEN en ERF, aldaar, aan de Spoorgracht O 348. 10. Een WOONHUIS, BERGPLAATS en ERF, aldaar, naast het vorige, aan de Spoorgracht, O 349. 11. Een WOON- en WINKELHUIS met ERF, aldaar, gen. »DE ON NOOZELE SCH4 41MES,naast het vorige, aan de Spoorgracht O 350. 12. Een LOGEMENT en KOFFIEHUIS met VERGUNNING,aldaar, naast het vorige, O 351. 13. Een PAKHUIS en ERF, aldaar, aan de Wagenstraat, O 337. 14. YIER WOONHUIZEN met ERVEN en GROND, aldaar, aan de Visch- drogerij, O 733, 732, 731 en 730. 15. VIER WOONHUIZEN met ERVEN en GROND, aldaar, naast de vorige. O 729 tot en met 726. 16. ZES WOONHUIZEN met ERVEN en GROND aldaar, tegenover de vorige, O 725 tot en met 720. 17. ZES WOONHUIZEN met ERVEN en GROND, aldaar, naast de vorige, O 719, 718, 717, 716a, 716 en 715. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. alle gelegen aan den Kerkweg, van af de nieuwe R. K. Kerk tot aan de Molen vaart, op gunstige voorwaarden te koop, zoowel bij enkele als meerdere perceelen. Te bevragen bij den Heer H. JAN ZEN Ez., alhier. *X*e üoop geschaafde en geploegde DELEN en SCHROTEN, in alle afmetingen; alsmede ongeschaafde 1, 5/4, l1/* en 2-duims DE LEN, Lichte en zware KOLDERS. Nerva SPARREN, enz., per stuk en bij groote partijen. Bestellingen boven tien stuks worden v r ij aan huis bezorgd. Haren, Teiel in Houtwol en Zeegras, voorhanden in het Bedden-Magazijn van hoek Nienwstraal Wegens vertrek naar elders, van alle voorhanden Goederen, als GAREN, BAND, SAJET, HANDWER KEN, CORSETTEN, KOUSEN, SCHORT JES, FESTONS, HANDSCHOENEN, JAPON-KNOOPEN, KANTEN, LINT, enz. Daar het vertrek zeer aanstaande is, zullen alle Artikelen tot onge- loofeiyk lage prijzen, a contant, worden opgeruimd. HOOFDGRACHT 40. (.oud- eu Zilversmid, Zilveren Parures en Braceletten, in varieerende prijzen. WESTSTRAAT L S3. HoofdgracHt -3.0. Haagsche Leverworst, Tongworst en Boterhammenworst. tegenover de Commerciesluis, einde Binnenhaven. De ondergeteekende neemt de vrijheid zijn geachten plaatsgenooten ter kennis te brengen, dat hij bovengenoemd Café heeft geopend. Hij beveelt zijn net ingericht lokaal bij een ieder aan, om daaraan een bezoek te brengen. Heeren liefhebbers van een goed Biljart worden attent gemaakt, dat hij het uitmuntend Biljart van den Heer WüST, uit »'t Centrum," ter hunner be schikking heeft aangekocht. Helder, September 1886. Achtend, 1000 doosjes 500 100 Inhoud van ii f4.50 - 2.30 - 0.475 HOOFDGRACHT. voor Kraam- en Ziekbedden. GAREN, KATOEN, HOEKEN, o CAOUTCHOU, j/j BEÜGLIJNEN, ENZ. ENZ. Verkrygbaar bij: L. F. F. SCHILLING, Hoofdgracht. o> tegen spotprijs. Ruime keuze in VOGELKOOIEN, SCHUIER- en BORSTELWERK, ENGELSCHl en LEIDSCH ZEEMLEDER en SPONSEN, Eiken en Greeuen WASCHTOBBENSJ EMMERS en AKERS en alle soorten HOUTEN BAKKEN, KRANEN, ZEEPTEN,I WATERFILTERS, enz. Vaste lage prijzen. NOV NOVIAMAGUM-SIGAREN a 3 Ct. p. stuk, Fijne LEONA, per pak van 10 stuk a 25 Ct. Alsmede HAVANA en MANILLA-SIGA REN en een ruime keuze SIGARETTEN, in dozen van 100 stuks, waaraan als cadeau verbonden is een étui. Verder alle soorten van Parfnmeriën. aan de Loodsgracht, levert in den loop dezer maand uit zijn schip de COiKS tegen 40 Cent per mud, franco tehuis. Ook is hij genegen zich te verbinden den geheelen winter te leveren tegen 45 Cent per mud. Bestellingen worden van heden af aan genomen. Ontvangen een groote partij 2 jaar garantie. Onder aanbeveling, Oxor uimlng van De Beschuitfabriek „De Voorzorg," te ILP EN DAM, levert franco tegen rembours, prima fijne BISSCHUIT in kisten, inhoudende 1040 stuks a f7.00. Monsters op aanvraag franco. De nieuwe London j is de beste der P a fumerieën om 't I grijze haar te doen I verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwe diep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en f 1,50 de dubbele flacon. veutaling van 3. G E R R I T J. De kramer had al dikwijls den mond ge opend om zijn gevoelen te zeggen. Eindelijk gelukte 't hem zich te doen hooren: „Die zaak is licht in orde te brengen en de twist kan spoedig uit zijn! 't Is een waar geluk, dat ik op de gedachte gekomen ben, met mijne dochter Brigitta hierheen te komen. Daar mijne dochter de naaste vrouwelijke bloed verwant des huizes is, behoort zij den ruiker te overhandigen!" Dit voorstel hakte den knoop door en allen konden zich er mede vereenigen. „Ja, ja, hij heeft gelijk!" klonk 't van alle kanten. Als 't zoo gaat, heeft niemand er iets op te zeggen, de oude gebruiken blijven in eere en we voeren hier niet van die nieu wigheden in." De oude houthakker bemerkte wel, dat hij er niets aan kon verhelpen. Buitendien was er geen tijd voor verdere woordenwisseling, want in de nabijheid hoorde men 't juichen en „hoera" roepen van een aantal menschen. Vreugdeschoten kondigden de komst van den langverwachten en verloren gewaanden vorst aan. Allen stormden naai- buiten om hem te zien. De houthakker en Max waren de laat- sten, die achterbleven. Hij trad naar den knaap toe en keek hem met eigenaardige blikken van boven tot onderen aan. „Welnu," vraagde hy, wat zeg jij van de geschiedenis? Max gaf geen antwoord, maar haalde de schouders op en ging heen. „Nu, mompelde de oude, hij had ook zijne boosheid wel mogen bedwingen en een woord ten gunste van Lotty zeggen; maar ik schenk 't hem en dien anderen niet. Jelui denkt dat de zaak nu uit is, maar dat zal Hans je wel anders leeren. Ha, ha, ha!" lachte hij en sloeg van pret de handen tegen de knieën," wat zou de keizer in zijn schik wezen, als die gedraaide hem den ruiker overgaf!" De komst des keizers was oorzaak, dat nie mand op zijne woorden acht sloeg. Hij voegde zich onder de juichende menigte en zwaaide ook met zijn hoed, terwijl de keizer met een vriendelijk lachend gezicht en onder gestadig groeten voortliep. De vorstelijke gast had moeite door 't gedrang heen te komen en zijne dienaren hadden handen vol werk om ruim baan voor hem te maken. Ze riepen den om standers toe, dat de vorstelijke heer vermoeid was van de jacht en nog ontsteld door een ongeval, hem op den tocht overkomen. Toen drong men om den boer van den Oberhoff heen en hield bij hem aan te vertellen, wat er dan eigenlijk wel gebeurd was. Ook de vertegenwoordiger van de firma Raaf en Gier deed, evenals de magere baron, zijn uiterste best om de attentie des keizers te trekken. De kramer boog zoo lang, totdat de keizer hem in 't bijzonder groette, naar zijn naam en woonplaats vraagde, en zeide zich te her inneren, dat hij den naam der firma op een plaat boven de deur gelezen had, hetgeen den man van vreugde buiten zich zelf bracht. De baron was met zoo weinig niet tevreden, maar begon in de uiterste bijzonderheden over zijn stamboom te spreken. Hij voegde er bij, dat hij, als adellijk grondbezitter, 't zijn plicht had geacht, bij den keizer, op diens doortocht, zijne opwachting te maken en betreurde het, dat hij bij deze gelegenheid zijne gemalin niet kon voorstellen, die door een gezwollen been genoodzaakt was hare kamer te houden. Lachend hoorde de keizer die mededeeling aan en betreurde 't zeer, dat hij van 't genoegen verstoken was de gemalin des barons te lee ren kennen. Hij hoopte, voegde hij er bij, op een andere gelegenheid daarvoor schadeloos gesteld te worden en zou niet nalaten, als hij weer in deze streek kwam, ook zijne vrouw mede te brengen en aan den baron voor te stellen. De boer vertelde intnsschen reeds voor de derde of vierde maal, dat de keizer hem mee ter jacht had genomen en ze op een plek gekomen waren, vanwaar men 't geheele dal en ook den Oberhoff kon overzien. Nadat de jacht geëindigd was, had de keizer hem ge vraagd, of ze niet langs een korteren weg rechtstreeks naar den Oberhoff konden terug- keeren. Ik antwoordde, dat 't pad vrij moeie- lijk was en men geen last van duizelingen moest hebben. Daarop had de keizer gezegd, dat ik maar moest voorgaan, dat hij niet bang was en ook geen last had van duizeligheid. Wat zou ik doen? Ik ben 't pad zoo dikwijls langs gegaan en gevaar was er nu niet direct bij. Toen we een eind op weg waren, kwa men we aan een plek, waar een gedeelte der rots door de zware regens was afgebrokkeld en naar beneden gestort. Er was nog zooveel van 't pad over hier en daar, dat een gems er langs kon. Een halve kamerlengte was 't even meer dan een hand breed. Aan den eenen kant was een steile rots en aan den anderen een diepen afgrond. Ik zag 't den keizer aan, dat liij verlegen werd. Ik nam een kort besluit en bood aan hem in mijne armen over de gevaarlijke plek heen te dra gen. De keizer zeide ja en ik heb hem be houden overgebracht. Toen we in veiligheid waren, kreeg ik een steek in mijn linkerknie, zoodat ik me moest vastgrijpen om niet neer te vallen. Laat me nu los, menschen! De keizer treedt zoo binnen, en dan dient de boer van den Oberhoff hem in zijne woning wel kom te heeten. Met eenige stappen was hij aan den in gang der schuur en ontving daar zijn hoogen gast. Toen hij daar zoo reehtop stond met zijne forsche en breede gestalte, was 't be grijpelijk dat een man als hij tot zulk een waagstuk in staat was. Hij was een echte type van een bergbewoner, en ondanks zijn kalen schedel stond hij daar als een boom, die nog jaren kon groeien, eer de bijl hem zou vellen of de stormwind hem zou ontwor telen. „Welkom, heer keizer," zeide de boer, wel kom op Oberhoff't verheugt me zeer u hier te zien. Ik zal boven de deur van mijn huis een steen aanbrengen en daarin laten beite len, welk een eer me weervaren is. Doe alsof ge thuis waart en neem voor lief^ wat er is!" De keizer reikte den boer, die zich diep had gebogen, de hand, welke deze eerbiedig aangreep, en legde hem de andere op den schouder, met de woorden „Ik ben zeer gaarne bij u, lieve vriend, en zal dezen dag ook in den kalender aanteeke- nen. Je bent een flinke kerel!" Met luider stem vervolgde de keizer tegen de aanwezigen: Daar staat de man, die uw keizer vandaag uit een groot gevaar gered heeft. Ik dank hem voor u en voor mij, en hij mag me een gunst vragen." „Hoerah!" klonk 't. „Leve de keizer! Leve de boer van Oberhoff!" De boer schudde lachend 't hoofd en zeide »Een gunst! Ik zou niet weten, wat ik moest vragen. Dat de keizer mijn gast is, is me reeds gunst genoeg." „Ik blijf bij mijn woord!" zeide de keizer, en heb je nu niets te vragen, denk maar eens na; wat je vraagt, ik zal 't je geven!" „Nu, zeide de boer, dat wil ik doen, en vind ik iets dat de moeite waard is, dan kom ik er mee voor den dag." De keizer knikte goedkeurend en vraagde daarop naar de familie-omstandigheden van zijn gastheer, die met zekere verlegenheid en niet zonder aarzelen vertelde, dat hij met zijn eenigen zoon op Oberhoff leefde; dat zijn vrouw lang geleden gestorven was, toen de knaap nog heel klein was; dat hij geen lust gevoeld had opnieuw te trouwen en met een zuster, die na eenige jaren hem verlaten had, zijn huishouden had gedreven, zooals dat op boerenhoeven in 't gebergte de gewoonte is. Onderwijl was de keizerlijke jachtwagen aangekomen. Flesschen met wijn werden er uit te voorschijn gehaald en op de tafel gezet, waaromheen 't gevolg des keizers weldra plaats nam. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkery van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4