J. SCHAGER, KANAALWEG. KLEEMERMAKEKIJ Mantel - Magazij n MMES-MMTELS EATTINGA RAVEN, Notaris. S. A. KANNEWASSER, CQAKS-BERICHT. UITRUSTINGEN VOOR OOST- EN WEST INDIE. De üitielireiflstfi sorieeim leien ie foorieeliisle grijzen TRICóT ONDERGOEDEREN. eenig Keldergereedschap, BEKENDMAKING. INDUSTRIESCHOOL. fctët m Skfttrte/' Mevrouw BERKHOUT, LaaptraatC 122, Een Dienstbode van de P.G. DAGMEISJE gevraagd, een zindelijke Dienstbode, een knap KINDERMEISJE, een flink WOONHUIS, De Meubelaire Goederen, het Goud en Zilver, de Kleedingstukken, enz., zullen worden geveild aan het sterf huis op WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1886, voormiddags 10 ure. 12 Kippen ei een HAAN (Honflan). Eiken en grenen gekloofd Brandhout en een koper- vaste Boot. H. KWANT, Deurwaarder. J Voorhanden JOH. KIKKERT. T. KEURIS. TIMMERWINKEL. Eenige nieuwe Meubelen worden zeer goedkoop uit verkocht. A. VAN BENDEG0M. P. SCHAGEN, Ontvangen; prachtige gestreepte, gebloemde en effen Magazijn „DE TIJDGEEST." P^ZIE DE UITSTALLING.^»! Alle Onierioeileren, zoowel als Kooipeita, kunnen paalt pleveri worden. L. VERBOOM Nieuw BEDSTROO en HAVERDOPPEN, bij GROOTE VOORRAAD STOFFEN voor Heeren- en Kinderkleeding. flV DEM I-SA ISON.~VS OPRUIMING VAN ALLE GEMAAKTE GOEDEREN, n Ti Stolksehe KAAS, LAMPE BELGE. EN MANTELSTOFFEN. De ondergeteekende maakt belang hebbenden bekend, op welke datums de a.s. feestdagen zijn, te weten Donderdag 30 Sept. en Vrijdag 1 Oct. Nieuwjaar"; Donderdag 14 en Vrijdag 15 Oct. Loof huttenfeest" Donderdag 21 en Vrijdag 22 Oct. »Slotfeest" en»Vreugde dbr Wet". PIMENTEL. Bij hun vertrek naar Ned. "indië per S.S. Prins van Oranje," roepen de onder- geteekenden een hartelijk vaartwel toe aan familie, vrienden en bekenden en tevens aan de korporaals van het 5e bat. Ie reg. Infanterie. Amsterdam, 22 September 1886. P. KRAMER, A. H. v. d. VEEN, korpls. O.-I. leger. Degenen, die ieta te vor deren hebben van Mevrouw BERGHUIJS, Hoofdgracht, worden verzocht hunne rekeningen in te dienen voor 25 September a. s. Tg lioop als: KURKMACHINE, WIJNWAGEN, enz. Adres: firma Wed. D. BERGHUIJS ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente Heldeb, maakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend, dat de VOL- JAARS-PATENTEN, over het dienstjaar 1886/1887, aan de Secretarie der ge meente te bekomen ziju van Woensdag 22 September tot en met Donderdag 30 September 1880, van des morgens 9 tot des namiddags 3 uren, den invallenden Zondag uitgezonderd. Patenten die niet worden afgehaald, worden overeenkomstig de wet, tegen betaling van 10 cents door den Deur waarder bezorgd. Helder, 21 September 1886. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. der Vereeniging H>. C?. zullen a. s. ZONDAG 26 SEPTEMBER tentoon ge steld zgn, op de Bovenzaal van den Hr. L. J. VISSCIIER, heek Westplein, van 12 tot 8 uur, waar ook tevens gelegenheid bestaat tot nieuwe deelneming. De Directeur, A. Z. HOLSMULLER. (Burgeravondschool). Allen, die van het onderwijs gebruik wenschen te maken, ook zij, die het reeds in vorige jaren hebben bijgewoond, worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden bij het Bestuur der School, op Zaterdag den 25 September a. 8., des avonds ten 7 ure, in een der lokalen van de School No. 4 aan de Hoofdgracht, ingang Ach terstraat bij de Houtsteeg. Om toegelaten te worden moet men vóór den ln Januari 1887 den ouderdom van 13 jaar bereikt hebben en vooraf toonen genoegzaam ervaren te zgn in het lezen, schreven en rekenen. Overlegging wordt gevorderd van: le. Bewijs van geboorte-inschrijving. 2e. Bewijs dat men gevaccineerd is. Ieder leerling betaalt voor schoolgeld 50 cent 's maands bij vooruitbetaling, ter wijl eenige onvermogenden kosteloos kun nen geplaatst worden. Om het schoolverzuim zooveel mogelijk tegen te gaan, zal den ouders maandelijks, door middel der kwitantie, kennis worden gegeven van het aantal malen dat de leer ling gedurende de voorgaande maand verzuimd heeft. Het Bestuur hoopt op die wijze de ondersteuning der ouders te verkrijgen tot het verminderen van noodeloos school verzuim. B. L. "VRIES, Secretaris. LAATSTE ZOMER-VERGADERING op Vrijdag Si September 1888. HET BESTUUR. vraagt tegen 1 Nov. een Dienstbode van Texel, als MEID-ALLEEN. Er biedt zich aan tegen begin van October, eene DIENST BODE, goed kunnende koken en werken. Te bevragen Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat. Wordt gevraagd: een zindelijke DAGHGIB, die met de wasch kan omgaan. Adres Mevrouw BRASPOT, aan de Sluis. Gevraagd een nette WERKSTER en een zindelijke WASCHVROUW voor iedere week. Adres BERKHOUT Co. wordt als Meid-Alleen gevraagd in een klein gezin te Beverwijk, om met Novemb. in dienst te treden. Goede getuigen ver- eischte en niet beneden de 22 jaar. Brieven franco, lett. S K, hg den boek handelaar SLOTBOOM, te Beverwijk. niet beneden de 16 jaar. Adres LOODSGRACHT I 408. Er wordt gevraagd: loon f 1.50 per week. Wasch buitenshuis. Koningstraat, Wijk I 476. Ten spoedigste gevraagd: ala NOODHULP tot November a. s., een geschikte DIENSTBODE. AdresDIJKSTRAAT H 424, Helder. Wordt verlangd: dat goed met kinderen om kan gaan. Adres WESTSTRAAT L 76, Nieuwediep. Gevraagd tegen 1 November een flinke DIENST BODE, als MEID-ALLEEN, goed kunnende koken en van goede getuigen voorzien. Zich aan te melden, Kerkgracht I 310. V erloren Vrijdagavond, gaande van de Vijzelstraat naar den Kauaalweg een gonden Oorbel. De eerlijke vinder wordt vriendelijk ver zocht dien terug te brengen tegen goede belooning. Te bevragen bij BERKHOUT Co. ~\J erloren een gouden MEDAILLON (ovaal). Tegen belooning terug te bezorgen bij BERK HOUT en Co. V erloren Tg buur een WINKELHUIS met TUIN, aan de Dijkstraat te Helder, get. H 384c, dat desverkiezende als woonhuis zal worden ingericht. Adres franco bij den Heer A. KORFF, Timmerman, Laan te Helder. Mevrouw SEIGNETTE, Loodsgracbt 361, vraagt tegen 1 Novem ber a. s. een DIENSTBODE. Er wordt ten spoedigste gevraagd een bekwaam Kleedermakersknecht. Adres Wed. G. WATERMAN, te Schagen Voor den vinder een goede belooning. Adres Bureau van dit blad. Uit de hand te koop: bevattende onderscheidene KAMERS, KEUKEN, WASCHHUIS en verder van alle gemakken voorzien, alsmede bet daar achter gelegen PAKHUIS met nette BOVENWONING. Te bevragen bij den eigenaar en be woner, den Heer BUSCH KEIZER, Bin nenhaven No. 67, alsmede bij den Heer HATTINGA RAVEN, Notaris alhier. Te Huur ia de Koningstraat, een gemeubeleerde it- en Slaapkamer, met of zonder bediening. Adres BERKHOUT Co. A. Ft I8TO INT. Te koop voor f 20,—: bi uitmunteuAe ARISTON met tien platen. Adres: BERKHOUT Co. Te Koop Adres Langestraat C 105. Tg lioop 14 KIPPEN en 1 HAAN, alle van de eerste leg, benevens 1 groot nieuw HOK met LOOP, groot 25 M., boog 1.35 M. Adres: P. TESSELAAR, Walvisch- straat, Helder. op MAANDAG 27 SEPTEMBER 1886, des voormiddags KP/s uur, aan de Breewaterstraat, van een aanzienlijke partij Alles te zien van af Zaterdag 25 Sep tember a. s. Te Koop een partij oude METSELSTEENEN, ook bij gedeelten. Adres: A. GRAAFF, Breewaterstraat, Helder. zeer solide HEEREN-BOTTINES, DAMES- en KINDERLAARSJES, alle soorten PANTOFFELS, enz. Opruiming van KINDER- SCHOENWERK tot verminderde prijzen. Alle mogelijke reparatiën en nieuw werk op maat, worden spoedig, net en sterk, uitgevoerd tot cenonrreerende prijzen. Aanbevelend, Gasthuisstraat, Burg, Texel. Timmerman en Doodkistenmaker. Westrracht, L 328. AdresLoodsgracht 403. rIEUWE HAVER DOPPEN 25 Cent de zak en BEDSTROO 5 Cent per bos, bij STARK, in »'t Haasje," Langestraat. Tafellakens en Servetten, Sajetten, gestikte katoenen Dekens. Spotgoedkoop! Wie na lekkere soorten van Aardappelen (wil koopen, Komt naar BOELSl'MS, in de Breewater- (straat loopen. De prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld. Eerste soort puike Friesche JAMMEN, 15 a 18 Cent de 5 kop. Eerste soort, per zak. .115 Cent Tweede 100 Ook nog mindere soorten. Slijters rabat. aan de Loodsgracht, levert in den loop dezer maand uit zgn schip de C O .4 K S tegen 40 Cent per mud, franco tehuis. Ook is hij genegen zich te verbinden den geheelen winter te leveren tegen 45 Cent per mud. Bestellingen worden van heden af aan genomen. ag-Xj-A-OKE PEIJZEIT.Ii Voorradig een nieuwe sorteering in HGOTGIl OVgit 12LGIH- CLGH, met en zonder Boorden en Manchetten, van af 141/s tot 17 inches wijdte, prijzen f 14.00, f 18.00, f25.00, f30.00 en f35.00 per dozgn. Losse Boordenstaande en liggende, diverse modellen, alle wijdten, van 14 tot 18 inches wijdte. TVT*»-TÏ ftttftin in verschillende modellen, van 9 tot 11 inches wijdte. Slips, Cravattes en alle andere soorten Heeren DaS- sgh, in de nieuwste genres. Witte Heeren SSaliCiOGliGIl. gezoomd en ongezoomd, in katoen en linnen, afmeting 19, 21, 23 en 25 inches, van af f 0.75 tot f6.00 per dozijn. ta, met en zonder Boorden, in alle wijdten en diverse modellen, van af 20 tot 60 Cts. per stuk. Witte, ongebleekte, Crème en bruin Katoen en geweven. C? en GalGCOIlSi zoowel in zware als dunne soorten. MERINOS, LAMS WOL, SAJET, KEMELSHAAR en Jaegkr's OndGTgOGdGren, zoowel in Engelsch als Duitsch fabricaat. Heeren JACHT- of OVERVESTEN, in verschillende tailles, tot in de beste soorten. Heeren witte Crème en Fantasie, fijne en zware katoenen SOKKEN, verschil lende tailles, in 12 soorten, van af f2.50 tot f6.00 per dozijn. Heeren Merinos-, Lamswol-, Sajet- en Angora-sols.ls.en, in prachtige kwaliteiten, zoowel geweven als gebreid, van af f 6.00 tot f 15.00 per dozijn. r - m in witte en gekleurde FLANELLENvoor Onder- 1 ltO 11 en Bovenhemden, zoowel voor het Indisch als voor ons klimaat, in ruim 40 soorten. Specialiteit in witte Katoeuen en Linnen GOEDEREN, voor Nacht- en Dag hemden, voor Kabaaien, Bedlakens, Kussensloopen, enz. Witte INDIA TWILLS, MEDIUM, KEPERS en zware witte KEPERS, fijne Katoenen en Linnen DRILLS voor Pantalons. Witte en ongebleekte China DRILLS, van af 71/s tot 25 Cent per El. Java DRILLS of ongebleekte KEPERS, van f 3.25, f4.00, f5.00 tot f6.50 per stuk van 40 El. Een flinke sorteering HARMO NICA'S zal tegen inkoopsprijs worden opperuimd bij J. KRUIJFF, Vischmarkt. KANAALVEG. liet is nu Juist cl© tijd voor oen tegen spotprijs i« ieii A. J. MAAS, per s ons ie Cent BIJ de beele minder. J. KRUIJFF, Vischmarkt. Uitverüoop van witte Linnen BROEKEN en BOEZEROENEN, bij J. RICHTER, aan de nieuwe Brug. Voorradig Schuif-, Hang- en Staande LAMPB1T. M. HIN, Molenplein. K.ANAALWEG J. SOHAGBE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3