't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1420. Katerdag 25 September 1886. Veertiende Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. KEIZER EN BOER. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOttGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndië. 1 Oct. Hollandsche mail (uit Amsterdam). 1 Engelsche (over Brindisi). 2 Hollandsche Marseille). Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. SEPTEMBER (Herfstmaand) 30 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 58 m. Onderg. 5 u. 41 m. Zondag 26 Maandag 27 Nieuwe Maan. Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 Israël. Nieuwjaar. OCTOBER (Wijnmaand) 31 dagen. Vrijdag 1 Israël. Nieuwjaar. Zaterdag 2 HELDER, 24 September 1886. Maandag en Dinsdag zijn uit de Saphire nog 36 balen katoen geborgen. Na afgelegd examen zijn een 15tal stuurmansleerlingen 2de klasse, dienende aan boord Zr. Ms. wachtschip te Amster dam, bevorderd tot stuurmansleerlingen lste klasse, die thans overgeplaatst wor den naar de directie der marine alhier, ten einde op de verschillende schepen geplaatst te worden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen op 1 Jan. 1887 de mindere militairen van het Indische leger in de nieuwe uniform kunnen gekleed worden. De nieuwe proef-kleeding wordt deels hier te lande, deels in Indië aangemaakt. Bij koninklijk besluit van 18 dezer is, uit aanmerking dat de omstandigheden waarin de landbouw in Nederland ver keert, de overweging noodzakelijk maakt van middelen, om dien tak van nijver heid uit zijn gedrukten toestand op te heffen, op de voordracht der ministers van w. h. en n., justitie, financiën en binnenlandsche zaken, goedgevonden en verstaan Een Staatscommissie in het leven te roepen tot het instellen van een onder zoek naar den toestand van den landbouw hier te lande, en tot het indienen van voorstellen betreffende de middelen, waar op van Regeeringswege de ontwikkeling van den landbouw in Nederland zou kunnen worden bevorderd, alsmede tot 't geven van advies zoo dikwijls de Regee ring dit van haar mocht verlangen te bepalen a. dat die commissie zich tot uitvoering van de haar opgedragen taak kan verdeelen in afdeelingen, met dien verstande evenwel dat de rapporten en voorstellen gemeenschappelijk worden uitgebracht en gedaan b. dat de commissie zal vergaderen te 's Gravenhage of, na bekomen machti ging van den minister van waterstaat, handel en nijverheid, ook elders. Een aan het Haagsch Dagbl. ge zonden zeer vertrouwbare mededeeling bevestigd de als gerucht vermelde tijding' dat Mevr. Hansen en de stuurman van de Hok Canton door Toegkoe Oemar, tegen inwisseling van gevangenen, in vrijheid zijn gesteld. Kloppers, die zich sedert zijn arres tatie in de gevangenis op de Beek bevond, is naar de Arnh. Ct. meldt Zater dag op last van den Minister van Justitie naar de cellulaire gevangenis te Arnhem overgebracht, om daar het overige van zijn straftyd te verblijven. Dientenge volge is hg ontheven van de voorrechten der pistole, welke hij tot dusver genoot. Uit Scheveningen wordt gemeld: De Engelsche visschers schijnen hunne rooftochten op zee weder te beginnen. Zoo werd een der schuiteD van den heer M. de Niet door een Engelschen visscher beroofd van 3 joons en eenige breels, terwijl hij ook haring uit de vleet nam. Door den betrokken reeder te Griuisby is aan den heer M. de Niet het aanbod gedaan om de schade, die het Engelsche schip aan de Scheveningsche schuit toe bracht, te vergoeden, welk aanbod ter vermijding van een procedure natuurlijk is aangenomen. Tot voorzitter der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, voor 't zittings jaar 1886-87, is door Z. M. benoemd de heer mr. Cremers. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag J. H. Geel schuldig verklaard aan poging tot doodslag, en hem deswege veroordeeld tot 8 jaren gevangenisstraf. Het arrest neemt niet aan, dat Geel met voorbedachten rade heeft gehandeld. Een politieagent werd door drie onbekende personen op den O.Z. Voor burgwal te Amsterdam aangevallen. Zij hadden hem eerst geld gevraagd om een borrel te drinken en op zijne weigering, gedreigd hem te zullen verdrinken. De agent verdedigde zich toen met zijn sabel, waarop zij het hazenpad kozen. Een der gelijk geval had plaats op de Prins Hen drikkade, waar een agent door 5 mannen aangerand werd deze hield ze met zijn sabel van het lijf. Toen hij hulp kreeg gingen allen op de vlucht, zonder dat 't gelukte er een in handen te krijgen. Te Scherpenheuvel zijn Vrijdag jl. bij een brand 18 huizen vernield, waar door 100 personen van buisvesting be roofd zijn. Naar men verneemt, zal door de assurantie-maatschappij de Union Beige, voor den wederopbouw van het kurhaus te Scheveningen, ongeveer een millioen gulden uitgekeerd worden. Dinsdagavond ontnam een bewoner der Albert Cuypstraat, te Amsterdam, ziju beschonken buurman een geladen revol ver. Het wapen werd op het bureau der 4e sectie gedeponeerd. Denzelfden avond ontnam een bierhuishoudster in de Jan Steenstraat aan den zelfden persoon een tweeden revolver en een doos, waarin 42 scherpe patronen. De man had het voor nemen zijne vrouw, die hem verlaten had, op te sporen en haar te vermoorden. Een zeemandie Zaterdag te Mid delburg van het Nederl. brikschip Elisa- beth was afgemonsterd, vertrok per spoor van daar naar Rotterdam, ten einde zich weder bij zijne vrouw en vier kinderen te voegen. Op reis had hij zich zoodanig te buiten gegaan aan sterken drank, dat zijne medereizigers daarvan allerlei over last ondervonden. Ter hoogte van Wil lemsdorp gaf hij zelfs een hunner een slag in het aangezichten met zijn knipmes een geduchte snede over diens jas, zoodat niet alleen de mouw van dat kleedingstuk, maar ook van eenige onderkleederen door gesneden werden. Gelukkig wérd de aange vallene zelf niet geraakt. Na deze handtastelijkhed*ri vond men het te gewaagd Janmaat nog langer zijn gang te laten gaan, zoodat aan het Station Dordrecht de politie werd te hulp geroe- roepen, die den woeligen zeeman uit den trein haalde en in verzekerde bewaring bracht. Aan het politiebureel bleek, dat de aan gehoudene reeds vroeger voor een soort gelijk feit met de Justitie in aanraking was geweest. Dinsdagmiddag ontspoorde te Sau- wert, vermoedelijk door het te vroeg omtrekken van een wissel, de locaaltrein, komende van Groningen. De conducteur F. werd gedood en de weg versperd, doch door spoedig genomen maatregelen konden de treinen over de sporen langs de veelading weder behoorlijk passeeren. Te Recheim (Limburg) heeft een brand gewoed, waarbij 2 paarden, 14 runderen en een aantal varkens in de vlammen omkwamenalles was verze kerd. Oorzaak onbekend. "Voor de betrekking van binnen vader en moeder in het St. Pieters en Blokland's gasthuis te Utrecht hebben zich ongeveer 100 paren aangemeld. Er bestaat kans, dat Domela Nieu- wenhuis, als verantwoordelijk redacteur van zijn blad Recht voor Allen," een nieuwe vervolging op zijn rekening krygt. In het pas verschenen nummer van dat blad wordt gelasterd, dat de politie te 's Hage als bezetenen de menigte afran selde, die D. N. na zijn proces huiswaarts wilde brengen en een harer beambten zelfs een revolver te voorschijn baalde. Daar dit van begin tot einde gelogen is, zal deswege vermoedelijk weer een ver volging worden ingesteld. Ónder het nieuwe wetboek worden dergelijke lasteringen niet malsch gestraft. De militaire opstand te Madrid waarvan we in ons vorig no. melding maakten, blijkt weer een van die onbe kookte ondernemingen te zijn geweest, zonder eenige mogelijke kans van slagen, waarvan men zich afvraagt hoe in iemand's hoofd ooit het plan daartoe kon opko men, en die alleen in Spanje of Zuid- Amerika schijnen te kunnen geboren worden. Slechts driehonderd man namen er deel aan en de beweging werd in de geboorte gesmoord, maar een oogenblik heerschte er toch groote onrust en het spel kostte, helaas ook een aantal men- schenlevens. Het begin is al zoo dwaas als ooit op het tooneel vertoond werd. Een regiment infanterie uit een der kazernes kwam in opstand en uitte die rebellische gevoelens allereerst door het afbreken van een muur, die hun verblijf van dat eener af- deeling cavalerie scheidde, om deze langs dien ongebruikelijken weg over te halen aan de beweging deel te nemen. Op het ramoer toegeschoten officieren slaagden er met moeite in drie hunner werden gewond een deel der dwazen tot bedaren te brengen, maar een goede 300 man, zooals we boven zeide, wisten naar buiten te komen en begonnen de stad te dooskruisen, zonder dat ze daar mede eenig ander doel schenen te hebben dan »Leve de Republiekte schreeuwen. Enkele losse soldaten en burgers voegden zich bij hen, en weldra heerschte onder de bevolking de grootste angst en opge wondenheid. Achtereenvolgens werden nu, volgens den berichtgever der Indépendance Beige, aanvallen gedaan op de militaire maga zijnen, de dokken, eenige kazernen, enz. allen echter vruchteloos. Slechts het station van den Zuider-spoorweg geraakte een oogenblik in handen der muiters, doch Generaal Pavia, militair gouverneur der hoofdstad, verdreef hen daaruit zonder tegenstand en joeg hen uiteen. Sedert worden de verstrooide rebellen, onder welken zich vier officieren moeten bevin den, buiten Madrid vervolgd. Reeds zijn verscbeideneu hunner ge arresteerd, die summier zullen worden ge- vonnisd. Ook eenige burgers zijn in hechtenis. Ongelukkig heeft het dwaze oproer veel bloed gekost. Generaal Velarde o. a. werd, omdat hij weigerde »Leve de Republiek te roepen, doodgeschoten, en kolonel Mi- rasol vond eveneens den dood. Alles schijnt nu weer rustig. Maar deze hersenloose beweging, gevoegd bij de jongste woelingen der Carlisten aan de grenzen, bewijst wederom hoe weinig men zich eigenlijk nog in Spanje op de be staande orde verlaten kan. Zeven brillanten zyn Maandag ge stolen uit een diamantslijperij te Ant werpen. De schade beloopt ongeveer 6000 gulden. Hoe men ziek wordt. Een jong dokter spreekt tot den patiënt (door wiens bezorgde familie hij buiten dient weten is ontboden): „Laat mij uwe tongeent zien. Hm last van slechte spijsvertering?" Patiënt: „In het minst niet. Ik kan wel zoolleer eten." Jong dokter: „Laat mij uw pols eens voelen. Hm 'snachts dikwijls wakker?" Patiënt„Ik slaap als een roos." Jong dokter: „Laat mij uwe tong nog cent zien. Hm duizeligheid en pijn in Patiënt„Neen." Jong dokter: „Laat mij uw pols nog eens voelen. Hm gauw vermoeid, lusteloos?" Patiënt„Dat kan ik niet zeggen." Jong dokter„Laat my uwe tong zien. Hm hoofdpijn en gespannenheid van Patiënt„Ik heb in geen vijf-en-twintig jaar hoofdpijn gehad." Jong dokter „Laat mg uw pols voelen. Hm rookt gij veel?" Patiënt„Ik rook nooit." Jong dokter„Laat mij uw pols zien ik wil zeggen, uwe tong. Hm gy zit te veel aan den lessenaar. Gij moet lichaamsbeweging en lucht hebben." Patiënt„Ik ben brievenbesteller." Jong dokter„Laat mij uwe tong voelen dat is te zeggen ik bedoel uw pols. Hm gij krijgt een gevoel van loomheid als Patiënt: „Nooit." Jong dokter„Laat mij uw pols zien och, uwe tong het komt er ook niet op aan soms koortsig, trek in water?" Patiënt„Neen, in bier." Jong dokter„Drink gy bier Patiënt„O ja." Jong dokter„Onmatig Patiënt„Neen." Jong dokter: „Hoeveel glazen per dag?" Patiënt„Den eenen keer meer, den an deren minder." Jong dokter „Dat dacht ik wel. Wij ge neeskundigen bedriegen ons zelden in onze diagnose." Patiënt„Is er gevaar bij, dokter Jong dokter „Dadelijk gevaar nog wel niet, maar 't is toch gelukkig dat ge mij geroepen hebt." (Naar het Engelsch). VERTALING VAN 5. G E R R I T J. 't Rijtuig kwam voor. Alle huisgenooten stonden bijeenook de kramer en zijne doch ter ontbraken niet. Max stond naast zijn vader. Met een spotlach op de lippen stond daar ook Hans, de bouthakker, met Lotty aan de^ hand. 't Oogenblik naderde, waarin de ruiker moest worden overgegeven. Brigitta en haar vader keken tevergeefs rond, waar hij gebleven was. De ledige vaas stond op de tafel, en dus moest iemand den ruiker weggenomen hebben. Maar waar is de ruiker dan toch!" werd overal gefluisterd. Ook Lotty keek verwonderd. Van den twist, die vroeger gevoerd was over de persoon, die den keizer den ruiker zou overreiken, had ze niets vernomen, daar ze in de keuken hare handen meer dan vol had gehad. Toen Hans baar kad gewenkt, was ze met hem gegaan, van meening, nu hare plichten in de keuken waren afgeloopen, den door haar gemaakten ruiker over te reiken. Eer ze hare verwon dering over 't verdwijnen van den ruiker kon toonen, trok Hans haar ter zijde en drukte haar 't vermiste voorwerp in de hand. Terwijl de boer met zijn neef aan 't twisten waren, had Hans onbemerkt den ruiker, die #»a «ad veedor stond, weggenomen. »Ga vooruit, Lotty," fluisterde hij haar toe, als de keizer bij 't hek is, dan is 't rechte oogenblik daar." Hoe mooi zijne berekening was, hij had ze buiten den waard gemaakt. Op 't oogenblik, toen Lotty den ruiker wilde overreiken, werd haar die ontrukt door Max. «Jy zult den ruiker niet overgeven, nijdig schepsel!" riep hij onder spottend gelach, en met een blik, waaruit de wrevel straalde, die in zijn binnenste kookte over hare handelwijs. Een vondeling, die niet eens haar vader kan aanwijzen, komt zoo iets niet toe. Dat zou een schande voor den Oberholf zijn. Dat al les was zoo snel gebeurd, dat alleen zij, die in de naaste omgeving stonden, er iets van bemerkten. Max had dadelijk Brigitta den ruiker in de hand gedrukt en deze was wak ker genoeg om van de gelegenheid gebruik te maken. In 't volgende oogenblik stond ze met een diepe neiging voor den vriendelijk lachenden keizer, die haar voor 't geschenk bedankte en toen wegreed. De houthakker stond onbewegelijk daar, alsof hij van den bliksem getroffen was. Lotty was als vernietigd zijwaarts tegen een muur getuimeld en had eenige oogenblikken geen besef van hetgeen er rondom haar plaats had. Dat haar de eer ontnomen werd den kei zer iets aan te bieden, trof haar niet zoo sterk, maar wel de woorden, die daarbij ge bezigd werden. Had ze goed gehoord Zij, die volstrekt zich niets kwaads bewust was, die met alle vlgt had getracht als een eerlijke en brave meid door de wereld te komen, die zich verheugd had in de gedachte, dat niemand in den om trek iets ten haren nadeele kon zeggen, zij zou iemand wezen, die niet op den voor grond mocht treden wanneer ze geen schande over 't huis wilde brengen! Vader!" riep ze, naar adem snakkend, "vader" Hij heeft me uitgescholden, en jij, vader, stond er bij en hebt gezwegen! Je hebt 't niet voor me opgenomenSpreek, ben je dan niet degeen, voor wien ik je altijd gehouden heb, ben je mijn vader niet?" Ze schudde den oude bij den arm heen en weer, om hem tot bewustzijn te brengen. De man bleef zwijgen, wendde zich van haar af en streek met de hand over de oogen, om zijne tranen af te wisschen, die als eenig, helaas duidelijk verstaanbaar antwoord, hem langs de wangen liepen. Met een schreeuw van ontzetting viel 't meisje op een bank neder en staarde als wezenloos in 't rond. Eerst wrong ze hare handen, maar liet ze weldra bewegingloos in haren schoot rusten, terwijl haar boezem hijgend bewoog. Geen verlich tende tranenvloed stroomde uit hare oogen. 't Was alzoo waar. Ze kon haar vader niet aanwijzen ze was een dier ongelukkigen, die een verwijt zijn voor haar familie en als een voorwerp van verachting opgroeien. Op eenmaal was de sluier weggerukt, die haar werkelijke positie voor haar verbergde. Nu begreep ze plotseling alles, wat haar totnog toe onverklaarbaar was geweest. Menig woord, dat ze voorheen niet had begrepen, menige plagerij, die ze van hare speelgenoo- ten had moeten verduren, en die ze in hare onschuld als een gevolg van hare armoede had beschouwd, werd haar nu verklaarbaar, stond haar eensklaps in schitterende helder heid voor den geest. Daarom had Max haar dan zoo onbeschaamd behandeld. Daarom had hy, dien ze in haar hart gaarne mocht lijden, haar behandeld als een meisje tegenover wie hem alles vrijstond. Dat denkbeeld deed de maat harer smart overloopenze sloeg de handen voor 't ge laat, barstte in luid snikken uit en stormde 't woonhuis binnen. Het jnichen, jodelen en hoera roepen daar buiten verdoofden de kreten harer smart. Daar reed de keizer heen, met den ruiker in de hand, dien zij voor hem gerangschikt had. II. Ofschoon 't totnogtoe fraai herfstweder was geweest, had de avond niet gehouden wat de morgen had beloofd. Spoedig na 't ver trek des keizers waren zware wolken over de bergen komen aanzetten, en de boeren wisten wel wat 't zeggen wilde als de «Steil- kop ff," de hoogste bergtop, zijd hoed opzette, zooal3 ze 't noemden. Ze maakten dat ze weg kwamen, om thuis te zijn of tenminste den grootsten weg afgelegd te hebben, eer 't on- weder losbarstte. Weldra was 't rondom Oberhoff weer zoo rustig en stil als op gewone dagenhier en daar waren nog knechts of meiden bezig de sporen der feestviering te doen verdwijnen of 't een en ander te bergen voor 't losbreken van den storm. De boer stond voor de deur van zijn buis en keek met een bedenkelijk gezicht naar de samengepakte wolken, waarbij hij nu en dan 't hoofd schudde. «Dat geeft bepaald nog een onweer, waarmee de zomer zijn afscheid neemt" mompelde hy. //Blijft 't bij bliksem en donder, dan hindert 't niet, maar krijgen we stortregen en hagel slag, dan is 't erger, want er staat daar be neden nog 't een en ander op 't veld. «Maak, dat je naar binnen komt!" riep hy Lotty toe, die met een meid ijverig bezig was de runderen nit de weide naar den stal te drijven. «Ieder oogenblik kan 't losbreken als de wind opsteekt hebben we de bui. Men kan niet gelooven hoe 't schoone weer eens klaps kan omslaan." «Ja, ja, riep Lotty, die nog geen tijd had gehad hare beste kleederen uit te trekken, hem toe," er keeren nog veel meer zaken in een oogenblik om; 't gaat met geluk en on geluk evenzoo. De les, door Lotty uit 't weder getrokken, beviel den boer, en daarom zeide hy lachend «Je bent een verstandige meid. Maar wat zie je er uit, vervolgde hij toen 't meisje naderbij kwam." «Je bent toch niet bang voor 't onweer? «Of, scheelt er misschien wat aan «'t Kan wel zijn," gaf ze ten antwoord, «terwijl ze door de staldeur verdween;" 't gebeurt wel meer, dat men gezond en wel is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1