INENTING EN BERIMTM E S Advertentiën. Dankbetuiging. Hartelijke Dankbetuiging Ds. SCHULLER TOT PEÜRSÜM, Vrije Geref. Gemeente, Artillerie-Vrij korps. Burgerkring „Harmonie." INDUSTRIESCHOOL. giwoll. Veertiende Z0MERC0NCERT TIVOLI. Zondag a.s. BAL. IIOM in le TUITJES Muziek voor den Dans Bouwkundig Teekenen Een Dienstbode van de P.G. DIENSTBODE. Eiken en grenen gekloofd Brandhout en een koper- vaste Boot. KWANT, Deurwaarder. J. TISSING, Kleedermaker, Door ruimen voorraad zijn de prijzen der KOFFIE: Stoomvaartberichten. Het stoomschip Koningin Emma vertrok 21 Sept. van Suez naar Batavia. Het stoomschip Burgemeester den Tex vertrok 21 Sept. van Aden naar Amsterdam. Het stoomschip Prins Hendrik arriveerde 10 Sept. te Batavia. Het stoomschip Prins van Oranje vertrok 22 Sept. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip Prinses Marie is 9 Sept. van Amsterdam te Batavia aangekomen. Het stoomschip Conrad vertrok 22 Sept. van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip Soenda van Batavia, vertrok 23 September van Marseille naar Amsterdam. Het stoomschip Prins Wilhelmina, van Am sterdam, vertrok 23 September van Marseille naar Batavia. Het stoomschip Prins Frederik passeerde 23 Sept. Point de Galle naar Batavia. Het stoomschip Voorwaarts, van Amsterdam, arriveerde 23 Sept. te Batavia. Marktberichten. Schagen, 23 Sept. 15 Paarden f60 a f120, 6 Stieren f 50 a f 90, 120 Geldekoeien f 80 a f210,10 Kalf koeien fl70af230, 25 Vaarzen f 50 a f 80, 6 nucht. Kalveren f 10 a f 20, 1000 Schapen f 12 a f 27, 300 Lammeren f 15 a f 18, 6 Bokken en Geiten f 2* a f 10, 44 magere Var kens f 12 a f24, 36 Biggen f 5 a f 8, 60 Kippen 30 tot 60 ct. 40 Eenden 45 tot 55 cent, Boter per kop 80 tot 85 cent, Kaas per kilogram 20 tot 35 cent, Kip-Eieren per 100 stuks f 3,25 a f 3,50 Eend-Eieren per 100 stuks f 3,25 a f 3,50. 322fito Staatsloterij. 5e Klasse. 2e Lijst. No. 651 2747 f1000. No. 2516 5773 19643 f200. No. 2941 3135 4678 6515 13769 19141 19979 20726 f100. 3e Lijst. No. 3172 18927 19119 f200. No. 582 2927 11072 11907 15642 19053 20879 20951 f 100. 4e Lijst. No. 8957 f 1000. No. 4979 18694 f 200. No. 8763 10969 12737 15888 17636 17762 20421 f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 21 tot 24 Sept. 1886. ONDERTROUWD J. C. A. Gijzen, machi nist bij de marine, en J. W. M. R. Evelein. P. Verberne, koopman, en E. M. Ekkers. GEHUWDA. van Wilzem en D. Kuiken. J. P. Jansen en L. Zander. G.'van Schooten en C. S. Meijsser. C. A. Dekkers en M. G. Kievit. BEVALLENG. de Vries, geb. Gerssen, d. J. M. Gomes, geb. Visser, d. J. T. Smit, geb. Bruinings, z. J. Amons, geb. Lorentzen, z. M. C. de Boer, geb. de Bunje, z. M. van Velzen, ;eb. Spil, d. M. Revier, geb. Smitselaar, z. M. icheerman, geb. Sallera, d. A. de Boer, geb. Meijns, z. A. C. Kooman, geb. Poulie, z. OVERLEDENJ. Koene, 68 j. F. Boom, geb. Valk, 45 j. G. Boon, 65 j. P. Zwaan, 21 m. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 16 tot 23 Sept. ONDERTROUWDJan Koopman en Antje Duinker. GEHUWD: Sijbrand Van der Sterre en Pietertje Koorn. GEBOREN: Geertruida, dochter van Wil lem Bakker Dz. en Cornelia Gaas. Jan, zoon van Augustinus Cornelis Keijser en Elisabeth Veenstra. Maria Cornelia, dochter van Machiel Schoenmaker en Trijntje Barhorst. OVERLEDENPieter Tuinder, gehuwd met Trijntje Daalder, 37 jaren. Johannes Smit, zoon van Johannes Smit Gz. en Jacoba Magdalena Martinusse, 3 maanden. Levenloos aangegev. 1. Vervolg der Berichten. In bijzijn van vele marine-autori teiten werd gisterenmorgen, onder de groote loods bij het oude dok op 's Rijks werf alhier, aan de minder geëmployeerden en werklieden door den Directeur en Com mandant der Marine, namens den Minister van Marine, bij dagorder Z. Exc. tevre denheid betuigd over hun ijver en plichts betrachting, aan den dag gelegd bij het lichten van Z. M. ramschip Schorpioen." Zij hadden hierdoor getoond, dat er op 's Rijks Werf gehandeld kon worden en men op het personeel rekenen kon in tij- den, die, mocht God zulks verhoeden, het land in gevaar konden brengen. Al was ook deze ramp voor den lande van zoo'n omvangrijken aard, toch had Z. Exc. het noodig geoordeeld dezen buitengewonen ijver te beloonen en had daarom goedge vonden aan allen, die daarvoor in aan merking konden komen, 2 dagen extra loon uit te betalen. Een driewerf luid hoerahvan alle toe hoorders besloot deze plechtigheid. Woensdagnamiddag viel een meisje van omstreeks 7 jaren van den steiger in de haven en werd dadelijk door den fei len stroom medegesleurd, hetgeen ieder met angst vervulde. Op hetzelfde oogen- blik sprong echter een jonkman te water, die 't geluk had het meisje nog bij tijds te grijpen. Hij zwom met zijn last naar een paal, waaraan hij zich vasthield, totdat een inmiddels bemande vlet beiden aan wal bracht. De naam van den kloekmoe digen redder is Jacob Schol, loodsleerling. De kapt.-luit. t. z. J. C. de Rugter de Wildt, inspecteur van het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting in het 3e district te Willemsoord, heeft thans zijne standplaats overgebracht naar Amsterdam. en een oogenblik later op 't ziekbed, misschien wel op 't sterfbed ligt." «Je hebt gelijk," zeide de boer, die ernstig geworden was en nadenkend met de hand over 't hoofd streek, 't gaat me op 't oogen blik ook zoo. Wordt vervolgd. Dinsdagavond was de opkomst in Tivoli vrij goed. 't College »Entre Nous« gaf haar laatste zomercoueert in den tuin. Ofschoon 't weer vrij koel was, luisterde men met genoegen naar de voorgedragen nummers van 't programma, die blijk baar con amore werden uitgevoerd. Een bal besloot dezen feestavond, waarop leden en geïutroduceerden zich recht geamuseerd hebben. Voor de gelegenheid tot kostelooze inenting en herinënting maken we belang stellenden opmerkzaam op de annonce, in dit blad voorkomende. De torpedoboot le kl. Ardjoeno, die voor rekening van ons gouvernement te London is aangebouwd, kan over eenige dagen alhier worden verwacht. Gisteren vertrok een transport personeel van den Marine-torpedodienst per loodstransport- stoomboot »Co«rtzen" van hier naar En geland, om het vaartuig naar het vaderland over te brengen, hetwelk op dien tocht door de »Coertzen" zal worden geconvooieerd. Ds. J. N. Wierma, heeft het beroep naar de Doopsgezinde Gemeente te Hy- politushoef, op Wieringen, aangenomen. Het Gerechtshof te 's Gravenhage deed gisteren in hooger beroep uitspraak in de zaak van F. Domela Nieuwenhuis en be vestigde het vonnis der Rechtbank, waarbij hij, wegens smaad van den persoon des Ko- nings en beleediging van den Amsterdam- schen Commissaris van politie Stork, ver oordeeld werd tot één jaar cellulaire gevan- en f 50 boete. MIETJE KUIPER. Amsterdam, 25 «sèeptember 1886. Namens de Familie, SIJTJE KUIPER. Den 3n October hopen onze geachte Zwager en Zuster A. T. RAID en A. J. BRINKMAN hun 25-jarige Eclitvereeniging te herdenken. H. BRINKMAN. J. BRINKMAN-HIN. Amsterdam, 24 September 1886. Ondertrouwd J. C. A. GIJZEN, en Machinist K. N.M., J. W. M. R. EVELEIN. Nieuw^diep' j 22 SePtemb"- Ondertrouwd PETRUS VERBERNE en ELIZABETH MAGDALENA EKKERS. Helder, 23 September 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd C. A. DEKKERS M. G. KIEVIT, die, ook namens wederzijdsche familie, hunnen dank betuigen voor de belang stelling zoo van binnen deze gemeente, als van elders ondervonden. Helder, 23 September 1886. Getrouwd: J. P. JANSEN, en Bootsmaat, L. ZANDER. Helder, 23 Sept. 1886. Heden werden wij verblijd met de ge boorte van een' Zoon. 't Is alles wel. Helder, 24 Sept. 1886. C. BREET Az. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon: A. C. POULIE, Eehtge- noote van P. M. KOOMAN, Spoorstraat, Q 31. Helder, 22 September 1886. Heden overleed, na een ongesteld heid van slechts één dag, ons ge liefd zoontje PIETER, in den aan- valligen leeftijd van 21 maanden, diep betreurd door zijn bedroefde Ouders; de Heere schenke ons kracht om Hem te zwijgen. G. ZWAAN en Echtgenoote. Helder, 23 September 1886. Heden ontsliep zacht en kalm, na een langdurig lijden van een jaar, mijne zeer geliefde Echtgenoote FREDERIKA VALK, in den ouderdom van 45 jaar, mij nalatende zeven kinderen, waarvan zes te jong zijn om het smartelijk verlies te beseffen. W. BOON en Kinderen. Helder, 21 September 1886. Strekkende deze tot eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed mijn behuwdmoeder ANTJE BAKKER, Wed. ARIE ZANDER, in den ouderdom van 78 jaren. Zijpe, 17 September 1886. CORNELIS KUIPER. Voor de vele blijken van belangstelling, gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot onder vonden, betuig ik mijn hartelijken dank. De Wed. L. BODE, geb. C. C. VAN DIJK. Helder, 24 September 1886. De ondergeteekende betuigt haar inni- gen dank, aan allen, die mede hebben geholpen tot de redding van haar kind, maar in 't bijzonder aan den loodsleerling JACOB SCHOL, die niet aarzelde geheel gekleed van den steiger in de Buitenhaven te springenware die gevaarlijke poging niet geschied, dan was mijn geliefd kind hoogstwaarschijnlijk in het water omge komen. Nieuwediep, 22 Sept. 1886. Wed. V. HOOGENDIJK-VOS. aan alle Vrienden en Bekenden en aan de H.H. President en Dragers der Werk lieden-Vereenigingvoor de laatste eer, aan mijn ontslapen Echtgenoot bewezen. Inzonderheid ook mijn innigen dank aan den WelEerw. Heer Ds. VAN 'T SANT, en den WelEd. Heer Dr. BITTER, voor de hulp, tijdens de ziekte en bij 't over igden van mijn Echtgenoot ondervonden. Helder, 24 September 1886. Wed. P. KOENE, geb. Van Poelje. Ook namens Dochter, Behuwdzoon en Kleinkinderen. De Kerkeraad der Herv. Gem. te Helder, bericht bij deze: 1°. dat de lijst van stemgerechtigden, zooals deze herzien is, ter inzage ligt bij den Koster der Nieuwe kerk op Zondag 26 September a. s. en drie volgende dagen 2°. dat bezwaren tegen de vaststelling dier lijst kunnen worden ingebracht tot Vrijdag 1 October a. s. bij zijner Voor zitter, Ds. BRON. Bg mijn vertrek naar Amster dam, roep ik aan al mijne Vrien den en Bekenden een hartelijk vaarwel toe. Helder, 2£ Sept. 1886. Wed. L. H. VRIESLANDER geb. Worms. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 26 September 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als spreker optreden de WelEerw. Heer van Alkmaar. Namiddags 2 uur Bediening van den H. Doop, in de Nieuwe Kerk. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. hl/9 uur, Ds. versteeg. DE KERKERAAD. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter openbare kennis, dat door den plaatselijken heelmeeester, den Heer H. BITTER, op MAANDAG den 27en SEPTEMBER e. k., en volgende nader te bepalen dagen, des namiddags ten twee nren, in het Ziekenhuis eene zitting zal worden gehouden tot koste looze inenting en herinënting, en noodigt belanghebbenden uit, om van die gelegen heid gebruik te maken. Helder, 22 September 1886. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. Te beginnen op Zondag 26 September a. s.zullen de schietoefeningen voortaan plaats hebben in 't lokaal Musis Sacrum, en des namiddags ten 1 ure aanvangen. HET BESTUUR. Laatste Zomervergadering op DINS DAG 28 SEPT. 1886, des avonds 8 ure, in het gewone lokaal. Rekening en Verantwoording. HET BESTUUR. Be Goede»©® der Vereeniging 13. <U. zullen a. s. ZONDAG 26 SEPTEMBER tentoon ge steld zijn, op de Bovenzaal van den Hr. L. J. VISSCHEit, boek Westplein, van 12 tot 8 uur, waar ook tevens gelegenheid bestaat tot nieuwe deelneming. De Directeur, A. Z. HOLSMULLER. (Burgeravondschool). Allen, die van het onderwijs gebruik wenschen te maken, ook zij, die het reeds in vorige jaren hebben bijgewoond, worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden bij het Bestuur der School, op Zaterdag den 25 September a. s., des avonds ten 7 ure, in een der lokalen van de School No. 4 aan de Hoofdgracht, ingang Ach terstraat bij de Houtsteeg. Om toegelaten te worden moet men vóór den ln Januari 1887 den ouderdom van 13 jaar bereikt hebben en vooraf toonen genoegzaam ervaren te zijn in het iezen, schrijven en rekenen. Overlegging wordt gevorderd van: le. Bewijs van geboorte-inschrijving. 2e. Bewijs dat men gevaccineerd is. Ieder leerling betaalt voor schoolgeld 50 cent 's maands bij vooruitbetaling, ter wijl eenige onvermogenden kosteloos kun nen geplaatst worden. Om het schoolverzuim zooveel mogelijk tegen te gaan, zal den ouders maandelijks, door middel der kwitantie, kennis worden gegeven van het aantal malen dat de leer ling gedurende de voorgaande maand verzuimd heeft. Het Bestuur hoopt op die wijze de ondersteuning der ouders te verkrijgen tot het verminderen van noodeloos school verzuim. B. L. YRIES, Secretaris. te geven door het Stnfmnzlekkorps der Kon. Ned. Marine, onder directie van den J. KONING, op ZONDAG 26 SEPTEMBER 1886, des namiddags 31/. nar. Entrée Renen ƒ0.49. Dames en Kinderen ieder - 0.25. op Zondag 26 September 1886. Aanvang des namidd. 3 uur. op ZONDAG a. s., in de „Eerste Aanleg,' bij B. ZWAAN, te Huisduinen. Dag- en Avondlessen. Jb. BAKKER, Bouwkundige. Gevraagd een KINDERMEISJE, voor halve dagen. Adres BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: EEN ZINDELIJKE DIENSTBODE, liefst van Texel, die met de wasch kan omgaan. Te bevragen bij -BERKHOUT Co. Een knappe Werkster gevraagd. Adres: BERKHOUT Co, Gevraagd: een fatsoenlijke, nette, zindelijke Dienstbode, niet beneden de 20 jaar. Adres: Mej. KOOMEN, Spoor straat. Een nette DIENSTBODE, die gedurende 16 jaar haar dienstplicht heeft waarge nomen en goed met de Wasch kan om gaan, zag zich tegen November a. s. gaarne als WERKSTER in nette werkhuizen ge plaatst. Te bevragen Hartenstraat No. 326, of bij den Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat. Gevraagd een flinke DIENSTBODE. Adres Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijk- straat, Helder. wordt als Meid-Alleen gevraagd in een klein gezin te Beverwijk, om met Noverub. in dienst te treden. Goede getuigen ver- eischte en niet beneden de 22 jaar. Brieven franco, lett. S K, bij den boek handelaar SLOTBOOM, te Beverwijk. Wordt gevraagd een fatsoenlijke DIENSTBODE, bij een eenige Juffrouw. AdresBERKHOUT Co. Wordt gevraagd: EEN DIENSTBODE. Adres: Mejuffrouw BAKKER, Molengr. Mevr. 8RBTEL OE LA RIVIÈBE, Binnenhaven, vraagt een nette (Spreekuur na achten). EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE gevraagd, P. G. Zich aan te melden niet voor 8 uur 's avonds. Adres Bureau van dit blad. Verloren een SCHILDERS-DIAMANT. Tegen be looning terug te bezorgen. Adres: BERKHOUT Co. Wie luistert even naar mijn reen Waarop ik ben gesteld Gevonden, met een echten steen, Een goudeu Kappenspeld. Terug te bekomen bij R. A. HIJLKEMA, Oude Kerkstraat No. 39. Gisterenavond verloren EEN MUNT BILJET, groot f 25, gaande Koningstraat, Kanaalweg, Loodsgracht. De eerlijke vin der zal een goede belooning genieten. Adres Bureau van dit blad. Tegen betaling dezer adver tentie, kan de eigenaar een TygerhOBd terug bekomen bg J. BAIJ, 't Zand, Zijpe. TE HUUR: EEN NETBURGER WOONHUIS, nabij het Molenplein. AdresT. J. LEEWENS. Teüoop, door vertrek, eenig HUISRAAD, als een groote vierkante UITHAALTAFEL, PIANINO, Springvee- ren MATRAS, KOOKKACHEL, KAMER- TRAP, enz. Adres Mevr. BERGHUIJS, Hoofdgracht. Te haar gevraagdeen HUISJE, met Tuintje of Bleek, den prijs van f 3 's weeks niet te boven gaande. Aanbiedingen onder lett. H-, bij den Heer A. J. MAAS, Boek handelaar. Dijkstraat. Te koop aangeboden: Twee nog nielk- evende GEITEN. Adres: Californiestraat Q 50. EEN HUIS TE HUUR, van vele ge makken voorzien. Hoek Looiersteeg. Huurprijs f 18 per maand. Adres WEST STRAAT No. 73. Gevraagd tegen 1 October: een flink WOONHUIS, huurprijs van f 3.00 niet te boven gaande, in den omtrek van den Kanaalweg. Adres Berkhout Co. De Kolonel, Commandant van het 4de Regiment Vesting-Artillerie, zal, op MAANDAG den 4 OCTOBER 1886, des voormiddags te 12 uren, in het openbaar Oe levering van FDUBAGES voor de te Helder gedetacheerde paarden van het 3de Regiment Veld-Artillerie, over het tijdvak van en met 1 November 1886 tot eo met 31 October 1867. De voorwaarden van de aanbesteding liggen van heden af, van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur, ter inzage, op het Bureau van genoemden Comman dant in de Artillerie-Kazerne. Helder, 24 September 1886. De Kolonel voornoemd, H. W. VAN MARLE. op MAANDAG 27 SEPTEMBER 1886, des voormiddags 107* aan de Breewaterstraat, van een aanzienlijke partij Alles te zien van af Zaterdag 25 Sep tember a. s. 3B1J 3E», ZAAL, in de Vleeschhouwerij van S. MAKELAAR, hoek Sluisdijkstraat, is verkrijgbaar puik best KOEVLEESCH, tot de navolgende prijzen, als: Lapjes 30, Rollade 327* en Biefstuk 40 Ct. Alles per 5 ons. Breewaterstraat Q 35, big ft zich beleefd aanbevelen tot 't maken en repareeren van alle soorten KLEE- DINGSTUKKEN, tegen de bekende lage prijzen. J. TISSING, Kleedermaker, Breewateratraat (j 35. JAVA Preanger. 45 Cent. Beste JAVA Gebroken JAVA 40 35 Bij 27s Kilo zijn de prij- en 2 cent per 5 ons miuder. 'djU Bij de Wed. P. MOOR, Ko- ning-Dwarsstraat, is alle dagen verkrijgbaarbest vet PAARDExN- VLEESCH. Lapjes 121/s, Rollade 15, Bief stuk 227a Ct. Tevens dik vet SCOAPEN- VLEESCH, tegen 30 Ct. Alles per 5 ons. Nieuwe groene Erwten, Capucijners en Bruine Boenen, alsmede alle soorten Krui denierswaren, Boter, Kaas enz., tot buiten gewoon lage prijzen, verkrijgbaar bij RIESSELMANN, Zuidstraat. Sardines en potjes Jams worden tot verlaagde prijzen optremimd. J. MAKELAAR in de Oude Kerkstraat, bericht dat hij een beste vette Koe heeft geslacht. BIEFSTUK 40, ROLLADE 35, en LAP JES 30 cent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2