11 li Mtontel-Vfagazijn DAMESMANTELS 1 KOOPJES. KOOPJES. KOOPJES. Ie «teint Wkktwmkis, SLIJTERIJ en BIERBOTTELARIJ. D1 VLIJ T. J. SCHAGER, Kanaal weg. REGENMANTELS, I Magazijn DE BAZAR, BINNENHAVEN. Ontvangen de nieuwe WINTERMANTELS JaponstofFen. Regenmantels, GEBRs. NAS. I t fr BEDDEN I MATRASSEN, Mm, Hifi 'mm Demi-Saisoiis. S.A. PILLEK ff esislraat. i-en en P. TH. LUIJöKX, HOOFDGRACHT 80. en MANTELSTOFFEN. S. N.BIEGSTSAATËN, KANAALWEG. Firma: Poppelman Sc Co. GROOTE SORTEERING van af fl.90. RUST. Café RUST, DAMES WINTER- POETSPOMMADE. J, N. P. TH. LUIJöKX, HOOFDGRACHT 80. ONTVANGEN: Wie nu een koopje in ZWART FLUWEEL wil hebben, kome bij J. GRUNWALD, Binnenhaven. Firma Poppelman Co. H. RIESSELMANN, Spoorstraat. SOLIDE KWALITEITEN. - VASTE EN LAGE PRIJZEN. Ontvangen: prachtige gestreepte, gebloemde en effen in ruime keuze bij J. GRAAFF, Spoorstraat. a Contant 12 pCt. korting. a Contant 12 pCt. korting. a Contant 2 pCt. korting. a Contant 2 pCt. korting, Nieuw Gerookt Vleesch, Attentie Dames D. DE RUIJTER, G. DRIESSEN. J. J. SMIT, KANAAL WEG. Groote voorraad A. VAN BENDEGOM. I TABAK- en SIGAREN- voor uiterst billijken prijs: Abonnementen op deze Courant (prijs f2.75 per drie maanden), worden aangenomen bij J. C. DE BUI- SONJE ZOON, Boekhandel te Nieuwediep. J. A. MEIJER, Hoofdgracht, NIEUWE STOFFEN ONTVANGEN: en. iKl .A. ¥AAWE Gr. J SCHACER. Ontvangen een groote collectie Heerem Bottines, fijne Dames-Laarzen, Vilten en Lederen WINTER-PANTOFFELS, in diverse kleuren en een ruime sorteering Kinderwerk JÊ Prachtig breed zwart Fluweel 40 Cent per el, gekleurd Fluweel 55 Cent, gestreept Fluweel 50 Ct. Alsmede een prachtige partij gekleurde Ottomane Picöt Lint van af 5 Cent per el, zeer geschikt voor HAARLINTEN, in alle mogelijke kleuren. Zijden gekleurde en zwarte Fluweelen. Zijden Peluchen, witte breede gestopte Kanten, van af I21/s Cent per el. Zware grijze Voering van 6 Cent per el. Bericht verder de ontvangst eener prachtige collectie WINTER-ARTIKELEN, tot de concurreerendste prijzen, alsook Regen- oxx Wintermantels. ONTVANGi-BRr GROOTE KEUZE. LAGE PRIJZEN. Croofe sorteeriuo' in Biimeu- en Buitenluiidscli Gedistilleerd; enkele, dubbele en fijne Likeuren, bij de maat per heele en halve flesch; diverse soorten Bitters; zeer fijne en belegen Bordeaux-, Port a Port-, Madeira-, Malaga-, Bergerac-, Rijn en Champagne-Wijnen. Vollenhoveu's Stout, Beiersch-, Pilsener-, Lager- en Princcsse- Biereu, op fiesschen en kruiken. Alles tot de minst mogelijke prijzen volgens uitgebreide Prijs-Couraut van Een rniuie keus in Cliitsen-, Wollen- en Molton-Dekens, bijzonder mooi en voordeelig. Roode, Blauwe en Witte Baaien, Bevers en Flanellen, van de minst bestaande tot in de beste kwaliteiten. Door vroege bestelling* worden deze zonder eenige prijsverhooging verkocht. Zwarte en gekleurde Fichns, Fantasie-Rokken, wollen Kinder- en Dames-Kousen, wollen Sokken, enz. enz. C3-. DB BARBANSON, ■XjA_G-J3 iFIRITZEilSr.- ELIEIEIDIEIRIbÊA^IKIEIRICr Groote voorraad en uitgebreide keuze in de nieuwste BUKS- KING en KAMGAREN-STOFFEN voor Heeren- en Kinderkleeding. OP MAAT worden de goederen volgens de nieuwste mo dellen tot zeer lage prijzen, in korten tijd geleverd. Specialiteit in zwart en blauw LAKEN. Van laatstgenoemde ook voor Heeren Militairen. Levering op maai. EN prima qualiteit. Uitgesneden verkrijgbaar, bij RIESSELMANN, Zuidstraat. ÜT Blikken Vleesch (Corned Beef), per 5 ons, uitgesneden, 40 Ct. Dij S. MAKELAAR, Koningdwarsstraat, is verkrijg- baar best KOE VLEESCH, Lapjes 30, Rollade 35, Bief stuk 40 Cent. Alles per 5 ons. Ontvangen DAMES- en KINDERROKKEN en gekleurd FLUWEEL, tegen concnrree- rende prijzen. Bij C. DE BEURS, in de Breestraat, over de Tuinstraat, is verkrijgbaar best KOE VLEESCH prijs als volgtLapjes 32Vg, Rollade 35 en Biefstuk 40 Cent. Alles per vijf ons. Diadeems, van af f 1.75. é-verrel8 Vlechten, van af f 2.25. 6-verrels Vlechten, van af f 3.25. Ook wordt van uitgevallen Haren een Vlecht gemaakt, van af f 1.50. 15. BINNENHAVEN. 15. A. GLAZER Jr., Coiffeur. EEUISWBG. tegenover de Commerciesluis, einde Binnenhaven. De ondergeteekende neemt de vrjjheid zijn geachten plaatsgenooten ter kennis te brengen, dat hij bovengenoemd Café heeft geopend. Hij beveelt zijn net ingericht lokaal bjj een ieder aan, om daaraan een bezoek te brengen. Heeren liefhebbers van een goed Biljart worden attent gemaakt, dat bij het uitmuntend Biljart van den Heer WüST, uit »'t Centrum," ter hunner be schikking beeft aangekocht. Helder, September 1886. Achtend, Ontvangen een geheel nieuwe collectie MANTELS. in Houtwol en Zeegras, voorbanden in bet Bedden-Magazijn van Wi liliËl, hoek Nienwstraat. Bij A. KOOMEN, in de Spoorstraat, is verkrijgbaar het bekende puik eigen geslacht Noordhollandsch ROOKSPEK, bij de 5 pond 30 Cent en bij de 5 ons 35 Cent. DBJESTB BSF" Slijters rabat. @®®S®E®SSS8S@SSgSSgSS8SSSS *T© Koop geschaafde en geploegde DELEN en SCHROTEN, in alle afmetingenalsmede ongeschaafde 1, 5/*t l1/» en 2-duims DE LEN, Lichte en zware KOLDERS. Nerva SPARREN, enz per stuk en bij groote partgen. Bestellingen boven tien stuks worden vrij aan buis bezorgd. Ontvangen een prachtige sorteering DEMI-SAISON-STOFFEN van af de goedkoopste tot de fijnste soorten. De goederen worden zeer net en naar de modellen des tijds gemaakt bij O". GRAAFF, Spoorstraat Ook gemaakte DEMI-SAISONS voorhanden. DUFFEL, BAAI, BEVER, FLANEL, DAMESLAKEN, MELTON, enz, enz., zeer goedkoop. II bericht de ontvangst van een schoone sorteering VOOR HET NAJAAR- EN WINTERSEIZOEN. Een aantal Advertentiën wordtwegen» gebrek aan ruimtein 't volgende nommer opgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3