't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1421. Woensdag 29 September 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. AlDoniiement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. TIJDSTIPPEN VAN VERZENDING OER HIERONDER VERMELDE BRIEVENMALEN VOOR NEDERL. OOST-INOIE. Met de stoomschepen van de Maatschappij Met de Fransche Met de Britsche Nederland pakketbooten. pakketbooten. Over Amsterdam. Over Marseille. Over Napels. Over Brindisi. Laatste lichting aan 't Laatste lichting aan't Laatste lichting aan 't Laatste lichting aan 't Postkantoor alhier Postkantoor alhier Postkantoor alhier Postkantoor alhier 7 u. 's avonds. 1 u. 's nam. 7 u. 's avonds. 7 u. 's avonds. 1 October 2 October 9 October 1 October 12 12 23 15 22 23 6 November 29 2 November 2 November 20 12 November 12 13 4 December 26 23 23 18 10 December 3 December 4 December 24 14 14 24 Briefport 25 Briefport 25 ct. voor elke 25 gram. Briefport 12£ ct. voor elke 15 gr. Briefport 25 ct. voor elke 25 gram. 5 ct. voor militairen beneden 25 ct. voor elke 15 gram. den rang van officier, mits Drukwerk Drukwerk niet zwaarder dan 15 gram. Drukwerk Drukwerk 5 ct. per 50 gram. 5 ct. per 50 gram. 2J- ct. per 50 gram. 5 ct. per 50 gram. Aan onze geabonneerden, buiten deze gemeente, wordt verzocht 't Abonnementsgeld Vliegend Blaadje, 3e kwartaal, te willen overmaken in postzegels of per postwissel, vóór 5 October, zullende anders daarover met 10 cents verhooging per post worden beschikt. DE UITGEVERS. HELDER, 28 September 1886. De Onderofficiers-Vereeniging van Land- en Zeemacht Vaderland en(Oranje" geeft op Zondag a. s. hare eerste open bare uitvoering in dit seizoen, en zal alsdan opvoeren 't geschiedkundig tooneel- spel Don Frederico de Toledo, of de Span jaarden voor Haarlem in 1573. Zr. Ms. monitors Bloedhond en Tijger, de kanonneerbooten Freyr en Udur, be- benevens een viertal torpedobooten, heb ben in den nacht van 22 op 23 Sept, in de Zuiderzee op het Pampus elkander slag geleverd. Deze oefening had een aanval en verdediging van Amsterdam ten doel. Voor de levering van ligstroo, ten behoeve van het garuizoens-nachtleger alhier, werd het minst ingeschreven door den heer S. Bregman, te 't Zand in de Zijpe, voor f 23.85 per 1000 kilogr. De eerste algemeene vergadering der vereeniging tot behandeling van op de zeemacht betrekking hebbende onder werpen voor het jaar 1886-87 zal plaats hebben op Vrijdag 1 October, des avonds ten 8 ure. In die vergadering zal de luit. ter zee 1ste kl. C. Vreede spreken over het seintoestel-Vreede. Den Hoorn (Texel), 23 Sept. Hedenavond werd door 't rederijkers gezelschap »Het rijske wordt allengs een boom" een genoegelijken avond verschaft aan alle ingezetenen, die blijken gegeven hadden van hun offervaardigheid, waar 't betreft 't lenigen van den nood der armen. Als men in aanmerking neemt, dat dit dorp slechts klein is en voor 't meeren- deel uit arbeiders bestaat, dan is de bij inteekening bijeengebrachte som van 53 gulden niet gering te noemen. Daar alle onkosten door 't gezelschap gedragen worden is deze geheele som toegezonden aan de commissie, in zake het innen van gelden voor de weduwen en kinderen der beide verongelukte vis- schers, te Oosterend en Oudeschild woon achtig. De vrouw van G. de Vries, aan de Kleine sluis te Anna Paulownaviel Vrijdagavond van de zoldertrap in hare woning. Zwaar gekneusd vond haar man haar geruimen tijd later badende in haar bloed. Haar toestand moet tot heden zeer zorgelijk zijn. De minister van marine brengt ter kennis van artsen, beneden den leeftijd van 36 jaren, dat de gelegenheid bestaat om als officier van gezondheid der 2de klasse bij de zeemacht in dienst te treden, voor den tyd van 8 jaren, onder genot eener premie van f 8000 of wel voor 4 jaren, tegen de premie van 'f 4000. De bezoldiging aan de betrekking verbonden bedraagt binnenslands van f 2000 tot f 2300, in de koloniën f 3500 's jaars. Het tafelgeld aan boord is binnengaats f 25, buitengaats f 50 's maands. Door de arrondissements-rechtbank te Alkmaar is tegen den voortvluchtigen voormaligen onderwijzer aan de openbare school te Cocksdorp op Texel, Johannes Jacobus Polman, rechtsingang verleend ter zake van feitelijk vergrijp tegen de zeden. De officier van justitie te Alkmaar verzoekt met de verblijfplaats van dezen beklaagde per telegram te worden in kennis gesteld, ten einde hem te doen dagvaarden en te doen brengen voor den rechter-commissaris voor strafzaken bij genoemde rechtbank. Twee Duitschers, die te Vlaardin- gen op een haringlogger voeren, zijn Donderdag bij het naar boord gaan in het water gevallen. Een van hen is ver dronken. Naar men meldt, verkeerden zij in beschonken toestand. Verleden jaar zijn ook twee Duitschers aldaar op dezelfde wijze om het leven gekomen. Woensdagmorgen huwde een paartje te Amersfoort, 's middags kregen m4n en vrouw oneenigheden, en 's avonds verliet het vrouwtje de echtelijke woning. Zij is nog niet teruggekeerd. Kamenier (tot den bruidegom harer meesteres). Gaat u reeds zoo vroeg heen Bruidegom. Ja, de freule heeft tand- pijn. Kamenier. Nu, dat dat zegt zij maar om u te doen gelooven, dat zij echte tanden heeft. Te Akkerwoude is dezer dagen een behoeftige familie aangenaam verrast, toen bij het overlijden eener hoogbejaarde grootmoeder een spaarpotje werd gevon den, inhoudende f 4500, bestaande hoofd zakelijk in gouden tientjes, zilveren dukaten en muntbiljetten van verschillende waarde. Noch de grootvader, noch een der kin deren wist bij of vóór het overlijden iets van den verborgen schat, die zorgvuldig ingepakt in de bedstede was bewaard geworden. In de duinen nabij Scheveningen de z. g. Zanderij vanwaar door de Holl. Spoorw.-Maaty. zand gehaald wordt voor den aanleg harer spoorwegbanen, boog zich een 30-jarig werkman, P. ge naamd, die op een zandwagen van een in gang zijnden trein stond, zonder te letten op de palen langs den weg, voor over en kwam zoodanig in aanraking met een paal, dat hij met verbrijzelden schedel dood nederstortte. Bij de puinhoopen van het Kurhaus te Scheveningen zijn onder het tooneel eenige kisten met muziekboeken en bla den, alsmede verschillende instrumenten, ongeschonden teruggevonden en aan prof. Mannstadt opgezonden. De sneltrein, die Donderdag 11 u. 51 m. uit Hoorn vertrok, stootte tusschen Hoogkarspel en Bovenkarspel op een goe deren waggon, geladen met uien, die zich op verkeerd spoor bevond. De goederen- waggon is in splinters geslagen en de locomotief van den sneltrein zoo bescha digd, dat uit Enkhuizeu een locomotief moest komen om den trein te halen. 50 pond sterling belooning wordt uitgereikt voor de wedervinding van het lichaam van den heer, die in den nacht van Woensdag 1 Sept. jl. van de stoom boot Prinses »Marie," van Vlissingen naar Queenboroughvermoedelijk over boord is gevallen. Er wordt voor 1887 gerekend op een uitzending van 2000 man suppletie troepen naar Oost-Indië. Vrijdag is te Delft met veel luister 't standbeeld van Hugo de Groot ont huld. Zaterdagvoormiddag is ter griffie van het gerechtshof te 's-Gravenhage door F. Domela Nieuwenhuis cassatie aange- teekend tegen het arrest, Donderdag door genoemd hof gewezen tot bevestiging van het vonnis der rechtbank, waarbij hij ver oordeeld werd tot 1 jaar celstraf. Uit de akte van beschuldiging tegen Frederik Jacob van Wulften, oud 53 jaren, van beroep klerk le kl. ter gemeente secretarie te Amsterdam, geboren en wo nende te Amsterdam, in hectftenis, blijkt,; dat de beschuldigde de hem ten laste ge legde feiten heeft bekend en opgegeven dat hij gedurende drie-en-dertig jaren in dienst is geweest bij het gemeentebe stuur van Amsterdam, eerst in mindere betrekking en gedurende de laatste twin tig jaren als le klerk ter gemeente-se cretarie dat zijn salaris laatstelijk als le klerk f1350 in het jaar bedroeg, terwijl hij ontving als extra belooning voor het ont vangen van de hondenbelasting f 250, voor het ontvangen van het straatgeld f350 en voor het ontvangen der beursbelasting f 100 dat hij nl. in de laatste jaren in finau- cieele moeielijkheid was geraakt, deels door speculeeren, waaraan liij tusschen de f15,000 en f20,000 verloren had, zoodat hij dikwijls geld tegen hooge rente, o. a. van Van Schenck heeft moeten opnemen om te betalen, deels ook omdat zijne vrouw eerst een handel in mode-artikelen en later in meubelen en tapijten had ge dreven, welke zaken handen vol geld ge kost hebben, zonder dat hij kan opgeven hoeveel aan dat alles verloren is gegaan dat dit langzamerhand zeer is opge- loopen, zoodat dit diep in de f 40,000 bedraagt, zoodat een eindsom van f 49,012,15^2, zooals het ontbrekende bij de storting en het tekort in de kas aan geeft en hem is aangetoond, hem alleszins aannemelijk voorkomt. Deze zaak zal heden worden behandeld. Het O. M. wordt waargenomen door mr. A. J. E. Jolles, terwijl de besch. tot zijn raadsman heeft gekozen mr. Pk. A. Haas. De heer A. Tuyp, te Volendam, protesteert in de Vlaardinger Cfe. tegen de bewering, als zoude de groote hoeveel heid kleine visck, die hier tegenwoordig langs de kast en in de haven verschijnt, zijn toe te schrijven aan 't niet meer visschen met de wonderkuil in de Zui derzee, en noemt 't een zeer gewoon ver schijnsel, dat aan de zachte weersgesteld heid van de voorgaande weken is te wij ten, terwijl hij volhoudt, dat 't visschen met de wonderkuil geen nadeel teweeg brengt. De Fransche minister van oorlog, generaal Boulanger, heeft proeven laten nemen met bommen, tot het vernielen van vestingen, muren enz., welke met een pas ontdekte ontplofbare stof zijn gevuld. De projectielen worden uit een mortier geschoten, dringen op een afstand van 3 mijlen door stalen platen ter dikte van 20 centimeter en vernielen den sterksten muur met een paar schoten. De proef nemingen beantwoordden in dit opzicht geheel aan de verwachting, maar zij kost ten een sergeant en twee sappeurs het leven. Toen deze een der afgeschoten en in den grond gedrongen projectielen opgroeven, werden zij onder het zand bedolven en stikten tengevolge van de gassen, welke uit de bom opstegen. De postadministratie in Oostenrijk heeft een nieuwigheid ingevoerdden z. g. kaartbrief. Aan de briefkaart is namelijk het nadeel verbonden, dat ieder lezen kan wat er op geschreven is, en daarom wordt er misschien niet zooveel gebruik van gemaakt als anders het geval zou zijn. De kaartbrieven, thans in Oostenrijk ingevoerd, zijn zoo ingericht dat de in houd geheim blijft, zonder dat het gemak verloren gaat, dat de briefkaart aan het publiek verschaft. De post levert voor 3 of 5 kreuzer een stuk fijn karton, waarop de tot schrijven bestemde ruimte nog eens zoo groot is als op de briefkaart, en om den brief te sluiten behoeft men slechts de gegomde randen te bevochtigen. De ontvanger scheurt de doorboorde rand en de brief is geopend. Deze kaartbrieven werden het eerst in België, daarna in Frankrijk en eenige overzeesche lauden ingevoerd, en het publiek is er zeer mede ingenomen. Goud en weer goud en nog eens goud is thans in Transvaal het woord van den dag. Vooral in de streek van Witwatersrand en Heidelberg wordt overal goud gevonden. Van alle kanten komen goudgravers aangezet en en onder dezen zijn vele Engelschen. Als de goudgraverij maar geen aanleiding geeft tot een nieuwen oorlog met Engeland. De Goudkoorts" heeft naar bericht wordt, geheel Zuid-Afrika aangetast. In de paarl is een Goud maatschappij" opgericht, die in de Trans vaal, en ook in de kolonie, aan de Kuijs- na, naar goud zal laten graven. Uit de Oostelijke Provincie zijn vele Boeren naar de niuwe goudvelden getrokken. De volks raad van Transvaal heeft de bestaande wet op de delverijen uitgebreid. Volgens deze wet behoord het >mijn- en beschik kingsrecht op alle edelgesteenten en edele metalen aan den staat". Niemand mag, ook niet op zijn eigen grond, goudgraven zonder licentie" van het goevernement, en de staat kan tegen den wil des eigenaars, diens grond »open zetten" voor delvers. De heer Pasteur is door een genees kundige uitgedaagd en men mag zich overtuigd houden, dat die dwaasheid inder daad door iemand is begaan want het ter goeder naam en faam bekend staande ge- neeskunig weekblad de Lancet, 't welk te Londen verschijnt, staat borg voor de juistheid dier mededeeling. Een te Parijs gevestigd arts, de heer Bouiller, die een middel ter genezing van de hondsdolheid heeft uitgevondon, naar hij beweert, heeft Pasteur uitgedaagd, om zich door een wezenlijk dollen hond te doen verwonden in arm 'of been hij, Bouiller, zal ook in tegenwoordigheid van getuigen zich door dienzelfden dollen hond laten bijten. De on feilbaarheid van zijn geneesmiddel, nl. van Bouiller, zal dan in 't helderste licht wor den gesteld, terwijl tevens de onwaarde van Pasteur's inenting niet minder duide- lijkop die wijze zal kunnen blijken.Nopens den afloop dier uitdaging bestaat geen ver schil van gevoelen bij het denkend publiek. Dezer dagen is te Londen een feit voorgevallen, dat algemeene verbazing heeft verwekt. Een jeugdige vrouw heeft bij den rechter een aanklacht ingediend tegen haar man, die de echtelijke woning had verlaten, om met zijn schoonmoeder de wijde wereld in te gaanAls men zulk een bericht leest, dan zegt men onwille keurig zekeren Amerikaan na: »Vóór ik dit bericht als waar aanneem, zijn min stens 40 getuigen noodig ora het onder eede te bevestigen.* Van een zeer toevallige ontmoeting weet de Berlijnsche Volks Ztg. te vertel len. Men was bezig de Triststrasse te kanaliseeren en het uitgepompte water stroomde langs de straat. Het paard van een officier, die de straat door wilde rijden, werd schichtig, waarop een der arbeiders het by den teugel nam en het veilig door de plassen leidde. De officier begon met den man een gesprek »Heb je gediend Ik heb den veldtocht van '70 meegemaakt. Ik was ingedeeld bij het zooveelste regiment." »En bij welke compagnie?" vroeg de officier. De arbeider beantwoordde de vraag. »Hebt ge den len luitenant X, gekend?" »Wis en zeker; ik heb hem zelf gewond van het slagveld weggedra gen." »Dan zijt ge de redder van mijn broederriep nu de officier verheugd. »Een been is hem afgezet geworden. Tevergeefs hebben we getracht zijn redder op te sporen. Als je wat ontbreekt, hier is mijn adres," en de officier reikte den verbaasden stadswerker zijn visite-kaartje in een banknoot gewikkeld over. De revolver speelt hoe langer zoo meer eene rol in het Fransche, en vooral in het Parij- sclie leven. Voor drie dagen zat een man, Jules Sevadon geheeten, 's avonds met zijne maitresse, een vrouw van 27 jaren, het middagmaal te gebruiken in een restauratie, toen plotseling, terwijl vele personen in de zaal aanwezig waren, de echtgenoote van Sevadon, een vrouw van 39 jaren, binnenstormde met een revolver in de hand. Zij vuurde op de maitresse, die in den rug getroffen werd en vreeselijke kreten uit- stootende, op den grond viel. De vrouw richtte daarna de revolver op haren man, die zijn heil zocht in de vlucht en dien zij op straat vervolg de, waar zij echter gevat werd door de politie, welke haar het wapen uit de hand rukte. Voor den commissaris van politic gebracht, verklaar de zij, dat haar man reeds sedert 2 jaren een maitresse er op nahield en den 20sten Augustus haar had verlaten om met zijn bijzit te leven. De gewonde maitresse, die naar het zieken huis werd gebracht, verkeert in vergevorderden staat van zwangerschap. Lotgevallen van een been. De bekende Santa Anna, president van de republiek Mexico, die meer dan eenig staats- opperhoofd herhaaldelijk zijn zetel verlaten moest, verloor bij de moedige verdediging van Vera-cruz (1839) tegen de Fransche vloot, onder den admiraal Baudin, een zijner beenen. Zijn bewonderaars lieten dat been balsemen en in de kerk plechtig bijzetten. In 't volgende jaar gelukte liet echter zijn tegenstander, die reeds in 1837 president geweest was, hem te doen vallen Santa Anna redde zich door de vlucht, en de opgewonden menigto nam nu wraak op zijn been. Het werd uit de kerk gehaald, door de straten gesleept en onder de galg begraven. Echter in 1841 gelukte het hem weer het presidentschap te erlangen. Bij zijne plechtige ontvangst informeerde hij naar zijn been. Dadelijk werd het van onder de galg opgegravengereinigd en onder een plechtigen optocht wederom in de kerk ge bracht. Toen hij echter in 1844 weer in conflict kwam met den senaat, werd hij vo gelvrij verklaard, en het eerste wat zijn te gen partyders deden was het been wederom uit de kerk te halen en het nu op eeu onbe kende plaats te doen begraven. Het been van Silas Wegg uit „Onze weder- zijdsche vriend" is liier nog niets bij. Heldersche Moppen. MOEDERVREUGDE "Dus al veertig jaar is je vrouw oud, buur man en nóg geen kindertjesOch hódan zal ze de moedervreugd wel moeten missen „Neen, buurvrouw. Maar stil hoor, want het is eene verrassing. (Fluisterend)De volgende week maken zij haar naaimoeder in 't weeshuis o Een oud jonggezel liet bij zijn overlyden al zijn bezittingen na aan de meisjes, bij wie hij een blauwtje had geloopen, „want," had hij in zijn testament geschreven, „aan haar dank ik mijn aardscli geluk." o Moeder„Kom, Max, trek nu zelf je schoe nen eens aan. Als je soldaat wilt worden, dan moet je niet denken, dat je altijd een kindermeisje bij je hebt om je te helpen." Max (vijf jaar)„Ja wel, moe, bij soldaten zijn altijd kindermeisjes." EEN LASTIG GEVAL. Luitenant (tot zijn vriend)„'t Is een las- tig geval om te trouwen. Op een schoono zonder geld is mijn vader niet gesteld, door een leelijke met geld wordt mijn schoonheids gevoel beleedigd, aan een schoone met geld vergunt haar vader niet mij te nemen en een leelykc zonder geld is ongepermitteerd.//

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1