Advertentiën. HUISDUINER KERK. H. AVOMAALS-BEBMN&. School met den Bijbel. KENNISGEVING. „Ernst en Scherts." Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prinses Amalia is 24 Sept.. Kaap Rocca gepasseerd naar Amsterdam. Het stoomschip Conrad is 25 Sept. van Pa- dang vertrokken naar Batavia. Het stoomschip Soenda, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 26 September Gibraltar. Het stoomschip Prins van Oranje, van Amster dam naar Batavia, vertrok 26 Sept. van Sout- liampton. Het stoomschip Burgemeester den Tex, van Batavia naar Amsterdam, is 25 Sept. te Suez aangekomen. Marktberichten. Alkmaar, 25 Sept. Aangev. 7 Paarden f85 a 275, 38 Koeien en Ossen f150 a 240, 32 nucht. Kalveren, f12 a 25, 539 Schapen f13 a 24, 140 magere Varkens fl3al6, 244 Biggen f4 a 8, 25 Bokken en Geiten f3 a 12, Kipeieren f 3,75 a 4,25 per 100, Boter per kop f0,60 a 0,75. Hoorn, 25 Sept. Tarwe f7,50 a 8, Gerst f4,50 a 5, Haver f3,50 a 4, Erwten: Witte 19 a 10, Groene f13 a 15, Grauwe f 16 a 18' Vale 110 a 12, Bruine boonen f9 a 11, Karweizaad f16 a 17, 18 Paarden f 50 a 240, 162 Schapen f20 a 26, 150 Lammeren f 13 a 19, 6 Kalveren f10 a 16, 59 Varkens f 10 a 18, 8 Zeugen f25 a 40, 194 Biggen f4 a 8, 150 Kippen f0,60 a 2, 4200 Kipeieren f4 a 4,50 per 100, 2023 Koppen Boter, 0,50 a 0,55 per kop. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 24 tot 28 Sept. 1886. ONDERTROUWD: H. S. Gunzeln, kon- slabelsmaat, en P. Edelenbos. C. Lammers, tor- pedist, en A. Kunst. GEHUWD: Geene. BEVALLEN: M. Breet, geb. Visscher, z. A. H. Visser, geb. Verhagen, d. T. Stieltjes, geb. Ham, d. M. C. Nijland, geb. Verburgt, d. A. van Straaten, geb. van Twuijver, z. J. Adriani, geb. Verschoor, d. F. Trijsburg, geb. Keseling, z. E. Otte, geb. Schenk, d. T. J. Bor- rius, geb. de Graaf, d. F. H. M. Brouwer, geb. Barneveld, z. E. C. Guldenberg, geb. Cornelis- sen, z. K. Jacobs, geb. Snoek, d. OVERLEDENJ. N. Keijzer, 1 m. A. Breg- man, 3 w. C. Rynders, 67 j. Vervolg der Berichten. Bij besluit van 23 Sept. heeft Z. M. bepaald, dat de colleges van regenten over de huizen van bewaring, buiten de arrondissements-hoofdplaatsen gevestigd, en over de passantenhuizen zullen bestaan uit drie leden en benoemd tot lid van het college van regenten over het huis van bewaring te Heldermr. J. D. van Kuyk, kantonrechter, mr. K. J. C. Stakman Bosse, burgemeester, en mr. D. P. H. Aberson, griffier bij het kantongerecht, allen te Helder. By de op Zatex-dag den 25 dezer ge houden prij8uitdeeling op de plaatselijke tee- ken school, werden aan de volgende leerlingen prijzen toegekend. Handteekenen naar gipsmodel en naar plaat. Ie prijsH. van 't Sant; 2e prijsR. Sturms; 3e prijs: I. B. L. Simons; 4e prijs: I. A. Lee- wens; 5e prys: H. Dunselman; 6e prijs: C. van der Lee. Teekenen in waterwerf. Ie prijs: A. Boon; 2e prijs: mej. A. Vries; 3e prijs: J. Schuit]; 4e prijs: R. Verfailje (mej.). Rechtlijnig en machineteekenen. Ie prijs: I.Klint; 2e prijs: C. de Jong; 3e prijs: van der Hoek; 4e prijs: C. Weers. Elementaire studiën. Ie prijs: A.Klein; 2e prijs: Bethlehem; 3e prijsG. Drabbe4e prijsS. de Boer en 5e prijs: P. van Gijn, (de beide laatste tot aan moediging. Buitengewoon loffelijke vermelding. Aan de jonge juffrouwen N. Marinkelle, A. Groen en A. Daarnhouwer, (waterverf schil deren). Bouwkundig teekenen. D. Kramer. Loffelijke vermelding verdienden de leerlingen A. Dunselman, Ch. Buhse, van Heusden en J. Driesen. Machineteekenen. A. Reith en C. Harms. De wiuterdienst op de H. .IJ. S. M. zal met 1 Oct. a.s. aanvangen. De aankomst der treinen alhier is 9.08 12.28 's morg., 3.55 's midd., 7.19 en 11.22 's av. Vertrek van hier is 5.58, 9.10 8' morg.; 1.15, 4.14 's midd. en 7.25 's av. Markttreinen naar Schagen en Alkmaar op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag des morg. 7.55. Z. M. heeft den officier van gezond heid der le kl. dr. J. D. De Boer, op zijn verzoek, met ingang van 1 Oct, a. s.. eervol uit den zeedienst ontslagen. Het schroefstoomschip 2de kl. Marnix wordt ingericht tot logementschip voor den torpedodienst. Het schroefstoomschip Koningin Emma der Nederlanden zal in het najaar naar West-Indië vertrekken ter vervanging van de Atjeh. De Bonaire wordt weder spoedig ge reed gemaakt voor den dienst. Texel, 27 Sept. De met steenkolen geladen tjalk van schipper N. Mostert, komende van Nieu- wediep en bestemd naar Leeuwarden, is hedenmorgen tegen het Burgzand aan den grond gezet. Zware lekkage wordt als de oorzaak genoemd. Het vaartuig was aldra geheel gezonken, zoodat de opva renden het met de boot moesten verlaten. Een visschersvaartuig van hier nam de schipbreukelingen op. De tjalk moet met de lading geassureerd zijn bij een binnen- landsche maatschappij. Wijl het vaartuig inmiddels wrak is geworden, zal het vermoedelijk verloren zijn. Tuigage en inventaris werden ge deeltelijk geborgen en hier aangebracht. Den Hoorn op Texel, 23 Sept. He denavond hield de heer Weurding een voorlezing, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de nagelaten weduwen en wee zen van de omgekomen bemanning van de blazerschuit T.X. 84. De voordracht vol deed uitmuntend en wij brengen den heer Weurding een hartelijk woord van dank èn voor zijne boeiende voordracht èn voor zijne menschlievende daad. De opbrengst, f 53,is aan de commis sie afgedragen. Men schrijft van Callantsoog: HedenZondag, werd het badseizoen ge sloten. De badkoetsjes werden aan hare respectieve bergplaatsen toevertrouwd, en de tent op 't duin werd door gepaste maatregelen voor stormgevaar beschut. Met weemoedige verzuchting riepen de dorpelingen den badgasten het vaarwel tot wederzien'1toe. Een der slachtoffers van het laatste oproer te Amsterdam, zekere L. Bakker, vroeger alhier woonachtig, is Donderdag 11. aan de bekomen verwondingen over leden. Uit Alkmaar wordt gemeld: Ten gevolge van het overlijden van den heer G. J. van Leeuwen, werden heden de 3 stoombooten Nieuwediep, Burgemeester van Alkmaar en Purmerend, van de firma Zwerver v. Leeuwen, publiek verkocht. De Nieuwediep, die geregeld elke week goederen verroert tusschen Rotterdam en Alkmaar, werd aangekocht door den heer G. Zwerver te Alkmaarde beide andere booten door den heer Holtzapffel te Amster dam. De fourier C. A. A. Schmidt, sedert 19 Juli 1879 als deserteur afgevoerd, heeft zich den 24en weder aangemeld bij zijn vorig korps in de mariniers-kazerne te Amsterdam. De schade, geleden door den brand in het Kurhaus te Scheveningen, is Zater dag tusschen experts van beide partgen geregeld en vastgesteld als volgtgebou wen f 522,863; inventaris f 204,400. De rechtbank te Maastricht heeft v. D., die beschuldigd was van moord op zijne schoonzuster, vrouw Claessens, en te dier zake zich in hechtenis bevond, bui ten vervolging gesteld en zijne invrijheids- stelling bevonden. Men schrijft uit Zevenbergen De vraag hoe men het goedkoopst ja zelfs gratis een reisje naar Parijs kan ma ken, is theoretisch reeds lang opgelost men zou zich door een dollen hond laten bijten en op kosten van het rijk stelt men zich dan onder behandeling van Prof. Pas teur te Parijs. Iemand uit deze gemeente heeft dit wer kelijk in praktijk gebracht. Na gebeten te zijn door een vermoedelijk aan dolheid lijdenden hond, reisde hij op 's rijks kosten naar Parijs. Daar aangekomen, weigerde hij echter zich onder behandeling van Pas teur te stellen het pleizierreisje was ge maakt, men zou hem wel weer gratis naar Holland brengen. Een minnend paar, dat Vrijdagavond langs den Bezuidenhout den weg naar het Bosch in Den Haag had gekozen, werd eensklaps gestoord door de komst van den vaderjder aangebedene, die haar een duchtig pak slaag toediende. Dit kon de minnaar niet gedoogen hij ging den vader te lijf en men takelde nu elkander in het gras duch tig toe. Het meisje had zich intusschen uit de voeten gemaakt. In den nacht van 3 op 4 Februari 1885 had er bij Bokstel een spoorwegon geluk plaats, waarbij een hoofdconducteur werd gedood en andere personen min of meer belangrijk gewond werden, terwjjl ook andere schade werd toegebracht. Bij on derzoek bleek, dat de wisselwachter J. Schuurman door plichtverzuim oorzaak van het ongeluk was geweest, en dat dit plicht verzuim gevolg was van misbruik van ster ken drank, echter niet in die mate, dat Schuurman gezegd kon worden, »in ken- nelijken staat" te zijn geweest. Naar aan- lijding van deze feiten heeft de heer E. C. J. Brutel de la Rivière. predikant te Haarlem, een adres aan den minister van Waterstaat gericht, met verzoek aan de verschillende spoorwegdirectiën de verplichting op te leggen, om geen andere beambten bij zich in dienst te hebben, dan die het gebruik van sterken drank geheel nalaten. Zaterdag werden de wandelaars aan het strand te Scheveningen niet weinig verontrust, toen zij op een plaats waar niet gebaad mocht worden, telkens het achterhoofd van een persoon boven de golven uit zagen komen. Men verdiepte zich in allerlei gissingen en wachtte angst vallig het oogenblik af, dat het steeds naderend lijk aan zou spoelen. Toen het zóó dicht nabij was, dat men zich van de werkelijkheid kon overtuigen, kwam men tot de ontdekking, dat het een pruik was, die waarschijnlijk een der ba ders verzuimd had, in zijn koetsje achter te laten en bij het nemen van een bad Aangewende pogingen om den eigenaar te ontdekken bleven vruchteloos Aanst. Maandag zal een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding van den herbouw van het Kurhaus te Scheveningen. Uit het diep onder het zand liggende wrak van het in 1876 op de reede van Brouwershaven gestrande Engelsche Stoomschip Thomas Sorbij zijn tot heden, met behulp van den stoom schelpzuiger Nautilus en dynamiet, 273 blokken tin (Banka en Billiton) te voorschijn gehaald. De voortdurend hooge zee aldaar verhin derde met het werk nog meerderen voort gang te maken, en zal oorzaak zijn dat het eerstdaags tot den volgenden zomer gestaakt moet worden. In 't Handelsblad van heden, 28 September komt een oproeping voor van onbekende buitenlandsche erfgenamen van personen, die in de Kaapstad, Kaap de Goede Hoop, zijn overleden, zonder al daar naastbestaanden achter te laten. Die oproeping gaat uit van de Griffie van den Hoogen Raad (voormalig Wees kamer) te Kaapstad. De lijst bevat de namen van ruim 700 overledenen, vele Hollanders; het bedrag van de nalaten schappen varieert van 1 pond sterling of f 12, tot 991 p. st. of f 11892, de meeste echter loopen van 20 tot 200 a 250 p. st. De vorderingen behooren vergezeld te gaan van de noodige bewijzen van erf- gerechtigdheid. De lijst ligt aan het Bureau Yl. Blaadje, Spoorstr., voor belanghebbendenter inzage. Te Khartoum en langs den geheelen Nijl in Soudan heerscht hongersnood. Op vele blaatsen teert men dagen achtereen op het rottend lijk van een kameel of een ander dier. De mgnheeren" in Holland het is de Kölnische Zeitung die het zegt vangen ons niet alleen bijna alle groote visschen weg, maar ook de kleinen en brengen daardoor aan de toekomst der visscherij groote schade toe. De vereeni- ging tot behartiging der visscherij belangen in het departemend Keulen heeft eenigen tijd geleden aan de regeering medegedeeld, dat een marktmeester en een politiagent geconstateerd hebbendat te kleine visch ingevoerd wordt. Zij maakten een der manden open, zooals de Hollanders die dagelijks naar alle richtingeni verzenden, en vonden visschen (zalmen van 5 pond, die volgens de Duitsche wetgeving niet verkocht mochten worden en natuurlijk in beslag werden genomen. Sommige Hol- landsche visschers zenden dikwerf weken lang hoeveelheden van 6001000 pond visch naar Parijs, welke visschen afzon derlijk slechts 3350 gram wegen. De schade, die aan de visscherij door het vangen dezer visschen wordt toegebracht is geweldig. Het is te hopen, dat onze marktmeesters, en ook die in andere steden, zullen voortgaan ten strengste te waken over de Hollandsche visch-verzending." Een treurig ongeluk heeft plaats ge had in de steengroeven van Canrae, te Loch Fyne Side, in Schotland. Daar had men een zeer groote hoeveel heid kruit bijeengebracht, om een reusach tig brok graniet te laten springen. Yele belangstellenden waren, met een stoom boot, derwaarts gekomen, om de ontplof fing bij te wonen, en een aantal van die bezoekers ging aan land, om de holten te zien, waar meu het kruid had gelegd. Maar door de gassen welke zich daar ont wikkelden, vielen velen bedwemld neder. Zeven personen waren dadelijk dood, vijf tig werden bewusteloos weggedragen, en van de laatsten zijn reeds verscheidenen overleden. Zondag kwam het te Belfast opnieuw tot ongeregeldheden. De politie werd door talrijke benden van het grauw met steenen geworpen, zoodat vele agenten werden ge- kwest en gaf ten slotte vuur. Eén persoon werd daardoor ernstig gewond. Door de ontwikkeling van een sterke macht politie agenten en soldaten, geholpen door een plasregen, werd een einde gemaakt aan de ongeregeldheden. Prof. Wiggens voorspelt in »the Morning News" tegen morgen een groote aardbeving op de hoogte van 30° NB. De schok zou zich van Europa naar Amerika doen gevoelen en Bobile, New-Orleans en Atlanta totaal verwoesten. Andere steden in 't zuiden zullen vreeselijk geteisterd worden. De aardbeving zou door een verschrik- kelijken storm op den Atlantischen Oceaan vergezeld worden. Den 3den October herdenken onze geliefde ouders ANDRIES TAT RAID en ALIDA JOHANNA BRINKMAN, hun 25-Jarige Eclitvereenigfug. Hunne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Helder, 21 Sept. 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd C. LAMMERS, Torpedist, en A. KUNST. Helder, 24 September 1886. Strekkende deze tot eenige kennisge ving, zoowel buiten als binnen Getrouwd BENJ. DALENOORD, en van Enschedé, GEERTRUIDA H. C. van der HOEK, van den Helder, die, mede namens wederzijdsche familie, hun oprechten dank betuigen, voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 28 Sept. 1886. Getrouwd G. VAN SCHOOTEN, Stoker lekl. K. N. M., C. M. GIJSSEN, Wed. Hooijdonck, die, ook namens wederzijdsche familie, hun dank betuigen voor de ontvangen blijken van belangstelling. Helder, 23 September 1886. Voorspoedig bevallen van een Dochter A. M. GROOTHUIS— geb. Kosteb. Helder, 27 September 1886. Algemeene en eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een Dochter C. M. GOUWENBERG, geliefde Echtgenoote van C. N. VAN KONINGSBRUGGE. Helder, 26 Sept. 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Bevallen van een Zoon C. C. MEERENS—Huvebs. Helder, 27 September 1886. Bevallen \an een Zoon ALIDA WILHELMINA BERGMANN, geliefde Echtgenoote van Jacobus Timmerman. Helder, 27 Sept. 1886. Heden ontsliep zacht en kalm, na een langdurig lijden van een jaar, mijne zeer geliefde Echtgenoote, FREDERIKA VALK, in den ouderdom van 45 jaar, mij nalatende zeven kinderen, waarvan zes te jong zijn om het smartelijk verlies te beseffen. W. BOOM en Kinderen. Helder, 21 September 1886. Strekkende deze tot eenige en algemeene kennisgeving. (Herplaatst wegens misstelling). Den 13n Augustus overleed te Soerabaia, na eene ziekte van slechts 5 dagen, mijn veel geliefde Echtge noot FREDERIK GOOS, in den ouderdom van circa 29 jaren. Soerabaia, Augustus 1886. Wed. F. GOOS, geb. BADART. Heden ontving ik uit Amsterdam het treurige bericht, dat mijn ge liefde Broeder LEENDERT BAKKER, op zeer noodlottige wijze, na een smartelijk lijden van 8 weken, is overleden, in den ouderdom van 45 jaar. Helder, 28 September 1886. Uit naam van Zwager en Zuster, W. UB AS. M. UB AS, geb. Bakker. Heden ontvingen wij de treurige tijding van het overigden van onzen dierbaren zoon FREDERIK, 2e Op zichter bij het Marine-Etablissement te Soerabaia, in den ouderdom van bijna 29 jaren. Namens familie, T. GOOS en Echtgenoote. Algemeene kennisgeving. Op den 25en September des mor gens ten drie uren, overleed na een langdurig lijden van omtrent twee jaren, mijn geliefde Echtgenoot, CORNELIS REIJNDERS, in den ouderdom van bijna 68 jaren. Ook namens Kinderen, Behuwd- en Klein-Kinderen. Wed. C. REIJNDERS. Algemeene kennisgeving. Voor de vele en hartelgke blijken vat belangstelling, ondervonden bij onze 25. jarige Echtvereeniging van Family Vrienden en Bekenden, zoowel van bin. nen als buiten deze gemeente, en inzot derheid van de leden der Vereenigin Burgerkring Harmonie," betuigen onzen hartelgken en welgemeenden dank. Helder, 28 September 1886. K. ROODT. M. ROODT—Dah Voor de talrijke bewijzen van deelne ming, gedurende de ziekte en bg he> overigden mijner geliefde Echtgenoote et der kinderen zorgzame Moeder, ALIDi VAN WILLIGEN, ondervonden, betuig ik mijn innigsten dank. Amsterdam, 29 September 1886. CARL FUCHS. DANKBETUIGING. Onzen hartelgken dank betuigen wj door deze aan alle vrienden en buren tevens aan HH. Dragers, voor hunni hulp en laatste eer, en inzonderheid o welgemeenden dank aan den WelEd Heer Dr. BITTER, voor zijn onvermoei de hulp gedurende de ziekte en bij hel overigden van onze geliefde Moede: G. BOON, Wed. J. KALF, bewezen. Namens kinderen en behuwdkinderen. Helder, 28 September 1886. Met dankbetuiging voor de veeljarige genoten be gunstiging, heeft de onder- geteekende de eer te berichten, dat met 1 October a. s. zijn WINKELZAAK in KRUIDENIERSWAREN en aanverwante ARTIKELEN, zal overgaan aan zijn Zoon R. MAALSTEED, die dezelve van af dal tijdstip voor zijne rekening en risico zal voortzetten. W. J. MAALSTEED. Met verwijzing naar voren staande advertentie neem ik de vrijheid mijn zaak aan te bevelen in de gunst mijner plaats- genooten en zal het mijn streven zijn om door eene nette bediening en concur- reerende prijzen mij het vertrouwen te verzekeren. R. MAALSTEED. Op Zondag 3 October, 's morgens 10 uur VOORBEREIDING. Os. BiCB. Op Zondag 17 October, 's morgens 10 uur Os. VAN 't SINT. Vergadering met de leden van bet Locaal-Comité op WOENSDAG den 29B DEZER, 's avonds ten half acht ure, in het lokaal voor Evangelisatie (Palmstraat). HET BESTUUR. Het Collegie van dagelgksch bestuur van het Waterschap der 30 Gemeen schappelijke Polders op Texel brengt bjj deze ter kennisse van de Ingelanden en belanghebbenden Dat tot Penningmeester van genoemd Waterschap is benoemd de Heer DIRK JANSZOON BAKKER, aan den Burg alhier. Dat van af den len October 1886 alle betalingen, genoemde administratie be treffende, ten zijnen kantore, Warmoes straat aan den Burg N°. 355, moeten geschieden en daarvoor door hem zal worden gevaceerdvan den 1 Juni tot den 1 Januari, Maandags, Dinsdags en Woensdags, van 's morgens 9 tot namid dags 2 ure, en Zaterdags van 's namid dags 3 tot 's avonds 9 ure, en van den 1 Januari tot den 1 Juni, Maandags van 's morgens 9 tot 's namiddags 2 ure en Zaterdags van 's namiddags 3 tot 's avonds 9 ure, feestdagen uitgezonderd. Texel, 24 September 1886. Het Collegie van dagelgksch bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. lste Winter-Vergadertng op VRIJDAG 1 OCTOBER a. s.vervolgens alle Vr(J dagen. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2