't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ho. 1422. Zaterdag 2 October 1886. Veertiende Jaargang. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. ivavortentien van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgt! zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndlë. 2 October (Hollandsche mail) over Marseille. 9 (Fransche Napels. 12 (Hollandsche uit Amsterdam 12 over Marseille. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. KALENDEB DEB WEEE. OCTOBER (Wijnmaand) 31 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 6 m. Onderg. 5 u. 30 m. Zondag 3 Leiden's ontzet. Maandag 4 Eerste Kwartier. Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Alkmaar's ontzet. Zaterdag 9 Groote verzoendag. Aan onze geabonneerden, buiten deze gemeente, wordt verzocht 't Abonnementsgeld Vliegend Blaadje, 3e kwartaal, te willen overmaken in postzegels of per postwissel, vóór 5 October, zullende anders daarover met 10 cents verhooging per post worden DE UITGEVERS. beschikt. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 1 October 1886. Zr. Ms. ramschip Stier" blijft in den a. s. winter in dienst, tot het doen van exercitiën binnen- en buitengaats. Het tuachine-kamerpersoneel van Zr. M. s. s. s. Sommelsdijk," wordt uit gebreid met twee machinist-leerlingen lste klasse. De machinist 3de kl. J. Z. Risch, dienende aan boord Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt met 1 Oct. bevorderd tot machinist 2de kl. en op non-activiteit Door den minister van marine is bepaald, dat de torpedobooten voorzien moeten worden van veiligheidsmatten, om bij ontstaan van lek te worden gebezigd. Onze zeemacht in Oost-Indië. De 26 bodems, in 1885 bij de oorlogs marine in Oost-Indië in dienst, waren, naar het Koloniaal Verslag mededeelt, gezamenlijk bemand met ongeveer 3677 koppen (2677 Europeanen en 1000 inlan ders) waaronde 228 officieren. De gezondheidstoestand aan boord was gedurende 1885 over het algemeen on gunstig. Gevallen van berri-berri kwamen veelvuldig voor, vooral in de wateren van Atjeh, en meer dan vroeger onder Euro peanen. De oorzaak biervan is nog niet opgehelderd. Op de te Soerabaja liggende oorlogs schepen deden zich gedurende bet gebeele jaar sporadische gevallen van cholera voor, en in December vertoonde deze ziekte zich in sterke mate aan boord van bet 8cbroefstoomscbip le kl. Tromp ter reede van Batavia, terwijl zij evenmin op de andere aldaar vertoevende schepen als aan den wal te Batavia werden waarge nomen. De ziektekiem scheen dus op de een of andere wijze van elders aan boord van de Tromp te zijn overgebracht. Voor den eigenlijken dienst der gou vernementsmarine, dus ongerekend de 2 stoomschepen Argus en Bogor, die een bijzondere bestemming hebben, beschikte men in 1885, evenals in 1884, over 9 zee- en 6 rivierstoomschepen, doch het aantal kleinere (zeil-)vaartuigen vermin derde in 1885 met 4 gewapende booten, zoodat het bij het einde van bet jaar be stond uit 31 gewapende en 10 advies booten, en verder uit de 2 administratief bij de gouvernementsmarine ingedeelde bebakeningsvaartuigen. Op de thans ingediende vesting-be grooting is ook een post uitgetrokken om een begin te maken met den bouw van een pantserfort in de Zuiderzee aan het Pampus, op den voet van de vroeger te dezer zake gegeven toelichtingn. Het fort is zonder bet benoodigde geschut met toebehooren begroot op 1% millioen gulden. Men wenscbt in 1887 bet eerste gedeelte van bet werk, nl. het maken van een rondgaand zeekeerend glacis, aan te besteden. Einde Aug. dezes jaars, was in de Rijkspostspaarbank ingelegd de som van f8.057.782,271/,. Prof. Pekelharing en dr. Winkler zullen 25 October naar Oost-Indië ver trekken, ten einde een onderzoek in te stellen naar de berri-berri-ziekte. Door de onvoorzichtigheid van een kind geraakte Dinsdag te Haringbuizen (bij Scbagen) een timmermanswerkplaats met aangrenzende woning in brand. Beide gebouwtjes zijn geheel in de ascb gelegd. Weinig is er van den inboedel gered. Alles was gelukkig verzekerd. Bij den uitgever M. E. de Grauw, te Ouderkerk a/d. Amstel, is verschenen een verzameling van Anecdoten, geestige zetten, etc., onder den titel van »De vroolijke reismakker*" Op reis met spoor of boot is dit werkje uitmuntend geschikt om den tijd te korten of de verveling te verdrijven, 't Ziet er frisch en netjes uit en is versierd met een aardig vignet. De prijs, slecgts 30 cents, voor 74 blad- zjjden druk, in twee kolommen, is uiterst billijk. Naar men verneemt, is bet bekende Nederlandsche poolscbip Willem Barents, na eenigen tijd zonder emplooi gelegen te hebben, thans door de firma Herfst Bentfort te Rotterdam voor rekening eener Engelscbe reederij aangekocht. Alhoewel bet schip niet voor een we tenschappelijk doel zal worden uitgerust, blijft dit sterke vaartuig toch bestemd voor de vaart in de Noordelijke Poolzee, en wel voor den pelterijhandel op Baffins- land en Groenland, zoomede voor de uit oefening der walvischvangst. Toen een week geleden de Ostender viscbsloep Aida No. 127 zich op de hoogte van de bank van Schouwen bevond, ont moette zij een Engelscbe brik, die een loods vroeg. Drie man van de equipage der sloep brachten hunne boot in zee, ten einde een hunner als loods aan boord van de brik te brengen, maar vóór zij 't schip naderden, werd de boot door een zware golf omgeslagen en de 3 visschers waren genoodzaakt zich aan de kiel vast te klampen. Toen de avond inviel, ver loor de sloep No. 127 hen uit bet oog. Daar er slechts twee man en een jongen van 15 jaren aan boord der sloep achter bleven, werd het moeielyk haar te be sturen en door den N. O. wind voortge dreven, strandde zij op 't eiland Walcheren tusscben Domburg en Oostkapelle. Wat de andere matrozen betreft, die op de kiel der boot waren achtergebleven, deze werden opgenomen door een politie- vaartuig en naar Brouwershaven gebracht, vanwaar de consul ben naar buis terug zond. De sloep is Zondag met behulp van een Antwerpsche sleepboot vlot ge sleept en in Ylissingen binnengebracht. Velen zullen zich zeker herinneren, dat in de schrijftafel van een ambtenaar aan het Grootboek te Amsterdam, na zijn overlijden, een bedrag van f22,000 aan bankbiljetten werd gevonden, en dat de nagelaten betrekkingen die som van den staat hebben opgevorderd op grond dat een gelijk bedrag, hetwelk in de nalaten schap aanwezig behoorde te zijn, was ver dwenen. De Hooge Raad heeft die vor dering toegewezen en dus den staat tot afgifte veroordeeld. De proceskosten ter zake van die terug betaling hebben f 1,368,78% bedragen, welk bedrag mede uit de x> onvoorziene uit gaven" voor 1885 is gekweten. Den 26en Sept. is in bet HortuB Plantsoen gevonden een roodgelakte blik ken trommel met defect deksel, den binnenkant beplakt met étiquette, waarop met zwarte letters chocolade tabletten F. Korff en Co., Amsterdam," terwyl op de buitenzijde dier trommel dezelfde naam met zwarte letters geschilderd is, en in welke trommel zich bevond bet lykje van een pasgeboren kiud, gewikkeld in don kerblauwe floconoée lappen en een bruine wolle kous. Twee olifanten in Artis te Amster dam kregen Maandagmiddag twist. Een der vechtenden liep achteruit tegen bet staketsel aan, dat door midden brak. Door den val van bet bek bekwam een vrouw een vrij diepe hoofdwonde, een meisje brak haar rechterarm en een jon gen bezeerde zich ernstig aan het been. Aan den Baarsjesweg, onder de ge meente Sloten staat, in de nabijheid van de boutzagerij „de Snelheid", een blok buizen door een zestal gezinnen bewoond. In een ervan werd op een voorkamer Woensdagmorgen brand ontdekt, en toen de buren, die wisten dat de bewoners ervan afwezig waren, de deur met geweld geopend hadden, sloegen de vlammen ben te gemoet uit twee bedsteden, die volge- stapeld waren met pakjes goed van de grootste verscheidenheid. Spoedig baalde men de braudspuit ón ging aan bet blus- scben, wat weldra gelukte. Onze bericht gever, een der buren, vertelt verder, dat genoemde kamer werd bewoond door de weduwe van Blinde Dirk met haar zoon, beiden bij de straatjeugd bekend onder den naam van Boeberdeboe. Vroeger moet Blinde Dirk in bet Fort van Sjakoo een pandjesbuis hebben gehouden, waar van de pakjes goed afkomstig zouden zijn. Een zolder en een voorkamer in het buisje bevatten nog meer dergelijke goederen. De vrouw met baar zoon verdienen ver der den kost met bedelen. Over het ont staan van den brand verdiept men zich in gissingen. (D. v. N.) De Arrondissements-recbtbauk te Amsterdam beeft bij beschikking in raad kamer geweigerd de socialisten Van der Stadt en Fortuyn naar den procureur- generaal te verwijzen, hunne zaak is slechts naar de correctioneele zitting der Recht bank verwezen, tevens is hunne onmid dellijke invrijheidstelling gelast. De officier van justitie is van deze beslissing in verzet gekomen. Het Hoog Militaire Gerechtshof deed Dinsdagmiddag uitspraak in de be kende zaak der cadetten op de Tetering- scbe Heide (vergrijp tegen de krijgstucht) en veroordeelde G. J. Blom en E. den Dooren de Jong wegens aanranding van een schildwacht, elk tot 3 maanden deten tie in eenzame opsluiting. Als verzach tende omstandigheden werden aangenomen de opgewonden toestand, waarin bet feit gepleegd werd en dat geen persoonlijk leed was toegebracht. De degradatie is ingetrokken. De straf is op 27 Aug. ingegaan. C. jedyk en A. W. A. de Koek van Leeu wen zijn vrijgesproken, doch ter discipli naire correctie verwezen. By bet vonnis van den krijgsraad, dat dus vernietigd is, waren de vier genoemde cadetten, zoo als men zich berinneren zal, respectivelijk tot zes, zeven, vier en drie maanden ge vangenisstraf veroordeeld, terwyl de beide cadets-korporaal gedegradeerd waren. Volgens de Ned. Sport beeft Axel Paulsen onzen landgenoot B. Kingma per brief verzocht, dezen winter naar Christiania te komen, ten einde daar tegen een zekeren beer Hagen te rijden. Kingma is echter niet alleen een slimme hardrijder maar ook een leuke Fries. Hij begreep dadelijk, dat men uit zijn komst geld wilde slaan, en dat Paulsen gaarne een maatstaf wilde hebben van de kracht van Hagen zonder zelf tegen deze te rijden. Zooals bekend is, beeft Hagen verleden winter Quilfield geslagen, nadat Quilfield Paulsen geklopt had, door toevallige omstandigheden, zooals de laatste beweert. Kingma's antwoord was als volgt Niettegenstaande uwe uitnoodiging vriendelijk is, vind ik het onnoodigwy Friezen vinden u dezen winter te Ham burg, waar u uwe eer verdedigen moet. Indien de heer Hagen met u wil komen en ook aan den wedstrijd deel nemen, zoo zal ons dit aangenaam zyn. »Wil de heer Hagen niet naar Ham burg komen, laat hem dan vóór ons vertrek uit Noorwegen te Christiania tegen u loopen over dezelfde afstanden. De uit slag te Hamburg zal aantoonen, of Hagen ons de baas zoude zyn of niet, Adieu tot Hamburg. Men meldt uit Breda, dd. 25 Sep tember Werd reeds gezegd, dat bier het gerucht liep van een verlies van verschei dene duizenden guldeus tengevolge van het commissoriaal onderzoek naar den toe stand der stedelijke bank van leening, thans noemt men reeds de volgend cijfers. Blijkens de opgemaakte staten zou er beleend zijn voor een bedrag van f 72,000, terwyl de voorbanden zijnde goederen slechts een waarde van f 25,000 zouden vertegenwoordigen, zoodat er een tekort van f47,000 zou zyn. Dit maakt zoo wat het bedrag uit, dat de hoofdelijke omslag jaarlijks opbrengt. Zijn deze cijfers juist, dan volgt hieruit, dat een menigte posten als beleend moeten geboekt zyn, terwyl daarvoor echter geen panden aanwezig waren. De heer H. K., bedienaar ter begra fenissen in Den Haag, is Maandag onder Zoetermeer op noodlottige wijze omge komen. Zich met bengelen vermakende, schijnt hy voorover in een sloot te zijn gevallen en verdronken. Men vond bet lijk met den bengel in de band. Men moet maar ongelukkig wezen! Bij den horlogemaker Verbeijen, op den Haarlemmerdijk te Amsterdam, die eeni gen tijd geleden op zoo onaangename wijze met de paneelzagers Lavertu kennis maakte, beeft nu een krankzinnige met een pook de ruiten ingeslagen. Daarbij bleef bet echter niet, want by sloeg maar rond, met bet gevolg dat 25 gouden en zilveren horloges min of meer zwaar zijn beschadigd. De dader is in bewaring genomen. Zooals gemeld is, vierde Pebe Jans Bandringa, landbouwer op de Dijken onder Tolbert (Gron.), den 21n Sept. jl. zyn 103en geboortedag, of eigenlijk zijn 103en doopdag, want de dag zijner ge boorte is niet met juistheid op te geven. Omtrent dezen oudsten bewoner van ons land, deelt men nader aan de »N. Rott. Ct." mede Dat de oude van een sterk ras is, behoeft geen betoog. Stormen en onweders zijn over zijn hoofd gegaanin koude winternachten sliep hij onder den blooten hemel, tot aan het lijf in het water liggende Bucchus was dagen lang zijn met gezel toch is hij staande gebleven, ongebroken als door de stormen gezwiepte eik. Ook zijn vrouw, voor 30 jaren overleden, moet zeer sterk geweest zijn. Ooggetuigen verhalen, hoe zij eens eenen net hooi geladen wagen met haar breeden rug iplichtte. Van hunne kinderen zijn er nog 2 in leven. Beiden hebben een krachtig lichaam de zoon vooral is zeer sterk; raakt een rund in den slij- kerigen bodem eener sloot vast, Jan grijpt het bij de horens en trekt het op het droge. Met de geestesontwikkeling der familie staat 't min der gunstig; geen der kindoren heeft ooit een letter geleerd. In de laatste drie jaren is de oude er niet beter op geworden. Zijne geestelijke vermogens nemen zichtbaar af. Van het heden begrijpt hij niets meer, en als hij spreekt, is het over de dingen van voor een halve eeuw. Het liefst heeft hij het over het bouwen zijner woning. Met zekeren trots verhaalt hij, hoe hij van niets af is begonnen, en toch eigenaar werd van een aanzienlijke hofstede. „Doe krigst het nooit kloar, Pebe," hadden de menschen gezegd, „maar die duvel, ik kreeg 't wel kloar," zegt de oude ten slotte. Zooals mede reeds gemeld is, ontving de oude Pebe op zijn jongsten verjaardag een gelukwensch van 24 leden en den griffier der Tweede Kamer. „Ik hoop dat die heeren hetzelfde veurrecht smoaken mogen as d'olde man," zei de zoon, toen hem de gelukwensch werd voorgelezen- Zekere Z.woonachtig aan den Scboonebergerweg in het voormalige Delftshaven, vond bij zijne tehuiskomst zijne vrouw en zyn gebeelen inboedel verdwenen. De vrouw had, na met baren man onaangenaamheden te hebben gehad, van zijne afwezigheid gebruik gemaakt om, geholpen door bare moeder, den in boedel uit hare woning te balen, en daarmede naar Rotterdam te vertrekken. Het echtpaar was nog pas vier maanden gehuwd. Naar aanleiding van bet Grotius- feest, zendt men aan het >Algem. Hbl." den volgenden nieuwjaarswenscb, waar mede Hugo De Groot zijn vriend Hoogerbeets verrast beet te hebben. Men zal begrijpen, dat men de ware lezing eerst krijgt door de helften der regels twee aan twee te ruilen. Ik wensch n thans een jaarmet weinig blijde dagen, hooit xcentch ik u een jaarvoorspoedig naar behagen Een jaar om t' allen tijduw Schepper te versloren En nooit een uur of dagnaar Oodes woord te hooren Gezondheid naar het lijf—dit zal ik niemand wenschen Maar altijd ziek te zijn—dat wensch ik alle menschen. Een jaar dat vreugde iswensch ik u nimmermeer Een jaar van ongeluk— wensch ik van harte zeer; Ten laatste wensch ik udoor ramp op ramp te klagen Maar nooit en wensch ik udat God v onderschrage; Ik wensch dat gij nooit ziethet hemclsch Jimamen Maar dat uw ziel geniet—de hel met haar torment.' Terwijl in Engeland bet wetsont werp, dat den verkoop van margarine- boter moest regelen, in bet Lagerhuis tot nader orde is uitgesteld, treedt de Ame- rikaauscbe wet in werking. De regeering beeft een aantal bepalingen gemaakt betreffende de fabricage van oleo-marga- rine in de wet, welke den lsten October in werking treedt. Zij beeft daarbij uit voerig bepaald, hoeveel belasting van de fabrikanten moet worden geheven en den maatstaf, volgens welken de opbrengst der fabrieken moet worden berekend. Men geeft hun verder tot in de kleinste^ bij- zonderbeden een aanwijzing, hoe ieders verpakking volgens de wet moet worden gestempeld, gemerkt en genummerd. Er is een bijzondere vergunning voor noodig om blik bij de verpakking te mogen ge bruiken. De houten of papieren verpak king van iederen kleinhandelaar moet den naam en bet adres van den grossier dragen, die er in gebrand of op gedrukt isde letters moeten minstens inch. centimeter (4 inch. 10 cent.) in bet vierkant zijn. Vervolgens moet 't woord «Oleo-margarine" en de hoeveelheid die bet pak bevat, er op geschreven of gedrukt staan. Er wacht den vijanden van straat muziek een nieuwe kwelling. Men heeft nl. in Engeland een nieuw soort van snel wieiers met muziek uitgevonden. Met deze tweewielers, »Melocipèdes" genaamd, kan de berijder, zonder eenige meerdere inspanning, allerlei wijsjes doen booren. Vliegende draaimolens dus. Een geluk, dat zy gauw voorbij zijn! Vertrekdagen van de Stoomschepen der Stoomvaart-Maatschappij „Nederland." v. Amsterdam. v. MarseiUe. 2 Oct. „Madura" 13 „Pr. Alexander" 23 „Prinses Amalia" 3 Nov. „Soenda" 13 „Burgr. den Tex" 24 „Conrad" 4 Dec. „Priases Marie" 15 „Prins Hendrik". 25 „Sumatra" 5 Jan. „Voorwaarts" 15 „Prins Frederik" 26 „KoninginEmma' Febr. „Pr. WUhclmina'1 16 „Pr. van Oranje" 26 „Madura" Vertrek van Amsterdam 14 Oct. 25 viaPadang 4 Nov. 15 viaPadang 25 6 Dec. viaPadang 16 27 viaPadang 6 Jan. 17 viaPadang 27 7 Feb. via Padang 17 28 viaPadang 10 Maart. 's morgens 10 uur. Heldersche Moppen. Voorzichtig (Een dief wordt op hceter- daad betrapt). Huisheer. „Waar ben je binnengekomen?" Dief'. „Door het openstaand venster." Huisheer. „Dat is een leugen, 't Venster is immers nu gesloten." Dief. „Ja, dat is mijne schuld, ik heb het dicht gemaakt, anders kon een mijner concur rentenvan dezelfde gelegenheid gebruik maken." o «Geliefde, wilt u mijn lot met mij doelen vroeg een verliefd jongeling. „Graag," antwoordde de jongejuffrouw, die net deed alsof ze hem niet begreep, „is het een lot in de Staats-Loterij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1