êadt Z0MERC0NCERT Advertentiën. TI VOL I. Zondag a.s. BAL. Muziek voor den Dans Dankbetuiging. DANKBETUIGING. Doctor JANSSEN Vrije Geref. Gemeente, de Heer J. J. GALJAART, fflDZIEK ia ie TUINTJES een Kleermakersjongen, Me» Weiiwe, OPENBARE UITVOERING FREDERICO DETOLEDO Be Spanjaarden voor Haarlem'in 1573. Lokaal „Diligentia." Op ZONDAG 3 OCTOBER 1886 DIRK NERGENSTHUIS. SP00RGRACHT No. 43\ een logeabel WOONHUIS, Vier Postduiven te koop, Opentrn Moon, i, W. KAMPER, J. KORVER, WEEZENSTRAAT. Zaterdagavond van zes uur af geopend. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prinses Amalia is 29 Sept. te Amsterdam aangekomen. Het stoomschip Burgemeester den Tex vertrok 27 Sept. van Port-Saïd naar Amsterdam. Het stoomschip Soenda passeerde 27 Sept kaap St. Vincent naar Amsterdam. Het stoomschip Prins Frederik arriveerde den 30sten Sept. van Amsterdam te Batavia. Het stoomschip Prinses Wilhelmina van Am sterdam naar Batavia, vertrok 29 Sept. van Port-Said. Marktberichten. Schagen, 30 Sept. 18 Paarden f 60 af 150 5 Stieren f60af75, Geldekoeien f70af 190, 11 Kalfkoeien f 160 a f 190, 8 Vaarzen f40 a f 60, 10 nucht. Kalveren f 10 a f 16, 400 Schapen f12 af 27, 250 Lammeren f8 af 16, 45 magere Varkens f 12 af 18, 46 Biggenf6 a f 8, 60 Kippen f0,30, a f 1,25, 40 Eenden 40 tot 60 cent, Boter per kop 80 tot 90 cent, Kaas per kilogram 25 tot 35 cent, Kip-Eieren per 100 stuks f 350 a f 4,50, Eend-Eieren per 100 stuks f 3,30 a f 3,50. 322Bte Staatsloterij. 5e Klasse. 5e Lijst. No. 6469 f1000. No. 2554 6812 15991 20516 f400. No. 15073 f200. No. 1072 4534 5650 8148 8700 10652 12320 13058 13566 13771 14234 15050 16062 16969 17587 19875 f100. 6e Lijst. No. 18884 f 15000. No. 1088 5094 11892 13280 f 1000. No. 21 6165 9163 16648 17485 f400. No. 280 3502 9777 17237 18937 19364 f200. No. 5886 6949 7300 9617 1662418048 19897 f 100. 7e Lijst. No. 10228 13084 16245 17706 19985 20275 f1000. No. 736 2189 2596 6344 1677817205 18749 18954 19695 19798 f400. No. 2481 3859 10782 16635 f 200. No. 95 1696 1918 2349 3845 5894 7709 12020 15116 17357 18679 19214 f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 28 Sept. tot 1 Oct. 1886. ONDERTROUWD: C. Kuis, marinier, en A. Lingen. P. S. Cornelisse, zeilmaker, en D. Gomes. J. J. van de Gevel, stoker, en A. Blok ker. D. Molijn, korporaal der mariniers, en A. de Wijn. C. J. van der Lijke, werkman, en M. H. van Dockum. GEHUWD: J. Tazelaar en H. Walboom. P. J. Hendriks en D. ter Burg. W. J. Aggen- bach en C. M. Nobbes. BEVALLENA. W. Timmerman, geb. Berg- mann, z. A. M. Groothuis, geb. Koster, d. C. Kossen, geb. Smit, z. M. C. Eusman, gA. Suze- naar, d. C. C. Meerens, geb. Huvers, z. K. M. van Koningsbruggen, geb. Gouwenberg, d. J. A. M. C. Sonnenberg, geb. Baerselman, z. A. G. A. van Wessem, geb. Jehu, z. E. Meurs, geb. Boon, z. M. C. G. Oolbekkink, geb. Govers, d. G. C. J. Verschuur, geb. Avis, d. J. Rietbergen, geb. Noot, d. OVERLEDENA. G. Niemandsverdriet 3 m. sterdam in een verdacht huis opgespoord, en door hare tusschenkomst over Zaandam, Alkmaar naar Helder geleid. Zr. Ms. ramsehip Schorpioen" wordt den 6n dezer buiten dienst gesteld en de kapt.-luit. ter zee G. J. Buyskes van het door hem over dien bodem gevoerde bevel ontheven. Morgen zullen in den Parktuin, te Amsterdam, de heeren Lhoste en Julhes met hunne reuzen-ballons opstijgen. De ballons zullen gelijktijdig opgaan en dit maal telephonisch aan elkander verbon den worden. Op 1000 meter hoogte zal een monsterparachute en een regen van bloemen, speelgoed en prenten worden nedergelaten. Woensdag is aan de geschorste Amsterdamsche kerkeraadsleden, die bij de Synode in hooger beroep van het vonnis van het Prov. Kerkbestuur van Noord- Holland gekomen waren, de uitspraak van het hoogste kerkelijke college beteekend. Men weet, dat, ter behandeling van der gelijke tuchtzaken de Synode uitloot tot op de helft harer leden, teneinde den be- beklaagden nog gelegenheid te geven om van de uitspraak in hooger beroep, in revisie te komen bij de volle Synode. De tot de helft harer leden uitgelote Synode (Synodus Contracta) heeft bij nu breedvoering toegelichte uitspraak de ap pellanten schuldig verklaard aan versto ring van orde en rust, en vergrijp in de uitoefening hunner kerkelijke bediening en hen ontzet van de door hen in de Ne- derduitsche Herv. gemeente te Amster dam en in de Ned. Herv. kerk bekleede ambten en bedieningen en hen voor on- bepaalden tijd onbevoegd verklaard tot het aanvaarden van eenige kerkelijke be trekking. Mitsdien is het vonnis van het Prov. Kerkbestuur bevestigd. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Yan 23 tot 29 Sept. ONDERTROUWD: GEHUWD: ^eene' GEBORENJohannes, zoon van Johannes De Graaf en Naantje Bakker. Anna Cornelia, dochter van Willem Smit Pz. en Harretje Dek ker. Jan, zoon van Dirk Drijver en Antje Rem mers. OVERLEDEN: Geene. Levenloos aangegeven 2. 15e en Laatste Zomer-Goncert, op Zondag 3 October 1886, 's midd. 2% uur. 1. Marche de Concert, Menzel. - 2. Ou verture: «La Bohémienne", Balfe. - 3. Duo de 1'opera: «Marins Faliero", (pour Cornet a pistons et Trombonne), Donizetti. - 4. Fantaisie über beliebte Lieder, Eduard Strauss. - Fest- Ouverture, Albert Lortzing. - 6. «Musikalische Charivari", Conradi. - 7. «Le Prince d'Or- lofsky," Valse, Raïda. Buitengewoon Matlnée-Mnsicale (Strijkorkest) in Tivoli, op Zondag 10 Oct. 1886, aangeboden aan (en uitsluitend toeganke lijk) voor heeren contribuanten met hunne dames. Aanvang 21/4 uur. lgVs-Jfcrige Echtvereeniging van F. NIEMAN en M. VAN DER HOEVEN, j Helder, 1 October 1886. Namens Zwager en Zuster, P. K. MINNEBOO. E. J. MINNEBOO. v. d. Hoeven, j Ondertrouwd P. S. CORNELISSE en D. GOMES, A11 oa o i. loor van Alkmaar. Helder, 30 Sept. 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd D. MOLIJN, van Zutfen, A. DE WIJN, Helder, 30 Sept. 1886. Tan Helder' Ondertrouwd J. J. VAN DE GEVEL en A. BLOKKER. Huisduinen, 30 Sept. 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd WILLEM JAN AGGENBACH Jr. en CATHARINA MARIA NOBBES, Helder, 30 September 1886. Getrouwd P. J. HENDRIKS D. TERBÜRG. Helder, 30 September 1886. Vervolg der Berichten. Wederom heeft een hoogst droevig ongeluk plaats gehad door het gebruik van een petroleumtoestel. De echtge- noote van den heer G. D., alleen in de keuken bezig zjjnde, kwam met de bran dende vloeistof uit het omgevallen toe stel in aanraking; hare kleederen vatten vlam en in haren angst vluahtte zij op straat, waar niemand aanwezig was en dus niet ter stond iemand kwam om hulp te verleenen. Eenige oogenblikken reeds was de vrouw aan de hevigste vlammen blootgesteld, die zij handenwringend en hulproepend trachtte te bezweken. Hulp is gekomen, maar de toestand der vrouw biedt innig medelijden. Hevige brandwonden bedek ken haar lichaam. De heer dr. Bitter heeft de vrouw terstond behandeld; haar toestand is echter nog zeer zorgwekkend. Ds. C. Geelhuijsen, alhier, komt voor op het drietal bij de Ev. Luth. ge meente te Weesp. Bedankt voor Benschop door ds. P. Hopman, te Ouderkerk a/d. IJsel. Naar men verneemt, bestaat het voornemen, ook in de maand December a s. een transport onderofficieren en min dere schepelingen der zeemacht per parti culiere gelegenheid naar Oost-Indië uit te zenden. Een 17jarig meisje alhier, die haar ouders verlaten had, met het doel in Am sterdam een betrekking te zoeken, is op verzoek harer ouders door de politie te Am Bevallen van een Zoon Mevr. J. A. M. C. SONNENBERG Baerselman. Helder, 28 September 1886. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een Dochter J. RIETBERGEN geb. Noot. Helder, 30 September 1886. Eenige kennisgeving. Heden overleed onze jongste lieve ling Wilhelmus Cornelis Hendrikus, in den ouderdom van 6 weken, diep betreurd door zjjn ouders. Hellevoetsluis, 28 Sept. 1886. W. LEIJDECKERS en Echtgenoote. Algemeene kennisgeving. Heden behaagde het den Heer door een noodlottig ongeval van mij weg te nemen, mijn innig geliefden Echt genoot LEENDERT BAKKERna een smartelijk doch geduldig lijden van circa 9 wekenin den ouder dom van ruim 44 jaren, diep betreurd door zijn weduwe. Amsterdam, 23 September 1886. Wed. L. BAKKER, geb. S. ScHOONBERGEN. Heden overleed, na een lang en smartelijk lijden van circa 9 weken, onze geachte Zwager, LEENDERT BAKKER, in den ouderdom van ruim 44 jaren. Diep betreurd door zijn Zwager en Zuster, A. J. VAN EEKEN. J. E. VAN EEKEN, schoonbergen. Amsterdam, 23 September 1886. Op den 23sten September 1886, overleed te Amsterdam onze geachte Oom LEENDERT BAKKER, na een smartelijk doch geduldig lijden van circa negen weken, aan de bekomen wonden, hem op den 26en Juli van wege de oproerigen te Amsterdam toegebrachtin den ouderdom van bijna 45 jaren. Nieuwediep, 28 September 1886. Uit naam zijner Neven en Nicht C. VALKENBURG. A. J. VALKENBURG. C. HOFFMAN. G. J. HOFFMAN geb. Valkenburg. D. BAKKER. GeborenGRIETJE Dochter van NICOLAAS MAARLEVELD en ELIZABETH BUTER. IJmuiden, 30 September 1886. Met deze betuigen wij onzen harte- lijken dank voor de veelvuldige bewijzen van belangstelling en deelneming, onder vonden tijdens de ziekte en overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. de Wed. P. DEKKER, geb. Zunderdorp, op 11 September 1.1. Helder, 1 October 1886. Uit aller naam Wed. C. ZUNDERDORPDekker, Voor de oprechte blijken van belang stelling, ondervonden bij het overlijden van zijn Echtgenoote, onze geliefde Moeder en Zuster, betuigen ondergeteekenden hun welgemeenden dank. Rotterdam, 1 October 1886. Namens wederzijdsche Familie van R. VERMEULEN. De Voogd, J. SPANJERSBERG. op ZO.VDLG a. s., in de „Eerste Aanleg," bij R. ZWAAN, te Huisduinen. i) collegle te HELDE R. Het Bestuur heeft de eer aan belang hebbenden mede te deelen, dat in de laatste Algemeene Vergadering van Leden het besluit is genomen, dat tot gewone en buitengewone leden van 't Collegie kunnen toetreden Schippers van Visschersvaartnigen hier woonachtig, mits niet onder dan 40 jaar. Het doel van het Collegie is het ver strekken van een uitkeering bij overlijden aan de nagelaten weduwen of minder jarige kinderen. Inlichtingen wordeu gegeven door het Bestuur of door den Hr. C. J. VERHEIJ, Ankerpark, alhier. Aangifte vóór 28 Dec. e. k. Het Bestuur brengt tevens namens het Collegie zijn hartelijken dank aan Dona teurs, die ook dit jaar 't Collegie weder geldelijk hebben ondersteund. Helder, Sept. 1886. Het Bestuur, H. A. MAAS, President. M. RITSMA, Secretaris. S. VAN DER WOUDE, Penningmeester. Langs dezen weg breng ik mijn harte lijken dank, voor de belangstelling, on dervonden bij het overlijden en de ter aardebestelling van mijn Echtgenoot CORNELIS REIJNDERS, vooral aan de Heeren Dragers, voor de laatste eer, aan den overledene bewezen. Wed. C. REIJNDERS en verdere familie. Voor de vele en hartelijke be wijzen van belangstelling, ons betoond op Zondag 26 September, zoo van buiten- als binnen deze gemeente, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Heldee, 1 October 1886. J. BROERS. N. H. BROERS, geb. Giltjes. De Onderlinge Vereeniging tot het bekomen van Bedden, DekensLedikantenMa trassen enz,, onder directie van J. ROO- DERS Co., bericht aan hare deelne mers, dat J. ROODERS niet door den Heer HOLZMULLER is ontslagen, maar zelf zjjn ontslag heeft genomen. De nieuwe Vereeniging zal trachten om door soliditeit van Goederen en ac curate uitvoering der verdeelinghet volste vertrouwen des deelnemers te winnen. PS. Boden worden gevraagdt De ondergeteekenden bedanken den Hr. A. B. WEBER te Helder, voor de gelden, die door zijne tusschenkomst aan ons zijn uitgekeerd. Texel, 30 September 1886. Wed. EELEMAN. Wed. TUINDER. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 3 October 1886: des voormiddags ten 10 en des avonds 6 ure zal, D.V. als spreker optreden de Hooggel. Heer VALBTON", Oud-Hoogleeraar te Amersfoort. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namiddags 51/» ure van Leiden. DE KERKERAAD. op Zondag 3 October 1886. Aanvang des namidd. 3 uur. P r Sk f li Vijftiende en laatste te geven door het Stafmnziekkorps der Kon. IVed. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op Zondag 3 October 1886, des namiddags &/4 nnr. Entree: Heerenf 0 49. Dames en Kinderen ieder 0.25. Ten spoedigste gevraagd met klein werk bekend zijnde. G. van Leeu wen, Mr. Kleermaker, 2e Vroonstr. P 289. vroeger als Keukenmeid dienstbaar ge weest, biedt zich als zoodanig aan, hoofd zakelijk als NOODHULP. AdresBREESTRAAT 344. Een Agent eener Koninkl. goedgekeurde Maatschappij tot uitkeering bij overlijden, vraagt een flink Persoon om voor Nieuwediep en omstreken werkzaam te zijn als BODE, voor het aanwerven van Leden. Schriftelijke aanbiedingen worden ver zocht onder No. 244 aan bet bureau van dit Blad. Prijsopgave gevraagd per M., voor het bestraten van een terrein, groot circa 36 M. met oude steenen, met bij levering van steenen en zand. Franco aanbiedingen onder letter P, bij Berkhout Co. bestaat gelegenheid voor jonge Timmer lieden die tijdelijk zonder werk zijn en hun vak gaarne voortzetten, tot het leeren uitslaan en maken van Trappen, Kappen, Deuren, Rameu,enz. Verdere inlichtingen geeft Jb. BAKKER, Bouwkundige, Spoor straat 393. 3L.oK.aal Tlvoll, Onderofficiers-Vereeniging van Zee- en Landmacht VADERLAND EN ORANJE. op Zondag 3 October 1886. PROGRAMMA. O? Geschiedkundig tooneelspel in 5 tafereelen. PRIJZEN DER PLAATSEN Heeren f 0.4-9. Dames f 0.25. Aanvang 8 are. NA AFLOOP BAL. Plaatskaarten zijn te verkrijgen bij de H.H. WEBER, BAKKER en DE JONG. Kanaalweg, RIJTSMA, Dijkstraat, HOL- MER en MAALSTEED, Loodsgracht. Militairen beneden den graad van kor- poraal hebben geen toegang. zal door het ALKMAARSCHE TOONEELGEZELSCHAP worden opgevoerd Drama in drie Bedrijven. gevolgd door: Blijspel met Zang in één Bedrijf. Na afloop BAL. Aanvang 7l/t ore. Entreé voor een Heer -4L0 CJtJ,, voor eene Dame as ct. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 't lokaal. De ondergeteekende maakt haren begunstigers bekend, dat zij met hare Melk-Affaire is VERHIJI8B van de BINNENHAVEN no. 16 naar de Zich vleiende met veler gunst en re commandatie, belovende een nette en solide bediening. Vrouw DE LANGE. Te hnur aan de Binnenhaven: bevattende vier Kamers, Meidenkamertje, Keuken, Zolder en Kelder, benevens Gas en Waterleiding, vroeger bewoond door den WelEd. Gestr. Heer *P ALM. Huurprijs f250 per jaar. Te bevragen bij M. L. VAN GELDER, Hoofdgracht. Werden gevraagd, als HUISBEWAAR DERS, gehuwde lieden zonder kinderen, waarvan de man zijn werk buiten's huis heeft en de vrouw goed koken kan. Te be vragen bjj de W ed. P. C. SAMWEL, Spoorstr. Ten spoedigste gevraagd: een DIENSTMEID, die met de Wasch kan omgaon. Achterhoofdgracht, hoek Paleis- steeg No. 177, Nieuwediep. Uit de hand te koop: EEN ZEER LOGEABEL RUIM Heerenïiuls, voorzien van Gas- en Waterleiding, staande aan het Ankerpark alhier, gemerkt K, No. 215. Te bevragen ten kantore van den Notaris HATTINGA RAVEN, Kanaalweg I, No. 79, te Helder. k fï.— per stuk. Adres Kanarietuin te Callantsoog. op Donderdag den 7 October a. s., des namiddags ten 2 uur, in het lokaal van den Heer R. SCHENKEL, Spoorgracht te Helder, O 351, teu overstaan van den Deurwaarder H. KWANT, aldaar van: benevens eenig GOUD- en ZILVERWERK en verschillende andere Goederen. Als mede van een partij BOTNETTEN, BEUGLIJNEN, AASBAKKEN, 2 ROT TINGMANDEN en verdere Visschenj- benoodigdhedenbenevens WINKEL GEREEDSCHAPPEN. Alles te zien op den dag van verkoop van '8 m. 101 uur. Bij deze verkooping kun nen goederen worden bijge voegd, mits zich intijds aan te melden bij genoemden Deurwaarder of bij den afslager B. B. BORGART. De prijzen der BOTER zijn van af heden b(j H. RIES- SELMANN: Fijne Natuurbo ter 65 Ct. Beste id. 60 Ct. 2de soort 55 Ct. Margarine- Boter, allerfijnste 45, beste 40, mindere soorten 35, 30 en 22 Cent. Steeds ruim voorzien van Oude en Nienwe Leid- sche, Friesche en Gond- sche K. A. S van af 20 Cent per 5 ons. Bedden-Magazijn, SpOorgracht O 355. KAPOK BED, PELUW en TWEE KUS SENS, prima kwalileit, f 18.Zie de uitstalling. Dekens tot uiterst lage prijzen. Spoorstraat, Helder. Ruim gesorteerd in alle mogelijke benoo- digdheden voor de Bakkerij, prima kwaliteit, uiterst lage prijsnoteering. P.S, De Boterkelder is van Boter en Kaas rnim voorzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2