g jr Jm Lampe Beige. E HANGLAMPEN Ontvangen een geheel nieuwe collectie DAMES WINTER-MANTELS. bedden-MAGAZiJH Ved_Paro. WYBRUINVIS s. j. 1anheih, Beste ZveeHe Lucifers. Le Grenouille Geen grijs haar meer!! FINALE UITVERKOOP, S. N. BIE6STRAATEI, kanaalweg. M P0ETSP01IADE. ITcS, Nie™! Hoofdgracht K 85. HOLSMULLER. een net ei pet inpricM BOVENHUIS, Hoofdgracht 51. Ijl Adam's Meubelpolitoer; in Diamanten, Gouden en Zilveren Werken, C. ADEIAANSE, Eerkgracht 344, beveelt zich aan voor het maken en repareeren van Schoenwerk en Machinaal werk voor Schoenmakers. S T E ENKQ L E N. J. VAN WILLIGEN, F. H. PEINS, MARMELSTEIN. Ontvangen een groote collectie Heeren-BOTTINES, fijne Dames- LAARZEN, Vilten en Lederen WINTER-PANTOFFELS, in diverse kleuren en een ruime sorteering KINDERWERK. J. VAN MUIJDEN. Binnenhaven No. 10. voor uiterst billijken prijs: J. S. PRINS. Bimtel 16. A. VAN BENDEG0M. Goedkoop Verkoophuis, BEDDEN-MAGAZIJN, A. Z. HOLSMULLER. Onfloordriiittliare Gntta PercHa-Kleedeü, BERKHOUT Co„ BoeMel. bij Jacques van Rosendael. J. J. SMIT, KANAALWEG. FEUILLETON. KEIZER EN BOER. 1 Voor de vereeniging C." tot het bekomen van Bedden, Dekens, Matrassen, enz., is J. ROODERS, op de Laan als Agent ontslagen en P. GOUDSWAART, Vlamingstraat, daarvoor in plaats gekomen. Te Huur aan de Dijkstraat. Adres H 384d aldaar. Te üoop een partij oude METSELSTEENEN, ook bij gedeelten. Adres: A. GRAAFF, Breewaterstraat, Helder. De Kolonel, Commandant ran het 4de Regiment Yesting-Artillerie, zal, op MA4NIUG den 4 OCTOBER 1886, des voormiddags te 12 uren, in het openbaar aanbesteden: De levering van FOIIRAGES voor de te Helder gedetacheerde paarden van het 3de Regiment Veld-Artillerie, over het tijdvak van en met I November 1886 tot en met 31 flctober 1887. De voorwaarden van de aanbesteding liggen van heden af, van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur, ter inzage, op het Bureau van genoemden Comman dant in de Artillerie-Kazerne. Helder, 24 September 1886. De Kolonel voornoemd, H. W. VAN MA RLE. Noviamagam-Sigaren a 3 Ct. per stuk. Fijne Leona, per pak van 10 stuks a 25 Ct. Alsmede Havana- en Manilla-Sigaren en een ruime keuze Sigaretten, in dozen van 100 stuks, waaraan als cadeau verbonden een étui. Verder alle soorten van Parfnmerien. laat geen vingerdrukken na. bericht zijnen geachten begunstigers, dat hij Dinsdag en Woensdag a. s., (5 en 6 October) te spreken is, ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat. Zuiver brandende grove Ruhrkolen f 0,73 j Haardstukken-1,00 j? Goaks -0,45) E Vrij in bnis. ÏOOO doosjesf 4,50. 500 -3,30. ÏOO -0,477*. Inhoud van ieder doosje moet zijn 60 stokjes L 87. WESTSTRAAT. L 88. Wegens vertrek naar elders, van alle voorhanden Goederen, als GAREN, BAND, SAJET, HANDWER KEN, CORSETTEN, KOUSEN, SCHORT JES, FESTONS, HANDSCHOENEN, JAPON-KNOOPEN, KANTEN, LINT, enz. Daar het vertrek zeer aanstaande is, zullen alle Artikelen tot onge- loofelijk lage prijzen, a contant, worden opgeruimd. HOOFDGRACHT 40. M. Nieuwstraat 393. EFFUCTB 3NT COUPONS Beleeningonoto BILLIJKE PROVISIE. is ia aantocht! Deze Petroleumlamp is gebreveteerd in alle landen, geeft sterker licht dan een gasvlam, gebruikt voor ruim 1 cent petroleum per uur en is wegens hare veilig heid, soliditeit en haar helder wit stilstaand licht, herhaaldelijk boven elke andere Petroleumlamp aanbevolen. In ruime keuze voorhanden en op proef verkrijgbaar bij Te üoop geschaafde en geploegde DELEN en SCHROTEN, in alle afmetingenalsmede ongeschaafde 1, 5/*i iys en 2-duims DE LEN, Lichte en zware KOLDERS. Nerva SPARREN, enz., per stuk en bij groote partgen. Bestellingen boven tien stuks worden v r ij aan huis bezorgd. Bij A. K00MEN, in de Spoorstraat, is verkrijgbaar het bekende puik eigen geslacht Noordhollandsch ROOKSPËK, bij de 5 pond 30 Cent en bij de 5 ons 35 Cent. BESTE Sf" Slijters rabat. AU DE COLOGNE in flacons en bij de maat. ZEEP, los en in doozen. De van ouds bekende EAU DELAVANDE voorheen verkocht door Mej. de Wed. Voorthtjijs. BESTE KWALITEIT, LAGE PRIJZEN. Middenstraat 213. Xj. boog-, Goml- «n Zilversmid. voor Gond, Zilver, Nienw-Zilver, enz., in pakjes van IS Cent. 33. WESTSTRAAT. 33. HOOFDGRACHT. voor Kraam- en Ziekbedden. u. B O IE IK: IE INT, welke door de firma's KOSTER, BOLLE, COBEN! en anderen, goedkoop aangeboden wor-; den, kunnen door ons, zonder vooraf- gaande betaling, tot dezelfde pryzen| geleverd worden. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwe diep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl,50 del dubbele flacon. VERTALING VAN 7. G E R R I T J. Ze wilde de hand van den ouden man grij pen en aan hare lippen drukken; maar eer ze haar voornemen kon uitvoeren, lag Lotty reeds met haar hoofd op zijn schouder en be vochtigde zijn grof gewaad met hare tranen. De oude man lachte en weende. ,,'t Is goed, Lotty, 't is goed!" stamelde hij; alles is vergeven en vergeten. Ik be greep reeds, dat je niet meende, wat je ge zegd hebt zeg nu maar weer vader evenals vroeger. Ik heb als vader voor je gezorgd toen je pas op de wereld waart en wil 't blijven doen tot aan mijn jongsten snik. Ga zitten, kind, daar, op 't bed, rust wat uit en vertel me dan eens, hoe 't verder op den Oberhoff is gegaan en waarom je in den nacht hier komt. „Je ziet, vader," zeide Lotty, terwijl ze ging zitten en een vrij zwaar pak op den grond neerzette, dat ik op reis ga. De houthakker klopte weder op zijne knie- en, zooals hij meermalen deed, en zeide: „Wat, op reis? En dat bij nacht en ontijd „Ja, vader. Je kunt wel denken, dat ik niet op den Oberhoff kan blijven, na alles, wat men me daar heeft aangedaan. Ik heb, wat 't mijne is, bijeengepakt, heb mijn dag werk afgemaakt en ben als een muis de deur uitgeslopen. Ik ga naar een andere land streek, waar geen mcnsch me kent en niemand me er op zal aanzien, dat Ze bleef steken, want 't harde woord wilde niet over hare lippen komen. „Morgen vroeg moet ik reeds hier zijn, opdat ze me niet vinden, als ze me mochten zoeken, want ik ben tusschentijds uit mijn dienst geloopen. Maar ik wilde niet weggaan zonder u vaarwel gezegd te hebben, en bui tendien heb ik nog twee gewichtige dingen op 't hart." „Wat zijn dat voor dingen, meisje? Zeker nog een groet voor dien baldadigen knaap, dien Max!" Vader, „zeide Lotty, terwijl ze den oude ernstig aankeek," zoo iets kan je toch zeker niet van me denken. Ik wensch Max alle mogelijke geluk toe, maar voor mij is hij als gestorven en begraven, 't Eerste is me ge lukt, want we zijn weer verzoend en't tweede is ik zou zoo graag willen weten, vanwaar ik gekomen ben. Ik begrijp goed, waarom je me er voorheen niets van gezegd hebt; maar die reden is nu vervallen, 't Ergste weetik toch reeds, en eer ik in den vreemde mijn geluk beproef, zou ik graag alles hooren, wat je er zelf van weet. „Ik zal doen, wat je verlangt, Lotty," zeide de oude man, maar eerst moet ik je 't een en ander van me zelf vertellen. Ik ben al mijn leven een arme drommel geweest, ik ben 't nog en zal 't wel blijven totdat ik in 't graf ga; maar al heb ik geen weelde gekend, honger heb ik, Goddank nooit behoeven te lijden. In mijne geboorteplaats liep ik, als jongen, dikwijls in den tuin van den schoen maker, en keek, boe hij zijn werk verrichtte. Ik kreeg zin in 't vak en kwam bij een baas in de leer. Later lieb ik een paar jaar op mijn ambacht gereisd en me daarna neerge zet in een dorp, waar geen schoenmaker woon de. Ik heb er mijne vrouw leeren kennen, en weldra was ik getrouwd. Mijn geluk duurde niet lang. Op zekeren nacht brak er brand op 't dorp uit. Ik was onder de voorsten bij 't blusschen. Een brandende balk kwetste mijne rechterband en 't duurde weken lang, eer die genezen wasongelukkig bleef mijn voorste vinger stijf en daarom kon de schoen maker opstappen en plaats maken voor den bedelaar." 't Meisje loosde een diepen zucht en de oude hield eenige oogenblikken op. //Mijne vrouw," vervolgde hij, //moest nu als dagloonster gaan wérken bij de boeren en ik deed wat mijne hand vond om te doen maar 't gaf niet veel en schraalhans was bij ons keukenmeester. We dankten God meer malen, dat we geen kinderen bij al onze ellende ten onzen laste hadden. Op zekeren avond, nu achttien jaren geleden, maakten we ons gereed om naar bed te gaan, toen mijne vrouw voor de deur een kind hoorde schreien en een jammerende vrouwestem vernam. We openden de deur. Op straat lag een vrouw, die kermde en in een vreemde taal sprak, waartusschen ze enkele Duitsclie woorden liet hoorennevens haar lag een klein kind. 't. Armhuis was ver verwijderd, daarom namen we haar op en legden haar op ons bed, terwijl mijne vrouw haar water gaf, waarom ze herhaalde malen vraagde, en 't kind in de afmen nam. Ik liep onderwijl naar 't dorp om den bur gemeester en den geestelijke te halen, wantik dacht wel, dat de vrouw 't niet lang meer maken zon. Beide heeren gingen dadelijk met me mee. De burgemeester pruttelde, dat 't geval 't dorp weer op kosten zou komen. In mijne woning gekomen, was de vreemde vrouw reeds overleden en mijn oudje stond met 't kind in de armen, bij de legerstede van de arme zwerveling, 't Kind was niet leelijk, maar zoo zwak, dat we 't geen lang leven meer toeschreven. Daarom werd 't door den geestelijken gedoopt en ontving den naam van Lotty, naar mijne vrouw. Deu volgenden dag werd de vrouw begraven in een afgelegen hoek van 't kerkhof, daar bij 't beenderen- huis, je weet wel, waar die witte rozen groei en. Menigmaal heb je me gevraagd, waarom ik daar altijd bleef stilstaan. Ik zeide, dat ik de rozen zoo mooi vond, maar dacht aan de ongelukkige, die daar onder de zwarte aarde lag. Welnu, Lotty, die vrouw was je moederen dat kind ben jij." Die herinneringen hadden den ouden man zoo aangegrepen, dat hij een oogenblik moest ophouden, en ook Lotty was dermate aange daan, dat ze luid snikte. z/Den volgenden dag liep 't dorp bijeen en de boeren schreeuwden moord en brand, dat 't kind ten laste der gemeente zou moeten komen, 't Kind moest we'g en de landrech ter moest maar zorgen, dat 't ergens anders onder dak kwam. Maar die heer bracht hen aan 't verstand, dat dit zoo niet gaan kon waar 't kind geboren was, kwam 't ten laste der gemeente, totdat men ontdekt bad, wie verplicht was voor 't wicht te zorgen. De burgemeester stelde voor 't kind aan arme lieden te geven, die tot loon daarvoor een bedelbrief zouden ontvangen. Toen ze 't arme schaap wilden halen, kon 't ons niet van 't hart van haar te scheiden. Ze zag er zoo aanvallig uit. Ik stelde daarom, voor de zorg voor de kleine op me te nemen, als men me wat wilde helpen. Ik werd als houthakkei aangenomen, door bewerking van den burge meester en den landrechter. Sinds dien tijd hebben we in deze hut gewoond, totdat mijne Lotty was een tijd lang te ontroerd om verdere bijzonderheden te vragen toen ze wat kalmer geworden was, vraagde ze, of er geen nasporingen waren gedaan en of men verder niets van de vrouw vernomen had. //Niets, in 't geheel niets," zeide de oude Hans. «De landrechter heeft overal heen ge schreven, zonder dat 't geholpen heeft. Mijne vrouw heeft alleen een doek bewaard, die ze om hare hals hadmaar geen ring of iets dergelijks had ze bij zich. De doek ligt in deze kist, en morgen, als 't licht is, zal ik je hem eens laten zien." Afgemat door de aangrijpende gebeurtei van den dag, zonk 't meisje meer en m< achterover en viel eindelijk in een diepen slaap. Ook Hans kon de oogen niet langer open houden en genoot weldra de rust, die hij zeer noodig had. Toen hij 's morgens ont waakte, was 't bed leeg. Lotty was stil op-! gestaan en had zich, zonder den oude te wek- ken, verwijderd. Haar verdwijnen had op! Oberhoff ook reeds gevolgen geliad. Wordt vervolgd. Snelpersdrukkerij yan C. DE BOER Jr. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4