't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1423. Woensdag 6 October 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT J3INSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en "VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndië. 9 October (Fransche mail) Napels. 12 u (Hollandsche n uit Amsterdam 12 ii over Marseille. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. HELDER, 5 October 1886. Zaterdag en Zondagavond werd door de onderofficiers-vereeniging Vaderland en Oranje in Tivoli opgevoerd Frederico de Toledo of de Spanjaarden voor Haar lem in 1573. Met veel genoegen werd de opvoering gevolgd, want 't stuk was blijkbaar met zorg bestudeerd. Inzonder heid hebben we een woord van lof over voor Frederico de Toledo, 't Hoen en Juanita. De costumes waren frisch en mise en scène voldeed goed. In een der bedrijven werden we verrast door nieuw decoratief, een kamer voor stellende, vervaardigd door den directeur Maalsteed. Wanneer men in aanmerking neemt, dat de beer M. dillettant in 't vak is, mag 't werk alleszins loffelijk genoemd worden. Het College Goede Bedoeling* is bij velen slechts bij name bekend, de meesten echter weten noch van bet be staan noch van de strekking er van. Wij wijzen naar achterstaande annonce, waar beiden kortelijk zijn aangegeven. Dit le zende mogen wij zeggen, dat deze Ver- eeniging een hoogst nuttigen werkkring bier en in de omgeving onderhoudt. Was tot nu toe haar doel uitkeering te ver schaffen aan weduwen van gezagvoerders en stuurlieden van groote zeeschepen, thans is dat programma gewijzigd; ook de schippers van vaartuigen, bier tehuis behoorende, kunnen mede toetreden. Hoe- velen van ben vinden op bun ranke vaar tuigen hun dood in de golven, zonder dat zij hunne weduwen middelen achter laten. Het toetreden tot dit college opent dan ook voor ben een toestand die, on verminderd bet gevaarlijke van hun be roep, hun zorgen, ten opzichtte hunner gezinnen, zeer verlichten. Wij bevelen hen aan kennis te nemen van de Sta tuten van het College. Het duiken op het wrak van het stoomschip Sapphire is voor dit jaar ge staakt. Er werden in het geheel gedu rende dit jaar 773 balen katoen gebor gen. Gedurende dit jaar is in de Texel- sche stroomen niet naar oesters gevischt. Het oesterkorren, eenmaal de voornaamste bron van bestaan voor de Texelsche visschersvloot, werd van jaar tot jaar minder en schijnt nu geheel vervallen te zijn. Z. M. heeft aan den hr. C. E. Perk, op verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Anna Paulowna. Z. M. heeft aan mr. M. A. Kluppel, op verzoek, eervol ontslag verleend als griffier der arr.-rechtbank te Alkmaar. Yoor de 289 vacante predikants plaatsen bij de Ned. Herv. kerk zijn nog slechts 9 candidaten beroepbaar. In den avond van 27 Sept. jl., ten 6 ureis aan het postkantoor te Hoorn bezorgd een postpakket, aan het adres van Mej. A. Boou, geboren Lindeloo, te Dieren op den Rijksweg, hetwelk bij ont vangst bleek te zijn opengemaakt. Daaruit werd vermist een bankbiljet van f 25, gemerkt F. X. 7191. De commissaris van politie te Hoorn verzoekt opsporing, inbeslagneming en bericht. Ten behoeve van de Kon. Ned. Marine te Amsterdam, worden plannen ontworpen voor een volledige bakkerij aan boord van de nieuwe Nederlandsche oorlogsschepen, waarin, zoowel voor het volk als voor de officieren zal gebakken moeten worden. Als adviseur wordt geraadpleegd de technische redacteur van de Bakkers-Ct.. de heer Geert de Jonge. »De Heraut" zegt, dat de aandrang in de localen te Amsterdamwaarin de afgezette predikanten optreden, soms zoo groot is, dat meer dan eens personen 's morgens, met brood en water voorzien, van huis gaan, om den ganschen dag over te blijventen einde bij de avond bijbellezing zeker van een goede plaats te zijn. Men keert dan eerst omstreeks 9 uur 's avonds in zijne woning terug, na een afwezigheid van 13 uren. Naar men in De Stand, mededeelt is door de leden van den Amsterdamschen kerkeraad, die door de Synodus contracta uit buu ambt en bedieniDg ontzet zijn, besloten revisie van dit vonnis aan te vragen bij de breede Synode. Uit Leeuwarden wordt gemeld De expediteur F. A. P., zich Zaterdag namiddag over de rails naar den spoor trein voor Heerenveen willende begeven, werd door een rangeerende locomotief van den trein op Sneek gegrepen, overreden en op vreeselijke wijze gedood. Yoor de onderwijzers-examens (art. 56 a) hebben zich in het geheels land aan gemeld 586 mannelijke en 341 vrouwelijke candidaten. De tuinen van Artis te Amsterdam zijn van den 2den tot den 30steu Sep tember 11. bezocht door 56,714 betalende personen. De officier van justitie te Heeren veen heeft 5 jaar gevangenisstraf geëischt tegen een 18jarig meisje van Drachten, wegens moedwillige brandstichting in het huis en poging tot vergiftiging van hare voormalige meesteres. Omtrent mevrouw Bulkley wordt aan de Zutph. Crt, geschreven »Toen deze zich eenigen tijd te Dord recht bevond, heeft de geneesheer van de cellulaire gevangenis aldaar, de ma joor Baum, uit eigen beweging een ver slag ingediend betreffende den gezond heidstoestand van de gedetineerde, waarin hij tot de conclusie kwam, dat een langer verblijf in de cel voor haar levensgevaar lijk was. Bericht daarvan trouwens eensluidend met het advies, verleden jaar door den geneesheer Quanjer alhier ge geven, waarop zij toen uit de preven tieve hechtenis ontslagen werd is door tusschenkomst van de commissie van ad ministratie aan de bevoegde autoriteit ge zonden. Na eenigen tijd heeft de Minister van Justitie aan een anderen geneeskundige, dr. Gowan te Dordrecht, opgedragen, een speciaal onderzoek in te stellen naar den gezondheidstoestand van den verpleegde. Deze heeft aan de opdracht voldaan, eeu zeer nauwkeurig onderzoek ingesteld en een uitvoerig rapport ingezonden, waaruit bleek, dat ook volgens hem, onmiddellijk ontslag uit de gevangenis voorwaarde was voor het behoud van haar leven. In 1885 is op 53 plaatsen in ons land voor de vereeniging christelijk nati onaal schoolonderwijs weder een stuivers collecte gehouden, die de som van f 3367.86% heeft opgebracht, waarvan alleen te 's Gravenhage f 2000 werd ont vangen. Te Middelburg is tegen een boerin uit de gemeente Grjjpskerke proces-ver baal opgemaakt wegens het verkoopen van natuurboter, die met andere hestand- deelen was vermengd, vermoedelijk met ossenvet. Zooals men weet, wordt dit feit in het nieuwe wetboek van strafrecht strafbaar gesteld met gevangenis van ten hoogste drie jaar. Door eenige slagera te Oud-Beier land is de prijs van het rundvleesch 10 eent per kilogram verlaagd. De heer N. U. van der Kolk, die Zaterdag met Julhes opsteeg, deelt mede dat de ballon te half zes in zee daalde, tusschen het gat van de rivier de Eem en het Gooi, op o geveer 3 kwartier af- stands van het strand. Na een half uur nu eens op dan onder de golven geslin gerd te zijn, kwam kotter 84, schipper Molgboora uit Durgerdam, de drenkeliu- gen te hulp, die hen Zondagmorgen te Schellingwoude aanbracht. Met de Lem mer-nachtboot kwamen Julhes en Van der Kolk ten 3 ure te Amsterdam aan. Ook de ballon, met welken Lhoste en Kiesewetter opstegen, had een noodlottige luchtreis. Na meermalen onder water door gesleept te zijn, landde men te on geveer 7 ure bij Heerde. Uit Neerbosch wordt gemeld De heer Yan 't Lindenhout, die dezer dagen uit Amerika in de Weesinrichting is teruggekeerd, heeft aldaar gedurende zijn verblijf in 35 kerken in het belang van zijn inrichting 37 malen gesproken. 38 steden werden door hem bezocht. Yoor de weezen heeft hij duizenden vrienden gevonden en bovendien f 6250 ontvangen. In kleinen kring gaf de vorige week de vermaarde biologist Donato, die geen vreemde is voor het Amsterdamsch pu bliek, in Maison Stroucken te Amsterdam een voorstelling van den magnetischen invloed, dien hij op sommige gestellen oefent. Die invloed is inderdaad groot en, zooal niet volkomen onschadelijk Donato beweert, dat zijne proefnemingen dit wel zijn toch hoogst merkwaardig. De heer Donato had een aantal jongelui van de H. B. S. en hei, Gymnasium uit- genoodigd, van wie hij natuurlijk niemand kende of ooit vroeger gezien had. Daarbij waren er op wie zijn kunst niets ver mocht, maar een twintigtal kreeg hij allengs onder zijn invloed, zoodat hun wil totaal gebroken werd en zij op zijn bevel, door een enkelen blik zijner oogen deden en gevoelden, wat Donato wenschte, dat zij zouden doen en gevoelen. Het was hun onmogelijk zich te ontworstelen aan den invloed zijner oogen, welke zij moesten volgen, of zij wilden of niet. Zoo lachten zij, zoo sliepen zij, zoo dans ten zij, zoo gevoelden ze een warmte, dat ze zich van hunne bovenkleeding ont deden en stonden te blazen en zich te verkoelenen een oogenblik daarna ril den ze van koude, stampten ze met de voeten en grepen alles aan om zich te bedekken. Wanneer Donato hen dan slechts even in het gezicht blies, schenen ze te ont waken, wreven zich de oogen en wisten niet wat met hen gebeurd was. Ja, waren zelfs ten hoogste verwonderd, als zij be merkten, dat zij gedeeltelijk ontkleed waren. Een der jongelieden had hoofd pijn, reeds voor hij in Maison Stroucken was gekomen de heer Donato blies hem eens op 't voorhoofd, streek eenige keeren over het hoofd van den jongen man en... de hoofdpijn was weg. Men zal moeten erkennen, dat een dergelijke invloed van den eeuen menseh op den andere hoogst merkwaardig is. De Soir meldt, dat een wisselaar te Parijs, die zijn kantoor heeft in de Rue Quatre-Septembre, het slachtoffer is ge worden van een geheimzinnigen diefstal van geld, effecten en diamanten. Over Dieppe en Newhaven had hij aan een Londensche firma eenige kistjes gezonden, bevattende effecten ter waarde van 300,000 frs., 50,000 frs, in goud en eenige dia manten, geschat op een waarde van 400,000 frs. of 16,000. Al die kistjes zijn ver dwenen, zonder dat tot dusverre is uitge maakt waar de diefstal werd gepleegd, of in Eugeland, of in Frankrijk, öf ge durende den overtocht van het Kanaal. De wisselaar heeft de nommers der effec ten aan de politie opgegeven. Het zijn tot aflossing uitgelote Oostenrijksche en Portugeesche ohligatiën, betaalbaar te Lon den op 1 October. Een der Berlijnsche bladen ver neemt uit Petershurg, dat weer een sa menzwering tegen het leven des Czaren is ontdekt. Het plan was een mijn aan te leggen, onder een der spoorweglijnen bij Petersburg en een dyuamiet-ontploffing te bewerken op het oogenblik, dat 't hof over die plaats reed. Niet kwaad. De nieuwe wet op de dronkenschap in Denemarken houdt o. a. het volgende aanbeveHngswaardig artikel in »De persoon, die in dronken toestand op den openbaren weg of in een open baar lokaal zal worden aangetroffen, zal per rijtuig naar zijn huis gebracht wor den, op kosten van den herbergier, die hem zijn laatsten borrel zal hebben ge- gegeven. Yolgens telegram uit New-York kan tusschen 4 en 6 October stormachtig we der verwacht worden op de Engelsche en Fransche kusten. Aan de hoogeschool te Koningsher- gen is een hoogleeraar zonder armen, prof. L. Deze geleerde, die met dat li chaamsgebrek geboren werd, heeft het door stalen ijver en een buitengewonen aanleg, zoover gebracht. Hij schrijft zeer fraai met de voeten, maar gewoonlijk heeft hij een secretaris bij zich, wien hij dicteert. Ongeveer zes weken geleden bemerkte de stoffenverver Zierfuss in de Lange Niezel, dat hij bestolen was. Een dienst bode die men daarvan verdacht hield, werd hierop weggezonden. Donderdag ontving de man een onge- teekenden brief, waarin men hem berichtte, dat hij nu, uit wraak,* opnieuw bestolen was. Men had het arme gezin, zooals bij onderzoek bleek, al het geld ontno men wat het bezat. In een gesloten kast op de slaapkamer lagen f 300 aan geld en bankpapier, naar men meende veilig bewaardhiervan was niets meer over. Hoe de diefstal geschied is ligt in het duister. Heeft men aan de achterzijde van het huis door een belendenden gang weten binnen te komen, dan moet een vrij hooge muur overgeklommen zijn, en door de voordeur te gaan, zonder dat men gezieïP^verd, was zoo goed als on mogelijk. Verscheidene personen werden verdacht. Het is voor het plotseling arm geworden huisgezin te hopen, dat, indien de dief gevat wordt, men nog geld bij hem vindt' Madrid, 2 Oct. De krijgsraad heeft heden den generaal Villacampa, den lui tenant Serrano en vijf onderofficieren ter dood veroordeeld, wegens deelneming aan den militairen opstand. Te Freiburg, in Zwitserland, is, naar aanleiding van het volgende voorval, dezer dagen een twist ontstaan tusschen den ei genaar van een groot beestenspel en een bezoeker dezer inrichting. Onder de aldaar aanwezige dieren bevindt zich een reusach tige maar tamme olifant, de lieveling van het publiek. Hij heeft de gewoonte de zakken der toeschouwers te doorsnuffelen, om deze of gene lekkernij zoo mogelijk op te sporen, en de meerderheid van het publiek onderwerpt zich gaarne aan der gelijk onderzoek, na vooraf een versnape ring bij zich te hebben gestoken. Wat gebeurt nu bij het doorsnuffelen der zakken van een der toeschouwers, aan den olifant van nabij bekend De snuit komt in een verkeerden zak terecht en ontfutselt een goed gevulde portemonnaie en twee bankbiljetten van 50 fr. elk, die in een oogwenk op weg naar de maag van den goochelaar. De portemonnaie werd achterhaald in den muil van den olifant, maar de bankbiljetten waren gevlogen. Wie moet nu de geleden schade dragen de eigenaar van den zakkenroller af degeen die toestaat dat zijn zakken worden on derzocht om er iets uit te nemen Dit zal de rechtbank te Zurich eerstdaags uit maken. Niet altijd komt met het ambt het verstand. De burgemeester eener kleine gemeente in Duitschland levert er ons het bewijs voor. Onlangs ontving de of ficier van justitie een postwissel van ruim 18 mark, waarvan hem de bestemming ten eenenmale duister bleef, ofschoon onze burgemeester als de afzender was aangegeven. Eerst den volgenden morgen kwam de gewenschte opheldering, een schrijven waaruit bleek, dat de slimme burgemees ter in zijne gemeente 6 valsche thalers in beslag had genomen en dezeom de zaak te vereenvoudigenlangs den kortsten wegnl. per "postwisselaan den officier van justitie had doen toekomen. Hetgeen is geschied in den zomer van het jaar onzes Heeren Anno 1886. De Schotsche Fiskery board heeft onlangs belangrijke bepalingen gemaakt betreffende de trawlvisscherij op zekere streken van de Schotsche kusten, en de uitkomsten van de nu daar genomen maat regelen zullen misschien voor de wetgeving op de visscherij ook in veel andere landen van groot nut kunnen worden. Op de straf van 100 pd. st. is verboden, binnen de bepaalde grenzen den boomtrawl te gebruiken, als men niet in dienst is van het Schotsche visscherjjbestnur. Kanou- neerbooten zullen streng op dat verbod toezien. Intusschen zal genoemd bestuur zelf op de verboden plaatsen laten trawlen en aanteekening doen honden van de vangst. Na ommekomst van drie jaren zal men dan op dezelfde plaatsen weder laten trawlen, ten einde te kunnen beoor- deelen, of er eenig gevolg is waar te ne men, of niet, dus ook of het verbod al of niet van nut is geweest voor het toenemen van de quantiteit viscli in zee (bepaalde lijk onder de kusteu). De klachten in dezen waren uitgegaan van de lijn- en netvie- schers aan de kusten. Bij de Eng. regeering zijn hoogst belangrijke mededeelingen ontvangen be treffende de goudontdekkingen in het westen van Australië, in de omstreken van Kimberley en Derby. De goudlagen daar zijn zeer uitgestrekt. Meer dan 2000 oneen van het edele metaal zijn reeds ingezameld. Gemiddeld vindt ieder zoeker twee oneen daags, en nog heeft men, naar beweerd wordt, slechts een klein gedeelte van de aanwezige hoeveelheid ontdekt. Hoewel de districten Kimberley en Derby zeer ver verwijderd zijn van de centra's der beschaving, de wegen bijna onbegaanbaar zijn, het vervoer der levensmiddelen zeer kostbaar is, en de inlandsche bevolking uit wilden bestaat, stroomen duizenden Austraulische kolo nisten daarheen om er fortuin te maken, en er heerscht een algemeene koorts, die de schoone tijden van Californië in her innering brengt. Het aantal reeds aan gekomen gelukzoekers wordt op 4000 geschatonder hen bevinden zich ver sheidenen, die wat in de wereld bezitten. In haast bouwen zij zich dorpenkleine steden zij maken een stoomtramweg, die hen in gemeenschap brengt met de kust, en bij de Australische regeering is aan vrage gedaan om vergunning tot het aanleggen van een telegraafdraad. Zij hebben echter met de Indianen, die, ge lijk de Zoeloes, met lansen gewapend zgn, verscheidene gevechten gehad, waarin 1 immigrant en 4 inboorlingen sneuvelden. Heldersche Moppen. HEEL DOM. Mijnheer Martens, gij hebt daar twee mooie snuifdoozen. Wilt gy er een van verkoopen Als u dit pleizier kan doen, mijnheer Vos, kunt ge er een van krijgen. Hoeveel vraagt gij er voor? Voor deze, honderd, gulden, maar deze hier moet twee honderd gulden kosten. Ohdie van honderd is goed genoeg voor mij. Vos telt de honderd gulden, en neemt de snuifdoos mede. Den volgende dag komt hij térug Martens, ik heb er over nagedacht; als gij het goed vindt dan neem ik de snuifdoos van twee honderd gulden. Zooals gij ver kiest. Dank u. Ja maar, het geld Welk geld? Wel, deze doos kost twee hon derd guldenWelnu ik heb u immers twee honderd gulden gegeven Ah, bahHeb ik u gisteren niet honderd gulden gegeven Ja. En breng ik u heden niet een snuif doos van honderd gulden terug Ja. Welnu, honderd en honderd, is dat niet twee honderd 1 Achjawaar waren mijne

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1