OEFENING BAART VOORUITGANG. Advertentiën. Zang- en Tooneeluitvoering op Donderdag 21 October 1886, „Ernst en Scherts." SPAARBANK. een Mi» SCHIPPERSKNECHT. ML een Mvffle DIENSTBODE. Hoe laat is het? Tien uur. Leen me even je horlogesleutel, dan zet ik mijn horloge gelijk. Gaarne. (Hij neemt zijn horlogesleutel uit zijn portemonnaie. Och, als je toch je portemonnaie voor den dag hebt gehaald, locn me dan even een rijks daalder - -o Julie: O, Arthur! daar we toch niet vereenigd kunnen leven, laat ons samen ster ven. Wil je? Arthur: O ja, laat ons beiden sterven? Sterf gij eerst, ik volg u dan binnen dertig jaren naar betere gewesten. o Hebt je 't gehoord? Die goede Van Ham heeft plotseling zijn verstand verloren. Nou, ik mag lijden, dat jij het vindt, (want je kunt het best gebruiken. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prinses Wilhelmina vertrok 1 October van Suez naar Batavia. Het stoomschip Prin3 van Oranje, arriveerde 4 Oct. te Marseille van Amsterdam. Het stoomschip Soenda is 3 Oct. te Amster dam aangekomen. Het stoomschip Madura arriveerde den 3en Oct. te Southampton van Amsterdam. Het stoomschip Sumatra, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 2 Oct. vau Aden. Het stoomschip Prinses Marie vertrok 2 Oct. van Batavia naar Amsterdam. Marktberichten. Alkmaar, 2 Oct. Aangevoerd 5 Paarden f85 a 175, 29 Koeien en Ossen f140 a 230, 35 nucht. Kalveren f12 a25, 567 Schapen f 14 a 24, 70 magere Varkens f 12 a 16, 423 Biggen f 4 a 7, 23 Bokken en Geiten f 3 a 9, Kipeieren f3,50 a 4,25 per 100, Boter per kop f0,60 a 0,80. Hoorn. 2 Oct. Tarwe f7 a 8, Gerst f4,50 a 5, Haver f3 a 4, Erwten: Witte flOa 12, Groene f 12 a 14, Grauwe f16 a 18, Vale f10 a 12, Bruine boonen f10 a 12, Karwei- zaad f 16 a 17, 10 Paarden f30 a 200, 210 Schapen f20 a 30, 238 Lammeren f 10 a 20, 7 Kalveren f 10 a 18, 67 Varkens f 12 a 18, 160 Biggen f4 a 9, 225 Kippen f0,60 a 2, 3100 Kipeieren f4,50 a 5 per 100,, 1181 kop pen Boter, f0,60 a 0,65 per kop. 322ste Staatsloterij. 5e Klasse. 8e Lijst. No. 2577 f2000. No. 4230 6918 13037 20987 f1000. No. 5154 6942 7079 14511 f400. No. 1203 4817 5140 7968 8027 11752 15295 f200. No. 2106 6948 10010 10148 10390 13891 14554 15627 17896 19429 f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 1 tot 5 Oct. 1886. ONDERTROUWD: F. J. F. Brouwer, marinier, en N. Brutsch. GEHUWD: Geene. BEVALLEN: R. Snoek, geb. Dupont, z. T. Hoving, geb. Tebbertman,z. A. Wickel, geb. Roukens, z. H. Broekhuijsen, geb. Timmer, z. N. Coster, geb. Kuiper, d. E. Bakker, geb. Talkema, d. A. van 'tNoordende, geb. Ham, z. F. Zwartjes, geb. de Vries d. OVERLEDEN: M. K. van Eijsden, 7 m. J. K. Krul, 58 j. J. Kraak, 8w. M. Spigt, geb. Bergen, 75 j. Vervolg der Berichten. De zangvereenigiiig Oefening baart Vooruitgang" alhier, zal op 21 October eeu openbare uitvoering geven in het lokaal Tivoli. Slechts eenmaal per jaar treedt genoemde vereeniging op, waar door verondersteld mag worden, dat velen van die gelegenheid gebruik zullen ma ken om deze uitvoering bij te wonen. De entree is slechts 25 cents tot bestrijding der kosten. Zie achterstaande annonce. Mej. D. alhier, die onlangs zulke hevige brandwonden bekwamdoor het vlamvatten van een petroleum-toestel, is tengevolge daarvan, na eenige dagen van smartelijk lijden, bezweken. Alhier is aanbesteedhet uitdiepen van een gedeelte van het Heldersche kanaal. Ingekomen 12 biljetten. Minste inschrijver was J. Giltjes, te Petten, voor f2910. Zondagavond maakten eenige lief hebbers van peren van de duisternis ge bruik om bij een bewoner der Loodsgracht over de schuttingdie 't perceel van de brandsteeg afscheidt, te klimmen, ten einde zich gratis te vergasten, maar na men bij de komst van den eigenaar in overhaasting de vlucht. Ter waarschuwing maken we kierbjj de opmerking, dat zulke overtredingen door het nieuwe strafwetboek zeer ernstig worden bestraft. Zr. Ms. ramschip Schorpioen is thans geheel ledig gemaakt, en men is bezig het vaartuig van buiten te schilderen en van binnen schoon te maken. Het door de aanvaring ontstane gat is weder her steld. Zr. Ms. stoomschip Zilveren Kruis, zal, naar wij vernemen a. s. Zondag van hier vertrekken, tot het houden van een oefeningstocht in den Atlantischen Oceaan. Het schip zal Lissabon, Rio Janeiro, Mon tevideo en de Kaapstad aandoen in den len Mei van het volgende jaar hier terug- keeren. Aan boord van dit schip zal veel werk worden gemaakt van de practische vorming der adelborsten le kl. Aan stuur boordzijde, onder de campagne, is een lokaal ingericht, waarin den adelborsten een uitmuntende gelegenheid is gegeven werkzaam te zgn. Ook zal de »Sommelsdijk," naar we vernemen, Zondag a.s. van hier, over Liberia en de Congo, naar Suriname ver trekken. De machinisten 3e kl. H. Overgauw en J. Yan Beek worden met den 16en dezer geplaatst bij den Marine-Torpedo- dienst. De machinist le kl. J. Kettner, be- hoorende tot de rol van Zr. Ms. ram schip Schorpioen, wordt met 16 October a. s. geplaatst bij de conservatie bg 's Rijks werf te Willemsoord. De loodstransportschoener Coertzen is heden (4 Oct.) weder naar Vlissingen vertrokken. Zr. Ms. S. 4e kl. Madura, komman- dant luit. t. z. le kl. J. Haremaker, is op den 26en Aug. te Soerabaga teruggekeerd van zijn slaven-kruistocht naar de kleine Soenda-eilanden. Naar het gerucht wil, zou dit stoomschip ditmaal eens een goede vangst hebben gedaan in den vorm van een groote slavenhalersprauw met hare bemanning enz. Die prauw werd dus opgebracht naar en overgeleverd aan het civiel bestuur te Timor. Zij en haar equipage behoorden te huis te Singapore. Soer. Crt. Op Vrijdag 8 October a. s., den ge denkdag van Alkmaar's ontzet, zal op het Doelenveld aldaar een luchtballon worden opgelaten, systeem Montgolfière, bestaande uit 12 banen, met de nationale en stede lijke kleuren en het opschrift: Opge laten ter eere van het5 25-jarig bestaan der Sociëteit Alkmaar's Victorie 1861. 8 October 18861573. Waar big ven toch de gouden tien tjes? is herhaaldelijk de vraag op de kan toren of in de winkels, en meestal wordt deze vraag met een schouderophalen be antwoord. Dat men veel hecht aan de tientjes wordt bewezen door de navraag. Vooral de boerenstand schijnt er fel op te zijn, daar zulk geld gemakkelijk is om te ber gen of om »te potten.» Ter inlichting kan dienen, dat de Nederl. Bank ze sedert eenige jaren door middel harer correspon- ten inhoudt, ofschoon dit geld toch zeker niet vervaardigd zal zijn om door dat groote lichaam tot speculeeren gebruikt te worden. Zondagmiddag werd in het IJ voor Amsterdam een roeibootje, waarin zes personen zaten, door een Engelsche stoom boot aangevaren. De achtersteven werd geheel vernield en het zestal geraakte te water, doch door de bemanning van een sloep van de stoomboot, die dadelijk ge streken werd, gelukkig gered. Door de rijksambtenaren aan het station te Wijk-Maastricht zgn bij visi tatie aangehouden 3 vaten, die aange geven waren, in te houden 5 a 600 liter champhineolie, doch bij onderzoek bleken gedeeltelijk alcohol van gemiddeld 85 pCt., te bevatten. De daarop vallende boete beloopt tusschen de 5 a 6000 gulden. Men bericht ons uit Vlissingen dat het geval met de vischsloep Aida, (zie ons vorig nommer) zich heeft voorgedaan op 19 Sept. en niet op Zondag 26 Sept. De Nederlandsche zeeloods J. Meijnderts heeft bij het opbrengen assistentie verleend. Het jongstverschenen Rijkspolitie blad" behelst een lange lijst namen van personen, die opgespoord moeten worden om de gevangenisstraf te ondergaan, die in de plaats treedt van de onbetaalde boete, hun wegens dronkenschap opgelegd. O. a. treft men de vólgende voor dronkenlui vrij typische namen daarop aan als W. S. Wijnman, A. Aanbidder, L. Cupido, W. Waterman, Jan Bierhaalder, P. Droog- mans, Manus Draaier, H. Avontuur en W. Kwast. Een varken heeft jl. Woensdag in het Belgische dorpje Waver een kind van 14 maanden, dat in de wieg lag, voor de helft opgegeten. „Bot, IJ-botriep Kees en liep met bot boerenpas het Amstelveld af en de Utrechtsehe- straat in, zijn wagen voor zich uitduwend. „Bot koopen meneer P" vraagt Kees aan een koopman, die met een paar kisten op weg is, om zijne vaste of losse klanten te bezoeken en juist aan den hoek der straat in Kees' vischwater kwam. En onze koopman komt met Kees in gesprek over 't al of niet betere van „vleesch of visch voor z'n centen te koopen." Yleesch O, dat eet hij zelfs maar rauw, zoo veel je maar wilt! „Zoo," zegt Kees, „2 riksdaalders geef 'k je as je 2 botten ranw opeeten Kees werpt, als om zijn woorden klem bij te zetten, 2 rijksdaal ders op zijn wagen. „Aangenomenis 't antwoord. Onnoodig te zeggen, dat het nieuwsgierig pu bliek intusschen reeds voor een behoorlijke ver tegenwoordiging zorg droeg, in afwachting van de dingen die komen zouden. Daar verdwijnt een kop, een nekmoot volgt, een middenmoot en daarna deelt 't staartje het lot van zijn voorgangers. Met stomme verbazing staren de toeschouwers den rauwe visch-etende wedder aan. „Wel maat, wat denk-je? Ik ben ook koop man, hoor! Jij ook! Looie pijpen, samen dee- len P Willen we de riksdaalders maar deelen, dan neem ik er één voor die ééne bot en jij be houdt de andere „Wat heb ik nou aan de hand Om de bl. nietTwee opeten of je krijgt niks En de tweede bot volgde den weg van de eer ste en de rijksdaalders verdwenen in des koopmans zak. Maar Kees stond stil in de onmiddellijke na bijheid van het Amstelveld. Twee politiedienarennaar plicht en geweten ge houden om daartegen te waken, komen aan „Bekeurd ben je maatwant niet alleen maak jij je aan wetsovertreding schuldig door hier stil te staan, maar de geheele passage belemmer je met je kunsten. Buitendien zullen we ook proces verbaal tegen je opmaken wegens 't aangaan van weddenschappen op den publieken weg Twee botten, twee rijksdaalders, efcne bekeuring en een procesverbaal! Kees was duur in den vroegen morgen, maar ,Bot, IJ-botroept Kees en rijdt verder of er niets gebeurd ware en onze koopman ver dween in een nabijzijnde herberg, waarschijnlijk om zijn maag nog meer overeenstemming met een vischvijver te bezorgen. Uit Rozendaal wordt gemeld In het begin van deze week vertoonde zich hier een troep Zigeuners, komende langs den Ant- werpschen straatweg van België, en voorgevende via Rozendaal naar Rotterdam te willen gaan. De doortocht werd hun echter belet, doch daarmede schenen zij weinig ingenomenze maak ten een leven en drukte, dat de anders zoo rus tige markt al spoedig in rep en roer was. De mannen sprongen uit de wagens en schenen door gebaren en eenige plat- Duitsche woorden te verstaan te willen geven dat zij toch door zouden gaandit hielp natuurlijk niets, waarop de vrou wen, gestoken in een vuile, smerige plunje en onder het rooken van een sigaar, begonnen te weeklagen en jammeren over de gestrengheid van den brigadier. Spoedig werd aan een en ander een einde gemaakt, toen eenige maréchaussees met de karabijn gewapend kwamen aanrukken, de paarden bij den teugel namen en den troep naar Breda transporteerden, van waar zij onmid dellijk weer naar de Belgische grenzen terugge bracht werd. België schijnt echter met die ongenoode gasten ook niet gediend en tracht ze weer op ons af te sturen; althans de geheele grens langs Noord- Brabant en Limburg, van Bergen op-Zoom tot Maastricht, wordt nu onafgebroken dag en nacht bewaakt door maréchaussées, ten einde te belet ten dat ze opnieuw hier in het land terugkomen. Om een voorbeeld te geven van de ruwheid of beter gezegd de onmenschelijkheid van die Zigeu ners diene het volgende: Te Putten, nabij onze grenzen, viel uit een der wagens een kind en werd over een beentje over reden, en wat deden nu de onmenschen P Het kind werd opgenomen, in een zak gestopt, en (mijne pen weigert haast het te beschrijven) tegen een boom doodgeslagen Vervolgens nam men het deerlijk verminkte lijkje er uit en wierp het voor de beren Van menschen kan men zoo iets niet verwach ten, wel van wilden, en het is dan licht te be grijpen, waarom door de rijkspolitie alles in het werk gesteld wordt om die Zigeunersbenden met de beren en wat zij verder meevoeren, uit ons land verwijderd te houden. Voor het hof van Assises van het depar tement Pasde-Calais hebben twee jongens van zestien jaar terecht gestaan, die een meisje met messteken hadden vermoord. Een hunner, Clé ment Muohembled, een rijke boerenzoon, wiens verbeelding door het lezen van allerlei romans overprikkeld was, had een vriendinnetje, een mooie boerendochter, Marie Lent, welke op een kostschool was opgevoed- Een vijand van hem liet een hatelijk liedje op hem drukken en ver spreiden, Marie kreeg een exemplaar in handen, hetwelk zij hem toezond. Clement werd boos en raadpleegde zijn neef, Henri Muchembled, notaris klerk, den geletterde der familie. Deze ried hem, een brief vol grofheden aan het meisje te schrij ven, of lieverbelastte zich zeiven daarmede. Marie werd op hare beurt boos en verspreidde allerlei min vleiende verhalen betreffende haar gewezen vriend. Nu besloten de neven haar te vermoorden en vervolgens naar Amerika te vluch ten. Zij kochten, als het meest romaneske middel, twee messen, droegen die in lederen scheeden bij zich en betitelden elkander in den trant der Roodhuiden als „Het gezwinde Hert" en „De groote Slang." Den 21sten Mei kwam Marie Ledent door een boschje en Clément, die op haar loerde, overviel haar, wierp haar ter aarde, zette haar de knie op de borst en bracht haar zeventien messteken toe. Zijn neef hield de wacht. Eerst den vol genden avond word het lijk gevonden en werden de twee knapen gevat. Alvorens de misdaad uit te voeren, hadden zij een soort van memorie opgesteld, getiteld: „Af grijselijk drama," waarin zij in romantischen stijl de daad in bijzonderheden bij voorbaat ver haalden. Het tweetal is tot vijftien jaar dwang arbeid en 4000 fr. schadevergoeding elk veroor deeld. De gezworenen hebben „verzachtende omstandigheden" aangenomen. Bombay, 4 Oct. Een ernstig voor val is gebeurd te Etawah, bij gelegenheid van de godsdienstige feesten der Hindoe's en Mahomedanen. Toen een botsing tus schen de belijders dezer beide godsdiensten onvermijdelijk scheen, liet de overheid een trein met Britsche soldaten, die op weg waren naar Birma, daar ophouden. Het gezicht der troepen maakte het volk zoo woedend, dat het tegen de bajo netten instormde. Vele soldaten werden gewond, waarvan eenigen doodelijk. De nadere berichten omtrent de aardbevingen, waardoor Griekenland is geteisterd, zgn ernstiger dan men dacht. Reeds de eerste schokken, in den nacht van 27 Aug., waren van dien aard, dat daardoor nagenoeg het geheele westen van Griekenland met puinhoopen werd overdekt. De stad Filiatra en de dorpen Gargalianos, Pilos, Coroni, Meligala en Kalamis zijn geheel vernield. Vele be woners werden onder de puinhoopen be graven zij, die gered werden, zgn voor het meerendeel gewond en van alle hulp middelen ontbloot. Ook Zanta en Cephalonia hebben veel schade geleden. Pirgos en Nauplia zijn ook zwaar geteisterd. De regeering zendt zooveel mogelijk brood naar de ongelukkigen, die op het open veld legeren. Zij doet veel, maar bij zulk eeu ramp is zooveel noodig. Het is daarom dat zich in de ver schillende hoofdsteden van Europa com- raissiën hebben gevormd, om voor die slachtoffers de openbare liefdadigheid in te roepen. Zaterdagmiddag had een hevige ont ploffing plaats in een steenkolenmijn bij Normanton, in het Engelsche graafschap York. Van 30 arbeiders, die zich in de mijn bevonden, werden volgens het laatste bericht, slechts acht gered, en zes dezer zijn zwaar gewond. Men vreest, dat de overigen allen om het leven zijn gekomen. Sinds eenigen tijd wordt een reus achtig plan in Amerika en Engeland be sproken. Het betreft niets meer noch min der dan de electrische verlichting van den Transatlantischen Oceaau laugs een lijn, die de bank van New-Foundland met Ier land zou verbinden. Deze verlichting zou geschieden, volgens den Electriciandoor vlotteude lichttorens, op afstanden van 200 Engelsche mijlen, dus 320 kilometer onge veer van elkander, geankerd. De weg zou dus des nachts worden aangewezen door een lijn van 16 electrische lichten, over 5500 kilometers lengte verspreid. De voor- deelen, die men daarmede denkt te verwe zenlijken, zgn: lo. een groote veiligheid voor de overtochten; 2o. bekorting der route; 3o. gelegenheid tottelegrapheeren langs de kabels, die tusschen deze torens aan te brengen zgn, welke gelegenheid dan 2 maal per dag zou bestaan om met de beide vastelanden te correspondeeren. Te Cony-Island, een uitspannings plaats van de bewoners van New-York en Brooklyn, heeft men, zoo vertelt ons ie mand, die er onlangs geweest is, de vol gende merkwaardigheid. Aan het zeestrand heeft men een stukje weiland gemaakt met eenijzeren hekwerker om heen, waarop zich een kolossale koe bevindt. Dat het dier onbeweeglijk, schijnbaar grazende, staat te kijken, laat zich verklaren, want het dier, dat op een afstand ten minste, een vee fokker en een slachter zou doen water tanden, is geheel van ijzer, hol en met een echten koeienhuid overtrokken. De geheele koe is vol met melk, van de ho rens tot het achterstuk, en levert door middel van een kunstmatigenuier eiken dag versche melk aan ieder, die daarvoor eenige dollarcenten over heeft en dan desnoods het edele dier zelf kan melken in een groot glas, door aan een der gom-elastieke tepels te trekken. De stedelingen van New-York, die zelden of nooit een levende koe te zien krijgen, zgn al heel blij als ze zulk een prachtige nagemaakte kunnen zien en zelf melken. Erg landelijk Op ZONDAG 10 OCTOBER 1886 J hopen onze waarde Oom en Tante KLAAS ZON i en CORNELIA MARIA DIJKSHOORN, te Nieuw-Leuzen (Prov. Overijsel), 5 den dag te herdenken, waarop zij 5 voor vijf-en-twintig jaar in den Echt verbonden zgn. Uit naam van 3 hun Zuster, Neven en Nichten. 3 Helder, 5 October 1886. Hedenmorgen overleed, na voor zien te zijn van de H. Sacramenten der stervendenMej. de Wed. G. SPIGT, geb. Bergen, in den ouder dom van 75 jaren. Helder, 4 October 1886. Namens de Familie, P. SPIGT, Exec.-Test. Heden overleed plotseling mgn Echtgenoot J. K. KRUL, in den ou derdom van 58 jaar. De Wed. M. KRUL geb. Jacobs, en Kinderen B. KRUL. A. KRUL, en Pleegdochter M. VAN SANTEN. Helder, 2 October 1886. Heden overleed na een smartelijk lijden, [na voorzien te zgn van de H. Sacramenten der Sterven den, mijne geliefde Echtgenoote ELISABETH JOIIANNA WINTER, in den ouderdom van ruim 43 jaar. Nieuwediep, 3 October 1886. GIJSBERTUS DRIESSEN. Mede uit naam der Familie. Algemeene kennisgeving. Heden overleed te Alkmaar, onze waarde neef, de Heer D. SCHOTS MAN, in den ouderdom van circa 51 jaren. J. BREEBAART, en familie. Helder, 4 October 1886. Heden overleed, diep betreurd door mij en mijne kinderen, mgn geliefde Echtgenoot, de Heer D. SCHOTS MAN, in den ouderdom van circa 51 jaren. Wed. D. SCHOTSMAN-BOS. Alkmaar, 4 October 1886. ZANGVEREENIGING Janriyksche in het lokaal TIVOLI." Toegangskaarten, a 25 Ct., verkrijgbaar bij Bestunr en Leden der Vereeniging en aan het Depot der Werklieden-Vereeni ging (Koningstraat). Militairen, beneden den graad van kor poraal, hebben geen toegang. Aanvang 's avonds half acht precies. Gewone Winter-Vergadering op VRIJ DAG 8 OCTOBER, in 't bekende lokaal (Tuinzaal). Den leden wordt dringend verzocht op te komen, tot het houden van ernstige besprekingen. ggx BESTUUR. IS.enulsgevlng. Het Kantoor der Spaarbank zal van af 9 October a. s. voorloopig iederen Zater dag gehouden worden des avonds van 6 tot 8 ure, in plaats van 7 tot 9 ure. Helder, 5 October 1886. HET BESTUUR. Collegie te HELDER. Het Bestuur heeft de eer aan belang hebbenden mede te deelen, dat in de laatste Algemeene Vergadering van Leden het besluit is genomen, dat tot gewone en buitengewone leden van 't Collegie kunnen toetreden Schippers van Visschersvaartuigen, hier woonachtig, mits niet ouder dan 40 jaar. Het doel van het Collegie is het ver strekken van een uitkeering bij overig den aan de nagelaten weduwen of minder jarige kinderen. Inlichtingen worden gegeven door het Bestuur of door den Hr. C. J. VERHEIJ, Ankerpark, alhier. Aangifte vóór 28 Dec. e. k. Het Bestuur brengt tevens namens het Collegie zgn hartelijken dank aan Dona teurs, die ook dit jaar 't Collegie weder geldelijk hebben ondersteund. Helder, Sept. 1886. Het Bestuur, H. A. MAAS, President. M. RITSMA, Secretaris. S. VAN DER WOUDE, Penningmeester. De ondergeteekende maakt aan zijne Leden bekend, dat de Onderlinge Vereeniging den 15 dezer begint en hij zelf, evenals vorige jaren, de wekelijksche contributiën komt opha len. AANDEELEN zgn van af heden te verkrijgen. J. ROODERS, Laan. Terstond gevraagd Adres Bureau van dit blad. Gevraagd: ^*5» Adres Mej. A. VISSER, Zuidstr,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2