M WINTERSEIZOEN. imtirij „Di Liitiiiiti Najaars-en Winterstoffen MANTEL- MAEAZiJN Demi-Saisons. r- KACHELS Wed. M. J. HANREIM, Langestraat. WINTERMANTELS, 0^ DE LIJST, De Witte Kods. m een Makonylioiiten Kabinet, PUBLIEKE VERKOOPING aardappelen, P. LOIJTZEN, KflDiüBSlraat een goede winterjas voor weinig geld. van J. Schager. nWi llfïttf Bttff* MEIJER HABERMANN, Kanaalweg 179. KOLENBAKKEN, SCHOPPEN, TANGEN i POKEN, R. MAALSTEED, in ruime keuze lij draaf, Hpuretrant. een zindelijke Dienstbode. een flinke DIENSTBODE. DIENSTBODE. sawfep eei fatsoenlijke DIENSTBODE, Aflres: Magazijn „Dg Concurrent." EEN WINKELHUIS, Een dito SCHRIJF-BUREAÜ. Een Huis te huur, De Notaris CONINCK WESTENBERG publiek te verkoopen: een groote partij Eiken PALEN, PLANKEN, BRAND HOUT en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Een partijtje Gonje-Zakken R. MAALSTEED, Dijkstraat. MARINE. Men, Kachels, përaailleerd, seMl latenr-KacMs. Ruime sorteerii KolenMkei, Turf deksels, Haardstandaards, Haardstel ROLLA. M. H I N. nieuwe Erwten en Boonen. Boel en Handelsdrukkerij MEIJER HABERMANN, van J. SCHAGER. VOOR HEEREN-KLjEEDING. De gemaakte Goederen worden tegen lage prijzen opgeruimd. Demi-Saisons in alle prijzen. Opening van het Winterseizoen van af 1 OCTOBER. Een groote keuze en lage prijzen zullen dit jaar het kenmerk zijn. J. SCHAGER. J. GRAAFF, Spoorstraat. Aanstaanden Vrijdag precies ten 4 ure gesloten. RUIME SORTEERING IN Alsmede Pluche en Bont voor Mantelgarneering. MET BIJBEH00RENDE ARTIKELEN. Solide behandeling."*^! fj^"*Lage prijzen. GEBRs. ZUR MÜHLEN. Des Zaterdags en Zondags a f 1.50 en f I.— afgegeven. K. GOUWENBERG, Voerman. De goedkoopste Winkel: WEEZENSTRAAT. DE ALLEMANSGADING. Met 1 November uevraa(cd Loon naar bekwaamheid. Spreekuur des avonds na 7 ure. Adres BERKHOUT Co. Direct gevraagd een zinde MgW lijke DIENSTBODE of NOOD wmW:"ULP, die een burgerpot kan /jnf BfWt jj0]jen AdresBERKHOUT Co. Terstond gevraagd een KLEÊRMAKER.S.IONGEN, niet het vak bekend zijnde. Loon naar bekwaamheid. AdresG. VAN LEEUWEN, 2eVroonstraatP 289. Juffrouw STADERMANN vraagt, tegen 1 November, een bekwame DIENSTBODE, niet beneden de twintig jaar. Gevraagd Waseh aau knis. Adres HOOFDGRACHT 69. Mevrouw GROENEIJK verlangt, tegen half November, een nette Spreekuur na 8 uur 's avonds. Er wordt gevraagd: ■HfWK tegen hoog loon. Groote wasch ^5£Erbuitens huis. Adres Mej. RIESSELMANN, Spoorstraat. Een Waschvrouw vraagt WttSSCllOll aan huis, tegen billijke prijsberekening. Adres: BERKHOUT Co. "\7" ©rloren een gouden MEDAILLON met KETTING. Tegen belooning terug te bezorgen. Adres Advertentie-Bureau Stadermann. Govonaen op de Kerkgracht, een zak met schoon Goed. Terug te bekomen tegen betaling dezer advertentie bij T. J. HEIJBLOM, 2e Molenstr. Q 92. IFaksig1®® i© koogt. Te huur gevraagd 0* JE2JE3N HUIS op drukken stand. Brieven franco onder letter S., met opgaaf van huurprijs, aan bet bureau van dit blad. Te Huur bij de Nieuwebrug (Zuidstraat), zeer ge schikt voor een nette affaire. Adres: BERKHOUT Co, Wegens vertrek ter overname aangeboden een solide BRANDKAST, tegen billijken prijs, en een goed onderhouden Wasch-Machine. Adres Mevr. de Wed. KLINT, Koop- vaardijsluis. 2de Bataljon Mariniers. Franco briefjes met prijsopgave per 1000 kilogram, worden ingewacht tot en met 10 October a. s. Te Hoop dubbel gebogen, zonder gebreken. Adres KONING, Deurwaarder te Texel. van vele gemakken voorzien, boek Looier- steeg. Huurprijs f 18 per maand. Adres WESTSRAAT No. 73. te Texel. presenteert op Zaterdag 9 October a. s., des voovmiddags ten half 11 ure, op den HAVENDIJK te Ondeschild, 7*%l het voort Te Huur Adres: BERKHOUT Co. wordt te koop gepresenteerd bij op Donderdag den 7 October a. s., des namiddags ten 2 uur, in bet lokaal van den Heer R. SCHENKEL, Spoorgracbt te Helder, O 351, ten overstaan van den Deurwaarder H. KWANT, aldaar van: waaronderMohony- en Eikenbouten Linnen- en Penantkasten, Cabinet, ronde en andere Tafels, Stoelen, Spiegels- en Schildergen, vêeren en kapokken Bedden met toebebooren, wollen en katoenen Dekens, Karpetten en Vloermatten, ge maakte Manskleederen, eenig GOUD- en ZILVERWERK, benevens een KRUIDE NIERSWINKEL - INVENTARIS, Tuin banken en Beelden, een Handkar; ein delijk een partij BOTNETTEN, BEUG- LIJNEN, AASBAKKEN, 2 ROTTING MANDEN en verdere Visscherij-benoo- digdbeden. Bij deze verkooping kunnen nog goederen worden bijge voegd, mits zich intijds aan te melden bij genoemden Deurwaarder of bij den afslager B. B. BORGART. Te beginnen met den 6den October 1886, zullen nabij den Helder, in bet eerste rechte gedeelte van bet Noord- hollandseh Kanaal, bfezuiden de Zeeslui zen, oefeningen worden gehouden in bet lanceeren met ongeladen viscbtorpedo's zullende de tijdstippen zoodanig gekozen worden, dat de scheepvaart daardoor niet belemmerd wordt. De Schout-bij-nacht, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG. Garnizoens-Voedings- commissie zal, op Vrijdag den 15 October 1886, des middags te 12 uur, ten bureele van den Garnizoens-Commandant, in bet open baar aanbesteden, de levering van voor bet tgdvak van 1 November 1886 tot den 15 Juni 1887. De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen ter lezing ten bureele voornoemd, van af den 8 October tot op bet uur der aanbesteding, van des mor gens 10 tot des namiddags te 2 uur. Helder, den 1 October 1886. De Majoor, Voorzitter, RÊDEMAGNI. De 1ste Luitenant-Kwartier meester, Secretaris, J. M. VAN BAAK. Alle aanbiedingen van BOEKWERKEN, welke gedaan worden door deHH. BOLLE, Gebr. COIIEV, KOSTER en meer anderen, kunnen zonder prijsverbooging geleverd worden door den BOEK- EN PAPIERHANDELAAR H. A. STADERMANN, Dijkstraat. Helder. in Koloniale, Kruideniers- en Grutterswaren, enz. DIJiiSTRAAT. Is voorzien van fijne kwaliteit VAN C. DE BOER Jr., Koningstraat. Helder. Beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle mogelijke Druk werken. Een uitgebreide LETTERPROEF, bevallende een afdruk van alle voor handen Lettersoorten, Band- en Lijstwerk, Vignetten, enz. enz., wordt op aanvrage gaarne Ier inzage gezonden. Ontvangen een nieuwe keuze in Tricot-Jacquets, Dames- en Kinder rokken, Doeken, Fichus, Kapers, Mutsen, Handschoenen, Jachtvesten, Pellerines, Moffen, Colliers, wollen Tricot-Ondergoederen, etc. Niettegenstaande alle WOLLEN artikelen zeer in prijs gestegen zijn, kunnen wij, door vroeg gedane bestellingen, nog tegen de bekende lage prijzen leveren. I 97. liananlwog, I 97 Groote voorraad T. SOHAaEB. Onder aaubeveiinir, Ontvangen eene prachtige sorteering DEMI-SAIS0N-ST0FFEN van af de goedkoopste tot de fijnste soorten. De goederen worden zeer net en naar de modellen des tijds gemaakt bij Ook gemaakte DEMI-SAISONS voorhanden. DUFFEL, BAAI, BEVER, FLANEL, DAMESLAKEN, MELT0N, enz. enz., zeer goedkoop. heeft ontvangen zuiver wollen MARINE-LAKEN en zeer fijne DUFFEL (echt kleur houdend). Zeer voordeelig! OTJDÜERÜ cfc VAN PRAAG. Tevens H.aoHels to liuur. Schroefstoombootdienst run Nlenwediep naar Amsterdam. worden noir Itetonrblljetten aclit dagen eeidig, De ondergeteekende bericht, dat hij weder ruim voorzien is, even als hei vorige jaar, van onderscheidene soorten GONJE-ZAKKEN, tegen zeer lage prijzen. vermeldende de oren ran vertrek en aankomst van 't Spoor, de Booten en Beurtschepen, benevens den dienst op 's Rijks- en Gemeente-Kantoren, is verschenen. JE3rijs s Cent. BERKHOUT Co. Nieuw© MANTEL-GARNEERSELS. Emmers, Tobbes, Akers, Sponsen, Zeem leer, Boenders, Bezems, Garen en Band, Sajet, Schildergen, Draadnagels, Sloten, Grendels, Porcelein en Glaswerk, Deur en Gangmatten, Kolenlepels, Messen, Vor ken, Zeep, Wascbborden en alle huis houdelijke artikelen, spotgoedkoop. Ontvangen een klein par tijtje Dames- en Heeren- Pantoffels, welke weder goedkoop worden uitverkocht, alsmede ver schillende soorten SCHOENWERK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3