Ontvangen een geheel nieuwe collectie DAMES WINTER-MANTELS. Weststraat No. 73. WPFAFF-NAAIMACHINE. Werving voor Oost-lndle. SteenUiaiÈl, Station. Helder. De Wereldberoemde Magazijn DE CONCURRENT. BEDDEN-MAGAZIJN Hoofdgracht E 85. HOLSMULLER. alle soorten van ScheepsSLOOPHOUT, ALGEMEEN ADVERTENTIE - BUREAU H. A. STADERMANN, Boekhandel, Dijkstraat 3B4, Helder. STEENKOLEN. Zuiver M. WAAS, J. J. SMIT, KANAALWEG. HAARDEN EN KACHELS, C.B.SGHULMAIJER&C1., SPOORSTRAAT Q17. (Handgeld bij zes-jarige verbintenis f300 Aanbrengpremie- 10 Wed. PARO, Dijkstraat 392, Helder. A. J. MAAS, A. VAN BENDEGOM. T. KEURIS. TIMMERWINKEL. VAN VOLLENHOVEN'S Smakelijk rïl AITm N'et Versterkend |J aangezet Pittig met Alcohol. uit de „GebooMe M." AMSTEEDAM-DORDREGBT. Geregeld verbruik in de Hospitalen te PARIJS en ANTWERPEN. Wacht 11 voor namaak. FEUILLETON. KEIZER EN BOER. Voor de vereeniging „D. C." tot het bekomen van Bedden, Dekens, Matrassen, enz., is J. ROODERS, op de Laan als Agent ontslagen en P. GOUDSWAART, Vlamingstraat, daarvoor in plaats gekomen. Te Koop bij H. KLEIJN, Binnenhaven 75. Te K.oop een partij oude METSELSTEENEN, ook bij gedeelten. Adres: A. GRAAFF, Breewaterstraat, Helder. AAS DEN HELDER. De Advertentiën voor 'T VLIE GEND BLAADJE worden dagelijks en zonder prijsverhooging aange nomen door RIJTUIG-VEREENIGING „GEMEENSCHAPPELIJK BELANG" te Helder. Uocht die tot heden met genoegen de Rijtuigen bljjven leveren tot Huwelijk- en LUkstatle-plechtlghedeR, den geachten plaatsgeuooten strekke dit tot opmerking dat hierdoor vele klachten zijn geweken en tot uitbreiding blijven aanbevelen. De Leden J. VISSER, L. A. HART- SINCK, C. ROODT, J. STROOMER, D. DEKKER, Th. TERRA, J. KLEES, S. KONING, G. JANNES. Hiardstukken Caakt Vry ln hnls. '>uul g -B.45) e: Ontvangen ?;roote Bootsmansharing 5 C£s. per stuk. ets kleiner 3 a 10 Ct. Groote Spekbokking 5 Ct. Kleiner soort 5 a 10 Ct. Pas ontvang en de nieuwe Stokvisch en de nieuwe Zootevisch. Nieuwe Winter- haring om te marineeren, per 25 a 50 Ct, Gemarineerde Haring 5 Ct. per stuk. in de „Vruchtenboom," Spoorstraat. Ontvangen een praontlge collectie als: VUL-REGULATEURS, geëmailleerde, gelakte, geslepen, enz., van af 4 tot 110 Gulden. TURF- en KOLENBAKKEN in diverse modellen. ZINKEN FLATEN, als gebloemde met en zonder houten voet en fijn gepolijste dito. Gemarmerde in diverse afme tingen en prijzen. HAARDSTELLEN in IJzer, Staal, Koper, Nikkel en verder alle bijbehoorende artikelen T. C. GOYBES. De nieuw geconstrueerde PFAFF-NAAIMACHINE voor trap- en handbeweging ingericht, heeft de grootste ruimte onder den arm, wat zeer doelmatig is bij het ver vaardigen van groote klee- dingstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle bezwaren en moeielijkheden wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe PfaflTs wettig gedeponeerde Naaldin- zetting te wijzendeze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens in 't belang van eiken kooper is, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimachines met alle andere Machines te vergelij- jg ken,waarnamen totdeovertui- ging zalkomen,dat 'tin ieders belang is zich een echte Pfaff- Naaiwachine aan te schaffen. De gemakkelijkste wijze van betalen. - Volkomen gratis naderricht. - Drie jaar guarantie. Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij Gaarne belasten wij ons met het repareeren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot het veranderen naar de laatste constructie. Yoor NEDER LANDERS Zij, die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoen8-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zjj worden kosteloos gegeven. Hoofdgracht 51. Pas ontvangen alle soorten van ver pakte en losse CHINA-THEE. Koningstraat 515^. M. M. De ondergeteekende blijft zich minzaam aanbevelen voor het maken van alle Hecrcakleeding en Damesmantels. JAN BAKKER, Heerenkleeding- en Mantelmaker en Leverancier. NB. Alle Dames- en Kinder- Mantels worden spoedig en net naar den laatsten smaak vermaakt. Koningstraat 5158. Gelegenheid tot adverteeren in alle Dag en Weekbladenzonder eenige prijsverhoo ging. Bijzonder beveel ik mij aan tot 't plaatsen van Advertentiën in ,,'Z7 VLIE GEND BLAADJEwelke annonces dagelijks door mij worden aangenomen. Bewoners van den Helder worden hierop attent gemaakt. Boekhandel. Boekbinderij. Slijters rabat. Timmerman en Doodkistenmaker. Westgracht, L 328. Specialiteit in P0RCELEIN, GLAS- en AARDEWERK, voor Huishoudelijk gebruik en Luie. Ruime keuze TAFEL-, THEE- en ONTBIJT-SERVIEZEN, BEELDEN, VAZEN, BLOEMPOTTEN en BL0EMMANDEN, in de nieuwste en grootste sorteering. Complete stellen GLAZEN cn KARAFFEN. T. "V.A.HT WILLIGB1T, L 87. Weststraat. L 88. Bekroond te PARYS, BORDEAUX, MARSEILLE en ANTWERPEN. Hoogste prijs MELBOURNE 1880. Eere-Diploma NICE 1884. Ovoral vorürijgtoaar. TERTALING VAN S. G E R R I T J. Hl. In de woonkamer van Oberhoff zag 'terop den avond van dien gewichtigen dag niet veel vroolijker uit, dan in de hut van den hout hakker. De kamer was, evenals 't geheele huis, een overblijfsel uit den ouden tijd. De balken en 't andere houtwerk toonden aan, dat ze gemaakt waren, toen 't eikenhout in den omtrek overvloediger groeide dan tegen woordig. In anderhalve eeuw had 't hout zulk een donkerbruine kleur aangenomen, dat de moderne kunst niet in staat was iets der- golijks te leveren. Ook de banken en de kolossale tafel schenen van dezelfde boomstam men herkomstig. De kleine glasruitjes in de smalle vensters lieten slechts een spaarzaam licht door. Vroegtijdig had men daarom een kleine olielamp ontstoken, die de kamer maar spaarzaam verlichtte en 't grootste gedeelte daarvan in de schemering liet. Ofschoon de dienstbaren zich reeds ter rust hadden begeven, stond een tafel in een der hoeken nog gedekt voor twee personen. De logeergasten waren nog op hunne kamers, want de ontvangst en 't daarop volgende gesprek met den boer waa niet uitlokkend genoeg voor hen gsweest om in de woonkamer te komen, voor 't eten was opgedragen. De oude boer zat bij de tafel. Hy zette zijn bril op en kreeg den huis-alma nak te voorschijn, dien hij doorbladerde. Max trad binnen en ging bedaard op de bank bij de kachel zitten, in afwachting van de dingen die komen zouden daar zijn vader druk bezig was, achtte hij 't niet geraden een gesprek aan te knoopen. Ook had hij er geen luet in en zag er uit, alsof hij over zichzelf ontevreden was. Er ging iets in hem om, dat hem on verschillig maakte voor wat er om hem heen gebeurde. De boer had eindelyk de laatste bladzyden van den almanak voor zich, waarop men ge woon was aan te teekenen, de belangrijke zaken, die in 't huis voorvielen. wIk moet den dag toch aanteekenen," mom pelde hij, «waarop de keizer mijn huis als gast betreden heeft," terwyl hij een eenvoudigen glazen inktkoker te voorschijn haalde en een ganzepen met een lange vêer beproefde. Beide voorwerpen gaven blijk, dat er daar te huis niet veel aan de schrijverij gedaan werd. «Waar is nu nog een geschikte plaats," ging hij voort, waarna hij las: «Op 15 Mei adergelaten. Op 5 Juli heeft de bonte ge kalfd. Op 8 Augustus de zwarte verkocht. Maar wat is dat? Daar staat zoowaar iets, dat ik niet geschreven heb, en de inkt is nog niet eens goed droog." Hij zette zijn bril terecht en las«Op 5 September is Lotty binnenstijds uit haar dienst geloopen, met achterlating van haar loon." «Wat is datriep de oude, opspringend, terwijl hij den almanak op de tafel wierp, is de Oberhoff een duiventil geworden, waar men in en uit vliegt? Wat mankeert dat volk? Zoo maar, zonder boe of ba te zeggen, binnens tijds weg te loopen en 't dan nog wel zelf in den almanak te schrijvenWaarom is ze weggegaan Weet jij daar wat van Max was niet minder verwonderd, toen hij zijn vader dat vreemde bericht hoorde lezen. Hij was opgesprongen, naar de tafel gesneld en stond nu met den almanak in de hand, om zich te overtuigen, dat ,'de woorden er wer kelijk stonden. Zwijgend legde hij den alma nak weder neer en liep naar de deur. «Nu, wat is dat? Waar wil je heen? Kan je geen antwoord geven Maar je behoeft niets te zeggen. Ik kan wel aan je gezicht zien, dat je meer van de zaak weet. Wat is er voorgevallen Die Lotty is een brave, vlijtige meid geweest, de gansche tien jaren, dat ze hier op dehoeve gewoond heeft. Ze behar tigde de dingen, alsof ze tot de familie be hoorde en ik heb haar dan ook als zoodanig beschouwd en behandeld. Daar moet wat bij zonders gebeurd zijn, anders was ze niet op stel en sprong weggeloopen. Daarom zag ze er zeker zoo ontsteld uit. Kom uit voor de zaak! Wat is er gebeurd?" Max kon niet langer zwijgen en begon stot terend te vertellen wat er met den ruiker had plaatsgevonden. De boer werd rood van toorn en zeide hoofdschuddend «Dat komt me wat vreemd voor. Lotty heeft zich niets ingebeeld en als ze den rui ker heeft gemaakt, zie ik niet in, waarom ze hem niet kon overgeven. De keizer heeft 't ding nauwelijks aangekeken. Ik wil alles van de zaak weten, want er steekt nog meer ach ter." Max bleef aarzelen, 't Viel hem zwaar alle bijzonderheden te vertellen, dat Hans reeds den ruiker in Lotty's handen had gedrukt en hij haar dien weer afgenomen en aan Brigitta gegeven had. «Je hadt ook wel iets verstandigers kunnen doen," bromde de boer vol ergernis. «Maar ik ben nu nog even wijs. Dat Lotty daar kwaad over geworden is, kan ik begrijpen maar ze loopt d Jarom niet weg, daartoe is ze te verstandig. Spreek op dan, waarom heb je haar den ruiker afgenomen Bevalt Max dat bocheltje je dan zoo goed, datje haar hebt voorgetrokken «'t Is mijne schuld nietriep Hans, wien3 trots boven kwam. «De burgemeester zeide en alle boeren zeiden »Wat zeiden ze dan wel, die snuggere boeren «Dat 't een schande voor den Oberhoff zou wezen, als Lotty den ruiker overgaf, om datomdat «Nu, omdat 1 Waarom dan barstte de boer uit. «Omdatwelnu, omdat ze een vonde ling is «Wat!" riep de boer in de hoogste opge wondenheid, «en dat heb jij haar verweten?" 't Zwijgen van Max was een voldoend ant woord op die vraag. De oude man stond zoo dreigend en toornig tegenover zijn zoon, alsof hij hem een slag wilde toebrengen. «Je hebt wat raooi's uitgehaald," zeide hij eindelijk, terwijl hij met de hand tegen 't voorhoofd drukte, waarop zich een roode plek vertoonde, dat steeds bij hem een kenmerk van hevige opgewondenheid was. «Nu, je kunt je er op beroemen, die brave meid uit mijn huis verjaagd te hebben. Nie mand zal haar spoedig terugbrengen." «Dat zou ook niemand willen morgen kun nen we tien andere meiden krijgen." «Dat geloof ik wel. Nu begrijp ik duide lijk, waarom ze is heengegaan. Dat meisje heeft eergevoel in 't lijf, en jou," ver volgde hij zachter, omdat hij buiten de deur voetstappen hoorde, «jou zeg ik, dat er ge makkelijk iemand te vinden is, die haar zou terughalen, en 't behoeft me maar een enkel woord te kosten, dan loop jij zelf door nacht en nevel den weg op en smeekt haar of ze terug wil keeren." «Dan kan ze lang wachtenzeide Max met een spottenden lach. »Ik zal je daar weieens nader over spreken als er niemand in de nabijheid is. Nu ga ik naar bed, want ik ben vandaag al een paar malen van streek geweest en heb rust noo- dig. Zeg den meesterknecht dat hij morgen met de twee veulens naar de paardenmarkt gaat en dan meteen eens bij den dokter aan loopt voor me. Kijk nu eens waar de gasten blijven, en daar Lotty toch weg is, moet Truitje 't eten maar opdragen." Hij wilde de klink grijpen, toen de deur juist geopend werd en Brigitta, met een kaars in de hand, over den drempel trad. »0, daar is de juffrouw," vervolgde hij, zich tot haar richtend, op een toon, vol ergernis en spijt. «De juffrouw moet 't maar met mijn zoon voor lief nemen, en neef, de kramer, ook. Ik ben wat ongesteld ik geloof dat de vreugde over dat bezoek me van streek brengt. Ik heb ook vernomen, dat ik mejuffrouw be danken moet, omdat ze, toen ik niet bij de hand was, zoo voor de eer van Oberhoff ge zorgd en den keizer den ruiker overgebracht heeft. Nu, dat zal Max dan wel voor me doen, die weet zijn mond beter te gebruiken. Goeden nacht samen De boer ging heen, terwijl hij de deur hard achter zicli dichttrok. Zwijgend en verlegen stonden beide jongelieden tegenover elkander, 't Bloedroode gezicht van 't meisje verried dui delijk dat ze den steek gevoeld had, die in de woorden van den boer lag en Max wist eigen lijk niet wat in hem hem omging, nadat hij 't verdwijnen van Lotty vernomen en zijn vader zulke vreemde woorden gesproken had. Menig maal wae 't hem als moest hij uitbarsten van 't lachen. Voor de verbeelding van die boere- deern die als een prinses ontzien en behan deld wilde worden, had hij minachting, maar 't kwam er niet toe en hij gevoelde eensklaps een smart, alsof iets dat met hem vereenzelvigd was geweest, hem was ontrukt. Brigitta herstelde zich 't eerst en hield Max tegen, toen hij zeide, dat hy eens in de keu ken wilde gaan zien. «Blijf hier, neef," zeide ze met een lichte trilling in hare stem, terwijl over haar min der fraai gelaat een uitdrukking van harte lijkheid gleed, die 't behagelijk maakte. «Je vader spreekt^zoo wonderlijk, dat ik daarover wel een woordje met je wil praten. Kom," vervólgde ze, terwijl ze hem bij de hand vatte, die hij haar, hoewel hij een onaangenaam ge voel kreeg, toch liet, «kom, laten we bij de tafel gaan zitten en vrij met elkander praten, zoo recht van harte weg." Max lachte tot antwoord. De woorden des kramers waren duidelijk geweest en 't zou er op toegelegd worden hem die wanstaltige figuur als vrouw op den hals te schuiven. In stilte overlegde hij welk antwoord hij zou geven, als ze met de zaak voor den dag kwam. „Ik weet niet," ving ze aan, wat je vader met de woorden over den ruiker bedoeld heeft. Hij was zoo gauw weg, dat ik hem niet kon zeggen, dat ik me volstrekt niet heb opge drongen. Ik heb over de bloemengeschiede- nis geen woord gesproken, en als ik vooraf geweten had, dat daarover zulk een ongenoegen zou ontstaan en dat je vader of jij zooveel belang in die meid stelt, ik zou haar de eer gaarne hebben overgelaten." Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4