't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1424. Zaterdag 9 October 1886. Veertiende Jaargang. Atoonnement HALENDER DER WEEK. PosteriJ ©n. NIEUWSTIJDINGEN. per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte bertkend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Onst-lndië. 12 October (Hollandsche mail) uit Amsterdam 12 over Marseille. 15 i, (Engelsche u over Brindisi. 22 (Hollandsche uit Amsterdam 23 u over Marseille. 23 n (Fransche over Napels. 29 w (Engelsche over Brindisi. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. OCTOBER (Wijnmaand) 31 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 22 m. Onderg. 5 u. 9 m. Zondag 10 Maandag 11 Dinsdag 12 Woensdag 13 Donderdag 14 Vrijdag 15 Zaterdag 16 Volle Maan. Loofhuttenfeest. h Woensdagavond is in een der brieven bussen gevoii den een postbewijs, ter waarde van twee gulden. De eigenaar kan bet op bet postkan- toor terugkrijgen. De Directeurj POLVLIET. HELDER, 8 October 1886. Met goed gevolg heeft mej. A. Kuijk examen afgelegd ter verkrijging «ener acte als onderwijzeres. Beroepen bij de Doopsgezinde- ge meente te Burg, Waal en Oosterend op Texel, H. G. Heihout, proponent. De laatste tocht naar de Lutine kwam aan de stoomschelpenzuigers duur te staan. Men bad een getah-pertj a-buis vastgemaakt aan de gewone zuigbuis, én om deze te verlengen, èn om niet zooveel last van de deining boven bet wrak te hebben. Na een uur werken was die nieuwe buis reeds losgegaan en raakte vast in den bodem, met het gevolg dat slechts een gedeelte er van kon worden opgehaald. De buis kostte f 1000. (D.) De commissie van rapporteurs over bet wetsvoorstel van de heeren Goeman Borgesius en anderen, tot bet instellen van een onderzoek naar den toestand van werken en fabrieken, is met baar verslag reeds in hoofdzaak gereed, zoodat het stuk weldra kan worden rondgedeeld. Van meer dan één zijde is bij het onderzoek gesproken over de wenschelgk- heid, ja noodzakelijkheid, dat een par lementaire commissie als deze zich kunne verplaatsen naar andere steden, teneinde in de localiteit zelf zich met eigen oogen op de hoogte te stellen van de toestanden of de noodige gegevens te verzamelen. Eenige bedienden van bet Hotel dn Passage op de Prins Hendrikade te Am sterdam hebben in den nacht van den 27en Sept. 11. mishandelingen te verduren gehad van een viertal mannen, die zich in be schonken toestand in de Passage bevonden. Een van de bedienden, de portier van het Hotel, is reeds overleden, naar men zegt aan de gevolgen der mishandelingen, en het lijk is door de politie verzegeld. De daders zijn bij de politie bekend. Dinsdag vertrok uit Rotterdam per Staatsspoor een op jaren gekomen dame, die een tijdje bij haar familie in Tilburg zou gaan logeeren. Even voorbij Breda kreeg zij een hevigen zenuwtoeval, met rrvlV treuriS SeT0%» dat baar familie te Tilburg slechts bet lijk der dame uit den coupé zag halen. Ook te Egmond aan Zee heerschen de mazelen epidemisch. Naar men verneemt, beeft mevrouw Bulkley, naar aanleiding van de genees kundige rapporten, kwijtschelding ver kregen van baren overigen straftjjd, en is zy Dinsdagavond in vrjjheid gesteld. Zwaar ziek is zij uit de cellulaire gevan genis naar^bet Victoria-hotel vervoerd. Volgens brief van kapt. L. T. Jaski, voerende bet Ned. schip Elmina, van Am sterdam te Macasser aangekomen, heeft hij op 42° ZBr., 30° OL. zware stormen doorgestaan. Lenzende voor topzeil en fok, dreef het schip van achteren zware breekers over, waardoor 2 man met het stuurrad wegsloegen tot in de midscheeps; hut, kajuit, verschansingen en een boot stuk sloegen, het schip onder den wind werd geworpen, de topzeil-ra brak en topzeil en ra wegvlogen. Het schip lag geheel onder water. Doordien de kajuit en hutten vol stonden, drong veel water naar binnen, zoodat de kapitein vreest aanzienlijke schade aan de lading te zullen hebben. Het schip hield zich uitmuntend en bleef dicht. De oudste bewoner van Oudheusden, de heer J. Van Herwaarden, oud-kapitein der Heusdenscbe stoomboot, die thans 08 jaren telt, hoopt op 4 Nov. a. s. voor de derde maal zijn zilveren bruiloft te vieren. Dat hij buitengewoon sterk van lichaam is geweest, blijkt wel hieruit, dat bij nog in de vorige week op een stukje land, hetwelk hij tot zijne afleiding bebouwt, op één dag l1/® mud aardappelen beeft gerooid ook ziet hg niet op tegen een wandeling van twee uren gaans. Zijne zuster, mej. de wed. Koning te Heusden, 3 jaar jouger, is niet minder kras voor haar leeftijd. (D.) Een wildstrooper te Elspeet heeft in schemerdonker een arbeider, die toe vallig »Haze" heette, voor een haas aan gezien en hem op drie plaatsen met hagel gewond. Het roorloopig bestuur van de Vereeniging ter bevordering vau de Nederlandsche visscberij heeft in zijne vergadering van 27 September jl. de statuten dier Vereeniging ontworpen, waaraan o. a. het volgende is ontleend Haar zetel is gevestigd te Amsterdam. Zij stelt zich ten doel bevordering van de visscberij belangen in den meest nitgebreiden zin. Zij tracht dit doel te bereiken door a. het onderzoeken en het verdedigen van de belangen van reeders, eigenaars van visschers- vaartnigen, visschers, vischhandelaars, verkoopers van visch en allen, die bij de visscherij direct of indirect betrokken zijn b. het zorgen dat hare klachten en belangen bij het wetgevend lichaam en elders behoorlijk ter kennis worden gebracht en voorgedaan; c. het voorstaan van verlaging der tarieven en kosten van vervoer van visch, van spoedige ex peditie, van verlaging van rechten, zoomede van de afschaffing van beschermende rechten en van alles wat de natunrlijke ontwikkeling van den rischhandel belemmert d. het aandringen op het maken van verbete ringen der voor vischschepen bestemde ligplaatsen en havens e. het tegengaan van kwade praktijken van en tegen de sub a genoemde personen; het werkzaam zijn in het belang van ver zekeringen g. het stichten van ondersteuningsfondsen voor visscherij-personeel h. het honden van vergaderingen en zoo noodig van voordrachten en tentoonstellingen; en i. het aanwenden van alle andere middelen, die haar ten dienste staan. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De Vereeniging wordt gevestigd voor den tijd van 25 jaren, ingaande met den dag waarop de koninklijke goedkeuring op deze statuten zal zijn verkregen. Het voorloopig bestuur is aldus samengesteld: T. A. O. De Ridder, voorzitter; H. Tuijp; E. Conijn Jzn.H. G. GoosensA. IJzermansJ. W. Y. Van Harwegen don BreemsJ. L. C. Pompe van MeerdervoortD. P. H. Aherson en E. G. Corns. De Groot v. E., secretaris. Herhaalde malen vertoonde zich in den laatsten tjjd te Muiden een man, telkens met een kar, welke hij voor een spotprijs verkocht. Dit wekte de achter docht der politie op, en het gelukte haar Zaterdagmiddag hem in handen te krijgen. Eerst zocht hg te ontvluchten, maar de politie zette hem met den tram na en haalde hem spoedig in. De man heeft terstond alles bekend. Er bestond een complot van 4 personen, die 's nachts de karren in Amsterdam stalen, om ze in naburige gemeenten te verkoopen. De drie anderen wachtten hem in een door hem aangewezen huis af. Deze zullen dus ook wel gevat worden. Te Yeere is een pompoen gegroeid, die het ongehoorde gewicht van 50 kilo weegt, bij een omvang van 1.80 meter. Vooral te Westbroek schijnen de ongunstige tijdsomstandigheden kalmee rend op de liefde te werken, althans op dat plaatsje is dezer dagen voor het eerst in dit jaar een huwelijk gesloten. In de O.-Z. Armsteeg te Amsterdam werd Zondagnacht uit de huizen hevig met steenen, dakpannen enz. naar een inspecteur en eenige agenten van politie gegooid. Door de duisternis kon niet worden uitgemaakt wie de schuldigen waren o. a. kreeg een brigadier een steen op zijn helm. Langzamerhand keerde de rust aldaar terug. Algemeen is te Leeuwarden de deel neming in den treurigen dood van den heer F. A. Posthuma, kassier en expedi teur aldaar, die Zaterdagnamiddag aan het station van den spoorweg door een rangeerende locomotief werd overreden. Het onderzoek moet aan 't licht hebben gebracht, dat in deze van nalatigheid van de zijde der spoorwegbeambten geen sprake is. De sluitboomwaaronder de heer Posthuma, ondanks de waarschuwingen van den stationschef, den wachter en de talrijke reizigers, doorkroop, om nog een geldswaardig pakje aan 'en conducteur van den op 't punt van vertrek staanden Zwolschen trein te overhandigen, was be hoorlijk gesloten en bewaakt en de onge lukkige, die in zijn dienstijver geen reke ning schijnt gehouden te hebben met den nog zoo korten afstand, welke hem van de naderende locomotief scheidde, werd op hetzelfde oogenblik door deze ver pletterd. Hg genoot aller achting en was door zijne nauwgezette plichtsbetrachting door een ieder bemind. Omtrent de verduistering in de Bre- dasche Bank van leening wordt aan De Tijd geschreven, dat er vier borgen zijn tot een gezamenlijk bedrag van f 12000. Van verificatie der beleende goederen schijnt nooit sprake te zijn geweest, en van de laatste f25.000. door de gemeente aan de Bank voorgeschoten, is nooit rente betaald. De borgen moeten besloten hebben, als aangesproken worden, niet te betalen, maar een proces af te wachten. Waarschijnlijk zullen zij dan zich beroe pen op het niet uitoefenen der controle van gemeentewege en trachten de gemeente wegens deze nalatigheid voor het geleden verlies te doen aansprakelijk stellen. Na het lezen van het bericht aan gaande het vermoorden der zendelingen in Oe-Ganda, (Midden-Afrika) werd door Ds. H. Dijkstra te Oldekerk (Groningen) onmiddellijk naar Londen geschreven om inlichtingen. Uit het antwoord blijkt, dat totnogtoe geen bericht van het vermoorden der zendelingen in Mwanga's rijk is ontvan gen. Wel zijn zij in groot gevaar en wenschen te vertrekken. Men vreest echter, dat het bericht omtrent het ver moorden van al de inlandsche Christenen in Oe-Ganda maar al te waar is, daar 't bevestigd wordt uit Zanzibar. Onder deze zendelingen is ook de edel man Mackay, die reeds 10 jaar in Oe- Ganda heeft doorgebracht. Uit Oud-Beierland wordt gemeld Van de twaalf maanden, die het jaar telt, is voor de jongeliedtn in deze ge meente October de gewichtigste. De vier Zondagen, die in deze maand voorkomeu, zijn bekend onder de namenkgkdag, kiesdag, koopdag, neemdag. Op den eersten Donderdag in Novem ber is het kermis, en met het oog daarop hebben de voorafgaande Zondagen hunne namen gekregen. Op kgkdag wandelen de jongens en meisjes door het dorp, gedost in hun beste pak. Onderling houdt men zich alsof men elkander geheel vreemd is, maar toch wordt er dan reeds zoo over dezen en genen gedacht, totdat kiesdag komt. Dan weten de jongens wel wie ze voor de kermis zullen vragenmen groet el- ka» der, maar daar blijft het bij, tot de koopdag is aangebroken. Gewoonte is dan, dat de jongens de meisjes den zak doek afnemen, en wanneer het meisje dat toelaat, kan de vrijer er zeker van zijn, dat hij haar niet onverschillig is. Dit pand wordt dan tot neemdag be waard, als wanneer het vormen der paren plaats heeft; het meisje, dat zich den zakdoek liet afnemen, zal nooit weigeren om met den jongen, die dat deed, kermis te houden. De ouders hebben er gewoon lijk niets tegen, omdat het toch maar voor de kermis is, en de jongens later op een zeer eenvoudige manier te weten komen of zij terng mogen komen of niet. Na afloop der kermis nl. krijgt het meisje een koek meê naar huis, en dan komt de jongen den volgenden Zondag koffie drinken; krijgt hg-dan het korstje van de koek, dan weet hij dat het »uit" is, maar wordt hem een middenstukje toe gediend, dan is dat voor hem het bewijs dat hg terug mag komen. Twee jonge mannen, Rivière en Frey, maar oud en volleerd in de boosheid, zgn Maandagmorgen te Parijs geguilloti neerd. Hun laatste wandaad was de laf hartige moord op een bejaarde weduwe geweest. Beide stierven, elkander de hoofd schuld gevende en zonder spoor van be rouw. Men weet thans met zekerheid, dat de voor eenige dagen vermelde diefstal van effecten, goud en diamanten, ter waarde van f192,000, gepleegd is aan boord van de stoomboot Bordeaux, terwijl deze op weg was van Dieppe naar Newhaven. De politie te Dieppe zet men den meesten ijver het onderzrek naar dezen nog geheim- zinnigen diefstal voort. De geroofde voor werpen bevonden zich in twee kistjes, die jlaatst waren in een kast op den over loop, waaraan de sleutel bij den tweeden officier beruste. Men veronderstelt dat, toen deze officier sliep, d§ dief of dieven van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om den sleutel uit zijn zak te nemen, de kast te openen en daarna den sleutel we der in den zak te steken, na de kast ge ledigd en weder gesloten te hebben. —Te Esch, in Luxemburg, zgn op éénen dag twee vreeselijke ongelukken gebeurd. In een der hoogovens heeft een uitstorting van gesmolten ijzer plaats gehad, waardoor 4 werklieden dadelijk gedood, 10 doodelgk gewond en 8 zwaar gekwetst werden. Weinige uren later is in een mijn een galerij ingestort, waaruit verscheidene- dooden en zwaargewonden zijn opgegraven Acht mannen zgn nog onder het puin be dolven. Zaterdagavond is tijdens een voor stelling in een circus te Munchen de vloer der banken van den tweeden rang inge stort. Een aantal bezoekers werden in den val medegesleept, met het gevolg dat er verscheidenen werden gekwetst. Op hare reis van Demerary naar het eiland Cura^ao heeft de Engelsche stoom boot El Dorado op zee zes personen in een open zeilboot aadgetroffen. Zij zgn door de stoomboot aan boord genomen, en bij hare aankomst aan de Fuikbaai te Cura9ao heeft haar kapitein hen in han den der politie gesteld. Uit hunne ver klaringen, die de vermoedens van den ka pitein hebben bevestigd, is gebleken dat het vluchtelingen waren uit de Fransche strafkolonie Cayenne. Toen de stoomboot hen tegenkwam, verkeerden zij in zeer uit- geputten toestand, daar zij reeds 15 dagen op zee waren en aan voedsel en water gebrek hadden. Zij verklaarden het plan te hebben gehad naar Demerary over te steken, doch door wind en stroom werd de boot naar het westen gedreven. New-York 5 Oct. Uit Mexico wordt gemeld, dat een groote heuvel bij Chima- lapa (in Guatamala) door onderaardsche werking geheel in tweeën is gespleten. Aan de personen, die wegens deel neming aan den millitairenopstand te Madrid, op 19 Sept. jl. ter dood waren veroordeeld, is kwijtschelding van de doodstraf verleend. Bijna nooit zagen wij een boekwerk, om den titel niet onbekend, maar om de jaren- reeks in welke het werk door eene familie bewaard werd, zoo hoogst zeldzaam, vooral ook daarom dat de 54 deelen, loopende over de jaren 18581885 met zorg onderhouden en in uniform lederen banden gebonden zijn 't werk hier bedoeld i3 «The Illustrated London News," het groote Engelsche blad dat wekelijks verschijnt en waarin de hoofd gebeurtenissen in plaat of beeld aanschouwe lijk worden voorgesteld. Het blad is het be langrijkste op dat gebied. Aan hare redactie zijn verbonden, de voornaamste letterkundigen, teekenaars en correspondenten, die zich steeds daar bevinden, waar de Faam hun gezegd heeft«hier gebeuren groote dingen." De gebeurtenissen in het tijdvak 18581885 waren dikwijls verschrikkelijk. Behalve de schetsen die gewijd zijn aan werken des vre- des of aan het leven van groote mannen, is een ruime plaats ingenomen door de politieke gebeurtenissen, in Europa en elders voorge vallen. Zoo vindt men in The Illustrated London News, de beschrijving en het in plaat brengen van het voornaamste, van de oorlogen van Pruisen en Oostenryk tegen de verdedi gers der Dnppeler Schansen (Denemarken), die van Pruissen tegen Oostenrijk by Sadowa in 1866, de oorlogen der Franschen en Oosten rijkers in Italië, de groote Fransch-Duitsche oorlog. De RussischTurksche oorlog, bekend door de belegering vanPlewna in Europa en Batoem in Azië. De Carlistische oorlogen in Spanje, de jongste gebeurtetenissen in het Balkangebied, alles is door eigen aanschouwing der correspondenten en teekenaars van dat blad vereeuwigd. Deze bladen, die elk jaar een geordend geheel vormen, en zich thans in degelyke banden vertoonen, maken een geheel uit dat niet alleen uitsluitend boekenkenners, maar ook allen die er buiten staan met bewondering moeten vervullen. Het exemplaar is in bezit der heeren Berkhout Co., en bij hen in den Boekhandel te bezichtigen. Heldersche Moppen. ONZE DIENSTBODEN. Antje komt haar dienst presenteeren en be antwoordt mevrouw's vragen vrij voldoende. Zij ondervraagt daarna op haar beurt en is ook tamelijk tevreden. Maareindelijk vraagt zy wEn heeft mevrouw ook kinderen P' wJa twaalf." «Neen, dank u wel dan. Ik dacht dat ik hier in een deftigen dienst zou komen." En Antje verdween. o Dame (op weg naar de zevende verdieping van een hotel)„Zeg eens, kellner, heeft de hotelhouder goede voorzorgsmaatregelen tegen brand genomen P' Kellner: «Zeker, mevrouw. Hij heeftalles tegen de dubbele waarde verzekerd." Marine en Leger. Aan den meesterknecht bg 'si werf te Willemsoord, den heer E. Faber, is een gratificatie van f 100 toegekend, wegens buitengewone werkzaamheden in zake 't lichten enz. van Zr. Ms. ramschip Schorpioen." Naar wij vernemen, zgn door den directeur en commandant der marine te Willemsoord resolutiën genomen, ten einde de bepalingen omtrent het tenue van officieren en minderen streng te doen naleven. De schade, welke Zr. Ms. torpedo boot >Ardjoeno" bg de commercie-sluis heeft bekomen, is zóó uiterst gering, dat binnen zeer korten tgd de averij onder eigen beheer kan worden hersteld. Z. M. heeft den luit. t. z. Ie kl. G. H. Thomassen a Thuessink van der Hoop, vroeger lid der Tweede Kamer, eervol uit den zeedienst ontslagen en den luit. t. z. 2e kl. W. P. A. M. Kluit bevorderd tot luit. t. z. Ie kl. De stuurmansleerling Janett, die nende aan boord Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord, wordt bevorderd tot 3de stuurman. De levering van fourages voor de alhier detacheerde paarden van het 3e reg. veld artillerie, voor het tjjd vak van 1 Nov. 1886 tot en met 31 Oct. 1887, ii aan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1