't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1427. Woem sdag™20 October 1886. Veertiende Jaargang. Atoon Ti erra ent NIEUWSTIJDINGEN. per 3 maanden binnen de gemeente5# Gent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent iUfcw rpgel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Qost-lndië. 22 October (Hollandsche mail) uit Amsterdam 23 over Marseille. 23 (Fransche over Napels. 29 (Engelsche over Brindisi. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur '8 avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's nami< HELDER, 19 October 1886. Door de Garnizoens-Voedingscom- missie is Vrijdag aanbesteed de levering van aardappelen ten behoeve van het garnizoen, van af 1 November 1886 tot en met 15 Juni 1887. Minste inschrijver de hr. F. Th. De Haas a f 1,88 per HL. Bij de op Vrijdag gehouden aanbe steding voor de levering van levensmiddelen en brandstoffenten behoeve van het Militair Hospitaal alhier, gedurende het jaar 1887, waren minste inschrijvers voor Vleesch, a f 0,54 het KG., A. Koomen. Witbrood, a f 0,13 het KG., Heijblora, v. Eiburg en Kwant. Rijst a f 0,11 bet KG., Gort, a. f 0,18 bet KG., Zout, a f 0,13 het KG., Groene zeep, a f 0,28 het KG., Azijn a f 0,06 da Liter, Boter, a f 1,10 't KG., B. Weijens. Aardappelen, af 1,90 de HL. F. Th. De Haas. Steenkolen, a f7,48 de 1000 KG., J. Dekker. Lange turven, a f 0,50 de 100 stuks, C. Scbagen en R. Zwaan, terwijl voor 't wasschen der goe deren het minst is ingeschreven door de wed. J. Van Dam. In de Vrijdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Texel zijn benoemdtot vroedvrouw te Oosterend mej. H. Bremer-Outhuis, aldaar; tot vast werkman der gemeente J. Thomas. Een Reuter-telegram uit Southampton meldt: Het stoomschip Noord-Holland," dat op 14 dezer van hier vertrok op reis naar Java, met troepen aan boord, is hier, na door een zwaren storm overvallen te zijn in ontredderden toestand terug gekeerd. Het verloor de stuurboordboot, •en deel der verschansing, een hut en 't stuurtoestel. Het schip zal evenwel de reis voortzetten. Naar men mededeelt, zullen de rijtuigen 3de klasse gedurende dezen winter bij de Holl. IJzeren Spoorweg maatschappij door preskolen worden ver warmd. Het te Maassluis tehuis behoorende loggerschip Jacob was op den 4en Oct. jl. visschende op de hoogte van de Dog- gersbank, toen een vloot van ongeveer 200 Engelsche kotters naderde, waarvan, niettegestaande herhaaldelijk seinen, een in de netten van de Jacob kwam, welke door het breken der breels onmiddellijk zonken. De kotter bleef nog ongeveer een uur doorzeilen, en zond toen zijn boot met verzoek de reep te kappen, wat werd geweigerd. Even daarna brak de reep, en wilde de bemanning der boot naar haar schip terugkeeren, wat de schipper van de Jacob niet toestond, alvorens hem het nummer van den kotter werd opge geven. De stuurman gaf op No. 1400, doch later bleek dat het de kotter was, de Wild Flower, van Huil, No. 1480. Een groot gedeelte der netten was ver scheurd en dus onbruikbaar, zoodat de Jacob, die nog maar 200 ton haring aan boord had, en er 400 kan bergen, naar huis moest zeilen. De moedwillig brachte schade is aanzienlijk. Yan het gebeurde is door den water schout te Maassluis proces-verbaal opge maakt. (N. R. Ct.) In »De Zoom" leest men: Een berekening, eenvoudig, maar daar door welsprekend. Een arbeider, die twee borrels daags drinkt, is matighij heeft daarop recht, zeide eens een staatsman. Twee borrels, dat is 12 centen. Twaalf centen daags, dat is f 43,80 in het jaar. Een eenvoudig handwerksman, die dat gedurende zijn huwelijk opspaart, heeft na 15 jaren, dus als zijn oudste jongen in staat wordt om vader ter zijde te staan in den arbeid, een kapitaal van f 800 overgelegd. Dat gaat nu dag aan dag door de keel ten voordeele van tapper én slyter. Mannen wat zou beter zijn, de spaar bank of de herberg Denkt er over na, wat de heeren van de Tweede Kamer hebben gezegd >de sterke drank drukt op den min vermogende vooral Laat u niet drukken Naar aanleiding van bovenstaande be rekening, vestigt de directeur van hét Nederlandsche Werkliedenfonds te 's Hage er de aandacht op, dat een werkman van 25 jaar, die eiken dag 12 cent bespaart om voor zijn ouden dag te zorgen in plaats van ze te verdrinken, daarvoor van zijn 60e jaar tot zijn dood wekelijks een uitkeering van f 8,80 of wel op zijn 60st« jaar een uitkeering in eens van f1865 kan entvangen, onder beding dat gelijk bedrag terstond bij zijn dood wordt uitgekeerd als hij vóór zijn 60ste jaar komt te overlijden. De Haagsche Courant deelt omtrent de gratie, aan mevrouw Bulkley verleend, eenige bijzonderheden mede. «Het ontslag van den verderen straftijd van mevr. Bulkley is zoo leest men geheel alleen van Z. M. den Koning uitgegaan. Toen Z. M. onlangs op zeer toevallige wijze door iemand uit 's Konings onmiddelijke omgeving attent gemaakt werd op het bekende stuk in de Zutfensche Courant, waarin mevr. Bulkley's treurige toestand werd beschreven, ontgloeide Z. M. in verontwaardiging over de onkunde waarin Z. M. gelaten was. Z. M. gevoelde diep medelijden met mevrouw Bulkley en wilde, zoolang het in zijne macht stond, haren dood voorkomen. Onmiddellijk beval Z. M. om aan den Minister van Justitie te telegrapheeren, dat Z. M. het ontslag van mevr. Bulkley wilde teekenen. Toen de Miuister den advocaat van mevr. Bulkley bij zich ontbood, moet Z. Exc. zijne mindere ingenomenheid met dit besluit van Z. M. den Koning zelfs op zeer duidelijke wijze, door zich min heusch en kiesch over mevr. Bulkley uit te laten, hebben te kennen gegeven. Alvorens mevrouw Bulkley echter uit de gevangenis te Rotterdam werd ontslagen, werd haar een op zegel geschreven stuk voorgelegd, waarbij zij de belofte aflegde nimmer weder te Apeldoorn te zullen komen. Mevr. Bulkley werd medegedeeld, dat, wilde zij hare vrijheid hernemen, zij deze verklaring moest onder teekenen. De onderteekening had plaats in tegenwoordigheid van enkele getuigen. Aan dit stuk scheen Z. Exc. de Minister van Justitie bijzondere waarde te hechten. Hij stelde er althans de uitvoering van Zr. Ms. uitdrukkelijk te kennen wil twee dagen om uit, zoodat een tweede telegram namens Z. M. den Koning noodig was. In hoeverre de Minister, die de verantwoor delijkheid draagt, bevoegd is een diergelijk stuk te doen teekenen onder die omstandig heden, laten wy in het midden. Vreemd komt het ons voor, dat het bekende request aan Z. M. den Koning, door vele be langstellenden in het lot van mevr. Bulkley onderteekend, niet onder de oogen van Z. M. gebracht schijnt te zijn. Door de Christelijk Gereformeerde gemeente te Schiedam is van mevrouw de wed. J. Vrijland aldaar een som van f 6000 ten geschenke ontvangen. De waarde van het zilver, dat uit deR. K. kerk te Neerbosch gestolen is, be draagt ongeveer f 250. De dieven hebben zich toegang verschaft tot de sacristy door het uitstooten van eenige ijzeren 'jlen en eenige in lood gezette ruiten van een kerkraam. Men is de daders nog niet op het spoor. Te Zevenbergen is de huisvrouw van den wegwerker r. G. plotseling van schrik dood gebleven, omdat zij een harer kinderen miste, en dacht dat het een ongeluk liad gekregen. Het kind had zich echter onder de tafel verscholen. De rechtbank te 's Hage heeft P. Jasperse, wegens poging tot moord op de dienstbode zijns vaders, waarmede hij in ongeoorloofde betrekking stond, veroor deeld tot 7 jaren tuchthuisstraf. Een paar maanden getrouwd. Woensdagavond werd de anders zoo vreedzame en stille N.-W. Binnensingel te 's Hage in opschudding gebracht. Zeker aldaar wonend persoon L. F .L. mishan delde zijn echtgenoote, met wie hij eerst vóór enkele maanden gehuwd is, op zoo ergerlijke wijze, dat de vrouw moord schreeuwde en de politie zich genoodzaakt zag het huis binnen te gaan om hulp te verleenen. L., die als een razende om zich heen sloeg, trof ook een agent van politie met een kachelpook aan het hoofd. Eenige aan de overzijde van de gracht wonende werklieden waren met een schuit overgevaren en wildea den vrouwenbeul, zooals zij L. betitelden, te lijf, waardoor de politie-agent verplicht was ook hier weder tusschenbeide te komen. Men ver genoegde zich toen met de vensterruiten stuk te slaan, nadat men gezien had dat de mishandelde vrouw de echtelijke woning had verlaten. Een gepensioneerd O.-I. militair heeft te Leeuwarden een dienstbode onder verschillende voorwendsels haar opgespaard geld, p. m. f 100, weten af te troggelen. O. a. was hij met haar overeengekomen binnenkort te huwen, terwijl hij een aan stelling als bewaarder in de strafgevan genis aldaar wachtende was. Toen hij echter jl. Zaterdag plotseling verdween stelde de politie een onderzoek in, waar uit bleek dat men met iemand had te doen, die voor korten tijd te Assen was gehuwd, doch zijn vrouw had verlaten en thans met onderscheidene dienstboden te Leeuwarden betrekkingen had aange knoopt. Te. Meppel had een winkelier een revolver in de handen, die hij meende dat niet geladen was en die hij wilde wegbergen, toen eensklaps een schot af ging, waardoor een in den winkel aan wezige timmerman getroffen werd. De kogel ging door een vinger en de kleeding en raakte 't onderlijf. De wonden schij nen niet gevaarlijk te zijn. Een Amerikaan met den zonderling toepasselijken naam van Dubois, heeft zijn verwanten te Philadoq hia een xerinogeu nagelaten van bijna 200,000,000 Nederl. guldens. Genoemde Dubois begon zijn carrière 20 jaar geleden als houtdrager. Hij schynt echter later zijn fortuin te hebben gemaakt met het bouwen van houten hutten, die hij, geheel afgewerkt, naar alle oorden van Amerika aan de kolonisten afzond. Over het gevaar van het drinken of eten van te koude of ,te warme stoffen, bevat een Duitsch blad eenige behartens- waardige woorden. Dat het gebruik van te koude dranken zeer gevaarlijk is en onmiddellijk den dood tengevolge kan heb ben, is algemeen bekend. Ook weet menjdat al te warme spijzen vreeselyke maagpij nen en ten slotte den dood kunnen ver oorzaken. Minder bekend echter is het, dat het gebruik van warme dranken zeer schadelijk is, zelfs al doen zij op het oo- genblik dat zij gebruikt worden den slok darm of maag niet onaangenaam aan. Door het vele drinken van brandend heete soep, koffie of thee verhardt zich langzamerhand de binnenwand der maag. Na eenigen tijd weigert deze alle diensten, het eten komt er weder uit en men sterft een harden dood. De schrijver dezer waarschuwing had in korten tijd in zijne omgeving op deze wijze drie sterfgevallen gezien, zoodat hij terecht vermoedt, dat het drinken van te warme vochten een euvel is, dat tamelijk alge meen begaan wordt. Een vergiftiging door eiwit, dat eenige dagen in een kom gestaan had, is onlangs te Berlijn voorgekomen. Een zuinige huismoeder had dooiers van eieren noodig en gebruikte die, doch bewaarde het wit der eieren in een open kom ge durende een paar dagen in den kelder. Toen kwam het te pas in een saus voor pudding. De smaak was uitstekend en ieder smulde aan de versnapering. De gevolgen waren echter minder aangenaam. Na eenigen tijd werden alle familieleden ziek, enkelen bleven zelfs een week on gesteld de geneesheeren constateerden vergiftiging. Evenals bij vele levensmid delen, was het ook hier het eiwit, dat tot ontbinding was overgegaan vergiftig ge worden. Maandagavond kwamen te South Shields aan de kapitein en elf matrozen van het barkschip Alfred the Great, dat ter hoogte van de Bult of Lewis in den vreeselyken storm der vorige week was lek geslagen. Negentien uren hadden de ongelukki- gen, blootgesteld aan den loeienden or kaan, in het want van het zinkende schip doorgebracht en toen het ten slotte ken terde, gelokte het hen slechts met moeite één der sloepen, die van boord waren gespoeld, te bereiken. Nu zwalkten zij nog 36 uren in het broze vaartuig om, zon der spijs of drank, of voldoende kleeding, tot zij ten slotte geheel uitgeput te Port Ness landden. Na wat tot krachten te zijn gekomen, werden zij naar South Shields gebracht. Bergen (in Henegouwen), 16 Oct. Het gerechtshof, uitspraak doende in cassatie, heeft Van der Smissen, oud- afgevaardigde voor Brussel, tot 10 jaren dwangarbeid veroordeeld, wegens moord op zijne vrouw. Frankfort, 16 Oct. De baron Meyer Karl van Rotschild is aan een beroerte gestorven. Ingezonden. Texel, 13 October 1886. Mijnheer de Redacteur! Mag ik u iets mededeelen hetgeen onmid dellijk onze algemeene belangea betreft en die mededeeling aanleiding kan geven tot denken en handelen de zaak is deze. Wij hebben het geluk alhier, te Texel, een rijk algemeen Weeshuis te bezitten, een nut tige instelling voorwaar, die reeds zooveel leed verzacht en steeds tot zegen is voor vele ouderloozen. Men dankt haar welvaren hoofdzakelijk aan hare bestuurders die met beleid en gepaste zuinigheid die zaken be- heeren ja! wat waren dat toch mannen vol van onderneming en energie, die in lang verleden jaren voor dat Weeshuis een bron van groote inkomsten schiepen. In die vroegere jaren, toen de haven van het Nieuwediep nog niet bestond en de schepen op de reede van Texel geankerd lagen toen groeven die bestuurders flinke welputten, groeven een waterweg naar de haven van Texel en ver kochten aan die Marine en koopvaardijvloot op de reede heerlijk drinkwater. Voor de daarvoor ontvangen gelden werden door haar landerijen aangekocht; die aankoopen ge schiedden in goedkoopo tijden. De daarop volgende hoogere waarde der landerijen ver meerderde het kapitaal vaa bedoelde inrich ting zeer, zoodat men thans jaarlijks blijkens overgelegde balanzen vele duizenden guldens overlegt. De toestand is thans dan ook zeer bloeiend en gezond om nog meer wel te doen. Immers men spreekt nu en men zou 't thans zoo gaarne willen, dat die instelling den kring van weldadigheid verder uitbreidde en wel door niet alleen ook kinderen hoven de twaalf jaren in haar schoot op te nemen, maar ook kinderen op Texel geboren en alhoewel van Texel metterwoon vertrokken, ook een plaatsje in dat hof te verleenen. Men zou zoo gaarne willen en men spreekt daarover om aan dien ouden grijze 73jarige bij velen beminden vader, dien wij zoo gaarne blijven noemen, die 20 jaren aehtereen 18551876 die instelling trouw en eerlijk diende en met eervol ontslag en met een handvol rijksdaal ders wegens den dood zijner vrouw werd heen gezonden en die thans aan een onzer dorpen rondloopt behoeftig diep zeer diep afhankelijk van sommige menschenvrienden, eenig week geld bij wijze van pensioen te verleenen, waardoor zijn nog weinig te leven jaren hem werden veraangenaamd en verlicht; die grijze oude weesvader noemt gezagvoerders, onder wijzers enz., die onder zijn leiding van kin deren jongelingen en later flinke mannen zijn geworden. O! men zou dat zoo gaarne willen en men zou dan met vreugde kunnen spreken als die schuld, die dringende schuld werd gekweten; de middelen sijn ruim voorradig. Zij kunnen laat men herzien hare beperkte reglementen van vroegere jaren en die inrichten naar de tegenwoordige behoefte en teestanden. In de hoop dat deze regelen onder de oogen mogen komen van velen; vermoedelijk wordt daaruit iets goeds gelevrd. U dankzeggende voor de plaatsing, Hoogachtend, M. d. R. In een vorig nommer dezer courant komt eene opgave voor van een en ander betrek kelijk de scholen voor bet lager onderwijs. Wij zien daaruit dat in deze provincie door verscheidene gemeenten meer onderwijzers worden aangesteld dan noodig is volgens de wet. Het was niet kwaad geweest als in de laatste regels de aandacht van het publiek gevestigd was op het feit, dat de belasting betalende burgers op die manier meer moeten opbrengen dan noodig is volgens de wet. Tegenwoordig is er de tijd niet naar om weelde-uitgaven te doen. Kijken wij hier in de gemeente rond, dan zien wij eene school die volgens oordeel van sommigen ook wel gemist kon worden en die toch jaarlijks vier duizend gulden aan jaarwedden kost terwyl er misschien honderd leerlingen zyn. Nu dit ter loops! Iets anders is liet die opheffing vai. de normaallessen, die door het Rijk bekostigd worden. Dat is voor verscheidene ouders een onpleizierige geschiedenis geweest. En toch! Als die ouders eens nagaan hoeveel honderde jonge onderwijzers er nu rondloopen in ons land zonder een betrekking te kunnen vinden. En laten zij niet denken, dat het wel beter zal wordenTweemaal in het jaar wordt er examen gehouden, dus tweemaal in het jaar komen er van dio jongeheeren leegloopers bij. Alleen de kweekscholen geven geloof ik elk jaar zoowat tweehonderd onder wijzers en die zijn in alle vakken goed onder wezen, laten dus de jongelieden van allerlei normaallessen maar probeeren of ze daar tegen op kennen. En nu hoor ik dat hier weer normaallessen van de gemeente gegeven worden, maar of het waar is? Dat geloof ik niet. Ons bestuur zal geen geld weggooien en die jongelingen laten opleiden om toch later een of ander baantje te zoeken, omdat ze als onderwijzer geen plaats kunnen vinden. En wat zijn er veel gedropen uit den Helder er stond dan ook te lezen dat de rijkslessen bier waren opgeheven, ook omdat ze weinig vruchten opleveren. Nu, M. d. R.! door de opname van dit geschrijf verplieht U Een belasting betalende burger. Heldersche Moppen. Rechter«Het is nu al de twaalfde maal dat gij wegens diefstal veroordeeld wordt. Buiten en behalve moreele overwegingen zou men toch mogen verwachten, dat gij eindelijk dat gevaarlijk handwerk eens liet rusten, daar gij toch gere ild bij eiken diefstal betrapt wordt. Beschuldigde «Maar wie zegt u, meneer, dat ik geregeld bij eiken diefstal betrapt ben o Sergeant Majoor. «Hier is de smerige kerel kapitein; hij is al viermaal voor onzindelyk- heid gestraft. Kapitein. «Ja er is niets meer met don vent aan te vangen, kommandeer hem voor de keuken." e «Dokter." vroeg een vrouw, «wat is nu eigen lijk de ziekte van mijn man. «Uw man is waterzuchtig, vrouwtje," was 't antwoord. «Wat zeg je dokter, waterzuchtig? mijn man die nooit van water wilde hooren, waterzuch tig zyn heele leven heeft hij nooit andera dan jenever gedronken. Kem, neem nou geen loopje met me." Een vrouw die haar man bloedzuigers moest zetten (in zich zelve.) Nou ben ik toch heuselijk vergeten, of ik die dingen eerst moet braden of koken. Marine en Leger. Naar men verneemt, heeft een nieuw model misthoorn, nl. een mechanische, vervaardigd door den heer O. C. Hansen, uit Noorwegen, en be proefd door de Kon. Ned. Marine, uitstekend voldaan, en schijnt het voornemen te bestaan, dezen misthoorn ook aan oorlogsschepen te ver strekken. De herstellingen aan de werktuigen van Zr. Ms. schroefstoomsohip „Alkmaar" bij de koninkl. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Am sterdam zijn zoo verre gevorderd, dat die bodem in de volgende maand naar de directie der marine te Willemsoord zal kunnen worden overgebracht tot het doen van den proeftocht. Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. Koningin Emma der Nederlanden is andermaal onder stoom be proefd, en thans met uitstekend gevolg- Na afloop van den proeftocht werd het schip aan 's Rijks werf opgenomen, om verder in gereedheid te wor den gebracht. Z. M. heeft de volgende pensioenen toegekend a. aan den gewezen commissaris der loodsen te Amsterdam J. J. Den Herder, ter zake van lichaams gebreken en ongeschiktheid voor de waarneming van zijn ambt, van f1241 'sjaars, ingaande 1 Juli 1886; b. aan den gewezen binnenloods op het Groot Noordhollandsch kanaal te Willems oord, R. B. Bonifacius, ter zaks van meer dan 65 jarigen ouderdom, van f534 'sjaars, ingaande 1 Sept. 1886. Z. M. heeft met ingang van 1 Nov. a. s. bevorderd tot luit.-t.-z. 2e kl. de adelborsten le k). J. F. Graadt van Roggen, W. J. G. Umbgrove, A. J. M. A. ridder Van der Does de Bije, J. H. Hum mel, W. Cornelis, J. F. Hosang, J. M. Groen, H. J. Knottnerus, R. J. Castendijk, 8. P. L'Honoré Naber, A, J. Van Stookum, H. J. Pak, L. E. A. T. Ter Haar, E. W. Pfeiffer, W. A. J. Van Diggelen, J. S. F. Gallay, J. A. Vaa der Star, F. J. Goedkoop, J. H. Van Leent, A. U. C. Heydeman, J. J. C. C- Bennik, C. D. W Boisse- vain, M. F. Braakman, A. Van den Driesseu Mareeuw, C. Kastelijn, H. M. Van Haften, C. H. De Lüssanet de la Sablonière, N. C. Beynen, P. Swuters van Schaumburg, F. H. Sobels, J. C. Van Druten. De kapt.-luits. t. z. M. F. Reeringh en L. Backer Overbeek, uit Oost-Indië teruggekeerd, zijn op non-activiteit gesteld. Js

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1