't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1428. Zaterdag 23 October 1886. Veertiende Jaargang. HALENDER DER WEEH. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Adlvertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-Wie. 29 October (Engelsche mail) over Brindisi. 2 Novemb. (Hollandsche uit Amsterdam ii ii ii overMarseille. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. OCTOBER (Wijnmaand) 31 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 48 m. Onderg. Zondag 24 Maandag 21 Dinsdag 26 Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29 Zaterdag 30 4 u. Nieuwe Maan. PosterlJ en. LIJST DER BRIEVEN enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2de helft der maand Augustus Mej. A. Weesel, Alkmaar. Mej. A. Wessel, idem. R. Baas, Amsterdam. J. van Eijk, idem. W- Keizer, idem. A. Verscheije, idem. Mej. E. Sieberg, idem. Mej. C. J. van der Wal, idem. J. Koning, idem. D. J. Toukens, idem. I. Paker, den Helder. Mej. Grietje, Purmerend. J. C. van Breda, Zetten. Van het hulpkantoor Anna Paulovrnapolder. Mej. G. Zomerzorg, Oude Schild. Briefkaarten. J. van der Veen, Amsterdam. Mej. C. D.Kleij, idem. Mej. C.-v. d. Kleij, idem. Mej. Zittersteijn, idem. P. G. Voogd, Medemblik. H. Koster, P. Brieven. Verzonden geweest naar Amerika. K. de Vries, Alton. België. Louis Weintraecken, Antwerpen. Engeland. Perry Raimers Co., West-Hartlepool. Oost-Indië* R. A. Nieuwenhuis, Batavia. C. de Jong, idem. G. Oom, Browo. H. van Zanten, Samarang. R. Betz P. Ed. O. van Kerkhoven P. HELDER, 22 October 1886. 't Vijf-jarig bestaan van //Helders Mannen koor" werd Dinsdagavond in Tivoli door de leden luisterrijk gevierd. Onder directie van den heer H. A. Egbers, directeur, werd een keurig programma ten gehoore gebracht, be geleid door 't stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, onder directie van den hr. J. Koning. De eerste afdeeling werd geopend met de ouverture uit La Muette de Portici', van Auber, en de tweede met *Si j'étais Roi,// van Adam. Bij den aanvang sprak de br. Meijer, presi dent, een woord tot berinnering en verdere aanbeveling. Als solisten lieten zich met veel succes hooren de hh. H. Venverloo, tenor, en P. L. Hegener, bariton, beiden uit Amsterdam, die hunne reeds vroeger verkregen reputatie wisten te handhaven. De talrijke aanwezigen waren eenstemmig in hun lof, over de uitge voerde stukken, die door 't uitmuntend accom pagnement volkomen tot hun recht kwamen. Ter herinnering noemen we //Die Zeit,* wSa- lamis" en //In 't woud." In de pauze werd den directeur Egbers, namens de vereeniging, een keurig album aangeboden met portretten van de leden en die van eenige beroemde componisten en voorzien van eene fraaie cal- ligrafische opdracht, geteekend door het lid van Helders Mannenkoor, P. C. J. Groen. De hr. F. Groen sprak bij die gelegenheid een woord van waardeering. Aangenaam werd de verdienstelijke directeur verrast, toen hij, na de pauze zijne werkzaamheden willende hervatten, aan zijn muzieklessenaar een lau werkrans zag hangen. Herhaaldelijk klonken, na afloop der voorgedragen nummers, applaus door de zaal. Tot versterking van 't koor waren eenige zangers uit Alkmaar overgekomen, die wel willend hunne gewaardeerde medewerking verleenden. Ook was het bestuur van het Mannenkoor uit Schagen als gast genoodigd. Dit vijfde jaarfeest zal zeker bij velen nog lang in aangename herinnering blijven. De timmerman Ran, die Dinsdag middag op het SS. Koningin Enma der Nederlanden in het dok alhier jl. bezig was een schroef aan te draaien, is door bet uitslippen van den sleutel in het dok gevallen, waarbij hg zich aan hoofd en beenen ernstig verwondde. Zijn toestand is zorgelijk. Benoemd tot commies der posterijen 4de kl. de surnumerair J. G. v. Bruggen. De Texel sche loodskotter No. 5, schipper J. Kuiper, is uit het Engelsche Kanaal met belangrijke schade aan het tuig en lek alhier aangekomen, zjjnde in den nacht van 15 op 16 dezer, ter hoogte van Dungeness, bij zwaar stormweer ten anker liggendeaangevaren door den Franschen kotter T. R. 23. Door den minister van waterstaat enz. is uitgemaakt dat visitekaartjes, ook wanneer daarop de naam geschreven is, als drukwerk kunnen verzonden worden. Men vond Woensdagnacht, op het Damrak te Amsterdam een man met ge broken been op straat liggen. Het was 's mans houten been, zoodat hg in plaats van naar het gasthuis, naar den timmer- mam verwezen werd. Te Helmond was dezer dagen een slager met een landbouwer in onder handeling over den aankoop van een os. In hun druk gesprek bemerkten zij niet, dat bedoelde os zich had losgerukt en doodbedaard door den tuin van den slager naar een banketbakkerswinkel wandelde, waar hij tusschen den winkelopstand en de winkelbank terecht kwam. Hier kon ons osje echter niet verder, en daar de plaats te eng was om zich om te keeren, nam hij een koenen sprong over de toon bank been, deze met al wat zich daarop bevond medenemende, zoodat de vloer bezaaid was met brokken van comestibles enz. Verder nam hg zijn weg naar buiten, door de glazen deur, die eveneens in splinters vloog. De aangerichte schade bedroeg ongeveer f 60, welke door slager en landbouwer vergoed werden. Gelukkig was er niemand in den winkel, zoodat er geen persoonlijke ongelukken te betreuren waren. Te Sneek is bij de herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal gekozen Mr. J. G. Van Digge len (lib.) met 2086 stemmenBaron Brantzen van de Zijp (anti-rev.) verkreeg 1977 stemmen. Bij de eerste stemming had Mr. Van Diggelen 1712, Mr. Brantzen 1584 en Dr. Bruinsma 305 stemmen. Een hevige gasontploffing heeft Dins dagochtend plaats gehad in perceel No. 60 op de Heerengracht, te Amsterdam. In een der vertrekken in het achtergedeelte van dit huis bespeurde men een sterke gas- lucht; onnadenkend ontstak men daar licht en met een donderend geweld werden een aantal vensterramen, deuren, zelfs een gedeelte van het dak uit elkaar geslagen. Een der bewoners en een dienstbode hebben lichte brandwonden bekomen. Uit Terschelling wordt i. d. 16 Oct. geschreven In het laatst van de vorige week is in een vergadering van belang hebbenden bij de exploitatie der Lutine besloten, de werkzaamheden wegens het ongunstige seizoen te staken en uit te stellen tot het volgende voorjaar. Er is besloten een tentoonstelling te houden van de goederen, uit de Lutine opgevischtvan elke soort der gevonden munten zal minstens éên exemplaar aan wezig zijn. De groote zaal in het Tol huis, aan den overkant van het IJ te Amsterdam, is door den eigenaar daartoe welwillend ter beschikking gesteld. De opbrengst komt ten bate van het Wil lem Barendsfonds," opgericht ten behoeve van oude of de nagelaten betrekkingen van verongelukte zeelieden. Het volk begint zelf de tappergen reeds af te breken, althans te Rouveen vond iemand dezer dagen in den vroegen morgen zijn heele tapperij plat tegen den grond gelegd, Het gebouw was van hout. Te Anna-Paulowna, waar het school verzuim zeer groot is, heeft het Nutsde- partement een plaatselijke vereeniging op gericht tot bevordering van het school bezoek. Zij zal o. a. dit doel trachten te bereiken door het geven van belooningen, eereblijken en schoolfeesten. Een betreurenswaardige onvoorzich tigheid kostte Dinsdagnacht aan twee menschen het leven. Een schipper van 39 jaar en een schippersknecht van 19 jaar, die met een schuit hout waren aan gekomen voor de Nederl. Stoomhoutzagerij van de firma Antenne, aan den Zuidwal te 's Gravenhage, werden Dinsdagochtend door de werklieden van de fabriek, die hen wilden wekken om ze het hout te doen lossen, dood in de kajuit gevonden. De ongelukkigen hadden, om niet van den doordringenden regen hinder te heb ben, het luik dichtgemsakt en zijn dien tengevolge gestikt. Hun lijken zijn naar het Ziekenhuis overgebracht. Willem Boer vertrok in Juni 1882 als vrijwilliger naar O.-Indië. Zgn ouders, die sedert niets meer van hem hoorden, wendden zich tot den minister van kolo niën, en ontvingen vóór eenige dagen van dezen het bericht, dat genoemde persoon reeds ruim 3 jaren geleden op 25 Juli 1883, te Salatiga is overleden. Rotterdam, 19 October. Volgens telegram uit Batavia, is het schip »Jacoba" op zee gezonken. Al de opvarenden zgn gered en te Telok Betong geland. (Het Ned. schip »Jacoba," kapt. Röhl, vertrok 8 September van Soerabaja naar Sumanap. De 21-jarige Marie D., van Garmer- wolde, die de vorige week door de arr.- rechtbank te Assen wegens diefstal van een japon, tot 21/s jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, is in de gevangenis plotseling krankzinnig geworden, en dien tengevolge overgebracht naar het krank zinnigengesticht te Medemblik. Door wijlen den heer Frederik Wan ner, den 9en Sept. jl. te Amsterdam over leden, zijn liefdadige Instellingen en Ver- eenigingen bedacht met de volgende schenkingen,vrij van alle rechten en kosten. De vereeniging tot stichting en instand houding van het protestantsche weduwen en weezenfonds, het Instituut tot onder wijs van blinden, het Gesticht voor vol wassen blinden, en het Kinderziekenhuis, allen te Amsterdam, ieder f 10,000. In schrijving 2 pet, Grootboek; het Evan- gelisch-Luthersch Diaconie Wees-oude mannen en vrouwenhuis, te Amsterdam f 8000de Hofjes der Evang. Luth. Diaconie te Amsterdam f 2000 op het 3 pet. Groot boek het Nederlandsch Israëlitisch Arm bestuur te Amsterdam voor al de onder zijn beheer staande instellingen f8000 inschr. 21/2 pet. Grootboek, het Instituut voor Doofstommen te Groningen en de Inrichting voor Doofstommen-onderwgs, te Rotterdam, ieder f8000 inschr. 21/i pet. Grootboek de Noord- en Zuid-Holl. Redding-maatschappij f 4000 inschr. 21/a pet. Grootboekhet Genootschap Lief dadigheid naar Vermogen, voor rentelooze voorschotten f1000, in geld, en aan het Genootschap zelf f 4000 op het 21/2 pet. Grootboek (de renten aan te wenden tot uitreiking van tijdelijke» onderstand)de Vereeniging tot Heil des Volks, afd. Ar menzorg, f 3000, en de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord f3000, beiden op het 3 pet. Grootboek. Voorts aan de algemeene armen der gemeente Amsterdam, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid, f 10,000 in geld. Al de kapitalen op het Grootboek zgn besproken metde semesterrenten, loopende tijdens zgn overigden. Op Dinsdag 26 dezer zal voor het gerechtshof te Amsterdam terecht staan M. M. Van Haaren, huisvrouw van L. Geutskens, wonende te Haarlem, beschul digd van moedwilligen doodslag. Ten hare laste blijkt, dat zij, die reeds vroeger haar stiefdochter A. G. J. Geutskens, herhaaldelijk moedwillig geslagen en mis handeld had op een wijze, welke de grenzen der ouderlijke tucht verre te buiten ging, in het laatst van 1884 of in het begin van 1885 een wrok tegen dit destijds 16-jarig meisje had opgevat. Zij heeft van dit meisje niet alleen ge vorderd, dat het voortdurend van den vroegen morgen tot den laten avond, ja, dikwijls tot ver in den nacht, in de huis houding werkzaam zou wezen, maar bui tendien haar in de gemeenschappelijke woning te Haarlem bijna dagelijks op wreede wijze moedwillig geslagen en mis handeld, ja, in de laatste tijden meermalen moedwillig in arm of vingers gebeten. Zij is met die mishandelingen voortge gaan, ook nadat het gebleken was dat de gezondheid van het meisje daaronder zeer leed. Ten gevolge van al de voort durende mishandelingen had het meisje nl. aan hoofd, ellebogen, armen en vingers tal van pgnlgke verwondingen bekomen, terwjjl tevens een belangrjjke bloeduit storting in de hersenen had plaats gehad, aan de gevolgen waarvan zij op 4 Nov. 1885 in de ouderlijke woning overleden is. De besch. heeft de haar ten laste ge legde mishandelingen bekend, en zal ter terechtzitting worden bijgestaan door den haar toegevoegden advocaat mr. J. M. van Stipriaan Luïscius. Londen, 18 October. Het ijzeren schip »Malleny," groot 1036 register ton, kapt. Richard, vertrok 14 Oct. van Cardiff met kolen naar Rio Janeiro. Het werd tot bewesten Lundy eiland gesleept, doch werd door den storm in het Bristol kanaal gedrevenwaar 't op Tuscon rif verongelukte en aan stukken sloeg. De geheele equipage verloor bij deze zeeramp het leven. Onder deze zgn drie uit Nederland afkomstig. De zeil maker K. de Wijn en de matrozen D. Barsteker en D. Rosmaslad. De Royal Human Society te Londen heeft haar groote gouden medaille toege kend aan een knaap van 12 jaren, George Lewis, van Wolverhampton. Deze moe dige jongen redde drie kinderen, 8, 5 en 4 jaar oud, die door hun moeder in het water waren geworpen, het leven. Daarna had hij een worsteling met de moeder, die de kleinen wederom in het wa ter wilde werpen, waarbij hij een oog ver loor. Een pijnlijk tooneel had een paar dagen geleden plaats op het kasteel, waar zich de weduwe van keizer Maximiliaan bevindt. De omgeving van keizerin Charlotte stelt alle pogingen in het werk, om de geestvermogens der ongelukkige vorstin weder op te wekken. Eén der middelen, die men daartoe het veelvul- digst gebruikt, is haar een dagblad onder de oogen brengen, waarin over haar wordt gesproken. Zoo legde men onlangs in haar werkmandje een courant, die het verslag bevatte der opvoering van Gas- siers's drama Juarez. Zij nam het dag blad in de handenhaar oogen schit terden en na herhaaldelijk in zich zelve den naam Juarez te hebben gemompeld, riep ze uit: »Daar zijn ze allen, allen: Maximiliaan, Juarez, BazaineEr zal een ongeluk gebeuren. Spoedig, spoedig, ik moet mijn echtgenood redden Meu kon haar niet tot kalmte brengen. Zelfs slaagden hierin niet de genees- heeren, die men in allergl had laten roe pen. De keizerin wilde dat men de koffers pakken zou en op staanden voet vertrekken. Men zou een extra trein bestel len tot eiken prijs wilde zij haar man red den. Na veel moeite bracht men de keizerin er toe een kopje thee te gebruiken, waarin eenige droppels slaapdrank waren gemengd en weinige oogenblikken later was zij ingesluimerd. Toen zij weder wakker werd, was zij alles vergeten. Uit Weisenbach is bericht ontvan gen, dat het lijk van gravin Arnim, op welks ontdekking een premie van 10.000 mark is uitgeloofd, door een visscher nabij Gernsbach gevonden is aan den oever van de Murg, op een plek die sints eenigen tijd onder water had gestaan. Bij de gerechtelijke schouwing is gebleken, dat er volstrekt geen reden bestaat om aan een misdaad te denken, maar wel voor het vermoeden dat zg bg ongeluk in het water was geraakt. Een jong meisje, dat door haar oom en tante te Parijs in huis was ge nomen, werd door hen met onzedelijke voorstellen lastig gevallen. Het meisje verzette zich aanhoudend daartegen en verklaarde te willen werken voor een eerlijk stuk brood. Dezer dagen brachten de ellendelingen het arme kind in ge zelschap van een individu, dat het haar zeer lastig maakte. Het meisje, tot wan hoop gedreven, opende een venster en sprong op de binnenplaats; Liever ster ven dan schande riep zjj. De buren kwamen haar te hulp. Zij had de her senpan ernstig gekneusd. De politie heeft zich de zaak aangetrokken. Van het Braziliaansche leger zal men geen hoog denkbeeld krijgen, door de volgende statistiek. Wegens insubordinatie werden 321 soldaten gestraftwegens moord 12 verwonding 118; wegens desertie 298; wegens roof en diefstal 122 wegens be- leediging van superieuren 33 wegens verkoop of verspelen van de uniform 76; wegens slapen of dronkenschap op wacht 134; en wegens andere vergrijpen 5904. Er werden 951 gedegradeerd 25 aan het civiel gerecht overgeleverd en 201 voor den krijgsraad gedaagd27 werden ter dood en 164 tot andere onteerende straffen veroordeeld. Het leger telt in vredestijd 13,500 man. Den dief van de 300.000 francs, welke uit een kist, aan boord van het Fransche schip Bordeaux gestolen werden, is men nog niet op het spoor, ondanks de ijverigste onderzoekingen. De eigenaars van het schip zullen de aangegeven waarde der kisten moeten vergoeden. Zij treffen het in zooverre gelukkig, dat de kist met 200.000 francs, slechts voor een waarde van 8,700 francs was aangegeven. Door een krokodil of kaaiman werd op den middag van den 7n Sept. jl. aan de monding van de Tjiliwong, de rivier van Batavia, een prauwtje, waarin drie personen, ten onderste boven gekeerd. Twee van hen wisten zich op het om gekantelde vaartuig te redden, maar de derde kwam niet meer boven water. De bemanning van de Marie, die daar juist voorbij stoomde, kon tot redding van den verdwenene niets uitrichten, daar het monster tc spoedig met zgn prooi in de diepte verdween. Ingezonden. Kust op Zondag;. De dagbladen melden ons, dat in Zwitser land de rust en daardoor de heiliging van den Zondag in en onder alle standen dóórwerkt. Op het voorbeeld der apothekers zijn ook de kappers overeengekomen, hunne winkels des Zondags te sluiten. Wanneer het publiek eenmaal weet, dat na een bepaald uur de scheermessen stil staan, zal het wel weten te zorgen dat vóór dien tijd het aangezicht in orde zij. Deze opmerking geldt voor elk bezwaar, dat men vooralsnog tegen Zondagsrust wenscht te doen gelden. Het publiek kan zeker 't meest tot eerbiediging en heiliging van den Zondag bijdragen, maar als het weigert daartoe mede te werken, kan het toch worden gedwongen, wanneer slechts zij, die op zulk een rustdag prijsstellen, met ernst voor hun recht palstaan. Toon aan het publiek, dat het u ernst is om uwe winkels, magazijnen en werkplaatsen des Zondags te sluiten, en het zal niet lang duren of datzelfde publiek laat u de rust, die gij, om aan Gods gebod gehoorzaam te zijn, ver langd hebt. Vanwaar de klacht op de lippen van zoo menigeen over de toestanden, die onze tijd oplevert, indien elk zijn persoonlijke medewerking, tot de verbetering daarvan, moedwillig onthoudt? Hoe schromelijk wordt tegen dit persoonlijke gezondigd door overheid en volk. Al te dikwijls legt men aan ambachts- en handwerkslieden een taak op, die //naar het schijnt" niet tot een goed einde gebracht kan worden, tenzij daaraan ook den Zondag wordt besteedt (herinner u de //Schorpioen"). Men legt zulk een last en arbeid gedurende den rustdag op, als men byv. van zijn kleer- of schoenmaker de bezorging eischt van een of ander kleedingstuk of schoeisel uiterlijk vóór Zondagmiddag. Zulk een vergeten of voorbijzien van de belangen van anderen, moet uit onze zeden verdwijnendat ieder zich gewenne den Zondag als een dag der ruste te eerbiedigen, dat is een plicht des gewetens, een plicht der dankbaarheid en gehoorzaam heid, die ons christelijk volk te vervullen heeft, K. Nijverheids-Tentoonstelling;, Helder, 1887. Op Dinsdag 19 dezer hield het Bestuur der Regelings-Commissie in 't Kantoor der Spaarbank alhier eene zitting, tot het inschrijven ran deel nemers aan de a. s. Tentoonstelling. Men had mogen verwachten, dat velen, zeer reien zich zouden hebben aangemeld't getal ingeschrevenen is echter zeer gering. Waaraan is zulks toe te schrijven P Deze gemeente telt toch een groot aantal werklieden, die in dezen vreedzamen wed strijd zouden kunnen mededingen en het pro gramma, door deskundigen ontworpen, lokt, zou den wij haast zeggen, tot deelneming uit. Van waar dau het verschijnsel, dat zich haast geen deelnemers opdoen P Is er dan geen energie bij onze werklieden, geen lust, geen opgewektheid om eene gelegenheid als deze aan te grijpen om, ieder in zijn vak, blijk van bekwaamheid te ge ven P Zijn onze jeugdige beoefenaars der nijver heid doof, als de uitnoodiging tot hen komt om zich ter mededinging aan te melden f Toen de Regeliogs Commissie zich wendde tot een aantal bevoegde mannen, ten einde de op gaven te verkrijgen, waaruit het programma grootendeels is samengesteld, waren die mannen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1