BMf rtrino Harmonie. Nijverheids-Tentoonstelling Advertentiën. DANKBETUIGING. DANKBETUIGING Aan de leden der Herv. Kerk Vrije Geref. Gemeente, TRYFOSA VOLKSBIBLIOTHEEK. lü lot Nut ra 't .MUSIS SACRUM. HET SCHANDMERK of De twee Galeiboeven. TONO of ie .ral van m Zigeuner. HUWELIJK. allen zoozeer overtuigd van 't nut van zoodanige Tentoonstelling, dat zij met de grootste bereid willigheid aan 't verzoek, tot hen gericht vol deden. Die overtuiging van 't belang eener Nij verheids-Tentoonstelling wordt bij onze werklieden gemist, als zij eene gelegenheid als de aange bodene verzuimen; als zij aan het plan tot het houden eener Nijverheids-Tentoonstelling hunne medewerking ontzeggen. Blijkt het op a. s. Dinsdag, bij de tweede en laatste zitting der Commissie, dat de noodige deelneming ontbreekt, dan zal onvermijdelijk het besluit moeten genomen worden om aan de zaak geen verder gevolg te gevendan zal daardoor het bewijs worden geleverd, dat in deze ge meente met een zoo groot getal werklieden op verschillend gebied, door gebrek aan energie eene Tentoonstelling van Nijverheid onmogelijk is. Doch wellicht vergissen we ons en wachten velen, zeer velen, op den tweeden zittingsdag, ten einde zich als deelnemers aan te melden. Wij wenschen dat de aankondiging dier zitting het gevolg hebbe, dat menigeen, die jl. Dinsdag in gebreke bleef om zich te doen inschrijven, nu van zijne belangstelling blijk geve. Werkbazen en allen, die invloed op werklieden kunnen uit oefenen zullen, naar we hopen, dien invloed wel willen aanwenden om tot medewerking op krach tige wijze aan te sporen. Toen in 1884 eene Tenteonstelling van Nij verheid alhier gehouden werd, waren er onder de bezoekers velen, die hun spijt te kennen gaven, dat zij de gelegenheid om in te zenden verzuimd hadden. Ook waren er die de verzeke ring aflegden, van het plan voor de Tentoon stelling niet onderricht te zijn geweest. Nu dit maal het programma vroegtijdig en voor enkele centen in ieders handen kan komen, moest nie mand, die zich op 't gebied der nijverheid be weegt, achterblijven om zijne medewerking te verleenen. Vermeerdert het aantal ingeschrevenen op a. s. Dinsdag niet aanmerkelijk 't plan der Com missie valt dan in duigen. De Commissie kan dan haar taak nederleggen en daarbij althans deze zelfvoldoening smaken, dat zij door 't plan dat zij ontwierp, het belang van den nijveren stand heeft zoeken te bevorderen. Maar onze werklieden, wier getal zoo groot is in deze ge meente, mogen dan bedenken, dat zij door hunne onthouding een poging in 't belang der nijver heid jammerlijk hebben doen mislukken. Het Bestuur der Regelings-Commissie. Helder, 21 Ootober 1886. Visscherij-Berichten. 20 Oct. n.m. De eerste beug schelvisch aan gebracht, 15 tot 70 schelv. per 100 stuks f78, 21 Oct. 95 korders met 15 tot 110 tong per stuk 45 tot 50 cent, 15 tot 120 kl. en middelm. tong per stuk 10 tot 20 cent, 2 tarbotten per stuk f 10,1 tot 3 mand kleine schol per mand f 4,1 tot 2 mand schar per mand f 2,90 rog per stuk 85 cent, 2 tal haring per tal f 12. 11 beugers met 10 tot 100 schelv. per 100 st. f38,— a f48,50. 22 Oct. v.m. 16 korders met 45 tot 250 tong per stuk 25 tot 35 cent, 20 tot 165 kleine en mid delm. tong per stuk 8 tot 20 cent, 3 tot 20 rog per stuk 72 cent, 1 tot 2 mand kl. schol per mand f 1,1 tot 3 mand schar per mand f2,1 kreeft f 2,25. Andere schuiten nog in zee. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 18 tot 21 Oct. 1886. ONDERTROUWD: E. D. d'Hulst, schrijver bij de marine, en E. Boll. GEHUWD: J. Krijnen, en T. Buitink. G. Mangel en H. Hora. H. J. van Grueningen en J. van Biemen. C. Kuis en A. Lingen. W. de Groot en H. de Groot. P. S. Cornelisse en D. Gomes. C. van 't Westende en I. Rensmaag. J. van de Poll en C. van den Berg. C. J. van de Lijke en M. H. van Dockum. BEVALLEN: C. T. Esvelt, geb. van der Valk, d. H. E. Koning, geb. Brouwer, z. C. Plaizier, geb. Vroone, d. C. van der Heide, geb. van Dok, d. J. C. Copper, geb. Sterzenbach, z C. W. Christiani, geb. Schokman, 2 zs. OVERLEDENM. F. Duinkei*, geb. Krij nen, 83 j. J. B. Beerens, 54 j. J. Tegel, 49 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 14 tot 20 Oct. ONDERTROUWD: Dirk Vermeulen, we duwnaar van Jannetje Eggersman, en Wilhel- mina Hillenius. GEHUWD en OVERLEDENGeene. GEBORENHendrina Pouwlina, dochter van Arie Cornelis Lap en Hendrina Pouwlina Koning. Simon, zoon van Govert Goverts De Roos en Jannetje Ran. Johannes, zoon van Rens Kooger Cz. en Frouwtje Visser. Grietje, dochter van Cornelis Kikkert en Stijntje Slikker. Marine en Leger. Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. Zilveren Kruis is, volgens ontvangen telegram, den 19en dezer 8t. Catharina Point (eiland Wight gepasseerd. Aan boord was alles wel. Een detachement van 200 onderofficieren en mindere schepelingen der Marine vertrekt 13 Nov. a. s. van Amsterdam naar Oost-Indië per mail boot „Burgemeester den Tex." Het 16tal machinisten en machinistleerlingen, dat met het transport mariniers en schepelingen der zeemacht den 18den December per stoomschip Soerabaija naar Oost-Indië zal worden uitgezonden, zijnde machinisten le kl. v. k. H. Courlander, N. H. Klaassen, J. J. Knotter, de machinist le kl. B. de Groot, de machinisten 2e kl. C. J. A. Haakman, G. P. F- Munnik, P. C. A. Schüler, J. v. d. Plaats, W. F. van Swaaningen, de ma chinisten 3e kl. J. L. Schappert, J. van Rees, A- de Haan, A. J. M. Tuijnenburg, C. W. Kemmer, en de machinistleerlingen le kl. P. Ohmstede en A. J. Crucq. De zee-miliciens, gedetacheerd op het gepant serd materiaal, zullen tegen 25 dezer, bij buiten dienststelling dier schepen, aan boord Zr. Ms. fre gat „Evertsen" terugkomen. Vóór het laatst dezer maand gaan reeds een 300, die daarvoor door vlijt en geoefendheid het eerst in aanmerking komen, met groot verlof naar huis. Dc luitenant-ter-zee le kl. W. G. Van Nes, de luit.-ter-zee 2e kl. P. D. Holzapffel en de offic. van gez. 2e kl. bij de zeemacht W. M. Mertens, allen behoorende tot de rol van Zr- Ms. wachtschip te Willemsoord en gedetacheerd aan boord Zr. Ms. gaffelschoener Argus, de eerste als oommandamt, worden met den len November a. s. op nonactiviteit gesteldterwijl de luit.-ter-zee 2e kl. G. C. D. baron Van Hardenbroek, mede behoorende tot de rol van genoemd wachtschip, met dien datum wordt overgeplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam. De luit.-t.-z. der le kl. A. C. Van der Sande Lacoste, gedetacheerd bij denmarine-torpedodienst, wordt, onder intrekking zijner plaatsing aan boord van Zr. Ms. waohtschip alhier, met den 2len dezer op non activiteit gesteld. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Sumatra vertrok 18 Oct. van Marseille naar Amsterdam. Het stoomschip Conrad, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 18 Oct. van Port-Said. Het stoomschip Prins Alexander, is 20 Oct. Carboeira gepasseerd naar Batavia. Het stoomschip Madura vertrok 21 Oct. van Port-Said naar Batavia. Het stoomschip Prinses Marie is 21 Oct. van Aden vertrokken naar Amsterdam. CORRESPONDENTIE. J. W. te Wieringen. De couranten wor den door ons geregeld ter post bezorgd en kunnen alzoo door u op vasten tyd ontvangen worden. Het is niet geoorloofd, dat post- loopers de bezorging van brieven enz., aan anderen opdragen. Bij herhaling er van is aan te raden u tot de Postdirectie te wenden, DE UITGEVERS. Wegens plaatsgebrek kannen we ons feallleton heden niet vervolgen. In het volgende no. hopen we onze lezers daar voor schadeloos te stellen. Marktberichten. Purmerend, 19 Oct. Aangev. 21 Paarden, 435 Melk- en vette Koeien, lager in prijs, handel stug, 167 vette Kalveren f0,60 a0,80 per P., handel vlug, 78 nucht. dito f8 a 24. 2990 Schapen en Lammeren, vette Schapen lager in prijs, Schapen prijshoudend, handel stug, 101 vette Varkens f0,38 a 0,48 per P. 523 Biggen f4 a 7, 563 Ganzen f2,10 a 3,50, 4 Zwanen f 5 a 8, Kipeieren f4,50 a 5,50 per 100, 1325 P. Boter f 1,20 a 1,30 per P., 600 mud Appelen f 3,50 a 5, 200 mud Peren f 4 a 7 per mud. Kleine Kaas f 34, Middelbare f 31, aange voerd 445 st. Schagen, 21 Oct. 12 Paarden f 40 afl70, 10 Ossen f 80 a f170, 8 Stieren f 70 a f210, 300 Geldekoeien 1100 a f 270, 22 Kalf koeien f 160 a f 220, 51 Vaarzen f 70 a f 110, 82 Hok- kelingen f 30 a f 50, 5 nueht. Kalveren f 6 a f 18, 8 Rammen f 22 a f 28, 660 Schapen f 15 a f 27, 320 Lammeren fl3afl7, 20 Bokken en Gei ten f laf 7, 26 magere Varkens f9 af 14, 65 Biggen f 5 a f7, 40 Kippen f 0,40 a f 1,25, 60 Eenden f 50 a f 75, Boter per kop f 0,90 a f 0,95, Kaas per kilogram f 0,25 a f 0,35, Kip-Eieren per 100 stuks f 4 a f 5. Vervolg der Berichten. We vestigen de aandacht onzer le zers op de voorstelling, tegen Zondag avond in dit blad aangekondigd in Musis Sacrum. 't Tooneelstuk »Het Schandmerk of de twee galeiboeven is wel in staat om de aandacht te boeien, en we twijfelen niet of menigeen zal zich opgewekt ge voelen om met dit gezelschap kennis te maken. Gisterenavond gaf de zangvereeniging //Oefening baart Vooruitgang" haar jaarlijk- sche zang- en tooneeluitvoering. Een talrijk publiek was opgekomen. Zoowel de zang als de tooneelstukken bleken den bezoekers genoegen te geven, en werden herhaaldelijk geapplaudiseerd - 't Café 't Centrum, dat eenige weken zulk een somber en doodsch voorkomen had, is als een Feniks uit de asch herrezen en prijkt thans in nieuwen luister, onder den naam van «Die port von Cleve." Een geheel nieuw ameublement, tal van spiegels, schit terende verlichting, een paar uitmuntende biljarts en een goede pianino, die des avonds wordt bespeeld, lokken uit tot een bezoek. De ijverige ondernemer, de heer Panbakker. heeft al 't mogelijke gedaan om 't den be zoekers aangenaam te maken. Consumptie en bediening laten niets te wenschen over en de prijzen zijn zeer billijk. Texel, 21 Oct. Alhoewel het reeds langer dan een jaar geleden is, sinds door visschers tonning van een der Eierlandsche zeegaten werd verzocht, is daaraan tot dusver geen ge volg gegeven. Peilingen en opnemingen hebben intusschen reeds voor lang plaats gehad. Indien geene overwegende redenen bestaan tot het niet be tonnen van bedoeld zeegat, zou 't voor de vis- schersvloot zeker gewenscht zijn, zoo de afbake ning nog vóór den a.s. winter tot stand kwam. Oudeschild, 2*2 Oct. De eerste der lees- avonden, door de sociëteit //Neptunus", gedu rende de "wintermaanden te houden, had gisteren plaats. Een klein, doch belangstellend gehoor was opgekomen. De heer M. Kroon hield eene belangstellende lezing over «Duivelen", terwijl de heer Koppen een degelijk schetsje over //Engelen" ten beste gaf. Ofschoon de middelen dezer vereeniging bijna geene buitengewone uitgaven toelaten, bestaat toch het plan om pogingen aan te wenden, hier in den a.s. winter gunstig bekende sprekers van elders te doen optreden. De rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuur man aan boord van Koopvaardijschepen, zal, aanvangende den 9en November a.s. ten 91/* ure, zitting houden te Amster dam, in het Raadhuis aldaar. Twee van de vermoedelijke daders van den brutalen diefstal van horloges, te Hoorn gepleegd, zijn te Amsterdam opgespoord en in hechtenis genomen. Daarop is het grootste gedeelte van den geroofden buit in de Rietlanden onder den grond bedolven gevondenbij een horlogemaker zijn ook een aantal der ge stolen horloges in beslag genomen. Een later bericht meldt dat nog twee horlogedieven uit Hoorn te Amsterdam zijn gearresteerd. Alle 4 zijn naar Alk maar opgezonden. Volgens het N. v. d. D. heeft de ge meenteraad van Loosduinen besloten den heer van Eek, die na veertigjarige ambts vervulling zijn ontslag heeft gevraagd als hoofd der eerste openbare school, van gemeenteweg e een jaarlijksch pen sioen toe te kennen f 334,met de be paling dat bij vooroverleden van genoem den heer, zijne weduwe de helft van dit pensioen zal ontvangen. Zulke handelingen strekken een ge meentebestuur tot eer. Een koperslager te 's-Hertogenbosch is aan bloedvergiftiging overleden. In een klein wondje aan zijn bovenlip schijnen on der het werken metaaldeeltjes te zijn ge komen. Zijn hoofd zwol erg op, en na vier-en-twintig uur was hij reeds dood. Een verver te Keulen werd in den tijd van 14 dagen vader, grootvader en overgrootvader. Zijne derde vrouw, waar mede hij op 59-jarigen leeftijd getrouwd was, schonk hem een kind. Een zijner dochters beviel van een zoon en evenzoo een kleindochter, en dit alles binnen twee weken tijd. Het Fransche schip Saint Jean, uit Duinkerken, werd op het Kanaal door den reeds gemelden hevigen storm over vallen. Terwijl het worstelde met de hooggaande golven, klonk op eens het geroep; »een man overboord!* Een ma troos was, door een hevigen rukwind, in zee gewaaid. En voor men nog van den eersten schrik bekomen was, sloeg een hooge golf over het dek, en spoelde nog vijf mannen weg, zoodat nog alleen de kapitein en een matroos overbleven. Het was den beiden mannen onmo gelijk den ongelukkigen in het water te hulp te komen. Zij moesten op eigen redding bedacht zijn. De matroos klemde zich aan het touwwerk vast; de kapitein aan het roer, en het gelukte den laatst genoemde eindelijk, het schip de haven van Havre te doen bereiken. Een Londensch geneesheer kreeg dezer dagen een bezoek van een man die hem verzocht mee te gaan naar een patiënt van vier jaar, om dien een splinter uit den voet te halen. Neem vooral chloroform meê, zei de man. Komvoor een patiënt van 4 jaar. De dokter stak chloroform bij zich en volgde den man, die onderweg verhaalde, dat de patiënt er gevaarlijk aan toe was. Eindelijk bereikte men een achterbuurt Men klom 3 trappen op, toen twee af en de man stiet heel voorzichtig een deur open. 'tWas een groot pakhuis. Waar is de patiënt vroeg de dokter. Ga wat verder, doch wees voorzich tig antwoordde de man. De dokter na derde een donkeren hoek van 't pakhuis, waaruit twee oogen van vuur hem tegen- glinsterden. Daar is hgzei de man. Een groote leeuw kwam brullend op den geneesheer af. Werp chloroform in zijn snuit, sprak de geheimzinnige man. Dan bedwemt hij dadelijk. In zijn angst en op lijfsbehoud bedacht, wierp de dokter een heel fleschje op den leeuwensnoet. De leeuw zeeg neer en de operatie had plaats met de snelheid van den bliksem. De dokter wilde daarop de deur uit stuiven, maar de man, die leeuwentem mer bleek te zgn, duwde hem een bank noot van 5 pond sterling (f 60) in de hand, met de woorden Heb dank, ge hebt mijn kostwinning geréd. Ja, maar, als gij weer eens een patiënt van 4 jaar hebt Dan kom ik stellig weder bij u, dokter. Toe, stuur dan om een van mijn collega's. Wij mogen elkaar zoo goed lijden. Yan een belasting op ongehuwde mannen is in Frankrijk weder sprake. Een verzoekschrift om zulk een belasting is aan de Kamer van afgevaardigden ge zonden. Daarin wordt er op gewezen, dat te Parijs alleen wel een half millioen ongehuwde en slechts 379,000 gehuwde mannen zijn. Voorts wordt in het adres herinnerd dat vroeger van verschillende landen die belasting bestond. De Fransche Conventie" nam haar aan, en in de re publieken der oudheid was zij ingevoerd, o. a. in Rome, waar de oude vrijers" een ronde som moesten betalen, en onder Ca- millus zelfs gedwongen werden, met de weduwen van gesneuvelde landverdedigers te trouwen. Ook Plato veroordeelde on gehuwde mannen tot geldboete. In Sparta mochten de vrouwen de oude vrijers" in den tempel van Hercules afrossen. y, Op den 24 October 1886 her- denken onze geachte Vriend en b Vriendin HENDRIK GROOT en In ANNA ELISABETH DIENST, hunne 25-Jarige Echtvereeniging. nj Uit naam van S F. J. HOGÉ en Echtgenoote, en MARIA VAN EMMERIK. gj tcaS2S2S2SaSSSSSSSaSSS8SSS2Si2 Den 24 October hopen wij het geluk te hebben de 25-jarige j Echtvereeniging te herdenken van onze geliefde Oom en Tante: H. GROOT A. E. DIENST. Helder, October 1886. J. VAN DE POLL, C. VAN DE POLL, van den Berg. J. F. AMBRIOLA. Op den 23sten OCTOBER 1886 i hopen onze Vriend en Vrienden C. VERBERNE en T. DE BEURS, hunne 30-jarige Echtvereeniging te herdenken. |jUit naam van hun Vriend en Vriendin, Amsterdam W. DE GROOT. 3 21 Oct. 1886. D- DE GROOT-DoEzm.i Heldersche Moppen. Bij de beschrijving van een storm leest men egens//Toen de orkaan zich in al zijn woede verhief, helde het vaartuig naar bak boord en rolden de kapitein en nog een vat jenever over boord." Gij zijt wegens herhaalde binnen 6 weken reeds Kantonrechter dronkenschap nu maal bestraft! Beschuldigde Nu kan u eens zien, meneer de reehter, hoe snel de tijd voorbijgaat. Op den 24 October 1886 hopen 1 onze geachte Zwager en Zuster HENDRIK GROOT en JOHANNA ELISABETH DIENST, hunne 85 -Jarige Eclltvcreenlïlne j te herdenken. Namens Moeder, Broeder d en Zusters, g Wed. DIENST, geb. Schenkels. u G. BOUMAN, geb. Dienst. 2 J. DIENST, geb. Groenewoud. J Wed. HEEMAN, geb. Dienst. g K. STEGERS, geb. Kramer. mi Voor de vele blijken van belangstelling, bij onze 25-jarige Echtvereeniging onder vonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. W. KRIJNEN en A. KRIJNEN-SNIP. Helder, 23 October 1886. Voor de vele blijken van deelneming, j het overlijden van onzen geliefden Moeder en Behuwdmoeder ondervonden, zoowel binnen als buiten deze gemeente, betuigt ondergeteekende, uit aller naam, hartelgken dank. J. HARTOG. Helder, 22 October 1886. Getrouwd J. VAN DE POLL en C. VAN DEN BERG, die tevens hun oprechten dank betuigen aan familie en vrienden, voor de vele be wijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 21 October 1886. Heden overleed na een langdurig doch geduldig lijden, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, mijn geliefde Echtgenoot JOANNES BAPTIST BEERENS, in den ouderdom van ruim 54 jaar. Wed. J. B. BEERENS, geb. Niewmeijer. Mede uit naam der kinderen en behuwdkinderen. Nieuwediep, 24 October 1886. Hedennacht overleed, na een smar telijk lijden, zacht en kalm, mgn ge liefde Echtgenootde Heer JAN TEGEL, in leven Machinist 1ste kl. K. N. M., in den ouderdom van 49 jaren, mij nalatende een jeugdig dochtertje. Nieuwediep, 21 October 1886. Wed. J. TEGEL—Buhse. Mede uit naam zijner Moeder en verdere Familie. Volstrekt eenige kennisheving. Heden overleed onze geliefde Moeder, de Wed. D. LONTKool, in den ouderdom van bijna 78 jaar. Wieringen, 18 October 1886. Hare dankbare Kinderen. Op den 18 dezer overleed te Kam pen, na eene [kortstondige ziekte, mijne geliefde Echtgenoot, KLAAS KOLIIORN. Uit aller naam, Wed. M. KOLHORN— Steeman. Arnhem, 20 October 1886. aan allendie ons gedurende de ziekte en bij de ter-aarde-bestelling onzer ge liefde Moeder, MARRETJE DUINKER, 'x Krijnen, blijken van deelneming betoonden. Mede aan de Heeren Dragers onzen welgemeenden dank. Namens de Familie, J. DUINKER. Getrouwd P. S. CORNELISSE en D. GOMES, die tevens hunne hartelgken dank be tuigen aan wederzijdsche familie, voor de belangstelling, bij hun Huwelijk onder vonden. Helder, 21 October 1886. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 24 October 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als spreker optreden de WelEerw. Heer Ds. VERSTEEG, van St. Pancras. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namiddags 51/, ure Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. komt als vorige jaren, weder uwe gaven vragen. De Vereeniging stelt zich ten doel des winters behoeftigen en weduwen te [ondersteunenhelpt haar daartoe! en elke gift, hoe gering ook, zal in dank van u worden aangenomen. DEPARTEMENT HELDER der Vlschraarkt, alhier. Opening der Bibliotheek op MAANDAG 25 OCTOBER e. k., 's avonds 7 ure, en voorts eiken Maandag. Lijst der boeken 10 cents. HET BESTUUR. VERGADERING op Dinsdag 26 October a. s., des avonds 7 ure, in 't gewone lokaal. Het Bestuur. te Helder, 1887. Tot het inschrijven van deelnemers in de beide afdeelingen der Tentoonstelling zal het Bestuur der Regelings-Commissie zitting houden in 't Kantoor der Spaar bank aan de Kerkgracht, op Dinsdag 26 dezer, van 77» tot 91/, ure. Programma's voor de Tentoonstelling zgn bij alle Boekhandelaars in deze ge- meente verkrijgbaar, a 5 Cents. op Zondag 24 October a. s., te geven door het Aikmaarsch Tooneelge- zelschap. Opvoering van het beroemde drama: Drama in drie bedrijven. daarna Oorspronkelijk drama in 3 bedrgven. Aanvang 779 nnr precies. IVa afloop Bal. ENTREE: f0.49 DE PERSOON. Leden van de hier bestaande Tooneel- en Reciteervereenigingen, alsook van de Zang-en Gymnastiekvereenigingen hebben op vertoon van hun diploma of insigne, toegang tegen de helft der entreeprijs. Militairen beneden den rang van Onder officier hebben geen toegang. Iemand van beschaafde familie, eene nette betrekking bekleedende, oud 29 jaar van den P. G. wenscht langs dezen weg in kennis te komen met een jonge dame of weduwe van denzelfden leeftijd en godsdienst; er zal hoofdzakelijk gelet wor den op knap uiterlijk en zachtheid van humeur. Geheimhouding verzocht en ver zekerd. Brieven, liefst met bijvoeging van portret, worden met duidelijke opgave van adres ingewacht onder letter V. K. bij den Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2