BOUWTERREIN. HUIZEN EN LAND. DE VLIJT. POPPELHAN G°. VINTER-JASSEN Mm REGEN- POPPELHAN C' Winter- Jassen. winter- MANTELS. J. W. HATTINGA RAVEN, H. RIESSELMANN. GEDROOGDE GROENTEN EN FRUIT. LAKEN, B0KSKING KAMGAREN-STOFFEN. HAARLEMMER-OLIE. AARDAPPELEN, FIRMA POFPELMAN. BOTERBAL. Bripttn en WINTERBOTER. PARAPLDIES. GELDERSCHE WORST, nieow oerooht VLEESCH, TI VOL I. Zondag a.s. BAL. „DILIGENTIA." Gevraag Een inappe Diensttofle. BAKKERSKNECHT. Kruidenierswaren enz., een vel Men, wepfle circa 200 pond Een roiaal Woon- f t© Huur een puien 18 Ir. Oorijzer, nieuw moiel, VEILING De Notaris J. W. HATTINGA RAVEN 44 perceelen VEILING JL Pracfische Komieke SCHEURKALENDER, BERKHOUT Co., Hier. firma §00plnum&öf0. Zuivere Bordeaux-, Bour- aogne-, Spaansche-, Rijn- en Champagne-Wijnen, in ruime sorteering bij Een heels mooie zwartbonte DEKBOK Dekgeld 25 Cent. G. J. DE JONG, ZoÉM 82, G. DE BARBANSON. KANAALWEG No. 33. S. K. LUIJTZEN. KANAALWEG No. 33. S. Luijtzen, CONTINENTAL PRAESERVEN FABRIEK HHDESHEDtt. Generaal-Depöt voor HolM, BelffiëFrankrijk, Enplani en Kolomen: Meyerstein Hahn, Amsterdam. M. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat. arsij -w laagst mogelijke prijzen. J. TISSING, Breewaterstraat 0 35. NIEUWE GEDROOGDE R. MAALSTEED. H. LEES DIT! BOELSUMS, Oranjestraat. FIRMA Groote voorraad Wed. J. N. PARO, Hoogstraat. H. GORTER, Hoogstraat. BRANDKAST. -njéfa 1 8 8 7. ^fadermann, tlij G. DUINKER, A. VAN BENDEGOM. WINTER-OVERJASSEN en DEMI-SAISONS J. W. KAMPER. BOTERKELDER J. BAIS, Kanaalweg, J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139, P. OETELMANS, Binnenhaven. Puike kwaliteit NIEUWE BOTERHAIMENWORST, Zondag a. s. 13 -A- XJ. Dansles In DK LINDEBOOM te Helder, op HEDEN VRIJDAG 22 OCT., van 7 tot 10 uurs. Voorts eiken WOENSDAG en VRIJDAG. Een R. K. DIENSTBODE, goed kunnende koken en werken, zag zich gaarne geplaatst in een nette be trekking, goede getuigschriften kunnende overleggen. Brieven franco onder letts. P. P., inwachtend aan het bureau dezer Courant. Adres: EVELEIN, Molenplein. Ten spoedigste gevraagd een gezonde goed gevoede Loopmin. Adres, brieven motto »Min," aan het bureau van dit blad. Er biedt zich aan een Burger-Baüer. Adres J. TISSING,Bree waterstraat Q 35. Een KINDERMEISJE gevraagd, die goed met kinderen kan omgaan en netjes strjjken kan, niet beneden de 15 jaar. Adres Bureau van dit blad. Terstond gevraagd een derde Bakkers knecht, van goede getuigen voorzien. Brieven franco, lett. G., Bureau dezer Courant. Er biedt zich aan een BURGER-MEISJE in een klein gezin, als MEID-ALLEEN of TWEEDE MEID. Adres Molengracht No. 263. Grevraaga een bekwaam Persoon voor Speculaassnijden. Adres KORVER, Zuidstraat. Ondergeteekende be richt haren geachten plaatsgenooten, dat zij de zaak in Breestraat No. 341, van den Heer K. B. KALF, heeft overgenomen, Beleefd beveelt zij zich in een ieders gunst aan, belovende eene nette en solide bediening. UEds. Dw. dienaresse, Wed. A. JANSSONIUS. *3?© ÜOOP Adres A. LONDüN. voorzien van gasaanleg (compleet) en wa terleiding, voor een nette Affaire, tot matigen prijs te hnnr. Adres RIESSELMANN, Zuidstraat. een zeer net gestaureerd Woonhuis, bevattende Voor- en Achterkamer met Alcoof, Spoorstraat Q No. 14. Te bevragen bij de Wed. HOUTZAGER, Westgracht No. 293. Te koop gevraagd oude Ramen, liefst met kleine ruiten. Adres Bureau van dit blad. Uit de hand te koop: Adres BERKHOUT Co. Er wordt gevraagd aan de Binnen haven, EEN GEMEUBELEERDE KA MER met Slaapplaats voor 3 of 4 dagen per week gedurende 5 maanden. Adres brieven, letter P., bij Berkhout Co. Yoor oud te koop bij Corn. van der Meij, Spoorstraat. van te Helder, zal op Woensdag 10 November 1886, 's avonds 8 ure, in 't lokaal Musis Sacrum, aldaar, publiek verkoopen ieder groot 1 arete Nieuwediep, aan den Kerkweg, tussehen de Fabrieksgracbt en de Leliestraat, zooals op het; terrein is afgebakend. Breeder bij biljetten. Platte grond der perceelen en veilings- voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. Verloren een AANTEEKENBOEKJE, voor den vinder van geene waarde. Die hetzelve terug bezorgt bij L. WISSE- KERKE te Koegras, zal beloond worden. van DE NOTARIS te Helder, zal op DONDERDAG 18 NOVEMBER 1886, 's avonds 8 uur in bet lokaal Tivoli,aldaar publiek verkoopen: 1°. Het hechte, sterke en welbeklante HOTEL en CAFÉ: >DE ZEEVAART, met recht van vergunning,* bevattende ruime zalen, ongeveer 40 Kamers, Keu ken, Kelder en voorts van alle gemakken voorzien, met ERF, zeer gunstig staande en gelegen te Nieuwediep, aan de Bin nenhaven, groot 4 aren, 4 centiaren. 2°. Een WOON- en WAGENHUIS, staande en gelegen achter bet vorige te Nieuwediep, aan de Achterbiunenbaven, groot 61 centiaren. 3°. Een bijzonder gunstig staand en gelegen WOONHUIS en ERF, te Helder, aan den Kanaal weg, I 74, naast het Postkantoor, groot 87 centiaren. 4. Een WOONHUIS en ERF, te Nieu wediep in de Molenstraat N°. 373, groot 28 centiaren. 5°. Een stuk vruchtbaar WEILAND, genaamd»KAREBEEN,« gelegen te Helder, achter den Helderscben Polder, groot 1 hectare 56 aren 80 centiaren. 6°. Een stuk WEILAND, gelegen te Helder, in den polder van Helder en Huisduinen, groot 78 aren. (In buur geweest bij den br. J. Roodt. De eigendomsbewijzen en veilcon- ditiën zullen in tijds ter inzage liggen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN voornoemd, alwaar inmiddels nadere informatiën te bekomen zijn. Te huurEEN BOVENKAMER voor 1 a 2 personen, van gemakken voorzien. Te bevragen Wed. D. DE VAAN, lste Vroonstraat. Uit de hand te koop: een nette HAARD-KACHEL, met toebehooren. Adres lste Molenstraat P 21. ADKOSTBE'S 30 Cent, worden bestellingen aangenomen bij de Boekhandelaren Spoedige aflevering en billijke prijsnoteering. Specialiteit in COGNAC, van af f 1.50 per Liter. zonder hoorns, beschikbaar bij L. VAN DER HOEVEN, Huisduinen. beveelt zich beleefdelijk aan als Loodgieter, Zinkwerk er en Blikslager. VADERLANDSCHE gevestigd te Elberfeld. Deze Maatschappij sluit verzekeringen tegen jaarlyksche vaste premien op roe rende en onroerende Goederen. Haar verzekerd kapitaal bedroeg uit0, December 1885 21/» Milliard Gulden. De vooruitgang der Maatschappij was in 1885: 50 Millioen Gulden. Zij biedt door hare groote reservefondsen enz. den verzekerden de beste waarborgen. Aanvragen voor verzekeringen kunnen geschieden bij den Heer F. v. TWISK, Oostsloot, Agent in Assurantiën te Helder. Sub-Agenten gevraagdzich te wenden tot bovengenoemde, F. v. TWISK. Ruim gesorteerd in roode, blauwe en witte BAAIEN, grijze en bruine BEVERS, rood WAFELBAAI, witte en roode FLANELLEN. Alle grooiten in witte wollen BORSTROKKEN, bruine wollen Jongens en Heeren BORSTROKKEN en PANTALONS. KINDER- EN DAMES-KOUSEN, FANTASIE-ROKKEN, FICHUS, WOLLEN HEEREN VESTEN. GEKLEURDE WOLLEN SOKKEN. WITTE WOLLEN KINDER-DOEKEN, FLANELLEN, OVERDOEKJES, KAPERS, FANCHONS, CROLS. WOLLEN HAARNETTEN. WOLLEN KINDER-JURKJES, ROKJES EN BROEKJES. HEEREN-, DAMES- KINDER-HANDSCHOENEN, POLSJES. MOFJES. SOKJES. Katoenen, Wollen en Zijden CACHENEZ. Wollen, Chitzen en Molton DEKENS, bijzonder mooi en voordeelig. Groote keuze HAARDEN, gepoetste gelaktegeëmailleerde en geslepen REGULATEURKAOHELS en TURF- eu KOLENBAKKEN, HAARDSTEL LEN, HAARDSTELSTANDAARDS, ZINKEN PLATEN, gladde en ge bloemde, gemarmerde met en zonder houten voet en verder alle bijbehoo- rende artikelen. Fabriek van alle soorten Deze op een nieuw systeem gedroogde groenten en vruchten houden smaak en geur gelijk de fijnste versehe groenten in den zomer. Het beste en voordeeligst voor de huishouding. Veel goedkooper en beter dan Conserven in blikken. Ook wordt het lastige inmaken hierdoor vermeden. Verkrijgbaar te Nieuwediep bij J. DITO en P. SPIGT. Firma ©n. Vraagstalen van de nieuwste Stoffen voor het a.s. seizoen, als: Ratiné, Flockonée, Ondulée, enz. Schrijft ook verzen en gedichten, In scherts of luim naar men verkiest, Weet soms de snuifpijl zoo te richten, Dat men er degelijk van niest. R. A. HIJLKEMA, Oudekerkstraat, No. 39. Bij C. DE BEURS, in de Breestraat, is te be komen vet SCHAPENVLEESCH, tegen 277a cent; KOEVLEESCH, Lapjes 30, Rollade 35 en Biefstuk 40 cent, alles per 5 ons. Verder beveelt hij zich aan bij zijne geachte plaatsgenooten en te Koegras tot het slachten van Varkens, enz., be lovende eene prompte en solide bediening. r>© ©out© Depót la KOPPEN'S VERKOOPHUIS. Slijters fabrieksprijs. Zuidstraat, worden gerepareerd en veranderd tegen sp ot prlj zen. Oude Goudsche Kaas 40 Gt. Nieuwe Goudsche Kaas Ie soort 35 Ct. idem 2e 20 en 25 Ct. Oude Leidsche Kaas 30 Ct. Nieuwe idem 22 Ct. Belegen Friesche Kaas 13 Gi. Beste Natuurboter 02% Ct. Tweede soorf 57'A Ct. Kunstboter, fijnste, 50 Ct. Beste tweede soort 40 en 45 Ct. Mindere soorten 22 en 30 Gt. Stukjes Boter 30, 35 en 45 Gt. Zuiver Ossenvet 20 Gt. Blanke Reuzel 20 Ct. Alles per 5 ons verkrijgbaar bij ELOUlt nUWeder ont vangen een groote party zooalsFRIESCHE, ZEEUWSCHE en puike ZAND-AARDAPPELEN. maar 90 Cent de zak. Beste Friesche 90 Cent de zak en 18 Cent de 5 kop. Ook ZOETE en ZURE APPELEN en PEREN, 25 Cent de 5 kop. Ook DRIE LINGEN, 12 Cent de 5 kop, bij nabij de Vischmarkt. lste KWALITEIT in vaatjes van 10 en 20 kilo. P. OETELMANS, Binnenhaven. Groote üeuzie in EN HH. Rooüers l-rebeert s. v. p, de merken: EL MAESTRO 2 Cents. PRIMERA 2-/, NOVIOMAGUM, zeer geurige 3 Ct. Sigaar. RICHMOND (American Cigars) verpakt in vaatjes van 100 stuks, 3 Ct. per stuk. Hoofdgracht 51. NATUURBOTER 40, 50 en 60 Cents de 5 onsMARGARINE-BOTER van af 25 Cent de 5 ons, OSSENVET 20 Cent de 5 ons, Friesche KAAS 12 Ct. de 5 ons. Geldersche WORST, 25 Ct. de 5 ons. Voor billijken prijs te koop gevraagd eene solide BRANDKAST. Brieven franco, met opgave van prijs en afmeting onder Letter A., adres Postkantoor Texel. ZD-A-TstsiejIES. Zondag a. s., 's avonds van half zes tot half acht, uitsluitend voor leerlingen. Van half acht tot 10 nor voor meer ge vorderden. Verder op nader te bepalen avonden. P. DOL, Oranjestraat. Bij de Wed. P. HOOR, in de Koningdwarsstraat, is weder een best PAARD geslacht. Lapjes 121, Rol lade 15, Biefstuk 22$ Ct., per vijf ons. Een ruime keuze Scheurkalenders voor 1887 voorhanden in den Boek en Papierhandel van DIJKSTRA AT. HELDER. Slijters rabat. Meer dan 50 gomaaüte ln voorraad Dij SW Blliyke prijzen en pnike kwaliteit. van is thans weder ruim voorzien van prima voor de kwaliteit wordt ingestaan, prijzen zeer billijk. Tevens ruim voorzien van Saucisse de Bologne, Rookvleesch, Geldersche Worst, enz. bericht aan hare plaatsgenooten, dat zij weder ruim is voorzien van eene nette collectie NB. Rcparatien worden spoedig en net afgewerkt. 25 cent de 5 ons. uitgesneden verkrijgbaar bij RIESSELMANN, Zuidstraat. Ontvangen prima kwaliteit Geldersche Metworst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3