W. THIE F1., BANDSM, Helder. Vraagt Bazar's Kleedermakerij. KACHELS Wed. Dl. J. MANHEIH, Langestraat. VAN MUIJDEN, W.V. BRUINVIS IRMA. wintermantels. taai en speculaas, Bomstool-BripetteD. SALMIAK-PASTILLES, pit, pit SPECULAAS, Weststraat Mo. 73. Geen grijs hap leer!! 7 J. W. KAMPER, Süoorpacït. WINTER-ARTIKELEN, TAAI- 61SPECÜLAASBERICHT. GEBRS. NAS. een partijtje RANDWERKEN, ;$kfl Itgtfij# wlt Cwmteat* Een Huis te huur, BOUWTERREIN, TE KOOP. uien eigenaar te loop: partij HOUTWAREN. Zuivere versche Grasboter H. BRUNSTING Rzn., tabak- en sigarenmagazijn „ide klok." Sprot I Sprot I Sprot I J. REIS, Oesterput. BEDDEN, PELUW eii KUSSENS, NOORDZEE-OESTERS, KRUKELS, KOKKELS, ULKEN, KRABBEN, KREEFTEN, enz., P. Th. LUIJCKX, Wegens uitbreiding Manufacturen, j. kikkert, Schipper J. KLEIJN kachelkolen, Orgels, Piano's, Harmonica 's. Speeldozen en Klokken, worden gerepareerd door T. BOON, Zuidstraat 52. DE JAMS „Pomona," te Arnhem. Aflres: GOEDKOOP VERKOOPHUIS, Thee van E. Brandsma, OVERHEMDEN, PARAPLUIES, Heeren Tricot-OnierpeteD, IN VOORRAAD: KINDERPAKJES vau af f 1.20. KINDER-OVERJASJES van af fl.50. HEEREN DEMI-SAISONS vau af f 5.50. WINTERJASSEN (Ratiné) - 5.50. (Flokkoné) - 24.00. (Fantasie) - 20.00. HEEREN CHAMBRE CLOAKS f 12.00. HEEREN REISJASSEN f9.00. MET BIJBEH00RENDE ARTIKELEN. Solide behandeling.'^pf fj^T*Lage prijzen. Wollen TRUIEN en Heeren JACHTVESTEN. P. Th. LUIJCKX, DflM Deventer Gezoiieids-Dier, C. VAN DER MEIJ, M. HIN. Kinder Kook-Fornuisjes, l 33. weststraat. l 33. Wed. P. REMMERS, Hoest en Verkoudheid tot uiterlijk 10 Nov., tegen spotprijzen h contant. P. H. PRINS. nieuwe Baaien, Bevers, Duffels en Flanellen. P. Th. LUIJCKX, Binnenhaven N 10. Haarden, Kachels, geëmailleerd, gelalt ei gepoetst. Replateoriachels, Koleohai- len, TnrMei met ei zonder Delsels, Haarflstaniaarfls ei Haardstellen enz. kanaalweg n°. 37. J. HONDIUS, couranten-bureau A. J. MAAS, boek- en papierhandelaar H. A. STADERMANN, J. M. DE MUNCK, KI eedermaker en Leverancier, A. DEKKER-SCHUiJT, Kanaalweg I 35. HAARDEN EN KACHELS, in HARMONICA'S, van geheel nieuwe constructiën voorzien bij Jacques vau Rosendael. Wolleu, Katoeueu euMoltou DEKENS. P. Th. LUIJCKX, Ontvangen nieuwe ROKKEN, Kinder JURKJES, wollen KAPERS, wollen MUTSEN, HANDSCHOENEN, enz. P. Th. LUIJCKX, Hoofdgracht. van vele gemakken voorzien, hoek Looier- steeg. Huurprijs f 18 per maand. Adres WESTSRAAT No. 73. T© liuur n uiterst billijken prijs: Adres J. DUINKER, 2e Vroonstraat. Te lioop voor geschikten prijs; verlengde Spoor straat, bij 't Station. Adres: W. A. OVERTOOM, Spoorstr. Het onlangs nieuw geres taureerd HEERENHUIS ►met TUIN, staande aan de Dijkstraat, H 396, alhier, bevat tende 8 groote Woonkamers (waar onder ruime suite), Keuken, Bij keuken, Kelder, Zolders, voorzien van Gas- en Waterleiding en alle andere gemakken. Voor informatiën vervoege men zich tea kantore van den Makelaar OUDEN HOVEN. Binn enlinven 76. T". IsT. ZPIRKEIS bericht de ontvangst van een belangrijke GRENEN en VUREN PLATEN 3 X «V„ 3 X 7, 3 X 8, 3 X 9, 3 X 10, S X 11. GRENEN en VUREN BAT TINGS 21/, X 2 X 6, 2 X 5, 2 X 4. Inlandsche gezaagde, ongeschaafde •n geschaafde DELEN, als: 1 X 11» 1 X 10, 1 X 0, 1 X 7, 1 X 6, 1 X 5, 5/4 X 10, 5/4 X 0, l1/. X 8, 3/4 X 8, 3/4 X 5. Al deze artikelen zjjn van d§ beste kwaliteit. Ook nog voorradig 2de soort KOLDERS, SPARREN, enz. De prijzen zjjn uiterst laag gesteld en bij bestelling van boven 10 stuks vrii aan huis. wordt geleverd a fl,10 en fl,— p. kilo, in vaatjes van pl. m. 11 en 22 kilo, fr*. elk station, onder rembours, door Kerkstraat, Bellen. Westgracht. A. FASOL. Gerooüt© Wegens groote inkoopen, kan ik bij de stijgende prijzen der prima gekarde Kapok, mijne bekende voor denzelfden prijs van fiaoo verkoopen. worden ingekocht aan de Oesterput „Amsteldiepbij fort Oostoever. Betaling tegen ontvangbewijs. Voor contracten en reclames adres: J. POT, Alkmaar. Ontvangen: NIEUWE Hoofdgracht. pCltMUllT. tegen concurreerende prijzeH, Tailleur, bericht de ontvangst eener groote collectie der NIEUWSTE STOFFEN voor het Najaar- en Winterseizoen. Zuidstraat M 14, in het BEDDEN- en MATRASSEN-MAGA ZIJN, worden alle gemaakte en ongemaakte tegen veel verminderde prijzen geheel uitverkocht, bij J. W, KAHÏPER, Spoorgracht O 35. Kaoüels. w is ruim ge sorteerd in alle mogelijke tegen concurreerende prijzen. Zich beleefd aanbevelende, Kanaa:lweg 114. K-Olentoalilven. is weder gearriveerd, met een lading uitstekende, grove, Schotscke 80 Cent per mud, vrij aan huis. wLigplaats: Nieuwe Kerkplein. Ontvangen Rnim voorzien. der Fabriek van Geconserveerde Vrncbten Verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Evenals vorige jaren heb ik in voor raad TAAI-TAAI en SPECULAAS. Het is hier niet goedkoop duurkoop, maar goedkoop, blank en best en lekker van smaak, koopt of laat u een monster zen den; met een pond zijt u niet bekocht. Beste blanke TAAI-TAAI 16 cent per pond, per 5 pond 14 Ct., per 25 of 100 pond minder. Beste blanke SPECULAAS 35 Cent per pond, per 5 pond 2773 per 25 of 100 pond minder. Middenstraat 213 Helder. Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, SpoorstraatJ. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningstraat W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Wêrklüden- Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg E. LABOUTVroonstraat B. DE KLERK, Kanaalweg; Mej. M. KONNEMAN-Klosbak, id.J. HOFF- MAN, id. L. A. MOS, Weststraat 84 T. KIESSEWETTER, Keizerstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In bet bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEB I fl.81 per 5 ons. in alle prijzen. van af 75 Ct. in alle grootten. in alle prijzen. Tovens K.aonels lo tiuur. Ontvangen Hoofdgracht. wordt alleen in 't najaar afgeleverd. Bestellingen worden uitsluitend aange nomen bij HOOFDGRACHT. XJ. IS O O <3-, Goud- en Zilversmid, Prachtige collectie van af f 1.tot f 9. enz. enz. van alie voerhanden Heeren Fantasie-Hoeden, Stroohoeden en Petten. Kinderschoenen en Laarzen, Pan toffels, Dames- en Heeren-Bottines, enz., beneden fabrieksprijzen. Koningstraat I No. 508. Een algemeen ais goed erkend middel tegen zijn de oplossende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Prijs per fleschje 20 Cent. Te Helder bij den Heer: L. JELGERSMA Gz.Apotheker. Te Schagen: W. A. ELAZEU, Apothektr. NOG VOORHANDEN geschikt voor 8t. Nleoiaas-Cadeani. Ontvangen Hoofdgracht. Groote keuze. Lage prijzen. Dagelijks versch: 45 Cent per 5 ons. Koek- en Banketbakker. !in alle wijken der ge meente gebracht en te ruggehaald. Jin huur of in eigendom (den len of 2en dag. j franco per post naar alle (steden en dorpen. Plaatsing v. advertentiën in alle dag- en weekblad. Dijkstraat 393, Helder. Alle aanbiedingen van BOEKWERKEN, welke gedaan worden door de HH. BOLLE, Gebr. COHEN, KOSTER en meer anderen, kunnen zonder prijsverhooging geleverd worden door den Dijkstraat. Helder. HOOGSTRAAT 337, heeft voorradig een uitgebreide collectie NIEUWE STOFFEN voor het Najaar en Winterseizoen Voorts: GEZONDHEIDS BEVER. Zeer voordeelige prijs. De ondergeteekende bericht de ontvangst der M0DELH0EDEN voor Dames en Kinderen. Tevens ruim voorzien van HOEDEN, BOUQUETTEN, VEEREN en verdere MODE-ARTIKELEN. Outvaugeu een jpra.o3a.tis© collectie als: VÜL-REGÜLATEURS, geëmailleerde, gelakte, geslepen, Enz., van af 4 tot UB Gulden. TURF- en KDLENBAKKEN in diverse modellen. ZINKEN PLATEN, als gebliemde met en zonder houten voet en fijn gepolijste dito. Gemarmerde in diverse afme tingen en prijzen. HAARDSTELLEN in ilzer, Staal, Koper, Nikkel en verder alle bijbehonrende artikelen T. o. g-crvJEiRg- Ontvangen een geheel nieuwe zending solide en smaakvol bewerkte Ij 07. WESTSTR.AAT L 88. j. -v^-ixr "wixixjig-zein". De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwe diep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.öf de dubbele flacon. Ontvangen Hoofdgracht. Boek-, Courant- en Handels-Diukkorg C. DB BOEE Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4