't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1431. Woensdag 3 November 1886. Veertiende Jaargang. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. ii.d.vortentlön van 1 tot 5 regels25 Cent Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaus bezorgd zijn. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndlë.$ 6 Novemb. (Fransche mail) over Napels. 12 Novemb. (Engelsche mail) over Brindisi. 12 Novemb. (Hollandsche mail) uit Arasterdam 13 Novemb. (Hollandsche mail) over Marseille. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 2 November 1886. Hedenavond vergadert de Gemeente raad, tot behandeling van de volgende punten 1. Begrooting 1887, 2. Verbouwing school No. 3. 3. Brief over onderwij zerswoning bij school No. 3. 4. Adres bestuur »Floralia«. 5. Ingekomen stuk ken. 6. Bezwaarschriften hoofdelijken om- slag. Z. M. heeft herbenoemd tot school opziener alhier, den heer mr. M. Büchner, te Texel den heer P. S. Bakels. De commies der postergen 4e kl. J. G. van Bruggen, is geplaafst aan het postkantoor te 's-Gravenhage. Het ratnschip Schorpioen heeft Za terdag jl. aan de meerpalen proef gestoomd. De machine heeft goed gewerkt eu bljjkt dus niet geleden te hebben. Door het Ned. stoomschip Sumatra, van Java te Amsterdam binnen, is aan gebracht de equipage van het Noorsche schip Saphir, van Krageroe met ijs naar Cardiff bestemd, dat zeven mijlen bewes ten de Singels door de Sumatra werd in den grond geloopen. De heer E. W. Fabritius, commis saris der loodsen te Vlissingen, is aldaar op 54-jarigen leeftijd overleden. De »St.-Ct." van Vrijdag bevat een vanwege het Ministerie van Koloniën openbaar gemaakten staat van nalaten schappen, berustende bij de weeskamers te Batavia en Makasser, waarvan de saldo's, als minder dan f 250 bedragende, door de daarop rechthebbenden kunnen worden opgevraagd en ontvangen in Nederland bij het ministerie van koloniën. Als een voorbeeld, hoe in den tegen- woordigeu tijd naar werk gezocht wordt, diene dat het aanbod gedaan is om den herbouw van 't Kurhaus te Scheveningen uit te voeren voor f400.000 of f150.000 beneden het raraingsplan, naar hetwelk de opbouw zal worden ondernomeu. Bij een bewoner der Weteringschans te Amsterdam werd dezer dagen diefstal gepleegdtwee bankbiljetten, een van f200 en een van f 100, die te zamen in een enveloppe waren gesloten, werden ont vreemd. Het vermoeden viel dadelijk op de 19- jarige dienstbodedeze ontkende eerst, doch later bekende zij den diefstal bedre ven te hebben. Het door de rechercheurs ingesteld on derzoek bracht aan het licht, dat zij het biljet van f100 in een schoenwinkel, waar zjj een paar schoenen kocht, ge wisseld had. Ten einde zich van de be wijzen harer schuld te ontdoen, had zij echter, zoodra de verdenking op haar viel, de bankbiljetten verscheurd en de stukken van dat van f 200 uit het achter raam van het huis, die van de biljetten van f25 die zij in ruil had ontvangen, uit een raam geworpen. Door den feilen wind verspreidden de eersten zich in de naburige tuintjes, waar zij voor een deel teruggevonden zijn. Het stuk, waarop het nummer staat, wordt nog gemist. Yan drie biljetten van f25 zijn op de Weteringschans eerst door een jongen en daarna door een buitenlander verschillende fragmenten gevonden, en door hen bij de politie gedeponeerd. Te Hoorn kwamen onlangs een paar brutale bedelaars de vrouw van een wis selwachter, tijdens diens afwezigheid, met allerlei bedreigingen om geld vragen. Toen zij naar de kast ging om aan hun verzoek te voldoen en de booswichten haar met geld hoorden rammelen, dron gen zij tot de kamer door, stopten haar een doek in den mond en bonden haar op een stoel vast. Daarna maakten zij zich van het geld uit den spaarpot van het kind, ten bedrage van ongeveer f 23, meester, waarna zij, de vrouw van schrik in onmacht achterlatende, de woning verlieten. De politie heeft hen nog niet gevondon. De firma H. C. A. Thieme te Nij megen, Uitgever der Geschriften over Sociale Vragen, verspreid wordende van wege de Liberale Unie« te Amsterdam, verzoekt ons mede te deelen, dat het eerste nummer zal bevatten: »Mr. A. Kerdijk, wettelijke beperking van arbeidsvrijheid en arbeidstijd voor kinderen, jeugdige werklieden en vrouwen. Deze geschriften zullen verschijnen in post 8o. formaat van 32 tot 48 pagina's druks en ten einde ze onder ieders be reik te brengen, voor slechts 10 cent per Ex. verkrijgbaar zijn. De moord bij Giethoorn. Een woord van lof voor den onver- moeiden, bezadigden en prijzenswaardigen ijver in het treurig drama, dat bij Giet hoorn is afgespeeld, komt toe aan den heer W. K. Verbeek, burgemeester dier gemeente. Toen de verdachte F. Schipper Maandagavond van den vergeefschen on derzoekingstocht aan het gemeentehuis terug kwam en het oogenblik nabij was, waarop hij uit zijn voorloopig arrest zou worden ontslagen, wenschte de burge meester hem nog eens alleen te spreken. Na een hartelijk en gemoedelijk woord en aandrang om te bekennen, zei Schip per: »Ja, maar burgemeester, ik ben nog maar 22 jaar en 20 jaar zitten..." Toen de majoor-titulair J. M. Van Hien ver volgens binnenkwam, zeide de schuldige: »Doe er de boeien maar af, ik heb het gedaan." Onwillige manslag. Zonderlinge zaken vallen toch tegenwoordig voormen verbeelde zich om een driejarig kind bang te maken, dat tegen de grootmoeder „stonte moessie" zegt, wordt uit de voorkamer een flesch spiritus gehaald en daaruit een hoeveelheid op het smulietje gestort en dit vervolgens, alleen om het kind schrik aan te jagen en een vlam metje te laten zien, in brand gestoken. De gevolgen waren echter erger dan het, we zouden zeggen krankzinnig uitgevoerde voorne men het smulietje vloog in brrnd en daarmede het kind, hetwelk vrij ernstig werd verwond en op 31 Aug. overleed. Het feit was gebeurd op 14 Aug. het kind was 5 dagen in het stedelijk ziekenhuis verpleegd en verder thuis tot het overleed. Van deze zaak werd na den dood van het kind aangifte bij de justitie gedaan en ingevolge daarvan stond Donderdag voor de Rotterdam - sche rechtbank vrouw M. W. D. terecht. De beklaagde, bijgestaan door mr. Tels, bekende, naar het Rott. Nieuwsblad mededeelt, wel ge dreigd te hebben het smulietje in brand te ste ken, ook wel de flesch met spiritus uit de voor kamer gehaald te hebben en op het smulietje ge stort, maar ontkende den lucifer aangestreken en daarmee het smulietje aangestoken te hebben zij verklaarde dat dit de moeder gedaan had. Uit de verklaring van de moeder van het kind bleok, dat toen op 14 Aug. 11. des morgens te 11 uur, het 3 jarig dochtertje Jacoba door de grootmoeder gewasschen werd, het kind riep „stoute moessie"; dat het daarop door bekl., welke bij haar inwoonde, banggemaakt werd met de uitdrukking, „als je het weer zegt zal ik je smul ietje in brand steken." Deze bedreiging werd ook herhaald, des middags toeu het kindje wederom hetzelfde zeidenu echter werd de bedreiging ten uitvoer gelegd, de beklaagde ging naar de voorkamer, haalde een flesch spiritus, stortte daarvan op het smulietje van het kind en stak dit vervolgens in brand, Getuige is er van verze kerd, dat beklaagde niet de gevolgen van haar daad voorzag, zij deed het alleen om bang te maken. Uit de verklaring blijkt verder, dat het kind vrij erge brandwonden aan het hoofd, ge zicht en de handjes bekomen had, eerst 5 dagen in het stedelijk ziekenhuis verpleegd was, daarna thuis en op 31 Aug. was overleden. Zij deelde verder mede, dat men eerst na den dood van het kindje de zaak aangegeven had, omdat men de bekl. sedert lang kende en nog altijd gedacht had, dat het kindje zou blijven leven. Uit de zeer uitgebreide verklaringen, afgelegd door de heeren doctoren Kramers, Van Loon, F. A. Simon Thomas, P. M- Simon Thomas en C. P. Burgers, welke het kind behandeld en nader hand geschouwd hadden, bleek niet, dat de dood het gevolg was van bloedvergiftiging, door de brandwonden veroorzaakt. Wel vermoedde men het, maar een pertinente verklaring werd in dezen zin niet afgelegd. De bekl. bleef bij har6 opgave, dat zij den spiritus niet aangestoken had. Het Openbaar Ministerie, waargenomen door mr. Van Haaften, vond in een uitgebreid requi sitoir de schuld van bexi. aan het ten laste ge legde bewezen. ZEA. laakte, behalve de groote onvoorzichtigheid van bekl,, wélke in deze de auctor intellectualis is, ook het gedrag van de moeder van het kind en haar zuster, welke de beklaagde met den spiritus lieten begaan zonder het te verhinderen. Den eisch formuleerende, neemt ZEA. bewezen aan, dat bekl. door te veel spiritus op het goed van het kind te storten en aan te steken de aan leiding was tot de verwonding, terwijl die ver wonding weer was de oorzaak tot de bloedver giftiging we'ke den dood tengevolge had en eischte mitsdien veroordeeing van bekl., wegens onwilligen manslag, tot 3 maanden hechtenis. Mr. Tels, verdediger van de bekl.. kwam tot de conclusie, dat bekl., wel moreel maar niet strafrechtelijk verantwoordelijk was en concludeerde tot vrijspraak. De uitspraak werd bepaald over 8 dagen. Bij de van Vlissingen in een der volgende maanden te openen lijn tot vee- vervoer, voornamelijk van schapen, uit Duitschland naar de Londensche markt, wor-den te Vlissingen enkele loodsen op de terreinen van het Rijk, aan de maat schappij De Schelde verpacht, geheel tot stalling voor schapen ingericht. Een paar booten der Kon. Ned. Stoombootmaat schappij te Amsterdam zullen voor dezen dienst gebezigd worden. Uit den Transvaal t Is hier tegenwoordig in één woord een beroerde boel zoo schrijft men uit den Transvaal aan de »Zwolsche Ct." maar beter tijden zijn voor een ieder in aantocht. Om u maar eens een voorbeeld te geven, diene het volgende Sedert April 11. ben ik door de regee ring der nieuwe republiek (Zoeloeland) benoemd als (hier volgt de opgaaf der betrekking), met verlof om in X., in de Zuid-Afrik, republiek, te blijven wonen en met vrijstelling van occupatie van mijn plaats in de nieuwe republiek. Voor verrichte werkzaamheden is de regeering mij nu nog 15 p. st. of f 180 schuldig. De regeering ziet geen kans die te betalen. Nu voor ongeveer acht dagen reed ik er heen, niet om er mijn salaris te vra gen. Ik wist toch dat dit vergeefsche moeite zou zijn, maar alleen omdat hier onverwacht bericht kwam, dat in de na bijheid van het pas aangelegde dorp »De Vrijheid" een loonbaar goudveld was ont dekt. Ik dacht daar spoedig eenig geld te kunnen verdienen, maar het was mis. Wel heeft men daar e«n kwartsrif ge vonden, maar van goud is er nog geen sprake. Ik kon onverrichterzake terug- keeren. Daar in de nieuwe republiek vooral is de armoede of liever het gebrek aan geld ten top gestegen. Ambtenaren waren sedert geruimen tijd niet meer betaald, dan met »drafts" en bij een kassier kon men die drafts ingewisseld krijgen tegen 50 percent. Nu echter worden de amb tenaren in het geheel niet meer betaald en moeten ze 't maar zonder salaris doen. Ik sprak daar een jong Hollander, gouvernements-schoolmeester, die hier en daar muzieklessen geeft. Hij had daarvoor juist eenige dagen geleden bij iemand zijn rekening ingeleverd van 2.10.0 p. st. en kon niet meer dan 1.10.0 p.st. krijgen. Die iemand is een der hoogste staats ambtenaren. Me dunkt, dit staalte is voldoende om u te doen zien hoe 't hier met de geldelijke zaken gesteld is. Vijfhonderd kuipers te München hebben het werk gestaakt. Hieronder zijn er 179 van de werkplaatsen der groote bierbrouwerijen Pschorr, Hacker, Zacherl, Löwenbrau, Münchener Kindl, Hofbrou- werij en ongeveer 330, die bij kuipers bazen werkten. De kuipers van spiritus- en wijnhandelaren, ongeveer 120 in aantal maken geen strike. De eischen der werkstakers zijn de volgende een werkdag van niet langer dan 12 uur, van 's morgens zes tot 's a- vonds zes en met drie rusten van 21/4 uur te zamen op Zon-en feestdagen vrijaf een weekloon van minstens 24 Mark of 7 liter bier daagsbehoorlijke huis vesting of een vergoeding van 5 Mark per maand. Voor omstreeks drie jaren is te New-York een man overleden, Stewart, die zijne vrouw een kapitaaltje van 340 millioen heeft nagelaten. Deze vrouw is thans haren man in het graf gevolgd. Kinderen heeft zij niet. Haar vermogen gaat dus over aan neven en nichten. Gravesend, 28 Oct. Door de sleep boot Red Rose, zjjn alhier aangebracht kapt. Appleton, de eerste en tweede stuur man en zeventien man der equipage, van het stoomschip Minerva, dat in het En gelsche kanaal bij Ovens Buoy is gezon ken. Vermoedelijk zijn daarbij omgekomen C. Steel, J. Mitchell, J. Philips, D. Well, W. Nelson, T. Page en Th. Craig, ter wijl de hofmeester werd gered maar aan boord der sleepboot overleed. Te Hellimer in Lotharingen, slachtte een huismoeder eenige dagen geleden een vet hoen. Het was een prachtstuk, maar zijne waarde kwam eerst recht aan het licht, toen men, bij het uitnemen der in gewanden, onder de steentjes, die elk rechtgeaard hoen gewoon is te gebruiken ter bevordering van de spijsverteering, vond een klein fonkelenden diamant. De gelukkige vindster wil haar gaarne aan den eigenaar teruggeven, mits deze zijn recht bewijzen kan. De edelsteen wordt geschat een waarde van 100 Mrk. te vertegenwoordigen. Het standbeeld van »de Vrijheid, de wereld verlichtende," dat Donderdag te New-York is ingewijd, overtreft alle bestaande standbeelden in grootte. Het is zonder voetstuk 150 voet hoog de neus van de vrijheidsgodin is 4 voet lang, haar voorvinger, die dik genoeg is om een volwassen man te bevatten, 8 voet. De »ArminiusM in Westfalen brengt het slechts tot 90 voet; de »San Carlo Bor- romeo," aan den oever van het meer Como, tot 72 voet en de »Bavaria"in de Beiersche Ruhmeshalle" tot 50 voet. 't Beeld was bestemd om, bij gelegenheid van den lOOen gedenkdag van de. Ame- rikaansche onafhankelijkheid, het geschenk te zijn van de Fransche natie aan de Vereenigde Staten, maar het kon niet tjjdig genoeg gereed komen. Eigenaardig is de wgze, waarop dit reuzenwerk werd samengesteld. De heer Barthold maakte eerst een model van 2 meter hoogdit werd tot het viervoud vergroot, zorgvuldig afgewerkt en daarna in stukken verdeeld. Elk van die stukken werd daarop weder vergroot nagemaakt, totdat de vereischte afmetingen waren erkregen. De afzonderlijke stukken zijn in Amerika in elkander gezet. Het beeld bestaat uit 80.000 kilo brons en 120.000 kilo ijzer (voor het binnenwerk). Het voetstuk is 70 voet hoog, zoodat het ische monument, dat tevens als vuur toren dienst doet, een hoogte van 220 voet bereikt. Bartholdt, de schepper van dit wonder werk, is een Elzasser van geboorte, die zich door de standbeelden van Erckman- Chatrian, van generaal Lafayette en van Vauban, maar vooral door zijn eveneens op kolossale schaal uitgevoerden Leeuw van Belfort," als voortreffelijk kunstenaar heeft doen kennen. De edele trekken van »de Vrijheid" zijn een getrouwe navolging van die van des kunstenaars moeder. De Italiaan Stefano Merlatti heeft te Parijs zijn vasten begonnen, die hij, gelijk gemeld is, 50 dagen aaneen wil voortzetten. Hij heeft vooraf een stevig maal genuttigd, onder anderen een vette gans, wier beenderen hij fijn gemalen en doorgeslikt heeft. Bij het nagerecht ge bruikte hij twee dozijn notende dop ging insgelijks mee naar binnen. Merlatti wordt door verscheidene per sonen, onder welke eenige geneesheeren en journaliston, nauwlettend onder toe zicht gehouden. Geen oogenblik wordt hij alleen gelaten, waar ook. Een ontaard vader heeft Dinsdag te Rennes zijn driejarig dochtertje met het hoofd tegen een muur geslagen met zulk een kracht, dat het kind dadelijk dood was. De man heeft daarna de vlucht ge nomen. De Schorpioen. Ingevolge zijne toezending in de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, dd. 20 Aug. jl., heeft de minister van marine ingezonden een verslag betreffende de aanvaring, het zinken en weder lichten van Zr. Ms ramschip Schorpioen. Het verslag geeft een overzicht van het gebeurde, zooals dit uit de ingestelde onderzoekingen ge bleken is, doch treedt in geene beoordeeling vun de handelingen van den commandeerenden officier van gemeld ramschip, aangezien deze door het Hoog Militair Gerechtshof worden onderzocht. In de rapporten wordt o. a. gezegd Uit alle verklaringen blijkt overtuigend en stellig, dat al de orders, door den commandant en de officieren gegeven, stipt en naar behooren zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van eene door den heer Fransen van de Putte gehouden redevoering teekent de Minister aan, dat noch op de reede, noch in of nabij de haven van het Nieuwediep, de droge dokken uitgezonderd, de gelegenheid gunstig ge noeg was om, onder de gegeven omstandigheden, de Schorpioen veilig op droog te zetten. Heldersche Moppen. Volkstelling. //Mevrouw, mag ik zoo vry zijn, u opgave te vragen van de leden uwer uwer familie? Wij komen voor de volkstelling." //Wel, dan mot je hier niet wezen manWe zijn van adel. o Kareltje. //Toe, oom, drinkt u nog een paar glaasjes wijn." //Waarom dat, beste jongen //Och, weet u, ik wou Jansje eens laten zien, hoe raar u doet als u acht glazen op hebt." IN DE KOOL Op het eiland Nieuw Bretagne Is een mode nog in zwang, Die er reeds voor jaren heerschte, En die stellig van belang Is, om u hier mee te deelen: Men sluit 't is voorwaar niet mooi, Daar de meisjes van drie jaren In een sterke houten kooi. Eenmaal daags slechts mag het meisje Uit haar kooi gaan, opdat zij Zich kan wasschen; maar vervolgens Gaat zij de arme is nooit vrij Weer de kooi in, waar zij nochthang Als geen vink of sijsje slaat, Doch prozaïsch kousen breien Of een kiel verstellen gaat. Heerschte ook hier eens die gewoonte, Dan gaf het voorzeker pas, Wel te zorgen, dat er ruimte Ook voor de tournure wa«. Onze jonge dames echter, Lokken door haar lach en tooi, Liever de verliefde jonkmans Als gevang'nen in een kooi. Zijn daar ginds op Nieuw Bretagne Eerst de meisjes huwbaar, dan Kunnen zij de kooi verlaten En gaan trouwen met een man. Wellicht zuchten de bevrijden Later, dit gebeurt toch meer «Was ik maar in de oude woning; Zat ik in mijn kooi toch weer!" 'k Vind de mode recht potsierlijk, Maar toch zeg ik niettemin Voer voor lasterlijke vrouwen Hïer die vreemdigheid ook in; Maar stop niet alleenig vrouwen, Ook de mannen, van 't allooi Der gewraakte lastertongen, Berge men in zulk een kooi! Marine en Leger. Met den 16en November a. s. worden op non- activiteit gesteld de luitenants ter zee der 2e kl. P. v. d. Broeke, J. A. A. C. ridder v. Rappard, C. L. Temminck Groll, de officieren v. gezondheid le en 2e kl. bij de zeemacht, J. v. Lith Harre- bomée en J. Idzerda en da officier van adminis tratie 2e kl. J. van Gorsel, allen dienende aan boord Zr. Ms. fregat „Evertsen," benevens de officier van administratie le kl. E. H. W. Wijn malen, geplaatst bij het Kon. Instituut voor de marine te Willemsoord. Mst dienzelfden datum worden de luits. ter zee der le kl. P. Heyning, J. C. van Wessem en I. van den Bosch, dienende op gemeld fregat, de eerste als le officier, gedetacheerd en geplaatst, eerstgenoemde te Willemsoord ter beschikking van den directeur en kommandant der marine, en de beide laatstgenoemden op Zr. Ms. wacht schip aldaar, terwijl de offieier van administratie le kl. D. A. v. d. Laan, mede op gemeld fregat dienende, geplaatst wordt bij voornoemd Instituut. Verder worden ter beschikking gesteld van den komm. van het korps, de kapt. der mariniers J. J. Reeringh, de le luit. J. A. van Toorenburg en de 2e luits. J. Copius Peereboom, C. P. van Borselen, G. Vaassen en A. H. Bakker, allen dienende op bedoeld fregat; eerstgenoemde kom mandeerde het daarop ingescheepte detachement mariniers. De luit. t. z. 1ste kL A, P, Tadema, is met ingang van 1 Nov., bevorderd tot kapt.-luitenant ter zee. Voor den Indischen dienst zijn in het afgeloo- pen kwartaal aangenomen 277 Nederlanders, 04 Duitschers, 27 Luxemburgers, 15 Zwitsers, 7 Belgen, 6 Oostenrijkers en 1 Pool; totaal 397 man. Voorts zijn van de korpsen van het leger overgenomen 311 man (hieronder 12 miliciens onder de wapenen begrepen), nl. 20 onderoffi cieren, 48 korporaals, 9 tamboers en hoornblazers en 234 soldaten. Aan hen is eene som van f 179,719.12 aan handgeld uitbetaald. Omtrent den stand van het contingent diene nog, dat in het le, 2e en 3e kwartaal zijn uit gezonden 1170 man, dus nog uit te zenden in het 4e kwartaal 830 man naar Oost-Iniië, 32 man naar Suriname en 8 man naar Curapuo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1