DE ALLEMANSGADING. Schoenwerk!Schoenwerk OPENBARE TERKOOPING. VE manufacturen, BOUWTERREIN. bouwterrein, KOFFIEjBERICHT. s. a. rannewasser, RIJKS 1 DE ALLEMANSGADING. De Boterkelder kunsttanden. Geldends Hutspot. ZWAAR MOLTON Taai-Taai- ea Sïecnlaas-Bericlit. Mul BESTE BIGGEN, H. KLEUN, Biieiara 57. VEILING De Notaris J. W. HATTINGA RAVEN 44 perceelen H. A. HEIJBLOM. Attentie s. v. p. TAAI-TAAI of St.-NICOLAAS Die ra veel geld Mra gaat na zijl goed wil Leeuw, WINTER-OVERJASSEN en DEMI-SAISON3, Nieuwe Leesbibliotheek van A. J. MAAS, Dijkstraat 392, EEN LIEF BLONDINETJE, Alweder te bekomen Bij P. ZAAL, Groote voorraad WIEGEN, P. LUIJTZEN, Koningstraat. J. KORVER, Spoorstraat. D. Th. HARTERING eeu BarMer-1 J. DUINKER, alle Werkzaamheden. Sprot! Sprot! Sprot! J. REIS, Oesterput. de Wed. P. MOOR, Ruime keuze P. LUIJTZEN, PT 3000 paar 3000. Door aankoop van twee Magazijnen alhier en te Amsterdam, zullen in de ALLEMANSGADING een groote partij SCHOENWERK worden uitverkocht bestaande uit alle soorten groot en klein Kindergoed, Knoop- en Rijglaarzen, Dames lederen Bottines, Dames wollen, stoffen en lederen Pantoffels, Heeren chevreau, trijp en vetlederen Pantoffels, hooge Manslaarzen, Jongens Klep- schoenen, Mollière Bottines en verder wat tot een Magazijn behoort. SPOTPRIJZEN! SPOTPRIJZEN! J. BAIS, Kanaalweg, WINTERBOTER. tot uiterlijk 10 Nov., tegen spotprijzen a contant. P. H. PRINS. J. S. JACOBS, Middenstraat. J. S. JACOBS, Mil 25 CENT. 25 CENT. voor ROKKEN en ONDERGOED, 25 CenfWÊ per El B*~25 Cent. IN „DE KLEINE WINST." L. VERBOOM, Matraat 33. Aardappelen. BERKHOUT Co., Mozietaflel. Door oüdergeteekende is gisteren verloren een brief, aan 't adres van den Heer L. W. F. Oudenhoven. De vinder wordt verzocht deze terug te bezorgen aan on derstaand adres. N. C. RANDA, Wagenstraat 345. To Huur een flink ruim Winkelhuis met groote Loods en vrije achteruitgang, staande in de Koningstraat I No. 503c. Te bevragen aldaar. Te Koop bij K. HOOGSCHAGEN, Koegras (Helder). Voor billijken prijs te koop alle soorten van Scheepshout, zooals Eiken, Hiaten, Amerikaansch, Erenen en Vuren TIMMER- en BRANDHOUT, alles gaaf, bij Gegadigden, voor 't doen 'van de rcparatiën bij le vering van de benoodïgde grondstoffen, aan: 1». het SCHOEISEL; 2«. de BOVENKLEEDING 3e. de ONDERKLEEDING, der Adelborsten aan het Koninklijk In stituut voor de Marine te Willemsoord, gedurende het jaar 1887, worden uitge- noodigd hunne inschrijvingsbiljetten in te zenden aan den officier van Administratie bij genoemd Instituut vóór of op Dinsdag den 9 November 1886. Informatiën worden des verlangd door voornoemden Administrateur aan belang hebbenden ten zijnen kantore gegeven. DeRAADvanTOEZICHT van het Koniuklijk Instituut voor de Marine te Willems oord, is voornemens op Woensdag den 10 November 1886, des namiddags ten 2 ure, aan voornoemd Instituut in het openbaar aan te besteden de levering van 1®. VERSCH VLEESCH, (Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch) en GEROOKT SPEK, alles dooreen genomen. 2e. VERSCH TARWE- en ROGGE BROOD, ten dienste van de tafel der Adelborsten, gedurende het a. s. jaar 1887. De gezegelde inschrijvingsbiljetten moe ten vrachtvrij vóór het uur der aanbe steding op het Instituut worden bezorgd in eene daartoe aanwezige buB. De voorwaarden van aanbesteding lig gen voor belanghebbenden ter inzage op het bureau van den Officier van Admi nistratie. Willemsoord, 1 November 1886. De Raad van Toezicht voornoemd, G. DOORMAN, President. E. H. W. WIJNMALEN, Secretaris. Notaris OBREEN, te Wieringen, zal op Dinsdag 23 November 1886, des voormiddags elf ure, in 't logement van den Heer C. C. KOORN aldaar, op Hy- politushoef, ten verzoeke van den WelEd. Heer A. BANTING, te Amsterdam, in 't openbaar verkoopen Een perceel BOUW- en WEILAND te Wieringen, op Westerland, groot 1 hectare 10 centiaren en genaamd „de Warde." liMLUM B1LE01S. De Vendumeester B. B. BORGART is voornemens op Donderdag 4 November a. 8.en zoo noodig den volgenden dag, telkens des namiddags te 2 uren, in het Verkooplokaal van den Heer SCHENKEL, aan de Spoorgracht, publiek te verkoopen ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van: Mahony- en Eikenhouten M BUBELEI N. Voorts DVISRUD en INBOEDEL, waar- onder een zoo goed als nieuw Schotsch Tapijt, rood en zwart, met medaillon, eenig Diamant-, Goud- en Zilverwerk, ge ëmailleerd Blauw IJzer- en Koperwerk in alle soorten, voor keukenbenoodigd- heden, Kachels en Fornuizen, Brandkast met letterslot, klein formaat. Voorts een partij eiken en greenen Brandhout, Touwwerk, Blokken, Kompas sen, Zeekaarten, Lantaarns, Handkar enz. Alles op den verkoopdag van des voor middags 10 tot des namidd. 1 uur te zien. Gelegenheid tot bijvoeging van goede ren bestaat nog tot morgen, Woensdag avond, mits men zich in tijds aanmeldt bij den Vendumeester, Deurwaarder of aan het lokaal. Op den verkoopdag worden geen goe deren aangenomen. Te koop gevraagd een MELKWAGEN, liefst op Veeren. Adres G. duinker, Zuidstraat M 31. Een witte GEIT, zonder Horens met 00N te koop, bij P. VORRE, Breestraat C 344, Helder. A. S. MANHEIM, Makelaar, zal op Woensdag 3 en Donderdag 4 No vember, telkens des namiddags ten 2 ure, ten overstaan van den Notaris Hattinga Raven, in het Verkooplokaal aan de Loodsgracht, publiek verkoopen een solide partij waaronder BAAI en BEVER, gemaakte WOLLEN GOEDERENMANTELS voorts: MEUBILAIR, als: LINNEN- en PENANTKAST, Salon- en Kamer STOE LEN, kleine vierkante en Salon TAFELS, SPIEGELS, een CANAPÉ, Veeren BED; Kachels, Waschtafels met marmeren bladen, Schrijflessenaar; voorts een partjj Brand hout, natte Verfwaren, een Handkar, enz. Al hetwelk op de verkoopdagen, 's mor gens ten 10 ure, te bezichtigen zal zijn. VAN te Helder, zal op Woensdag 10 November 1886, 's avonds 8 ure, in 't lokaal Musis Sacrura, aldaar, publiek verkoopen ieder groot 1 arete Nieuwediep, aan den Kerkweg, tusschen de Fabrieksgracbt en de Leliestraat, zooals op het terrein is afgebakend. Breeder bij biljetten. Platte grond der perceelen en veilings- voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. I, P. POLAI, Van af Woensdagaanst. zullen de DANSLESSEN weder geregeld plaats vin den op ZONDIG en WOENSDVG, des avonds ten half acht ure. Voor minder-geoefenden zullen die les sen plaats hebben ep DINSDAG, 's avonds ten 8 ure, terwijl zij, die willen deelne men aan den cursus des Zaterdagsavonds, zich voor verdere informatiën moeten aanmelden bij den onderwijzer, M. P. POLAK, Kanaalweg 145. Ofschoon de markt steeds stij gende is, is de prijs der puike ge brande K0FFIEB00NEN nog heden 36 Cent per v, K.G. Zoo de ingezetenen van Helder en Nieuwediep eens een smakelijk stukje willen gebruiken, probeer ze dan eens van A. BREET Czn Vijzelstraat. Concorreerende prijzen, Slijters genieten ruim rabat. Langestraat heeft ontvangen: een partij wollen Artikelen, BEVER, BAAI, FLANELLEN, ROKKEN, JURKJES,BROEK JES, KOUSEN, SAJETTEN. op de Oostslootstraat, die koopt met recht van wederinkoop, tegen de hoogste waarde. Meer dan vijftig; gemaaKte welke door uitbreiding van het Bedden- Magazijn, tot verminderde prezen worden uitverkocht. j_ W_ KAMPER. 1 IN DE is ter lezing verkrijgbaar: door MEVR. M. C. FRiXCK. puilde puiüe WINTER - AARDAPPELEN, 18 en 20 Cent de 5 kop en 90 ceut en f 1.10 de zak. BOELSUMS Oranjestraat, bij de Vischmarkt. in de Vleeschkouwerij van 8. M IK ELI AR, is verkrijgbaar dik vet Schapenvleesch, tegen 25 Cent de 5 ons. Teveus bericht hij zijn ge- achten begunstigers, dat hij morgen (Woensdag) weder een "13 OS t O 15. O 353 zal slachten tegen de bekende lage prijzen. Slijters ratoat. A. VAN BENDEGOM. gegarneerd en ongegarneerd, tegen billijke prijzen, in het BEDDEN-MAGAZIJN van J. "W. KL-A-JWCFEiie, spoorgracht. gftatóapij lot Jfttt m\ 't VolKstoiJ eenKomsten op donderdag 4 en VRIJDAG 5 NOVEMBER 1886, des avonds ten 8 ure, in »Tivoli." Sprekers de Heeren A. KLERK Az. en C. G. BACH. Uitvoering door de Scherm- en Gymnastiek-Vereeniging ^Oefening kweekt Kunst." Entree-kaarten a 10 Cents zijn, tot een bepaald getal, verkrijgbaar bij de Wed. S AM WEL en bij de Heeren BERKHOUT Co. en STADERMANN, op Woensdag 3 Nov., van af's morg. 10 uur. Roode kaarten zijn geldig op 4, blauwe op 5 Nov. Personen, beneden de 16 jaar en meisjes zonder geleide, worden niet toegelaten. De meest gevraagde de best voldoende Lamp is de VERKRIJGBAAR BIJ Kleine MAIS per 75 kilo f 5.10 Zware GERST, per mud - 5.50 HENNEPZAAD - 6.75 Puik VOERMEEL, per 100 pond - 3.60 LIJNKOEKEN, 104 stuks -12 00 TARWE- en ROGGEBLOEM, tegen concurreerende prijzen. uaakt het geachte publiek bekend dat hij heeft geopend in de KI IPER8TR44T bij de Molenstraat, No. 63 en hoopt door een nette en prompte bediening, zich een ieders gunst en recommaudatie waardig te maken. Helder, 2 November 1886. Timmerman, 2de Vroonstraat, blijft zich bij voortduring minzaam aa bevelen voor TAAI-TAAI 16 Ct. bij 5 pond 14 Ct. SPECULAAS 35 .5 27i> MOPPEN 18 Slijters 16 KRIEKJES 18 15 Ceuts-TAAI en mooi soort SPECULAAS. Voor blank en lekker wordt ingestaan. GOEDKOOP VERKOOPHUIS, Middenstraat 213 Helder. cs ©rooKt© Koningdwarsstraat, is verkrijg baar vet Schapenvleesch, tegen ~Jir 25 Cent de 5 ons. met bijbehoorende artikelen. •"Concurreerende prijzen. Koningstraat Dl W1TTI Gebreide Dames- en Kinderkousen. Heeren Sokken en Handschoenen. van is thans weder ruim voorzien van prima Voor de kwaliteit wordt ingestaan, prij zen zeer billijk. Tevens ruim voorzien van Saucisse de Bologne, Rookvleesch, Geldersche Worst, enz. NOG VOORHANDEN 660 lortiitle HANDWERKEN, geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaui. De ondergeteekende is DONDERDAG 4 NOVEMBER a. s. te spreken of te ont bieden bij den Heer J. REIS, „Nieuwe Oesterput," Molenplein, tot het plaatsen van zijn alom beroemde K.unsttanci©ii3 welke elke concurrentie te boven gaan. Donkere Spaarne No. 6, HAARLEM. EERSTE KWALITEIT in vaatjes van 10 en 20 kilo. P. OETELM4XS, Binnenhaven. MACHINEKLOSSEN, 500 Yards, 11 Ct. Groote KNOTTEN WOL 15 VETERS, per dozjjn 3 HAARSPELDEN, per pak 1 300® ALLE K.LEURBN levert net en solied werk, tegen 10 beneden iedere concurrentie. Spoorstraat, tegenover het bureau Vliegend Blaadje. Aanbevelend, C. J. KROON, Mr. Timmerman. filets nieuw 1 LINNENKAST. 1 TAFEL. voor 6 GLADDE STOELEN. at 1 SPIEGEL. i gulden. 2 SCHILDERIJEN. Puike Friesche Winter-Aardappelen van af 85 Cent en honger. Jb. INISBDUT. Band II, EIEEXBERC. Blau Veilcken. GIESE. Aschenbrödel. HESS. Oü vas-tu petit oisean. .4LBERTI. Tout a mon Rève. EILENRERG. Flapper maulcheu. F1NK. Der Heimath fern. BAUMFELDER. Rondo Mignon. Bovenstaand vormt den inhoud van Baud II eener nieuwe muziek-editie, onder den titel Thieme s Muziekblbliot heek De prijs per band is, evenals Salon- Blumen, ii. Elf banden zijn thans verschenen. Verkrijgbaar bij Op aanvraag naar buiten franco.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3