't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL No. 1482. Zaterdagse November 1886. Veertiende Jaargang. „RECHT EN LIEFDE", KALENDER DER WEEK. VERGADERING NIEUWSTIJDINGEN. ATJcmnem ent per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aanvangende met het volgende nommer, zul len we als Feuilleton opnemen een boeiende novelle, getiteld: uit het Duitsch van Levin Schücking. NOVEMBER, (Slachtmaand), 30 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 13 m. Onderg. 4 u. 15 m. Zondag 7 H. Willebrordus. Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Volle Maan. Vrijdag 12 Zaterdag 13 van den Raad der gemeente Helder op Dinsdag 2 November 1S8C. Voorzitter de heer mr. K. J. C. Stakman Bosse. Tegenwoordig 13 ledenabsent de h.h. J. C. Janzen, Hoogenbosch, Tinkelenberg en v. Gijn. Vrij talrijk is de tribune bezet. Na de opening der zitting geschiedt de voor lezing en goedkeuring der notulen van de Torige vergadering. Door den voorzitter wordt vervolgens, namens B. en W. ter tafel gebracht de begrooting van de ontvangsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1887. Deze begrooting zal, met de daarbij behoorende Memorie van Toelichting, on derzocht worden in de afdeelingen, die, ieder oader presidium van een der leden van het Dag. Best., achtereenvolgens op 16, 17 en 18 dezer zullen vergaderen. Na ecuige toeliohting van den voorzitter wordt besloten, om in de gemeente-school no. 3 (in de Schoolstraat) een gang te doen maken, bestemd tot het bergen der jassen, hoeden, petten, enz. der leerlingen en om overigens de vergrooting dier sehool afhankelijk te stellen van nader te blijken behoefte aan meerdere ruimte. Omtrent de verbetering der scholen nos. 5 sn 6 wordt door den voorzitter en den wethouder, den heer Maalsteed, medegedeeld, dat de nieuwbenoemde districts schoolopziener, de heer Poutsma, zich in hoofdzaak met de reeds ontworpen plannen heeft vereenigd de afwijking daarvan zoude, naar ra ming, eene meerdere uitgaaf van pl. m. f 800 vorderen. Na eenige discussie, waarhij vooral de heer Kor ver en de voorzitter hnnne persoonlijke bezwaren tegen de opdrijving der uitgaven voor onderwijs te kennen geven, wordt besloten in een volgende vergadering te beslissen over de defini tieve plannen tot verbouwing der beide bedoelde scholen. Er geschiedt voorlezing van een brief van den heer J. F. Berk, hoofd der gemeenteschool no. 3, waarin hij verzoekt, dat de Raad terugkome op het besluit, waarbij hem een jaarlijksche toelage ad f 300 wordt verleend, ter vergoeding van het gemis van vrije woning, nadat hij zijn huis, 't welk is afgekeurd, zal hebben ontruimd. Onder- dersoheidene redenen worden door den hr. Berk aangevoerd, waaruit blijkt, dat het voor de ge meente voordeeliger zal zijn op de plaats, waar nu het huis van dien heer staat, een nieuwe on derwijzerswoning te doen bouwen- Het denkbeeld, door den heer Berk geopperd, wordt door bet Dag. Best., bij monde van den voorzitter, onder steund. Een breedvoerige discussie volgt hierop. De hr. Hordijk acht 't niet bepaald noodig, dat 't hoofd der school in de onmiddellijke nabijheid der school woont. Hij wijst daarbij op de school van den hr. Vastenou. De wethouder, de hr. Maalsteed, verdedigt den bouw eener onderwij zerswoning en doet daarbij uitkomen 't belang der gemeente. De hr. Kor ver uit herhaaldelijk zijn vrees, dat de achoolautoriteiten ook op den bouw van die woning invloed zullen uitoefenen. De hr. H. Janzen stelt voor aan de commissie van de gemeentewerken op te dragen om een bouwplan te ontwerpen, terwijl de hr. Beuken kamp aanbeveelt om vooraf te bepalen, dat de kosten van dat huis niet hooger mogen zijn dan f 3000. Ten slotte wordt, op voorstel van den voorzitter, besloten om in de volgende vergade ring, op advies der commissie van de gemeente werken, een bepaalde beslissing te nemen. Er wordt voorgelezen een adres van bestuurders van „Floralia" alhier, houdende verzoek om eene bijdrage uit de gemeentekas, ter voorziening ii da kosten der vereeniging. De voorzitter stelt, namens B. en W., voor, om een subsidie te ver- leenen, ten bedrage van f76. De hr. Korver bestrijdt dit voorstel en, ofschoon hij verklaart niets tegen „Floralia" te hebben, het geld liever te willen besteden in 't belang der armen in den volgenden winter. De voorzitter doet uitkomen, dat het hier een vereeniging geldt, die in groote mate den gevrtagden steun verdient. Spreker prijst het doel van „Floralia," in 't bevorderen van schoonheidszin en huiselijkheid. Ten slotte woydt het voorstel van B. en W., om een sub sidie van f 75 te verleenen, met 9 teven 4 st. aangenomen. Tegen stemden de h.h. Korver, Govers, Beukenkamp en Yan Neck. Voorlezing geschiedt van deze adressenvan eigenaars en bewoners van''perceelen in de Gra venstraat; 2. van eigenaars en bewoners van huizen in de Spuistraat, beide 't verzoek inhou - dende om verlichting, bestrating en rioleering; en 3. van eenige mrs. schilders, houdende het verzoek omVbij aanbesteding van openbare wer ken het schilderwerk afzonderlijk te doen aanbe steden. Al deze adressen worden, om bericht en raad, in handen gesteld van B. en W. en van de commissie voor de Gemeentewerken. Verder wordt gelezen een brief van het Bur gerlijk Armbestuur, waarin dat Bestuur zijne ge voeligheid betuigt over hetgeen door sommige leden van den Raad is gezegd bij de behandeliag der aanvrage om een bnitengewone subsidie, in de op 8 September 11. gehouden zitting, 't Arm bestuur wijst er op, dat er geen sprake kan zijn van willekeurige j uitbreiding der bedeeling, en gelooft dat men zich in het vuur der improvi satie ondoordacht over de handelingen van het Armbestuur heeft uitgelaten. De heeren Ouden hoven en Korver verzekeren, dat er geen sprake geweest is van wantrouwen jegens het Arm- )estunr. Ten slotte wordt, op voorstel des Voor zitters, met 10 tegen 3 stemmen, besloten den inhoud dezer missive voor kennisgeving aan te nemen. Tegen stemden de heeren Oudenhoven Korver en de Voorzitter. Mede werden voor kennisgeving aangenomen deze mededeelingendat de heeren W. J. Maal steed, C. Abbenes en 8. P. Marinkelle zijn be noemd tot zetters in de rijksbelastingendat de vereischte goedkeuring is verkregen op het be sluit tot vsrhooging van het eindcijfer van den hoofdelijken omslsg voor 1886, en op een regel matige kwijting uit den post voor onvoorziene uitgaven voor een buitengewoon subsidie aan bet Burgerlijk Armbestuur; en dat bij de verificatie van de boeken en de kas des gemeente-ontvan gers een en ander in orde is bevonden, in kas zijnde de som van f 8216.95$. Aan de orde wordt gesteld het verzoek van de heeren P- Unrbanns, J. P. van Varik en G. E. Kloosterhuis, om de opgeheven Rijksnormaal lessen van gemeentewege te vervolgen. Over deze zaak zijn adviezen ingewonnen bij de Com missie van Toezicht op het Lager Onderwijs en bij den districts-schoolopziener. Die adviezen luidsn ongunstig. Tengevolge hiervan wordt, op voorstel van B. en W., besloten om de bedoelde lessen niet voort te zetten. Dit besluit wordt genomen met 11 tegen 2 stemmen. Tegen stem den de heeren Oudenhoven en Van Neck. Tot het onderzoek van een 3tal reclames tegen n hoofdelijken omslsg voor den dienst van 1886 wordt op voorstel des Voorzitters besloten, om de openbare zitting op te heffen en te doen overgaan in eene vergadering met geslotene deuren. Dienovereenkomstig werd besloten. Nadat de openbare zitting heropend is, wordt op voorstel van het Dag. Best. besloten om de som van f 75, vrijvallende uit den post voor publieke vermakelijkheden, te bestemmen voor een drietal kleine gratificatiën. De zitting wordt hierop gesloten. HELDER, 5 November 1886. 't Bestuur der Regelings-Commissie voor de in 1887 alhier te houden Nijver heids-Tentoonstelling hield jl. Dinsdag avond zijne derde en laatste zitting tot het inschrijven van deelnemers aan die Tentoonstelling, 't Aantal deelnemers is nu tot ruim 90 gestegen en genoegzaam om het plan te kunnen doorzetten. Zijn er nu nog enkelen, die verhinderd waren ter inschrijving zich aan te melden, we vertrouwen dat bestuurderen niet zullen weigeren om ook hunne namen in te vullen. Wellicht dat het 100-tal nog vol- gemaakt wordt. De tooneelvoorstelling, Dinsdagavond in Tivoli gegeven door het Amsterdamsch tooneelgezelschap onder directie van Jean Charlier en Co., werd zeer druk bezocht, 't Publiek amuseerde zich uitstekend bij de opvoering van »Boquillon, of de lot gevallen van een oud vrijgezel," en ook bij »De zangzieke Behanger" In beide stukken vervulde de heer Eduard Bam berg de hoofdrol, en, we erkennen gaarne, zeer verdienstelijk. Ieder der spelers werkte mede tot een goed ensem ble, en toch maken we bij voorkeur mel ding van mevr. Fuchs-Barbiers, in de rol van vrouw Grichard. Door herhaalde applaus toonde 't publiek zijne ingenomen heid. Na afloop maakte de heer Bamberg bekend, dat hjj, bjj 't vieren van zijn 50jarig jubileum als tooneelspeler, op «en tournee door ons land, ook den Helder zou bezoeken. Gaarne gunnen we den grijzen acteur, wiens hart jong schijnt te blqven bij 't klimmen zijner jaren, bij die gelegenheid een stampvolle zaal in elke plaats, di'. hij bezoekt. De garnizoens-voedingscommissie alhier heeft aanbesteedde levering van levensmiddelen enz., ten behoeve van de menages der troepen, alhier in garnizoen, gedurende 1887. Minste inschrijvers waren vleesch en vet J. A. Van Gelder voor f 0.537»gerookt spek J. W. Coer, te Deventer, voor f 0.539/]Ozout J. Korver voor f 0.117/10; groenten F. T. de Haas voor f 0 0498/ioo 1 koffie H. Riesselmann voor f 0.667» 5 peper A. v. Twisk voor f 0.78, per K. G.melk J. Kater voor f 0.057a per liter coaks R. Zwaan voor f 0.93 p. 100 K.G., en lauge turf J. Kikkert voor f 0.467a per 100 stuks. Te Leeuwarden hebben in de laatste dagen aanbestedingen van vleesch plaats gehad, met den volgenden merkwaardi- gen uitslag. Voor de gevangenen in het tuchthuis voor f 0,53, de militairen voor f 0,43 en de zieken in het mil. hospitaal voor f 0,38 het kilogram. Een gewoon mensch zou juist een te genovergestelde reeks verwacht hebben. Te Vlissingen koestert men de stille hoop, dat de Duitsche Stoomvaartlijn die in het vorige jaar eerst zoo bepaald was toegezegd, doch later bij wijze van proef voor één jaar aan Antwerpen is verleend in het aanstaande voorjaar naar de haven van Vlissingen zal worden ver legd. De ondervinding heeft tot dusver geleerd, vooral in dit najaar en dit was nog de vorige week het geval dat de stoombooten, die naar Antwerpen moesten opstoomen, uren lang op de reede van Vlissingen op het gunstige getjj moesten wachten, om hunne reis verder te kunnen vervolgen, zeer ten ongerieve zoowel van de passagiers, als tot oponthoud van de aan boord zijnde mailzóó zelfs, dat door een der gezagvoerders werd verklaard, dat passagiers en goederen bij aandoen der haven van Vlissingen reeds een eind Duitsch land zouden hebben bereikt, als bij de haven te Antwerpen zou binnenstoomen. Eu hoe zal het nu zijn, als eens een strenge winter mocht invallen en de bovenrivier met ijs zal zijn bezet, terwijl men, uit zee komende, Vlissingen altijd kan berei ken Naar men verneemt, worden dan ook de onderhandelingen betrekkelijk de ze voor Vlissingen zoo gewichtige aange legenheid door de daartoe bevoegde au toriteiten sterk voortgezet. In de »New-Yorker Handels-Ztg." van den 23en October lezen wij »Het is den beambten van 't douane kantoor gelukt, beslag te leggen op per stoomschip Zaandam" uit Amsterdam alhier binnengesmokkelde goederen ter waarde van 2000 dollar. Deze goederen waren in de scheepsverklaring niet ver meld." (N. Rott. Ct.) De Japansche dokter Sugnai heeft, indien zijne ontdekking juist zal blijken te zijn, meer voor het Indische leger ge daan, dan de gansche geneeskundige dienst. Den 15en Sept. is door hem de berri- berri bacille gevonden in het hart van een aan die ziekte overledene. Het gerechtshof te Amsterdam deed Dinsdag uitspraak in de zaak tegen vrouw M. M. van H. uit Haarlem, die, zooals wij medegedeeld hebben, de vorige week terecht stond onder beschuldiging hare stiefdochter door voortdurende mishande ling gedood te hebben. Het Hof nam aan, dat niet bewezen was, dat de dood het gevolg was van de slagen van besch. Ten aanzien van de vraag, of zij toere keningsvatbaar is of niet, nam het Hof met dr. Ramaer aan, dat in casu geen epileptische toevallen aanwezig waren, daar deze bij langdurig bestaan een toestand van dementie in het leven roepen. Daarvan is big beschuldigde niets ge bleken. Integendeel, zegt het arrest, bij hare ter terechtzittingen gegeven ant woorden gaf besch. blijk van een voor haar stand meer dan gewone tegenwoor digheid van geest en gevatheid. Zicb vereenigende met R.'s conclusie, dat de voortdurende hysterische toestand van besch. hare toerekeningsvatbaarheid ver minderde, verklaarde het Hof haar schuldig aan eenvoudige mishandeling en veroordeelde haar tot 10 maanden ge- een nieuw onderzoek begonneu, naar aan leiding van verdachte uitdrukkingen, welke G. zich moet hebben laten ontvallen. Den 23en Nov. a. s. zal voor het Hof te Amsterdam terechtstaan S. W. Langelaan, beschuldigd van pogiug tot doodslag van een agent van politie, tij dens de jongste ongeregeldheden aldaar. Te Heerenveen grenst de R. pas torie onmiddellijk aan de kerk. Verle den week op een avond, ongeveer half elf, hoorde de pastoor, terwijl hij rustig in de pastorie zat, een geweldig leven in de kerk. Hij stapte haastig naar den veldwachter, die dicht daarbij woont, om hem daarvan kennis te geven. Eenige heeren, nl. armvoogden, die be deeling hadden gehouden, keerden juist uit het gemeentehuis herwaarts en bemerk ten spoedig, dat er iets gaande was. In optocht giugen allen de kerk in om te onderzoeken wat daar gebeurde. De dienst boden van den pastoor hadden ondertus- solien steeds hetzelfde geraas vernomen. In de kerk komende, ontdekte men spoe dig wat daarvan de reden was. Een groot deel van het plafond was naar be neden gevallen en met zooveel geweld neergekomen, dat eenige stoelen verbrij zeld waren. Van binnen heeft de kerk daardoor vrij wat schade geleden. Denzelfden avond te zeven uur was er nog dienst geweest, zoodat een aantal menschen aan een groot gevaar gelukkig zijn ontkomen. Door de rijkspolitie te Veenendaal is tegen een 80-jarig grijsaard aldaar proces-verbaal opgemaakt wegens feite lijke gewelddadige aanranding der eer baarheid. Te Amsterdam moet iemand rond- loopen, die op heel eigenaardige wijze aan den kost komt. Hij is een leeglooper, een straatslijperdie geregeld eiken dag een andere Wijk van de stad bezoekt en voor de koffiehuizen flauw valt. Dau laat hij zich binnen dragen, laat zich bijbren gen met water en eau de cologne en krijgt nog een hartsversterking, meestal met een geldstuk, op den koop toe. Zoo valt hij eiken dag eenige malen flauw en weet zoo een aardig stuivertje bijeen Men herinnert zich den verschrik- kelijken moord, in Mei jl. te Smilde ge pleegd, waarvan Aaltje Doorn 't slachtoffer werd. Zekere R. G. werd vermoed, de moordenaar te zijn, doch men vond geen aanleiding om een vervolging tegen hem in te stellen. Thans is door de rijkspolitie - Al de Italiaansche oorlogsschepen worden van veiligheidsnettenter be scherming tegen torpedo's, voorzien, nu de doelmatigheid daarvan, bij onlangs 'ehouden proeven met de >Duilio," ge bleken is. Frankrijk zal in het voorjaar nieuwe proeven op groote schaal nemen met be schermingsmiddelen tegen torpedo's. - Een zeer zonderlinge slaapstede was, naar de politie van Pest onlangs ontdekte, aldaar gekozen door een 30tal havelooze mannen en vrouwen. Deze lagen nl. ontkleed te slapen in een stroom water, dat uit een fabriek werd afgevoerd. Het water was lauw, en de arme zwer vers waren er in gaan liggen, om wat beschermd te zijn tegen de koude. Velen hadden een week lang aldus den nacht doorgebracht met een steen als hoofd kussen. - Het gerechtshof van Vaucluse heeft het doodvonnis uitgesproken over zekeren Ginoux, die een achtjarig meisje op de ergerlijkste wyze mishandeld en daarna vermoord heeft. - Den 27n October heeft de uitspraak plaats gehad in zake het ongeluk in de zwavelmijn op Sicilië. De beide pachters der mijn, benevens de twee hoofd-opzich- ters en de directeur zijn veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, 1000 lires boete en 500 lires schadevergoeding aan elk der eischers. Het is nl. bewezen, dat 't ongeluk door behoorlyke zorg der be stuurders voorkomen had kunnen worden. Sedert een dag of veertien is de handel in diamanten te Amsterdam levendiger dan in de laatste jaren het geval was Alle geslepen waar wordt met graagte op gekocht, naar men zegt, voor Japan en China via Amerika. De groote afzet doet natuurlijk de aanvoer van ruw toenemen en de bewerking daarvan komt de nijver heid te goede. De klovers, snijders en slijpers hebben volop werk of spoedig werk te wachten. De vraag naar Japan staat zeker in verband met het vroeger vermelde bericht, dat de keizer aldaar diamanten sieraden heeft besteld, en dat de voorname lieden het voorbeeld volgen. De kunst staat ook op het gebied der melkerij niet stilEerst hadden wij kunstboter, daarna kunstkaas, nu hebben wij ook kunstmelk. Luidens mededeelin gen in de Revue Scientifique en de Moniteur des Inveutions industrielies heeft men den grondslag gevonden, om kunst melk te maken. Vet wordt in den staat van emulsie gebracht, en men voegt er bij eenige zouten, melksuiker, albumiue en wat zoutzuur. Wel is de smaak van dat fabrikaat nog niet precies die van de melk, maar de scheikunde heeft ook in dezen haar laatste woord nog niet ge sproken Men heeft te Birmingham ontdekt, dat er een dievencomplot bestond om 'een kastje met diamanten op de nijver- heids-tentoonetelling ter waarde van f 360.000 ep een gegeven nogenblik stuk te slaan en te plunderen. Het ten- toonstellings-bestuur werd echter nog in tijds gewaarschuwd en de politie verijdelde den aanslag. Het stoomschip Persian Monarch, van New-York naar Londen, is bij Port land aan den grond geloopeu de pa* giers werden aan land gebracht eu per spoor verder naar Londen vervoerd. Vol gens de laatste Engelsche bladen was niet gelukt het gestrande vaartuig weer vlot te krjjgen, en vreesde men dat het. bij stormweder, geheel vergaan zou. Vertrekdagen van de Stoomschepen der Stoomvaart-Maatschappij „Nederland." v. Amsterdam. v. Marseille. „Burgr. den Tex" „Conrad" „Priases Marie" „Sumatra" „Voorwaarts" 5 Jan. „Prins Frederik" 15 „KoninginEmraa' 26 „Pr. Wilhelmina" 5 Febr. „Pr. van Oi*anje" 16 „Madura" 26 j,Pr. Alexander" Vertrek van Amsterdam 25 Nov. via Padang 6 Dec. via Padang 16 27 via Padang 6 Jan. 17 via Padang 27 7 Feb. via Padang 17 28 via Padang 10 Maart. 8 morgens 10 uur. Heldersche Moppen. Dame: Wat kost de meter van deze stof? Zoon van den winkelierEen zoen DameDan neem ik drie meter myn grootmama zal betalen." o HEDENDAAGSCHE KINDEREN. De kleine Cato Zeg, Lize, wie van ons zou het eerst trouwen LizeAch, eer jij trouwt, ben ik al lang weduwe o— Mevrouw X. Houdt als 't u belieft op mot spreken over de wonderdadige uitwerking van zeebaden. Ik ben al vier jaren achtereen met mijn drie volwassen dochters in Ostende ge weest en nog niet één is er van getrouwd. Marine en Leger. Te Amsterdam is voor de daartoe benoemde commissie met goeden uitslag examen afgelegd door den machinist le kl. J. A. Schell, voor ma chinist le kl. vaste korps en door de machinisten 2e kl. J. Moezelaar en D. Blanson Henkemans, voor machinist le kl. der Marine. Met den datum van 16 dezer aal Zr. Ms. fregat Evertsen, opleidingsschip voor zeemiliciens, bij de directie der marine alhier buiten dienst worden gesteld. De officier van administratie le kl. D. A. van der Laan wordt met 10 dezer geplaatst bij het Instituut voor de marine alhier, en belast roet het administratief beheer van genoemd Instituut eu met het onderwijs in het militair recht. De ingenieur der mariue 2e kl. J. S. van Veen heeft een toestel voor het nemen van slingerproeven bij schepen uitgevonden. Het toestel, dat bij het onderzoek naar de stabiliteit der oorlogsbo dems belangrijke diensten kan bewijzen, is ter beoordeeling naar het ministerie van marine op gezonden. De proefneming met Duitache steenkolen bij de marine heeft gunstige uitkomsten opgeleverd. Een beduidende hoeveelheid zal nu worden aan geschaft om de proeven te herhalen. Kapt. C. Visser, van het korps mariniers, van zijne detacbeering naar Oost-Indie teruggekeerd, wordt op 1 Januari 1887 ingedeeld bij het le bat. te Amsterdam- De le luit. A. L. Hesta, benoemd tot adj. bij het 4e reg. vest.-art., is toegevoegd aan den comm. der pantser-fortcompagnieën en naar Den Haag vertrokken-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1