WINTER- en REGENMANTELS. - SPOTPRIJZEN. - GEBr. NAS. Firma POPPELMAN Co. Njesl^SMMKeapjes! DE ALLEMANSGADING. VRIESLANDEN iiislt Winter- DE VLIJT. II -- SCHOENWERK. -- DOMINOSPELLEN, KINDER-SPEELGOED, JÉ, puit SPECULAAS, B. Kaas, Kanaalwei 119. GEDROOGDE GROENTEN EN FRUIT. WOLLEN-, KATOENEN- EN MOLTON-DEKENS. VDILNISBLIKKEN, HAARLEMMER-OLIE. Verkoophuis DE ROODE KOUS. Jacques van Rosendael. P. Th. LUTJCKX, Hoofdgracht. partij HOUTWAREN. ZUURKOOL. j. nieuwênhuizen j'. l. eoo o, H. BRUNSTING Rzn., kanaalweg n°. 37. J. HONDIUS, 1 MAKELAAR> J. S. JACOBS, Middenstraat. J. S. JACOBS, Middenstraat. Per Me fl. f 0.15, per halve fl. f 0.08. A. VAN TWISK, wachtstraat b 43, helder. M.A. MWALD, Vlootstraat B 72. N. J. KINDT. S. GOUDSMIT, Weststraat NO. 93, Bij C. STEEMAN, Kanaalwee. Ontvangen een groote sorteerina ZIE DE UITSTALLING SPOTPRIJZENSPOTPRIJZEN |j. jt. JSrtirmfer. TAAI Elf SPECULAAS, boeken. plaatwerken. kinderboeken. ph0t0graph1ën. scheurkalenders 1887. postpapier. bureau-artikelen. bindwerk- drukwerk. Zwaar MOLTON 25 Ct. per el. ten hacken. DAMSPELLEN, TRIKTRAKSPELLEN, Generaal-Depöt voor HolM, BeliiêMrjjk, Engelanl en Koloniën: Meyerstein Hahn, Amsterdam. €öfe „lil pi tl iiti ECHT MÜNCHENER BIER, G. De Barbanson. bedden-magazijn, gïtanufaciuitn Bij de Wei J. KUIPER, P.SELDERBEEK.Vischmarkt hoek Oranjestraat. i^Alle dagen verkrijgbaar le kwaliteit dik vet RUNDVLEESCH, Biefstuk 50, Rollade 40 en Lapjes 35 Ct. en vet SCHAPEN- VLEESCH 30 Ct. Alles per 5 ons. Binnenliaven 76. J". IN". PEIU S bericht de ontvangst van een belangrijk GRENEN en VUREN PLATEN 3 X 6'/i. 3 X 7, 3 X 8, 3 X 9, 3 X 10, 3 x 11. GRENEN en VUREN BAT TINGS 2X 6'/,, 2 X 6, 2 X 5, 2 X 4- Inlandsche gezaagde, ongeschaafde •n geschaafde DELEN, als: 1 X 11, 1 X 10, 1 X 9, 1 X 7, 1 X <5, 1 X 5, 5/4 X 10, 5/4 X 9, 1'/, X 8, 3/4 X 8, 3/4 X 5. Al deze artikelen zijn van de beste kwaliteit. Ook nog voorradig 2de soort KOLDERS, SPARREN, enz. De prijzen zjjn uiterst laag gesteld en bij bestelling van boven 10 stuks v r ij aan huis. In de Vruchtenboom zijn ontvangen groote Spaansche Castanjes, 16 Ct. de 5 ons, Nieuwe Stokvisch, 30 Ct. de 5 ons, Groote Spekbokking 5 Ct., klein soort 4 a 10 CtGroote Bootsraansharing 4 Ct. Haring, om te marineeren, 5 a 10 Cts., per 100 f 1 75 Gemarineerde Haring 5 Cent per stuk. M. WAAS, Spoorstraat. Wederom ontrangen de echte Mainzer ZUURKOOL, tegen concurreerenden prijs, bij 'dl Borstelwerk. en Zeemleér. Gond- en Zilversmid. Oeiieel nieuw 33. enz. enz. WESTSTKAAT. 33. Zuivere versche Grasboter wordt geleverd a fl,10 en ft,— p. kilo, in vaatjes van pl. m. 11 en 22 kilo, fr°. elk station, onder rembours, door Kerkstraat, Keilen. Dagelijks versch: 45 Cent per 5 ons. Koek- en Banketbakker. GANZENSPEL, 1, 5, 10 en 15 Cent, bij Berkhout Co., Boekh. in de Koningdwars- straat> kriekt dat hij T 1'i'l 1 een ^es^e vette KOE heeft geslaeht. Bief- *■41 40^ Rollade 35, Lapjes 30; tevens best vet Kalfsvleesch 35 en best dik vet Scbapenvleescb 25 cent per 5 ons. WBISTKA4RTEV, PAVDOERKA.iRTEV, DOMIXO-SPELESi. wordt van af heden geleverd op klein en groot fust tegen f 0.14 per liter franco huis. OORLOGSSPEL 25 Cent. TRAMWAYSPEL 25 KAT EN MUISSPEL 25 PANOPTICUMSPEL 25 TENTOONSTELLINGSSPEL 25 De vijf spelen te zaraen voor 65 Cent, zoo lang er voorraad is, by Berkhout Co., Boekhandel. Bij den ondergeteekende, waar de 320ste en 321ste Staatsloterij verschillende hooge prijzen zijn gevallen, zijn alweer in de 332ste Staatsloterij onderstaande kapitale prijzen gevallen Op No. 993, f 25,000. Op No. 13137 18142 984 13118 18068 f 1000. -1000. - 200. - 200. - 200. Alwaar weer voor de 323ste Staatsloterij HEELE, HALVE en GEDEELTEN van LOTEN zijn te bekomen. Trekking 1ste klasse 22 November. VLEESCHHOUWERIJ, SPOORSTRAAT Q 16. De ondergeteekende maakt 't geachte publiek bij deze bekend, dat bij van af heden 1ste kwaliteit RUNDVLEESCH levert, tegen de navolgende prijzen: BIEFSTUK en HAAS 60, ROLLADE, KLOMPSTUK en BOEUF 425, LAPJES en GEHAKT 375 Cts., alles per 5 ons. bericht, dat hij blijft voortgaan met koo- peu eu verkoopen van solide Kleederen. HEEFT ONTVANGEN prachtige Winter-lassen, wallen Truien, id. Borstrokken, Broeken, enz. Puik, puikste Dokkummer JAMMEN, f 1.50 de zak, 25 Cent de 5 kop, 8 Cent per kop. Puikste Friesche AARDAPPELEN, f 1.00 de zak, 20 Cent de 5 kop, 6 Cent per kop. Zoolang de voor.aad strekt. Door aankoop van twee Magazijnen, zullen in de ALLEMANSGADING 3000 paar SCHOENWERK worden uitverkocht, waaronder zijn een aanzienlijke partij Dames Chevreaulederen-, Vilten-, Tricot- en Stoffen-Pantoffels met en zonder wol, een partij Jongens en Meisjes vetlederen Rijglaarzen, Chevreau en verlakte Kinder Knooplaarzen, Mans Werkschoenen, vetlederen Laarzen, Heeren-Rottines, Dames- Bottines, en verder wat tot een Magazijn behoort, tegen concorreerende prpzeH. BIJ F» ZAAL, in de Vleesehhouwerjj van S. MAKELAAR, is wederom ver- krijg baar best KOEVLEESCH ÏMyf 40, 321/2 en 30 Ct. per 5 ons, yf3f vet KALFSVLEESCH 30 en 25 Ct. de 5 ons, en vet SCHAPEN- VLEESCH 25 Cent de 5 ons. Tot zeer billijke prijzen en franco naar buiten, bij a. J. maas, Boekhandel, Dijkstraat, Helder. jffitk Bij de Wed. P. MOOR in de Koningdwarsstraat, af *s we^er een vet PAARD geslacht. Lapjes 12, Rol- wS -/ j^-lade 15, Biefstuk 221/» en. vetSCHAPENVLEESCH 25 Cent. Alles per 5 ons. Groote voorraad WINTERARTIKELEN steeds voorhanden. Oe|ondergeteekendebe richt aan H.H. Fabrikanten en Afnemers, dat de alnn bekende QLIEÈN van Kmseman en Go., in alle kwaliteiten voorhanden zijn, als van 40, 50 en 60 Ct. de Liter. N.B. Den grootere hoeveelheid mindere soort zeer geschikt voor draai banken en boormachines, voor 30 Ct. de Liter. WESTSTRAAT. van af 5 Cent tot f4.75. in verschillende soorten. SCHAAKSPELLEN", Metalen, Houten en Beenen. alle onderdeelen ook afzonderlijk. KAAETSPBLLBhr ruime sorteering. IFftebttS, letton», Poinmeranze», Speellijstjes, Bilfartteriji, enz. BimjUe prijzen. CONTINENTAL PMESERVE» FABRIEK HILDESHEIM. Fabriek van alle soorten Deze op een nieuw systeem gedroogde groenten eu vruchten houden smaak en geur gelijk de fijnste versche groenten in den zomer. Het beste en voordeeligst voor de huishouding. Veel goedkooper en beter dan Conserven in blikken. Ook wordt het lastige inmaken hierdoor vermeden. Verkrijgbaar te Nieuwediep bij J. DITO en P. SPIGT. O TST T "V2^" GEN" voorlieen 't Centrum. Heden arriveerde rechtstreeks ten mijnen huize, een bezending eveneens is bij mij aan de pomp gezet bet beroemde HOLMEE LAG-BE-BIBE. Hoewel genoemd Lager-Bier verschillende Lager-Bieren in kwaliteit overtreft, wordt by mij geen verbooging van comsumptie gesteld. Onder beleefde aanbeveling, Z. FANRAKKER. Een ruime sorteering in Blauwe, Roode en Witte BAAIEN en FLA NELLEN, mooie kwaliteiten, voor oude lage prijzen. Zeer voordeelige WOLLEN, CHIT- SEN en MOLTON DEKENS. Bij den Boekhandelaar H. A. STA DER- MANN, te Helder, is heden verschenen, en wordt alom verkrijgbaar gesteld ,,'s Rijks Stoomvaartdienst en 's Lands belang," door Alex. van Eekbef.k. Prijs 60 Cents. DOOR UITBREIDING van het worden alle gemaakte en ongemaakte tegen veel verminderde prezen uitverkocht. J. W. KAMPER. Oostslootstraat, is alle dagen verkrijgbaar puike kwaliteit RÜN D- V L E E S C H. Lapjes 40, Rollade, Klomp stukken en Beauf 42l/a» Haas 55, Biefstuk 60 Ct. Alles per 5 ons. O Cent. V ËRKKIJGBAAR eerste kwaliteit RUX'DVLEESCH, Lapjes 37Ysi Rollade 40, Boeuf en Klompstukjes 40, Biefstuk 50, VARKENSVLEESCH 35 Cent, alles per vijf ons. bij A. BLIKKENH0RST, Langestraat, Helder. De eclite Depót in KOPPEN'S VERKOOPHUIS. .Slijters fabrieksprijs. PRINSES WILHELMINA-SPEL is bet jougste vermaak voor de jeugd prijs 25 Cent, bij BERKHOUT Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3