W.V. BRUINVIS Bazar's Kleedermakerij. La Grenouilleü! STOUT. H. B. KUIJT ZOON, GEBRS. NAS. Weststraat Mo. 73. BANDSHA, Helder. Geen onis tiaar meer!! HET FORTUIN," MES-ARTIKELEN, puike S^-Cents Sigaar, eei Bartier- ei Haarsnijders-Affaire G. J. O. D. DIKKERS, Attentie s. v. p. TAAI-TAAI of St-BICOLAAS Koppen's Verkoophuis. TOEF- 60 KOLENBAKKEN met DEKSELS, van af f 1.10 tot f 14.—. TRIKTRAK-, DAM- en SCHAAKBORDEN AflYertentie-Bnrean voor ,,'t Vliegend Blaadje" li llljt G. DE BARBANSON. J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139, PARAPLUIES. KINDEK-PAKJES, OVERHEMDEN, DEMI-SAISONS, PARAPLUIES, WINTERJASSEN Kinder-Overjassen, van af f 1.50. Heeren Tricot-OMerpederen, WINTERJASSEN Heeren Jachtvesten in alle prijzen. WINTERJASSEN is heden bij verschillende Sigaren- Winkeliers gearriveerd. HAARDEN EN KACHELS, M. BIERENBROODSPOT, Ruime keuze P. LUIJTZEN, WIEGEN, VUURMANDEN, LUIERMANDJES, BEDDEN-MAGAZIJN J. W. KAMPEE. Itlt Hontskool-BrianettBR. Sprot! Sprot! Sprot! J. REIS, Oesterput. J. M. DE MUNCK, De Bierbrouwerij VAN G1EZEN Co., bij Jacques van Roseudael. FEUILLETON. KEIZER EN BOER. De ondergeteekende heeft 'KAPITALE beschikbaar, op hypotheek, tegen 4, 41/* 47a percent. Het te verbindene moet bestaan in JL+jBLXSTXy. Slechts 50 tot 00 percent der tegen woordige waarde wordt verstrekt. G. DIKKERS, Notaris, Texel. Gegadigden, voor 't doen van de reparatiën met bij levering van de benoodïgde grondstoffen, aan 1«. het SCHOEISEL; 2». de BOVENKLEEDING 3*. de ONDERKLEEDING, der Adelborsten aan het Koninklijk In stituut voor de Marine te Willemsoord, gedurende het jaar 1887, worden uitge- noodigd huune inschrijvingsbiljetten in te zenden aan den officier van Administratie bij genoemd Instituut vóór of op Dinsdag den 9 November 1886. Inforinatiën worden des verlangd door voornoemden Administrateur aan belang hebbenden ten zijnen kantore gegeven. De RAAD van TOEZICHT van het Koniuklijk Instituut voor de Marine te Willems oord, is voornemens op Woensdag den 10 November 1886, des namiddags ten 2 ure, aan voornoemd Instituut in het openbaar aan te besteden de levering van K VERSCH VLEESCH, (Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch) en GEROOKT SPEK, alles dooreen genomen. 2«. VERSCH TARWE- en ROGGE BROOD, ten dienste van de tafel der Adel borsten, gedurende het a.s. jaar 1887. De gezegelde inschrijvingsbiljetten moe ten vrachtvrij vóór het uur der aanbe steding op het Instituut worden bezorgd in eene daartoe aanwezige bus. De voorwaarden van aanbesteding lig gen voor belanghebbenden ter inzage op het bureau van den Officier van Admi nistratie. Willemsoord, 1 November 1886. De Raad van Toezicht voornoemd, G. DOORMAN, President. E. H. W. WIJNMALEN, Secretaris. T© tmur een flink ruim Winkelhuis met groote Loods en vrije achteruitgang, staande in de Koningstraat I No. 503c. Te bevragen aldaar. D. Th. HARTERING maakt het geachte publiek bekend dat hij heeft geopend in de KUIPERSTRAAT bij de Molenstraat, No. 63 en hoopt door een nette en prompte bediening, zich een ieders gunst en recommandatie waardig te maken. Helder, 2 November 1886. NOTARIS te Teiel, zal publiek verkoopen: Op Maandag den 15 November 1886, des avonds 7 uur, in het Café Park zicht in de Parkstraat aan den Burg op Texel Een HUIS, waarin sedert vele jaren een Manufacturenzaak is uitgeoefend, met ERF, staande en gelegen aan den Burg op Texel, kadaster Sectie K, numero 1264, groot 3.40 aren. Eigenaar de Heer J. B. H. KRUSE, aldaar. Aanvaarding en betaling 1 Mei 1887. Nadere jinformatiëu te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris. Notaris 0BREEN, te Wieringen, zal op ZATERDAG 13 NOVEMBER, 1886, des avonds 7 ure, in het Logement van den Heer D. LONT aldaar, op Hypolitus- hoef in het openbaar verhuren: voor 3 jaren Ruim 27s hectaren WEI-, H00I- en BOUWLAND, te Wieringen, toebehoorende aan de Weduwe S. Dz. LONT, en voor 6 jaren: 1 hectare 80 aren WEI- en BOUWLAND, aldaar, toebehoorende aan den Z. E. W. Heer H. A. POPPEN, te Amsterdam. Zoo de ingezetenen van Helder en Nieuwediep eeus een smakelijk stukje willen gebruiken, probeer ze dan eens van A. BREET Czn Vijzelstraat. Concnrreerende prijzen, Slijters genieten ruim rabat. Omvangen een prachtige collectie.' BIJ DEN BOEKHANDELAAR H. A. STADERMANN, Dijkstraat, H 384a, Helder. WITTE XRIMPVRIJE WOL in alle nummers. Zwarte, bruine en gekleurde SUJETTEN, in alle bestaande prijzen. Blauwe TRUIEN-WBL, Vigania-, Mignon-, laspé-, Fantasie-, Laine de Berlin-Wol, in groote keuze. bericht aan hare plaatsgenooteu, dat zij weder ruim is voorzien van eene nette collectie N.B. Reparntiën worden spoedig en net afgewerkt. Kacnels. Ondergeteekende is ruim ge sorteerd in alle mogelijke tegen concurreerende prijzen. Zich beleefd aanbevelende, J. KIKKERT, Kanaalweg 114. Kolenbals.ls.en. BOWT-WEEKEBS, H&msfecaafr 4, \msterdam. Bovengenoemden berichten aan hunne geachte cliëntèle en begunstigers, dat zij weder alhier zullen arriveeren met een prachtige sorteering P K L T E R IJ E N, bestaande in BOA'S, KRAGEN, MANCHETTEN, COLLIERS-MILITAIR, PELLE- RINES in alle grootte, MOFFEN, Dames-, Heeren- en Kinder BONTEN MUTSEN. Haute Nouveauté! Reparatie van alle Bontsoorten worden aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. Zijn te spreken en te ontbieden Hotel „de Toelast," Helder. van af f 1.20. in alle prijzen. van af f5.50. van af 75 Ct. (fantasie) f20.00. in alle grootten. (Ratiné) f 5.50, f 10.00 en f 17.50 (Flokkonne') f 24.00. Ontvangen een praclatlgo collectie als: VUL-REBULATEURS, geëmailleerde, gelakte, geslepen, enz., van af 4 tot 110 Gulden. TORF- en KOLENBAKKEN in diverse modellen. ZINKEN PLATEN, ais gebloemde met en zonder bouten voet en fijn gepolijste dito. Gemarmerde in diverse afme tingen en prijzen. HAARDSTELLEN in IJzer, Staal, Koper, Nikkel en verder alle bijbehoorende artikelen T. O. GS-CTVJEtJaS. VADERLANDSCHE gevestigd te Eiber fel d. Deze Maatschappij sluit verzekeringen tegen jaarlijksche raste premiën op roe rende en onroerende Goederen. Haar verzekerd kapitaal bedroeg uit0. December 1885 27. Milliard Gulden. De vooruitgang der Maatschappij was in 1885: 50 Millioen Gulden. Zij biedt door hare groote reservefondsen enz. den verzekerden de beste waarborgen. Aanvragen voor verzekeringen kunnen geschieden bij den Heer F. v. TWISK, Oostsloot, Agent in Assurantiën te Helder. Sub-Agenten gevraagdzich te wenden tot bovengenoemde, F. v. TWISK. V raagStalen van de nieuwste Stoffen voor het a.s. seizoen, als: Ratiné, Flockonée, Ondulée, enz. met bijbehoorende artikelen. VConcurreerende prijzen, koningstraat Gboote voorraad gegarneerd en ongegarneerd, in het TAAI-TAAI 16 Ct. bij 5 pond 14 Ct. SPECULAAS 35 5 27j- MOPPEN 18 Slijters 16 KRIEKJES 18 15 Prachtige Cents-SPECULAAS en TAAI, Voor blank en lekker wordt ingestaan. GOEDKOOP VERKOOPHUIS, Middenstraat 213 Helder. Ontvangen Halm voorzien. G eroolito Kleedermaker en Leverancier, HOOGSTRAAT 3S7, heeft voorradig een uitgebreide collectie NIEUWE STOFFEN voor het Najaar en Winterseizoen Yoorts: GEZONDHEIDS BEVER. Zeer voordeelige prijs. iA.lls.maar tinna: levert met steeds 1 klimmend succes op fustjes van minstens 10 liter, het gunstig bekende De bekende scheikundigen de HH. Dr. Bokke, te Alkmaar, en Dr. van Hamel Roos, te Amsterdam, legden van ons Stout de getuigenis af, dat 't met elk binnen- en buitenlandsch fabrikaat kan concur- reeren en door zuiverheid en kracht uitmunt. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.60 d« dubbele flacon. tertaling van 1.6. G E B B I T J. (Slot). „Je zult niet lang naar een dak behoeven te zoeken," zeide Max, die ongemerkt naderbij getreden was en de laatste woorden had ge hoord." «Wat zeg je, Lotty, zou je niet weer op OberliotT willen wonen?" t Staat je niet mooi, den spot met me te drijven, Max, zeide Lotty met neergeslagen oogen; je weet toch wel, dat zou niet kunnen.,/ «Maak, dat je wegkomt!" stoof Ilans op. „Pas ben je uit den brand of je begint je oude streken op nieuw!" «Wat bedoel jij, oude!" voerde Max hem tegen." «Ik heb geen streken in den zin. Wat zeg je daarop, Lotty. Je hebt toch gehoord dat ik boer op Oberhoff ben? Welnu, ik heb een boerin noodig; weet je er geen?" Lotty bloosde en begon te beven; maar ze bleel zwijgen. «Kom, Lotty," vervolgde hij, naderbij tre dende, thans kan ik spreken en ik wil je dan ook zeggen, wat me zoolang op 't gemoed heeft gelegen. Ik heb 't onlangs eerst recht beseft, Lotty, ik heb je lief, ik bemin je uit al mijn hart word mijne vrouw! Nog sprak ze geen woord. «Heb je dan zooveel tegen me? Je hebt me toch vergiffenis geschonken. Kan je me dan niet liefhebben?" Ze schudde 't hoofd. «Dat is niet waar!" riep Max, en al zou je 't met ronde woorden zeggen, dan geloof ik 't toch niet, want ik weet 't beter. Daar, ken je dat?" Bij deze woorden hield hij 't meisje een stuk van een oude courant voor. «Dat heb ik op je kamertje gevonden, 't Be hoort bij een ander stuk, waarin zeker geld gewikkeld was, dat ik op zekeren dag, op zekere plaats heb gevonden in mijn hoed. Dat geld kwam dus van jou, Lotty. Jij bent de eenige geweest, die zich over me bekom merd heeft, jij hebt je opgespaarde geld met me gedeeld, en nu zou jc me willen wijs maken, dat je me niet lief hebt 1 Misleid je zelf niet; zeg dat je me wederkeerig lief hebt, datje mijn vrouw, dat je boerin op Oberhoff wilt worden." Hij trad dichterbij en strekte, evenals voor eenige dagen, zijne armen naar 't meisje uit. «Als ik met die bedoeling een kus van je vraag, Lotty, zal je dan blijven weigeren?" Ze bood geen tegenweer, toen de jonkman haar omhelsdemet betraande oogen zonk haar hoofd tegen zijne borst. De oude Hans keek op zijn neus alsof hij gek was. In de uiterste verbazing viel hij op een houtblok neer en begon, ouder gewoonte, op zijne knieën te trommelen. De herfst vlood heen, de winter ging voorbij, en toen 't lente geworden was en de zwalu wen uit 't Zuiden waren teruggekomen, werd er op Oberhoff een bruiloft gevierd, zooals niet dikwijls in 't gebergte voorkwam. Lotty had toch dien tijd in 't huis des ba rons doorgebracht, want diens dikke weder helft had er sterk op gestaan, dat zijn weder- gevonden kleindochter onder 't dak haars groot vaders zou wonen, misschien wel, omdat de baron 't anders had gewild. Ook was hier ijdelheid in 't spel. Uitijdel- heid had ze een man van adel gehuwd, en nu rekende ze er op, dat er uren in den om trek over haar gesproken zou worden en men hare goedheid zou roemen. Was ze gewoonlijk hoogzuinig, als ze 't er op gezet had, zag ze op geen kosten. «Een bruidschat," zeide ze tot haar echtgenoot, «kan je niet aan je klein dochter meegeven; maar een uitzet zal ze hebben van mij. Ik zal dan minstens toonen, dat ik niet voor niet barones geworden ben en weet wat'tzeggen wil: noblesse oblige. Zoo kwam 't dan, dat toe^i, een paar dagen voor de bruiloft, een groote wagen met den uitzet van Lotty naar Oberhoff reed, men in alle dorpen langs den weg uitliep en zijne verwondering toonde over de hoeveelheid en de pracht der dingen. In den bruiloftsstoet liep ook Brigitta onder de speelnooten der bruid, echter nu met een lachend gezieht, want na veel moeite was de kramer vermurwd en had zijne toestemming gegeven tot haar huwelijk met zijn bediende Heinrich, welk huwelijk eerstdaags zou plaats hebben. De burgemeester had net zoolang gesmeekt en zijne spijt over 't voorgevailene betuigd, dat men hem eindelyk vergund had, als teeken van verzoening, de bruid te geleidenaan haar andere zijde liep Hans, in een nieuw pak ge- doscht, zoo mooi, als hij nog nooit in zijn leven gedragen had. 't Meest van allen trok de barones von Hochfeldt de aandacht, die als moeder der bruid fungeerde en voor die gelegenheid zich zoo overvloedig getooid had met ringen, armbanden, kettingen, medaillons etc., dat ze veel van een wandelenden goud smidswinkel weg had, maar in haar eigen oog, als toonbeeld van adel in houding en manieren daarheen liep. Na 't trouwen ging 't jonge echtpaar een bezoek brengen op 't kerkhof', aan de graven van hunne dierbaren en reikten met veelzeg gende blikken, daaroverheen elkander de hand. 't Bruiloftsmaal was rijk en overvloedig en vroolijkheid heerschte er tot den volgenden morgen. In den volgenden herfst stapte de keizer andermaal op een reis aan den Oberhoff af en ontving den dank van 't gelukkige echt paar; 't verhaal der merkwaardige voorval len was den vorst ter oore gekomen en had hem genoopt een kleinen omweg te maken. De keizer kwam juist op een dag, dat het edele echtpaar een visite op Oberhoff maakte, waardoor de baron de zelfvoldoening mocht smaken, zijne gemalin aan den doorluchtigen landsheer voor te stellen. Van opgetogenheid maakte de barones zulke diepe buigingen, dat ze bijna op de knieën viel, en de keizer be tuigde zijn leedwezen, dat hij wederkeerig zyne vrouw niet aan den heer bcron kon voorstellen. Bij 't afrijden stond de jonge boerin van Oberhoff, of, zooals 't volk gewoon was te zeggen, de barones-boerin bij de trede van 't rijtuig en reikte den keizer, zonder dat iemand er ditmaal iets tegen te zeggen had, een ruiker over, die, hoewel in allen spoed j vervaardigd, bij dien van 't vorige jaar in geenen deele achter stond. EEN BEETJE VERGEETACHTIG. "Jan «Wat blief?" «Ga naar de stad met den grooten wagen en het vierspan en haal er den nieuwen stoom ketel af." «Best meneer «En breng dan ook «en brief spelden voor m'n vrouw mee." „Ja meneer." «Vergeet vooral de spelden niet. „Neê meneer Vijf uren later. «Meneer! daar is de brief spelden!" «Heb je den stoomketel al afgeladen «Gut! dat's waar ook, ik heb alleen aan de spelden gedachthet was me ook al den geheelen dag of ik wat vergeten had Boek-, Courant- en Handels-Drukkerij van C. DE BOER Jt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4