't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1433. Woensdag 10'November 1886. Veertiende Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Vertrekdagen der Mail naar Oust-lndië. NIEUWSTIJDINGEN. AlDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AUvertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën [moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. 12 Novemb. (Engelsche mail) over Brindisi. 12 Novemb. (HoUandsch© mail) uit Amsterdam 13 Novemb. (Hollandsche mail) over Marseille. Laatste lichting aan het Postkantoor alhier 7 uur 's avonds; alleen voor de Hollandsche mail over Marseille 1 uur 's namiddags. Poster U en. LIJST DER BRIEVEN enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2de helft der maand September Mej. Zanderiena Huizinga, Amsterdam. Wed. Mulder, id. Wed. de Vries, id. J. H. Steussj, id. Arent Sloetter, Breda. G. Rierlo, 's Gra- venhage. Mej. W. Boerée, Haarlem. Swiets, Nieuwediep. J. Heingstma, Noordscharwoude. Mej. H. A. d'Hulst, Rotterdam. A. C. Spoel, Veenhuizen. Mevr. W. J. Mouton, Velp. Van }het hulpkantoor Anna Paulownapolder J. van der Brenk, Amsterdam. Van Wieringen Vogel, Amsterdam. Briefkaarten: F. te Nooije, Amsterdam. Mej. N. Jansen, Zandpoort. HELDER, 9 November 1886. Het hier liggende en den 4en ter terechtzitting der arr. rechtbank te Alk maar bij executie geveilde 3 m. schooner- scbip Aboma, groot 260 ton, gebouwd in 1871, is voor f 4550 verkocht aan de heeren de Voogt en Hordijk te Dordrecht. Schipper Duinker, van den loods- kotter No. 10, had gisterenmorgen bij bet naar zee gaan bet ongeluk in bet Schulpengat het bazaanswant stuk te krij gen, waardoor men genoodzaakt was we der naar de haven te gaan om hetzelve te herstellen. Door het overlijden van ds. van der Hoeve, te Texel, zijn er thans aldaar 3 predikantsplaatsen vacant, nl. te Ooster end, Oudeschild en de Cocksdorp. Door de Prov. Staten jvan Noord- Holland is voor nog slechts] één jaar een subsidie toegestaan aan..:- de Texelsche stoombootreederij, van f 1000. Een besluit van den gemeenteraad van Zijpe, om de jaarwedde van een aan de school te 't Zand te benoemen on derwijzeres van f 700 tot f 500 te verla gen, is door Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd. De vrouw, die om een kindje hang te maken, haar >smulletje« met spiritus begoten :[enin brandj gestoken had, ten gevolge waarvan het kind stierf, is door de rechtbank te Rotterdam vrijgesproken van de aanklacht van x>onwilligen man slag*, maar ter zake van het veroorza ken van kwetsuren door onvoorzichtig heid, is zij tot 14 dagen hechtenis en f 0.50 boete veroordeeld. Het hoofdbestuur van Tesselschade heeft als blijk van belangstelling in de a. s. tentoonstelling van Kunstnaaldwerk te Amsterdam f 50 beschikbaar gesteld, teneinde een gouden medaille of deze som in geld uit te loven voor het beste bor duurwerk, vervaardigd door een Neder- landsche vrouw. H. Otten, die verleden jaar te Sit- tard een moord pleegde en tot 18 jaar tuchthuisstraf veroordeeld werd, is in het tuchthuis te Leeuwarden krankzinnig ge worden. Hij is naar het krankzinnigen gesticht te Medemblik overgebracht. Yoor de betrekking van gemeente veldwachter in de gemeente Ambt-Deuti- cbem bebben zich niet minder dan 120 sollicitanten aangemeld, van welke er 6 op de voordracht zijn geplaatst. De Parkschouwburg te Amsterdam wordt in openbare veiling aangeslager. Donderdag kwam aan de suiker fabriek »De Phoenix," te Zevenbergen, een feit voor, waarvan men 't volgende verhaal doetAan 't kantoor dier fabriek vervoegde zich een landbouwer, aldaar woonachtig, teneinde geld te innen we gens door hem geleverde beetwortelen. Nauwelijks had een der directeuren het geld uitbetaald, of de landbouwer nam de door hem geteekende quitantie mede en vluchtte met het geld door een der openstaande ramen. Onmiddellijk zette de fabrikant denlandbouwer na. Een oogenblik nog werd de vluchtende door een fabrieksarbeider vastgehouden, doch deze liet hem los, daar hg met e«n re volver bedreigd werd. De zaak is in han den van den officier van justitie te Breda. "Voor de rechtbank te Amsterdam ston den Vrijdag te terechtle. Pieter Van der Stad Jzn., oud 36 jaren, zonder beroep, [geb. te Zaandijk, wonende te Amsterdam, en 2e. Jan Anton Fortuyn, oud 30 jaar, van beroep boekhandelaar, geb. en wonende te Amster dam. Beiden zijn gedagvaard: ter zake, dat zij zich te zamen en in ver- eeniging, op of omstreeks 26 Juli 1886, te Amsterdam, hebben schuldig gemaakt aan de navolgende feiten De eerste beklaagdedat hij, met de boos aardige bedoeling tot wederspannigheid tegen de politie en de militaire macht op te zetten en de politie en de militaire overheid te Am sterdam te beleedigen (alles nadat den 26en Juli 1886, ten gevolge van ernstig verzet tegen de politie, de militaire macht tot demping der onlusten te hnlp was geroepen en verschillende deelnemers aan met steenen naar de politie werpende en verzet-plegende benden, waren gearresteerdanderen werden gekwetst en gedood) een in het proces bedoeld totdeAm- •terdamsche burgerij gericht stuk heeft ge schreven en aan den tweeden beklaagde heeft ter hand gesteld, onder afspraak dat deze dit geschrift zou doen drukken en te Amsterdam daarna doen verspreiden, terwijl hij een aantal exemplaren aan verschillende personen ter hand zou stellen en door dezen in 't openbaar doen uitdeelen. De twede beklaagdedat hij eveneens met de boosaardige bedoeling tot wederspannigheid tegen de politie en de militaire macht op te zetten en de politie en de militaire overheid te Amsterdam te beleedigen, alstoen dat stuk van den eersteu beklaagde heeft overgenomen en heeft laten drukkenhebbende bij daarna op den 28sten Juli 1886, overeenkomstig de afspraak met den eersten beklaagde, dat stuk in het openbaar te Amsterdam op verschil lende plaatsen doen verspreiden, hebbende hij de afdrukken daarvan bij een groot aantal exemplaren aan verschillende personen ter hand gesteld, met opdracht ze in 't openbaar in de straten te Amsterdam aan verschillende personen uit te deelen, aan welke opdracht door hem is voldaan. Groote ruzie om niemendal. Er liep een hondje op de straat een mooi klein hondje. Achter dat hondje liep een onde juffrouw, zijn meesteres een fatsoenlijke burgervrouw. Vdór het hondje liep ook een onde juffrouw, ook een fatsoenlijke burgervrouw. Op eens begon het hondje nijdig te brommen te blaffen, en beet naar de parapluie van de juffrouw, die vooruit liep. Deze hief verschrikt haar regenscherm op en sloeg er 't hondje mede, dat jankend onder de japon van zijn meesteres vluchtte. „Moet je nou dat lieve beestje zoo slaan f" „Wel, hou jij je lieve beestje dan bij je 't Was op den hoek een er straat waar de we gen der vrouwen uiteenliepen, en ieder ging zonder een woord meer te spreken haars weegs. Twee mannen waren getuigen van 't gebeurde geweest, en een van hen zei „Als die hond naar mij gebeten hadik geloof dat ik hem had doodgeschopt „Hij heeft het mensch niet gebeten," zei de andere„maar al was dat zoo „als 't mijn hond was, moest je 't hart eens hebben om hem te schoppen Ik geloof dat ik jon „Nouen wat zou je dan V' „Wat ik zouP" „Ja net! Wat je zou!" „Och kerel! je bent me de moeite niet waard, 4at 'k tegen je praat!" en meteen verwijderde hij zich. Maar de andere bleef doorpraten en schreeuwen tegen de menschen, die zich inmiddels verzameld hadden en van de zaak niets af wisten. „Maak toch zoo'n drukte nietriep er een uit den hoop. „Laat hem nitspraten," zei een ander. „Waar bemoei jij je mee Houd je mond er buiten „Dat zal ik doen als ik wilVersta je dat P weergaasche aap was het bescheid. „Een aap die 't me zeitEn een heele groote ook; een baviaan ben je!" Dat was te veelFlmks pakten ze elkander beet en rolden vechtende over den grondtotdat de politie kwam en beiden inrekende. 't Begon juist te regenen, en een onde juffrouw, die er voorbij kwam ('t was de voorste van de twee van straks) stak haar parapluie op, aan welke niets mankeerde. De andere oude juffrouw zat rnstig op haar kamertje met haar hondje op schoot, achter een kopje koffie. Een niet te weerstaan verlangen om zijne bruid, hem door een plotselingen dood ontvallen, weer te zien, bracht een zeer ont wikkeld scheikundige te Wiesbaden tot een wanhopige daad. Op klaarlichten dag vond men even huiten de stad zijn lijk. In de eene hand hield hij het fleschje waaruit hg een hoeveelheid cyankali bleek genomen te hebben. In 't knoopsgat droeg hij een roos het laatste geschenk van zgn geliefde. In zgn portefeuille vond men een schrgven, waarin hg aan hem die hem vond, verschoo ning verzocht voor zgn daad, en drukte daarin den wensch uit, dat men hem naast zgn overleden bruid, aan de eeuwige rust zoude toevertrouwen. Bij de politie te Amsterdam was bericht ingekomen dat Donderdagnacht in een perceel in de Boerhavestraat, bewoond door een brooddepóthouder en zijne vrouw, geruim en tijd twist was geweest en men veronderstelde dat de vrouw was ver moord, omdat de winkel gesloten was en er een briefje voor het raam stond we gens sterfgeval gesloten tot Maandag." De depothouder was vroeg uitgegaan en de vrouw had men niet gezien. De commissa ris der derde sectie ging met twee recher cheurs er heen. Zij vonden een raam aan de achterzijde opengeschoven. In het huis vonden zg zeer veel huisraad vernield, maar bij een nauwkeurig onderzoek niets van het misdrijf, waarvan het gerucht liep. De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust zal hare vijfde algemeene vergadering houden op Woens dag 24 November e. k., in de Stads Gehoor zaal te Leiden. Den laatsten der vorige maand stond te Boulogne een trouweloos kamermeisje terecht. Het volgende bracht haar op de bank der beschuldigdenGravin Hen- rietta Venturi, een achtienjarige dame, die eerst een paar maanden geleden huwde, bewoonde sedert een veertien dagen haar yilla hg Bolagna, geheel alleen met haar kamenier, Rosina Grocci, want haar echtgenoot was op reis. Onlangs ontmoette zij op de wandeling zekeren Cabino, iemand van een zeer hartstoch telijk karakter. De man boezemde haar vrees in en ze spoedde zich naar huis, waar zij Rosina beval alle deuren zorg vuldig te sluiten en de honden los te laten. Tegen den avond ontving het meisje echter een brief van Cabino, waarin deze haar een belooning van 10,000 Lire toezegde, wan neer zg hem den sleutel van de grafelijke slaapkamer gaf. Duizend Lire waren aan het schrgven toegevoegd, en het meisje bezweek voor de verleiding. Tegen middernacht wekte het geluid van den binnentredende de gravin uit een lichte sluimering. Zij richtte zich op en herkende Cabino, die haastig op haar toetrad. Zij wist echter aan haar belager te ontkomen, greep van de schrijf tafel van haar man een pistool, en dit den woesteling steeds dreigend voorhou dende, noodzaakte zij hem tot den aftocht. Voor het gerecht verscheen slechts Rosina. Cabino had zich uit de voeten gemaakt. Het meisje wierp zich voor hare meesteres op de knieën en smeekte haar om vergiffenismaar met afschuw keerde de gravin zich van haar af en zeide streng: »Ge hadt een vriendelijke meesteres, mijn echtgenoot was altijd goed voor u en ge hebt ons beiden on gelukkig willen maken." De gravin schil derde nu in korte woorden de nachtelijke scène en zeide ten slotte »Ik verkeerde in het grootste gevaar, want het wapen, mijn eenige bescherming, was niet eens geladen*" Rosina Grocci is tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Een duur ontbijt. Twee Engel- schen, Stanhope en Colvin, speelden een partij kaart in de Jockey Club te Londen. De verliezende zou den ander een ont bgt aanbieden, duurder dan iemand er ooit een gaf. Stanhope verloor de partij en noodigde Colvin nu uit den volgen den dag in Hyde Park bij hein te ko men. Col vin vond hem daar bg een luchtballon, gereed om op te stijgen. Beide heeren namen plaats en de bal lon ging op. Zij waren vergezeld van een kok, die op reis een paar biefstukjes bakte. »Zie zoo," zeide Stanhope tot Colvin, die van angst meer dood dan levend was, »ik heb woord gehouden. Deze twee biefstukjes kosten mg 500 pd. st.300 pd. voor den ballon en 200 pd. voor den kok." Is in Duitschland de naam Müller algemeen, in de Vereenigde Staten is het niet minder de naam Doe, John. Doe. Het schijnt een verdorven geslacht, die Doe's. Wie in de gelegenheid is, over de geheele lengte en breedte van Noord- Amerika de politie-bureaux te bezoeken, zal verbaasd staan van New-York tot San-Francisco, overal en dagelijks op de arrestantenlijst aan te treffen John Doe en weder John Doe. Taalkundigen hel pen u uit den droom. In de Vereenigde Staten houdt men er geen register van den burgerlijken stand op na. Alzoo heeft men ook geen middel bg kleine vergrijpen de indentiteit van den gearres teerde vast te stellen. Deze houdt een voudig zgn naam voor zich en komt in het arrest,-boek onder de rubriek: John Unknown. Zoo geschiedt of geschiedde het reeds sedert jaren, maar natuurlijk schreef men den tweeden regel kortheids halve John dito, nog korter John do. Aan de laatste verkorting werd al spo- dig een etoegevoegd, om den geschre ven naam in overeenstemming te brengen met de uitspraak en vandaar, dat in de Vereenigde Staten duizenden vonnissen worden geveld over den armen John Doe. De eigenares van een koffiehuis, rue-Saint-Jacques te Parijs, de 42-jarige mme. Loyson, is vermoord. Men vond haar met een prop in den mond in de biljartkamer en geworgd door een servet. De man van Mme. Loyson was afwezig te Besanfon); de moordenaar, die nog niet ontdekt is, had na den moord de kast geplunderd en de juweelen van zgn slachtoffer meegenomen. Men houdt den koffiehuisknecht Ross voor den schuldige. Onlangs is, in de Pruisische stad Spremberg, een groote fabriek voor een dag tot stilstand gedwongen door een musch. Er hadden nl. musschen hun nest gemaakt onder het dak van een der fa- jriekslokalen. Daar geraakten twee der vogeltjes aan het vechteneen van hen viel in een vergaarbak van water, ver dronk, en werd door de kracht van het water, toen het uit den hak liep, in de geleidingspij p gedreven. Die pijp werd dientengevolge verstoptde stoomketel kon geen water krijgen en de machines konden niet werken, voordat men de kleine oorzaak van de groote stoornis ge vonden en verwijderd had. Van een nieuwe zegepraal der we tenschap wordt in de Fransche bladen bericht. In de Academie van genees kunde te Parijs heeft dr. Prengrueber een merkwaardige mededeeling gedaan, omtrent een opgegeven lijderes aan long tering, welke hij door een kunstbewerking genezen heeft. De zieke een twaalfjarig meisje verkeerde in een ellendigen toestand, en zou, naar men meende, binnen zeer kor ten tijd sterven, toen dr. Prengrueber, na rijp beraad, tot de kunstbewerking besloot. De borst van het meisje werd door hem geopend, en het zwerende ge deelte der long met een schroeiijzer uit gebrand, De operatie gelukte volkomen. Het meisje had slechts weinig bloed verloren, en binnen 3 weken was de zieke merk baar op weg om geheel te genezen. Een dergelijke kunstbewerking werd reeds vroeger, eens in Frankrijk en een paar malen in andere landen, beproefd, maar niet met een zoo goeden uitslag, welke de hoop op het genezen van de gevreesde tering herleven doet. Ook de marine der Ver. Staten, die tot voor korten tijd slechts uit 30 schepen bestond, waaronder verscheidene van hout, zal, evenals de Duitsche, spoe dig vermeerderd zijn met 48 nieuwe schepen van ijzer en staaldie allen binnen twee jaar gereed moeten zgn. Hieronder zijn vijf groote monitors met dubbele torens, kanonneerbooten, stalen kruisers, een torpedoboot en een met dynamiet-kanonnen gewapende kruiser. De monitors zullen uitsluitend tot kust verdediging gebruikt worden. De met dynamiet-kanonnen gewapende kruiser is iets nieuws op dit gebied, en indien hg aan de verwachting van den uitvinder beantwoordt, belooft hij het machtigste moordtuig ter zee te worden. Merlatti is tot dusver niet zoo op gewekt gedurende zgn vasten als Succi te Milaan is geweest. Hg is veel gekweld met hoofdpijn en 's nachts wordt hg overvallen door hallu cinaties. Naar hij verklaard heeft, was hij die verschijnselen te wachten, daar die zich vroeger, toen hg te Londen ge vast heeft, in den beginne insgelijks had den geopenbaard. Later waren ze echter Een commissie van geneeskundigen heeft, gelijk bepaald was, acht dagen na het vasten advies uitgebracht, of het al dan niet raadzaam was dat Merlatti voort ging met vasten. Zij heeft hem op de mogeljjke gevaren van het verder voort zetten der proef gewezen, maar Merlatti heeft verklaard, dat hij wilde voortgaan, daar hij er zich goed toe in staat ge voelde. Te Berlijn werd dezer dagen wegens poging tot oplichting veroordeeld, een zich noemende dr. Rudolf Teleky, chirur gijn. Volgens zijne verklaring had hij zich drie jaren geleden voor 't leger in Ned. Indië laten aanwerven, was van Java, waar 't hem niet beviel, gedeserteerd en had toen, uit vrees van door de Nederl. regeering te worden opgeëischt, een val- schen naam aangenomen. De medeplichtigen aan den moord aanslag op en berooving van den dia man tkoopman Tabak te Londen, evenals den reeds vroeger ter zake veroordeelden Toussaint zgn, allen gevonnisd met itraffen van 10 tot 5 jaar tuchthuis, 't Is nu gebleken, dat Toussaint een Italiaan is, Demincio geheeten, die van de 271/ï jaar dat hg in Engeland woont, 25 in gevangenissen heeft doorgebracht. Hij was nu de voornaamste getuige tegen zgne medeplichtigen, en deed dus zgn naam eer. Demincio bestudeerde vlijtig eiken diefstal alvorens die uit te voeren en was een specialiteit in maccing d. i. het stelen van diamanten van toonban ken terwijl quasi naar een voorwerp keu ze wordt gedaan. Hij had het nooit op het leven zijner uitverkorenen gemunt, maar bij den laatsten diefstal was hardhan digheid onvermijdelijk. De ijzeren »live- preservor," gekozen om den heer Tabak neer te vellen, (de aangevallene kantelde) werd door Denuncio met caoutchouc om wonden, niet alleen om het geluid te dem pen, maar ook om de lichamelijke belee- diging te verminderen. Welk een voorzorg. Derde Winter-Concert op Dinsdag 9 Nov., 's avonds 8 uur, in Tivoli. 1. „Die Schmetterlingsjagd," Marsch, Kêlar- Bela. 2. Ouverture zu Victor Hugo's Drama „Ruy Bias," F. Mendelssohn Bartholdy. 3. An dante aus der Symphonie No. 6 (g moll), Niels W. Gade. 4. Czardas aus der Oper„Der Geist des Wojewoden," Louis Grossmann. Pauze. 5. Ouverture: „Das Nachtlager von Granada," Conradin Kreutzer. 6. Fautaisie de 1'opéra „Faust," Ch. Gounod. 7. „Die Turstensteiner," Grosses Tongemalde in Form eines Walzers, B. Bilse. Heldersche Moppen. DE GOEDKOOPE ENVELOPPEN. LIk zou graag hennep-enveloppen koo- pen, wat kosten die wel B.Dat hangt er van af, hoeveel u er neemt; als u er duizend neemt, kost het f 1.60, de drie duizend kosten fl.30, de tien dui zend f 1. A. (valt in de rede)Neem me niet kwa lijk maar hoeveel moet ik er nemen, dat 't me in 't geheel niets kost? o Trouwlustig jongmenschDaar zit ze weer, die goddelijke Anna. Had ze nu maar een beetje geld, dan zou ze inderdaad een engel wezen o In de wachtkamer 3e klasse. Boer, (tot zijn vrouw, op een machinist wijzende) «zie, oudje, dat is nu de mau, die de locomotief zoo goed bestuurt. Alleen kan ik mij maar niet begrijpen, hoe dat kleine kereltje zóó ontzet tend hard kan fluiten." «Wel, Jan, hebt gy het briefje aan myn- heer Smits gebracht?" «Ja mijnheer, maar ik geloof, dat hij het niet zal kunnen lezen." «Hoe zoo, Jan «Omdat hij zoo blind is, mijnheertoen ik bij hem in de kamer stond, vroeg hij mij tweemaal waar mijn hoed was, en ik had hora al dien tijd op het hoofd." Marine en Leger. Het transport onderofficieren en mindere sche pelingen der zeemacht, dat den den Deember a. s. onder bevel van den luit. t.z. le kl. J. J. Stooker, per stoomschip Prinses Marie naar Oost- Indie zal worden overgevoerd, zal bestaau uit ongeveer 170 man.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1