Aiml Mmiir. Advertentiën. Onflerofflciers-Ve EVMfiELIE-VERKOM&M Mevrouw SONNENBERG, Mpclit, een zindelijke Dienstbode, Tegen 1 December gevraagd, een knappe DIENSTBODE. Letterzetter. HH. Koet- ei Mulatten! Eigenaars van Huizen, A. GRAAFF, Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschio 4de kl. Sommelsdijk, onder bevel van den kapt.- luit. t. z. J. F. M. Lange, in den namiddag van den 5en dezer te St. Vincent aangekomen. Aan boord was alles wel. Op 1 Nov, jl. ontbraken bij de verschillende reg. inf. nog 181 korporaals aan de formatie. Door het groote aantal korporaals, dat het instr. bat. om de 6 of 7 weken steeds levert, wordt de behoefte bij de infanterie-korpsen langzamer hand kleiner. Bij die korpsen waren op genoemd tijdstip aan wezig 72 serg.-tit. en 212 korporaals, ter be vordering tot sergeant of fourier geschikt, doch die wegens gebrek aan vacatures moeten wachten. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Conrad, van Batavia, arri veerde 5 Nov. te Amsterdam. Het stoomschip Prinses Amalia vertrok 5 Nov. van Marseüle naar Batavia. Het stoomschip Soenda vertrok 5 Nov. van Southampton naar Batavia. Een tel. van kapt. Ilbery, van het st. Hubbuck, uit Aden, dato 5 Nov., vermeldt als volgt: Waarschijnlijk is de uitspraak van het officieel onderzoek omtrent de aanvaring methetNed. st. Prins Hendrik in het voordeel van de Hubbuck. Een eind-onderzoek is gehouden en certificaat afgegeven. Het stoomschip Prinses Marie vertrok 6 Nov. van Marseille naar Amsterdam. Het stoomschip Prins Alexander is 7 Nov. Perim gepasseerd naar Batavia. Het stoomschip Soenda is 7 Nov. van Sout hampton vertrokken naar Batavia. Marktberichten. Alkmaar, 6 Nov. Aangev. 1 Koe f 180, 11 nucht. Kalveren f 13 a 26. 19 Schapen f 15 a 20, 70 magere Varkens f 13 a 16,174 Biggen f4 a 7, 8 Bokken en Geiten f4 a 6, Kipeieren f4,75 a 5,50 per 100, Boter per kop f0,72 a 0,82. Hoorn, 5 Nov. Tarwe f7,50 a 8,50, Gerst f 4 a 5, Haver f3 a 4, ErwtenWitte f 10 a 12, Groene f 12 a 14, Grauwe f16 a 18, Vale f12 a 14, Bruine boonen f10 a 13, Karwei- zaad f 18,50 a 19, 26 Paarden f25 a 230, 8 Schapen f20 a 26, 9 Kalveren f 14 a 25, 28 Varkens f10 a 16, 171 Biggen f4 a 8, 115 Kippen f0,70 a 2,50, 3150 Kipeieren f5 a 5,50 per 100, 1134 koppen Boter, f0,65 a 0,72 per kop. Visscherij-Berichten. 8 Nov. v.m. 2 sloepen, schipper Jb. Zwarte- velt met 1060 schelv. in ijs, per 100 stuks f 26,50 schipper B. Meijboom met 25 lev. kabelj.per stuk f4,10, 190 doode kabelj. per stuk f2,10 a f2,30, 3100 schelv. in ijs per 100 stuks f7,50, 13-tal haring per tal f 5,25 a f 6,45. N.m. 1 bom met 8 ton haring, uit de hand verkocht per ton f8,16 beugers weinig vangst met 10 tot 70 schelv. per 100 stuks f 42. 9 Nov. v.m. 80-tal haring per tal f 5,50. Schuiten nog in zee. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 5 tot 9 Nov. 1886. ONDERTROUWD: P. J. Vollegraaf,kon stabel bij de Marine, en G. Nierkes. N. Hin, winkelier, en J. J. van Haren. GEHUWD: Geene. BEVALLEN: T. Kikkert, geb. Langerveld, z. J. A. Veldhuijzen, geb. van der Hoeven, d. A. G. Don, geb. Eijlkens, d. M. B. Kist, geb. Winkelman, z. E. M. Schenk, geb. Brunings, d. A. Tegelaar, geb. Kerseboom, d. J. M. Troost, geb. Brouwer, z. H. J. van Ee, geb. Rademaker, d. OVERLEDEND. C. Lammers, 3 w. C. Dienaar, 74 j. J. E. Haas, 4 w. A. A. Roeper, 3 j. J. J. Lafeber, 13 m. POLITIE. Gevonden voorwerpen: Bureau H, een Ring waaraan eenige Sleu tels. Vervolg der Berichten. Naar wij vernemen bestaat bij de alhier gevestigde afdeeling der algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging s»Tes- selschade" het plan, op Maandag 15, Dinsdag 16 en Woensdag 17 November, in de »Bouwzaal" (Kerkgracht) van V/a4 ure een bazar te houden van voorwerpen van nut en smaak, door de werksters dier vereeniging vervaardigd. Met 't oog op 't loffelijk streven van »Tesselschade", meenen wij tot een druk bezoek te mogen aansporen. Het kan niet anders ot dat zal, niet alleen tot steun verstrekken aan het edel pogen der bestuurderessen, maar ook een duidelijk bewijs zijn, dat de arbeid der ver eeniging op waren prijs geschat wordt. De levering van bieren aan het Marine-Hospitaal, is opgedragen aan den heer R. H. Raadsveld, alhier. Texel, 7 Nov. Tusschen Den Burg en 't Oudeschild, de havenplaats van ons eiland, ontbreekt nog steeds het voor onzen tijd geschikte vervoermiddel. Drie h vier jaren geleden was er sprake van het in dienst stellen van een stoomtram er werd zelfs gezegd, dat er drie aanvra- fen om concessie gedaan waren. Sedert eeft men niets meer van de zaak ver nomen. We zouden echter al zeer gebaat zijn met een paardentram deze kon in gericht worden voor het vervoeren van goederen zoowel als van personen. Nu doen we het nog maar steeds met de ouderwetsche diligence. Ook van het gra ven van een vaart van het dorp De Waal naar de haven hoort men niet meer spreken, en zelfs de havenverbetering, zoo broodnoodig, laat zich wachten. De eerste nieuwe stoomboot van de gesubsidieerde Duitsche postlijnen, de »Preussen" passeerde Donderdagmiddag 4 uren Vlissingen en trok naar men aan de »M. C." schrijft door haar prachtigen bouw de aandacht der op deu zeeboulevard en aan het hoofd aanwezige deskundigen. De »Preussen," welke op de werf van de Actiën Gesel schaft Vulkan" te Stettin gebouwd is, maakt hare eerste reis van Bremerhaven, via Antwerpen naar Melbourne en Sid- ney (Australië). Te Antwerpen zal het schip een 500-tal passagiers aan boord nemen, voor het grootste gedeelte En- gelsche tussendek- passagiers, die vroeger van Engelsche lijnen gebruik maakten, maar nu meestal met de booten van den »Noordd. Lloyd," van Antwerpen ver trekken, daar de vrachtprijzen lager en de inrichtingen beter zijn, terwijl de reis kosten van Londen naar Antwerpen hun vergoed worden. Zij die op 1 December a. s. in aanmerking wenschen te komen voor de betrekking van machinist voor de stoom- verwarming en gasverlichting in het Rijksgesticht voor krankzinnigen te Me- demblik, voorloopig voor den tijd van een jaar,op een belooning van f 1200, kunnen zich in persoon vervoegen bij den genees heer-directeur van gemeld gesticht vóór 15 dezer, des namiddags tusschen 2 en 4 uren. Naar men aan het »U. D." met zekerheid mededeelt, is Jeanne Lorette, die te Arnhem haar straftijd ondergaat, thans wel degelijk ernstig ongesteld. Zij heeft een vrij hevige bloedspuwing ge had; haar toestand moet zorgwekkend zijn. „Recht voor Allen" opent een in schrijving om de f200 bijeen te brengen, die noocüg zijn geweest voor de verdedi ging van de socialisten Fortuijn en Yan der Stadt. x' Nog slechts eenige dagen zegt het U. D. en ook Utrecht zal onder hare inwoners een man tellen, die het zeldzame voorrecht mag smaken zijn 100ste levensjaar te hebben bereikt. Maandag 22 November nl. zal het honderd jaar gele den zijn, dat de heer J. Lorette Sr., wo nende in de Bekkersteeg, dat eerste le venslicht aanschouwde. De Heer Lorette op het oogenblik door een ongesteldheid aangetast, waar van hij echter herstellende is, is nog in het volle bezit zijner verstandelijke vermogens, en dezen zomer kon men dikwijls zien, hoe hij zich mengde in de twisten, tusschen jeugdige bewoners der straat ontstaan, om als scheidrechter op te treden. De bewoners der Bekkersteeg beramen een plan om dezen dag voor den nog krassen ouden man niet onopgemerkt te doen voorbijgaan; ook van andere zijden zal het hem zeker niet aan belangstel ling ontbreken. Aan het Station te Hoorn ge raakte Vrijdag jl., door den aanhoudenden regen een waggon, geladen met onge- bluschte kalk, in brand en werd geheel vernield. In zekere tapperij te Amsterdam kwam gisteren een man binnen en vroeg om een borrel. Toen het op betalen aan kwam, had hij geen cent op zak. >Hoe durf-je een borrel vragen vroeg de ^verontwaardigde tapper. Onze man zette zich in postuur »Hoor eens vriend, laat ik je dat eens verklaren. Kun-jij al de jenever opdrin ken, die je in huis hebt?" »Ik zou het niet graag probeeren j>Dus had-jij te veel, niet waar en ging er dien borrel bij mij niet schoon tjes in »Dat schikte vrij wel," antwoordde de tapper, die niet begreep waar de ander heen wilde. »Dus had ik te weinig. Welnu, Mul- taltuli de man scheen den naam niet best te kunnen uitspreken Multaltuli heeft geleerd, dat niemand recht heeft op te veel, zoolang er één is, die te wei nig heeft." De laatste woorden werden op straat gesprokende tapper, die geen Mul- tatuliaan was en onder deze omstandig heden ook geen lust had om het te wor den, had inmiddels den zonderlingen be- tooger over het mijn en dijn de deur uitgeworpen. Dezer dagen las men in een pro vinciaal blad de volgende advertentie »De Engel des doods trof hedenmorgen met zijn giftige pijl mijn dierbare vrouw in 't hart, nadat hij reeds vier maanden op haar gemikt had." De man wilde blijkbaar zeggen: >Na een lijden van vier maanden overleed heden mijn geliefde echtgenoot." Het bouwen eener kazerne c. a. voor een regiment vesting-artillerie te Utrecht is toegewezen aan den heer J. Smit VII, te Slikkerveer voor f 409,000. Donderdagavond werd de kapper F. V. Goossens te Assen in zijne woning aan gevallen en hem een messnede over den arm en een messteek in den schouder toe gebracht. Zijn vrouw, die eerst om halftien tehuis kwam, waarschuwde de politie en deze trof den man aan, reeds zieltogend door bloed verlies. De vermoedelijke dader van het feit is gevangen genomen. Dinsdagmorgen vertoonde zich een poldergast in de school der buurtschap Tenge, bij Twello. Hij verhaalde dat hij eerstdaags een brief met geldswaarde zou ontvangen. Aangezien hij echter naar Amsterdam ging wonen, verzocht hg aan het hoofd der school dien brief in ontvangst te nemenwant hg had nog geen bepaald adres. Het hoofd der school zou vervolgens dien brief naar Amsterdam verzenden. Zoo genoemde poldergast nu slechts het adres van den onderwijzer had, zou hij hem de te be talen port terugzenden. De onderwijzer geeft zijn adres. Met dit adres gaat de bedrieger echter naar een vrouw, aan wie hij verteld een neef te zijn van den onderwijzer. Dezen, zegt hg, heeft hg al veel moeite veroorzaakt; om daarmede niet voort te gaan, zal de goede vrouw hem zeker geen gulden, geen jas en geen paar laarzen weigerenaangezien de onderwij zer wel weet, dat hij het terug zal geven. De vrouw, geen kwaad vermoedende, geeft het verlangde, doch moest den volgenden dag van den onderwijzer vernemen, dat zij het slachtoffer is geweest van een oplich terij. De man, die verschillende namen heeft opgegeven, was natuurlijk verdwenen. Te Biefang, een dorpje in de Rijn provincie, niet ver van de Limburgsche grenzen, heeft een gehuwd man en vader van vijf kinderen getracht op nieuw een huwelijk aan te gaan met een der voor naamste burgermeisjes uit het dorp. Hij gaf voor, een gepensioneerd Hollandsch officier te zg i met een pensioen van 5000 gulden, dat hg zich door bijzondere helden daden in Indië verworven had. Een goede som gelds had hij reeds op de spaarbank staan, waarvoor hg zich nu meubels wilde aanschaffen. Die meubels kwamen ook werkelijk op zekeren morgen ten huize der bruid aan. Een meubelmaker uitSterkrade was de gelukkige verkooper geweest. De afkondigingen van het voorgenomen huwe lijk hadden reeds plaats gehad, de dag der bruiloft was bepaald, toen de burgemeester der gemeente gelukkig de bedriegergen ontdekte. Tegelijkertijd kwam de meubel maker zijne meubels terug halen, de huwe- lgkscandidaat werd gevangen genomen, en de bruid bleef gelukkig bewaard voor een verbintenis met den oplichter. Het aantal werkstakers in het dis trict Charleroi is reeds tot 1800 geklom men. Met Kerstmis zal te Charleroi een groot werkliedencongres worden gehouden. Bevallen van een Zoon T. KIKKERT—LANGERVELD. Helder, 5 November 1886. t Op den lOen November 1886, j hopen wij onze lSYg-jarige Echt- j vereeniging te herdenken. Oosterend, Texel. JACOB J. KUIJPER. N. KUIJPER-KOOGER. Op den 7en November 11. her- dachten onze geachte Zwager en Zuster: gj J. SELMAN s en i J. J. FEIJERABEND, kunne lS'/a-larlffe Echtvereeniging. j «j Amsterdam, 8 November 1886. t J. DE GRAAF, s geb. Feijerabend. P. J. F. R. JACQUES. 3 W. F. JACQUES, geb. Feijerabend. g Strekkende deze tot algemeene kennisgevtng. Ondertrouwd: P. J. VOLLEGRAAF, Konstabel bg de Marine, G. NIERKENS. 8 November 1886. Rotterdam, Huisduinen, Algemeene kennisgeving Ondertrouwd Alk m «ar, Oudesluis, J. SLIKKER en G. LANGERVELD. November 1886. Ondertrouwd DIRK UILEMAN van Amsterdam, ANNA MARIA SNEL. Helder, 4 November 1886. Ondertrouwd NICOLAAS HIN en JOHANNA JACOBA VAN HAREN, Amsterdam, J 5 NoTember 18g(, Bevallen van een Zoon J. M. TROOST, geb. Brouwer. Helder, 7 November 1886. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon J. M. MACHIELSEN, Amsterdam, 7 Nov. 1886. Seegers. Voorspoedig bevallen van een Zoon C. W. BARNEVELD Helder, 9 Nov. 1886. geb- S™- Heden ontsliep zacht en kalm, na een langdurig en dikwerf smar telijk lijden, mijn innig geliefde Echtgenoot CORNELIS Jb. EELMAN, in den ouderdom van 35 jaar en 5 maanden. J. KEIJSER, Wed. EELMAN. Ook namens de bedroefde familie. Oosterend Texel, 6 November 1886. Op den 5en November 1886 ont sliep zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer CORNELIS DIENAAR, in leven Gemeente-Bode, na een ge lukkige Echtvereeniging van ruim 49 jaar, in den ouderdom van 74 jaar. Helder, 9 November 1886. Namens Weduwe, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wed. C. DIENAAR Kooij. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons geliefd dochtertje ADRIANA ROEPER, na een kort doch smartelijk lijden, in den aan- valligen leeftijd van bijna 4 jaren, diep betreurd door hare ouders. G. MENIJN, Korporaal bij de Mariniers, en AAFJE MENIJN—KOK. Helder, 6 November 1886. De ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun hartelgken dank aan den Zeeloods H. GO MES, voorde hulp, aan hun zoon bewezen op 25 October 11. IJmuiden, 8 November 1886. G. WESSEL. H. WESSEL-VISSER. Bij deze brengen wij onzen hartelgken dank aan den WelEd. Gestr. Zeer Gel. Heer Dr. VOGELPOEL, voor de zorgen en moeite, door hem gewijd aan ons dochtertje, ADRIANA ROEPER, tijdens hare kortstondige doch hevige ziekte. Helder, 8 November 1886. G. MENIJN, Korporaal bij de Mariniers, en AAFJE MENIJN—KOK. Danls.L>etuisin& Voor de vele blijken van belangstelling, bij onze 121/s-jarige Echtvereeniging on dervonden, betuigen wij onzen hartelgken dank. Koegras, 5 November 1886. W. VAN DER PEET, en Echtgenoote. De ondergeteekende wenscht, bij de aanstaande verkiezing van leden voor de Kamer van Koop handel, niet meer in aanmerking te komen. Helder, 9 November 1886. W. C. M. VAN BRUGGEN. Al wie nog iets te vor deren heeft van B. D E GROOT, Luit. ter zee, wordt verzocht de rekening in te zenden vóór 15 December a. s., Hoofdgracht 63. Zoo de Heere wil, a. s. WOENSDAG Evangelie-Prediking, in het Lokaal in de Vijzelstraat. Aanvang 's avonds 7 ure. Bg afwisseling zal de Zangver- eeniging in vierstemmige Liederen zich laten hooren. Plaatsen zijn vrij. C. BREET Az. vraagt, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden: als MEID-ALLEEN. Onnoodig zich aan te melden, zonder goede getuigen. HEDEN DINSDACAVOND ten 8 uur £!V~FeestvierendeVergadering in „Musis Sacrum". HET BESTUUR. Ei' wordt gevraagd een fatsoenlijk DAGMEISJE, niet boven de 15 jaar. Adres Keizerstraat P 448, De ondergeteekende be- richt het geachte publiek, ma zoo buiten als binnen de gemeente, dat hg zijn zaken geheel heeft opgeheven, dank zeggende voor het vertrouwen, sedert dertig jaren zoo ruimschoots genoten. W. DRIJVER, Kanaalweg 77. Tevens op zeer gemakkelijke voorwaar den UIT DE HAND TE KOOP twee ruime PAKHUIZEN, aan de West gracht, onmiddellijk aan het water. Wordt gevraagd ©en Dienstbode, niet beneden de 18 jaar. Adres Advertentie-Bureau Stadermann. Groote wasch buiten's huis. Adres Mejuff. C. MULDERS, Langestr., Helder. Een knappe Jongen, met het vak be kend, kan geplaatst worden ter drukkerij van C. DE BOER Jr. Oevraagd. een fatsoenlijke Dienstbode, van goede getuigen voorzien. Adres Hotel den Burg," Nieuwediep. Een fatsoenlijke Waschvrouw zag zich gaarne belast met een WASCH, om bij zich aan huis gereed te maken, hetzij nat of droog. Adres: BERKHOUT Co. Er biedt zich aan een bediende voor vast of noodhulp; kan tevens goed Sint- Nicolaas snijden. AdresBERKHOUT Co. Wordt, gevraagd Een zindelijke Dienstbode, Te bevragen bg BERKHOUT Co. Er wordt direct een bekwaam Sckeen- m akers knecht gevraagd, met kost en in woning, liefst van Texel of Omstreken. AdresC. ROB, Linscboterstraat, No. 27 te Amsterdam. V erloren EenPortemonnaie met zilveren beslag. De vinder, die dezelve terugbezorgt, zal ruim beloond worden. AdresBERKHOUT Co. G-evraagd een zindelijk DAGMEISJE, niet beneden de 16 jaar, geschikt om huiswerk te verrichten. AdresBERKHOUT Co. Verloren j.l. Donderdag, een Portemonnaie met 2 Bankbriefjes elk Van f 25,— en een Mont- biljet van f 10,De eerlijke vinder, die dezelve terug bezorgt bij BERKHOUT Co., zal goed beloond worden. Van dit verlies is, met opgave der nommers van de biljetten, aangifte ge daan bg de politie. Een weduwnaar uit den werkenden stand, van mid- delbaren leeftijd, P. G., zonder kinderen, wenscht langs dezen weg in kennis te komen met een weduwe of dochter van middelbaren leeftijd, om een Huwelijk aan te gaan. Stipte ge heimhouding wordt verzekerd. Franco brieven, letter A. Z. Advertentie Bureau Stadermann, Dijkstraat, Helder. gelegen in de Molen-, Californie-, Weezen- en Breewaterstraten, kunnen aansluiting bekomen aan het te maken RIOOL, tegen f I.IO (zegge Een Culden Tien Cents) de Meter, met Engelsche buizen, wijd 15 cM. of van Metselwerk. ZINKPUTTEN met rooster en deksel Twee Culden Tien Cent per stuk. Timmerman en Aannemer. Deze advertentie wordt geplaatst om onderkruiping te voorkomen. Te Koop een nieuwe Handwagen, het best geschikt voor vischventers. Adres Brouwerstraat 212. T© liuur een klein WINKELHUIS, geschikt voor alle affaires. Adres Berkhout Co. T© üoop een overdekte BOEIER, groot 4 ton, met zeil en treil. Te be vragen bg M. van der HOEVEN, Vischstr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2