Mantels. ƒ35,000 Uittil!'87 een peil oiOerMen BLAZER, KLEEDEMAKERIJ. STAATS-LOTERIJ. P. VEEN, ALLEHANSfiADIlfG P. F. MARMELSTEIN, KOLEN, IIUOR ALLEMANSGADING. In „de Kleine Winst" Opruiming Karpetten. GORDIJNSTOFFEN. Ph. STÖYE. Die m veel pU voor w pefl wil klim gaai naar Se Leenw, een Burger-Woonhuisje Een Seraphine-Orgel I DECEMBER 1886, Bestellingen F. VAN TWISK, VLEESCHHOUWERIJ, N. J. KINDT. BRUINKOOL -BRIQUETTEN, JN. PRINS, Gravenstraat No. 497. GR1ESHATBR, SwtOttlL „De Witte Kous." M. P. POLAK, S. GOUDSMIT, WESTSTRAAT No. 93, 2-Cents Sigaren, iiile JMsplant/'Spoorpot 0129. J. W. KAMPER JR. Heeren- en Militaire- KLEEDING. P. F. MARMELSTEIN, Eerste treftii MaanRag 22 Nov. e. t Geen bedrog! Geen namaak! Geen vervalsching. Lederen Schoen klom pen. VRIESLANDER, KLOMPEN, S. GOÜDSMIT, Weststraat93, Beste grove Duitsche ARres: JR. IEIJZER, Binnenhaven 73. Dat is een koopje Groote gegalvaniseerde EMMERS 42 Gt. Groote AKERS 25 Ct. Verschil lende soorten TOBBES, tegen spotprijzen. In de Allemansgading. VRIESLANDER. BERKHOUT Co., Helder Oudkerk Van Praag, BEHANGSELPAPIER en RANDEN, J. W. KAMPER, Jr. bij Aardappelen. Behangpapier. „DE TIJDGEEST". Molenplein, „DE TIJDGEEST". Molenplein, .DE TIJDGEEST". - Molenplein, Tafelkleeden. „DE TIJDGEEST". Molenplein, Prachtige geheel nieuwe dessins. De ondergeteekende, rVleeschhouwer en Spekslagermaakt aan zijne begunstigers en plaatsgenooten bekend, dat bij de zaak van den Heer W. J. METZELAAR, in de Biersteeg, heeft overgenomen, hopende door een nette en prompte bedie ning zich een ieders gunst waardig te maken UEd. Dw. Dienaar, Helder, 8 November 1886. op de Oostslootstraat, die koopt met recht van wederinkoop, tegen de hoogste waarde. Te Koop groot 18 ton, met completen Inventaris. Te bevragenHulppostkantoor Ooster- end (Texel). Te koop gevraagd Adres BERKHOUT Co. te koop gevraagd, goed onderhouden en zuiver van toon. Adres tr. brieven, motto j> Orgel", Boekh. Stadermann, Helder. In de veiling op 's avonds 8 uur, in „MUSIS SACRUM" (Woonhuizen in de Hoogstraat c. a.) zal nog wor den verkocht: een WOONHUIS en ERF, te Helder, aan de Kerkgracht, I 345, groot 90 centiaren. HATTINGA RAVEN, NOTARIS. voor Machinale - Zuurkool, Snij- en Spercie-Boonen, worden aan genomen door SPOORSTRAAT Q 1G. De ondergeteekende maakt 't geachte publiek bij deze bekend, dat bij van af heden lste kwaliteit RUNDVLEESCH levert, tegen de navolgende prijzen: BIEFSTUK en HAAS 60, ROLLADE, KLOMPSTUK en BOEUF 425, LAPJES en GEHAKT 375 Cts., alles per 5 ons. Heden ontvangen: het best bekende merk C R. Prijs 1000 f 5, 100 f 0.50, vrij aan huis. Bestellingen worden dadelijk uitgevoerd. Slijters genieten ruim rabat, bij In de Vleeschhouwerij en Spekslagerij van A. EOOMEN, SPOORSTRAAT Q No. 8. Afslag van RUNDVLEESCH. De prijzen zijn als volgt Biefstuk en Haas 55 Cent. Boeuf, Klompstuk en Rollade 40 Lapjes 35 Alles eerste kwaliteit. Het bekende puike Noord-Hollandsch GEROOKT SPEK, bij de 5 pond 30 Ct. en bij de 5 ons 35 Cent. Ontvangen prachtig gebloemd, gestreept en effen FLUWEEL, in 't zwart en alle kleurenzwart BONT, HAND MOFFEN en KRAGEN, ook zeer geschikt voor kinderen; alle arti kelen tegen spotprijs. Tricot en wollen Kinderjurkjes, Mantels, Barets, Kapers. Van af Woensdag aanst. zullen de DANSLESSEN weder geregeld plaats vin den op ZONDAG en WOENSDAG, des avonds ten half acht ure. Voor minder-geoefenden zullen die les sen plaats hebben ep DINSDAG, 's avonds ten 8 ure, terwijl zij, die willen deelne men aan den cursus des Zaterdagsavonds, zich voor verdere inforrnatiën moeten aanmelden bij den onderwijzer, M. P. POLAK, Kanaalweg 145. van verschillende afmetingen en zeer droog, tot billijken prijs. J. N. PRINS, Binnenhaven No. 76. P.S. Door de vele vraag naar deze houtsoort verzoek ik beleefd mgn afnemers de bestellingen in tijds op te geven, dan is men verzekerd van een spoedige bezorging. De prijzen blijven steeds onveranderd. v oriiuisa van de PALEISSTRAAT naar de naast den Heer P O S T M 4vroeger be woond door den Heer S. M. DE JONG. Blijft koopen en verkoopen nieuwe en gedragen Kleederen. Bericht zijn geacbten begunstigers, dat bij weder een prachtige partij IJzer- en Koperwaren beeft aan gekocht van een der soliedste Winkels te Rotterdam, als: ijzeren geschilderde Em mers met dubbele banden, 80 Cent; id. Tijlen 421/,, Ct., bruinkoperen Theelichtjes fl.00 en f 1.10, id. Doofpotjes 32 Cent, ijzeren Doofpotten met koperen Deksel, enz., f 1.10, Strijkbouten 30 en 35 Cent, Koekenpannen 25 en 40, beele groote 60 Ct., stalen Klauwhamers met steel 40 Ct. Geëmailleerde Waterscheppers 35 en 40 Ct. Kinderkopjes 18 Ct., Zeepkoppen 32 Ct. Haalmessen 35 en 40 Ct., Raksloten 15 Ct.verder ruim gesorteerd in geëmail leerde Pannen, Koffiekannen, Melkkannen, Vergiets, Braadschotels, Lepels, Schuim spanen, koperen Doofpotten, Kachel- en SchenkketelsVaaskachels, Fornuizen, Duimhengsels, Draadnagels, vertinde Pan nen, Petroleumtoestellen en meer artikelen, welke alle voor buitengewoon lage prijzen worden verkocht. Overtuigt UI! Profiteer van deze schoone gelegenheid. Geurige en zeer goed brandende De ondergeteekende be richt de ontvangst van een belangrijke partij Spoedige aflevering en lage prijzen. SPOORSTRAAT. Ten kantore van den collecteur M. L. VAN GELDER, Hoofdgracht, zijn voor de 323ste Staats-Loterij te bekomen Heele en Gedeelten van Loten. Prijs-Couranten gratis verkrijgbaar. Direct geïmporteerd uit de Zeeuwsche Stoom-Chocolade-Fabriek van J. C. DE RUIJTER ZOON, Vlissingen, de wereldberoemde oprechte Zeenwsche Chocolade, die zonder eenige vervalsching, tegen concurree- rende prijzen verkocht wordt. PRIJSNOTEERING Zeeuwsche Melk-Chocolade AA per koekje 6 Cent. AAA 7 Geprepareerde Chocolade 5 Zuivere Poeder-Chocolade, per ons 25 Cent. CACAO (merken Mazagnon, San Thomé, Trinidad en St. Domingo) a 20, 18 en 16 Ct. per ons. BOURBON-VANILLE en COCAO-BOTER. H A HIESIJBLOM DAMES- en KINDERMANTELS, ULSTERS en RECENMANTELS tegen de laagste prijzen voorhan den bij Bij de Wed. M. J. VAN TIJN zijn in de 322ste STAATS- L O T E R IJ de volgende hooge 'prijzen gevallen op IMo, 992 f2S.OOO No. 13137 f1000 13118 - 200 984 - 200 Alwaar weder voor de 323e Staats-Loterg HEELE en GEDEELTEN van LOTEN zijn te bekomen. Molengracht bij de Molenbrug, heeft weder op nieuw ontvangen een groote partij TrlCOt JOI1- SOllSpaliJOS va;, aj f2.— DAMESROKKEN a 11.30, TRICOT DA MESJACQUETS en 8/4 zwaar DAMES- LAKEN 60 Cents. X31J F» ZAAL, in de Vleeschhouwerij van S. MAKELAAR, hoek Sluisdijk- straat, is wederom verkrijgbaar: best KOEVLEESCH 40, 32l/a en 30 Ct. per 5 ons,en vet SCHA PEN VLEESCH 25 Cent de 5 ons. Spotgoedkoope Dames- en Heeren WINTERPANTOF- FELS, alle soorten KINDER SCHOENWERK, Dames- en Heeren- BOTTINES, spotgoedkoop. Croote voorraad geschilderdeenongeschilderde Mans- Vrouwen- en Kinder- tegen geringe prezen, in de „TABAKSPLANT." J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht O 129. SPOORSTRAAT. Mede grooten voorraad in Bont- garneering, Pluche's, Astrachan, Garnituren, Knoopen, enz. koopt en verkoopt nieuwe en gedragen geoliede GOEDEREN, koopt Touw, Zeildoek en Huisraad. Is ook aan huis te ontbieden. tx. 19 - por ton Vry thnis, in de gemeente. Bij J. GRUNWALD, Binnen haven, waar in de vorige klasse der Loterij op nummer 10113 de kapitale prijs van is getrokken, zijn nu weder ook in de laatste klasse, der 322ste getrokken de kapitale prijzen van 1000 op No. 13756 400 200 200 100 100 13766 4749 18068 13769 13771 Voor de 223e Staats-Loterij weder ge- heele en gedeelten van loten te verkrijgen. TREKKING de eerste klasse op Maandag den 22 November a. s. in de Bg de Wed. P. MOOR in de Koningdwarsstraat, is weder een best PAARD geslacht. Lapjes 121/, Ct. Rollade 15, Biefstuk 221/s Ct. Alles per 5 ons. Landbouw-Scheurkalender /O 60 Humoristische id. 0,75 id. geïllustreerd 1.36 id. Satirische 0.50 Dichterlijke 0 75 Christelijke (Kruimkens aan 's Heeren tafel) 0.90 Christelijke (Mannakorrels) 1. id. (van Ds. Cerdes en Verhoef) 1.— Katholieke 0.30 0.50 Internationale 0.80 Nederlandsche 0.30 Louise Alcott 0.90 Melati van Java 0.90 1,30 Cerard Keiler 0.85 Meleia's 0.90 Cenestet 0.90 Laurillard >0 90 Ten Kate 0.90 Memorandum 0.80 id. op standaard 4.35 id. 4.50 6.75 Vriend van den Huize 0.30 Wekelijksche 0.50 Maandelijksche 0.50 Koster's Komieke 0.30 Hygiënische 050 Al deze en niet genoemde Kalen ders zijn voorhanden of worden zeer spoedig geleverd door de Boekhandelaren VOOR SPOTPRIJZEN: MANTEHjGAR.ISrm£:HI]VGS MANTBLPLUCHE MAlVTmiaKNOOPSlV MAIVTHUjBLANT MANTELSTOFFEN van TECEN CERINCE PRIJZEN, in DE TABAKSPLANT, Spourgracht 0 129. Puike WINTER-AARDAPPELEN, 18 en 20 Cent de 5 kop en f 1.00 en fl.20 de zak. B0ELSCNS, Oranjestraat, nabij de Vischmarkt. Specialiteit door haute Nouveante'. Specialiteit door extra solide fabrikaat. Specialiteit door énorme sorteering. Spe'cialiteit door rijke keuze in de nieuwste genres. Voorradig om direct te leveren, een keuze van ruim 70 dessins, vanaf 10 Cts. tot f 1.per rol van 12 El, met bijpassende randen en hoeken, van af 5 Cts per rand tot 75 Cents. Stalensorteeringen op aanvrage franco. Door directe verbinding met de twee eenige hier in Nederland bestaande fa brieken, zijn de prijzen voor de midden en betere soorten beduidend lager dan elders. Behangers genieten de gebruikelijke korting. Ordinaire kwaliteit. Koehaar met Jute, 12 Els of 4 bij 3 a f 3.50 Andere afmetingen Beter soort. Zuiver Koehaar, 12 Els of 4 bg 3 f 4.50 en f 5.50 naar verhouding, Prima soort. Wol, het beste wat gemaakt wordt, in de nieuwste kleuren, 1 bij IV, f 0.90, 3 bij 2 f3.75, 3 bg 21/, f4.50, 31/, bg 21/, f5.50, 31/, bg 3 f6.50, 4 bij 3 f7 50, 41/, bij 31/, f 10.00, 5 bij 4 f 12.50; prachtvolle dessins. Schotsche kleeden, zoowel in rood en zwart als in gekleurd, 12 en 16 Els 10, 12, 15 en 18 gulden. Axminster en New-Brnssels Karpetten. De prachtigste dessins, van af f 18.00 tot f 30.00. Gang- en Deurmatjes, Kanapé- en Pianokleeden, prachtvolle dessins. Gonje soorten, gedrukt nieuwe dessins, vol 6/4 a 16 Ct. 2 Els breedte a 40 Ct. Irlandaises, geweven, in de nieuwste kleuren en dessins, 2-Els breedte, met en zonder franjes, van 50 Ct. tot f 3.00 p. El. Crêtonnes, extra zwaar geke perd, 5/4 en 6/4 breed, van 15 tot 40 Ct. per El en ongekeperd 71/,, 10 en 121/, Ct. Damasten, in wit, geel, grijs, groen en grenatkleur, van IS1/» tot 30 Ct. per El. Wolreps en Damast, in groen, bruin en carmosin van f 1.00 tot f 2.50 per El. Neteldoeken en Vitrage, volle breedte, van af 5 Ct. tot f 1.50 p. El, in 60 dessins. Gordyn Katoenen, in alle breedten en diverse kwalitei ten. Zeer goedkoop. Franjes, Agrementen, Koorden, Embrassen, enz., in uitgebreide keuze. Transparent Rolgordijnen, Nouveauté, wasschen onnoodig, goedkoop en sterk, 40 Cent p. El, 9/4 breed. Linnen Bamast-Kleeden, als grijs naturel, ook met gekleurde randen, van af 0.75 tot f 3.00. Irlandaise-kleeden, puik solide in de wasch, geweven niet gedrukt, van f 0.80 tot f 2.75. Laken Kleeden, in alle afmetingen, van 70 Cts. tot f 3.00. Vilt Kleeden, gedrukt, extra solide, van f 6.00 tot f 8.00, ook per Meter voorhanden. Gutta Percha-Kleeden, geheel nieuw, voor Huiskamers, extra solide en voordeelig, f 1.50 tot f 3.50. Fantasie-Kleeden, met Koorden en Kwasten, van af f 2.50 tot f 5.00. Gobelins-Kleeden, prachtvolle kleuren, van f 6.00 tot f 15,00. Finweel- of Velvet-Kleeden, het soliedste wat bestaat, f 7.00 tot f 18.00, nieuwe dessins. Wasdoek, lste soort echt Frankforts, in noten- en mabonykleur. Zwart en bruin Keper Leerdoek, voor Kanapés en Stoelen. Wagendoek, voor rijtuig-bekleeding, in 125 en 160 cM. breedte, zeer voordeelig in glanzend en dof, lste soort. Voor Rijtuigmakers tegen grossiersprgs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3