De Boterkelder B*- STOUT, S K LUIJTZEN, H. B. KUIJT ZOON, Werving voor Oost-lndie. SALMIAK - PASTILLES, ROGGEBROOD, HENNEP-ENVELOPPEN, Dit 9e „Getroonde M." AMSTEEDAM-DORDBEGHT. W. J. BLITZ, Tandarts, i Agenten gevraagd H. KLEUN, BiieÉaven 57. J. BAIS, Kanaalweg, WINTERBOTER. STEENKOLEN. Ii Je Yrnchtenlioom" zijn ontranp: M. P. POLAK, PIAMSffld'ffi P. LUIJTZEN, Koningstraat. Machinaal bewerkt C. DE BOER JrM Koningstraat. V OLLENHO VEN'S Niet aangezet met Alcohol. VAN Geregeld verbruik in de Hospitalen te PARIJS en ANTWERPEN. Wacht u voor namaak. Handgeld bij zes-jarige verbintenis f300 - 10 Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. WIJNHANDEL W. JAGER GERLINGS, Depót te Helder: KEIZERSTRAAT, nabij het Heldersche Kanaal. J. E. BE JOM, Attent. Kanaalweg 33, Attentie s. v. p. TAAI-TAAI of St.-NICOLAAS H. W. NIEUWENHUIJS, L. VERBOOM, ZniRstraat 33. D. Th. HARTERING een Bartier- en Haarsnijaers-Affalre Hoest en Verkoudheid FEUILLETON. RECHT EN LIEFDE. voor de exploitatie van het Geïllustreerd Humoristisch Weekblad te HELDER en NIEUWEDIEP. De zeer voordeelige voorwaarden zijn te bekomen aan de Stoom-Boek- en Steendrukkerij van GEBr. MISSET, te Deutichem. ^De RAAD van TOEZICHT van het Koniuklijk Instituut voor de Marine te Willems oord, is voornemens op Woensdag den 10 November 1880, des namiddags ten 2 ure, aan voornoemd Instituut in het openbaar aan] te] besteden de levering van 1*. VERSCH VLEESCH, (Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch) en GEROOKT SPEK, alles dooreen genomen. 2». VERSCH TARWE- en ROGGE BROOD, ten dienste van de tafel der Adel borsten, gedurende het a.s. jaar1887. De gezegelde inschrijvingsbiljetten moe ten vrachtvrij vóór het uur der aanbe steding op het Instituut worden bezorgd in eene daartoe aanwezige bus. De voorwaarden van aanbesteding lig gen voor belanghebbenden ter inzage op het bureau van den Officier van Admi nistratie. Willemsoord, 1 November 1886. De Raad van Toezicht voornoemd, G. DOORMAN, President. E. H. W. WIJNMALEN, Secretaris. Te liuur een flink ruim Winkelhuis met groote Loods en vrije achteruitgang, ■taande in de Koningstraat, I No. 503c. Te bevragen aldaar. Te Koop Bedstroo en Haverdoppen, 25 Cent de zak, franco thuis, bij O. DISSEL, Kuiperstraat No. 71. Voor billijken prijs te koop: alle soorten van Scheepshout, zooals Eiken, Hiaten, Amerikaansch, Erenen en Vuren TIMMER- en BRANDHOUT, alles gaaf, bij Slijters rabat. A. VAN BENDEGOM. van is thans weder ruim voorzien van prima Voor de kwaliteit wordt ingestaan, prij zen zeer billijk. Tevens ruim voorzien van Saucisse de Bologne, Rookvleesch, Geldersche Worst, enz. Zuiver brandende RUHRKBLEN, a f 0.75 j -s Uitgezochte stokken KOLEN, a -1.00 w COKES, a-0.45)1, Prima SMEEKOLEN, a f 9.75 per ten. Alles ?rty in hais. Wagonladingen grove RUHRKOLEN, tegen lage prijzen. groote Spaansehe Custanjes, 16 Ct. de 5 ons, Nieuwe Stokvisch, 30 Ct. de 5 ons, Groote Speltbokking, 5 Ct., klein soort 4 a 10 Ct., Groote Bootsmansharing 4 Ct. Haring om te marineeren, 5 a 10 Ct., per 100 f 1.75, Gemarineerde Haring 5 Cts. per stuk. Pas ontraugen12000 dozen van de onovertroffen Foetspommade a 3 Ct. per doos. M. WAAS, Spoorstraat. Pianostemmer, Kanaal weg 145. HANDEL IN en andere Muziekinstrumenten, Snaren, Muziek, enz. enz. FiHHillO'S koopen, ver- koopen, ruilen, stemmen, repareeren, ver koop op maandelijksche afbetaling. Tevens te koop een even ge- bruikte prachtige zoo goed als nieuwe PIA N IN Oguarantie op zegel, desverkiezende gemakkelijke betaling. Da gelijks te bezichtigen aan bovenst, adres. De meest gevraagde de best voldoende Lamp is de VERKRIJGBAAR BIJ onderscheidt zich door uiterst zindelijke behandeling. Uitsluitend te bekomen bfy OSusannaI OI mijn Susanna Dit lied is met piano begeleiding, Toor 30 Cent verkrijgbaar bjj BERKHOUT Sc Co., MUZIEKHANDEL. BONTWEEEEBS, damstraat 4, luiterflara. Bovengenoemden berichten aan hunne geachte clientèle en begunstigers, dat zij weder alhier zijn gearriveerd met een prachtige sorteering P E L T E R IJ E N, bestaande in BOA'S, KRAGEN, MANCHETTEN, COLLIERS-MILITAIR, PELLE- RINES in alle grootte, MOFFEN, Dames-, Heeren- en Kinder BONTEN MUTSEN. Haute Nouveauté! Reparatie van alle Bontsoorten worden aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. Zijn te spreken en te ontbieden Hótel „de Toelast," Helder. in alle kwaliteiten en prijzen, van af f 1.60 per 1000. Bekroond te PARYS, BORDEAUX, MARSEILLE en ANTWERPEN. Hoogste prijs MELBOURNE 1880. Eere-Diploma NICE 1884. Overal verürljgtoaar. Toor NEDER- v landersI Aanbrengpremie Zij, die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoen8-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. Tandheelkundige eperatlën en bet plaatsen van Kunsttanden wordt verricht in 't Hótel DE TOELAST," Binnenhaven, iederen Donderdag van 1 tot 2 ure namiddags. Te Schagen Hotel Vredelust." bij den Heer BROERSMA, Donderdags- reormiddags, Te Alkmaar ffaandags bjj den Heer tan me WAL, Kaasmarkt, en Zaterdags bjj den Heer J. SPIJKMAN, Hotel »den Burg." RIJTUIG-VEREENIGING „GEMEENSCHAPPELIJK BELANG" te Helder, Uoeht die tot heden met genoegen de Rijtuigen blijven leveren tot Hnweljjk- en UUkstatle-plechtlghedea, den g.achten plaatsgenooten strekke dit tot opmerking dat hierdoor vele klachten zijn geweken en tot uitbreiding blijven aanbevelen. De LedenJ. VISSER, L. A. HART- SINCK, C. ROODT, J. STROOMER, D. DEKKER, Th. TERRA, J. KLEES, S. KONING, G. JANNES. van (firma J. H. ENSCHEDÉ) te Haarlem. Zoo de ingezetenen van Helder en Nieuwediep eens een smakelijk stukje willen gebruiken, probeer ze dan eens van A. BREET Czn., Vijzelstraat. Concurreerende prijzen, Slijters genieten ruim rabat, j WESTGRACHT L No. 316, bericht aan zijne geachte plaatsgenooten en begunstigers, dat zijn Magaz^n van Bal- en Tooneel-Costumes weder op nieuw geopend is en hoopt door nette en goede I bediening, zooals vorige jaren zich een ieders gunst waardig te maken. Helder, 9 November 1886. Alles nieuw 1 LINNENKAST. 1 TAFEL. Vonr 6 GLADDE STOELEN. 1 SPIEGEL. s»lde»- 2 SCHILDERIJEN. maakt het geachte publiek bekend dat hg beeft geopend in de KUIPERSTRAAT bjj de Molenstraat, No. 62 en hoopt door een i nette en prompte bediening, zich een ieders s gunst en recommandatie waardig te maken. Helder, 2 November 1886. Een algemeen als goed erkend middel tegen zjjn de oplossende en verzuchtende van KR4EPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Prijs per fleschje 20 Cent. Te Helder bij den Heer: L. JELGERSMA Gz., Apotheker. Te Schagen: W. A. HAZEU, Apotheker. 1. Novelle door Levin SchücXTng. I. Voor het huis van den houtvester, in het bosch, zat een heer met een fraai, geestig gezicht, dat den man van studie deed ver moeden, in élegante steedsche kleeding; leu nend» op de bank, die voor het huis, tusschen de lindeboomen stond, staarde hij, in gedachten verdiept, naar den kant van het bosch, dat zich in eigenaardige stilte voor hem uitbreidde. Het was in dat gedeelte van het jaargetij, tusschen zomer en herfst, wanneer de vogels de nesten verlaten hebben en zich rustiger houden, dan in woeligen broeitijd. Geen vogel liet zijn gezang in het bosch weerklinken, geen geluid werd daar gehoord, zelfs de zwa luwen, die in den duizelingwekkende vaart op het plein voor het huis heen en weêr zweefden, lieten hun gewoon getjilp niet hooren. „Wat is het toch een raar diertje, zoo'n zwaluw!" zei het jonge mensch tot een heer met een meer bejaard uiterlyk, iemand van eene lange, statige gestalte, met een zwaren reeds vergrijsden baard, gekleed in jagers- eostuum, die juist uit het huis kwam, „welk een wonderlijk bestaan leidt zoo'n diertje, zeker wel geheel het tegenovergestelde van wat men zich in de vogelwereld als een ideaal voorstelt!" In plaats van die benijdenswaardige jaren van het vliegen te kunnen genieten, zooals andere vogels, schijnt dit diertje bestemd, om ran 's morgens tot 's avonds rusteloos en ge jaagd onophoudelijk te moeten op en neêr zweven en dit wel van het eerste oogenblik dat het het nestje verlaat tot aan zijn dood. Wat voor de overige vogels een genot schijnt te wezen, is haar ten vloek geworden." „Ja!" zei de houtvester, „het zal daarmeê wel wezen, zooals met zoo menig schepsel, dat langzamerhand van de eene ontwikkeling zoo noemt gij heeren geleerden dit immers? tot de andere zon geraakt zya en eindelijk gekomen in den toestand, waarin het zich nu bevindt! „Dat kunt ge nagaan! Geloove het wie het wil, om zich zoo geheel te brengen onder de heerschappij van eigen aandrift! Waardoor zou zoo'n arme duivel van een hert lust gaan ge voelen, in den strijd om het bestaan, om zich het zoo zware en in het dichte van het bosch voor hem zeer hinderlijke gewei, uit den kop te laten groeien? En dan de haas, die zich door niets verweren kan, waarom heeft die er geen zorg voor gedragen, om zich als het schrandere egeltje, rondom te voorzien van scherpe stekels, om zich tegen zijn vyanden te kunnen verdedigen?" Waarom? merkte het jonge mensch lachende aan, wel is 't niet eveneens bij zoovele men- schen, wien karakter zich ontwikkelt, zonder dat zij er op letten) of zij daarmede den strijd om hetbestaan zullen kunnen doorstaan? Hebt gij niet meermalen menschen ontmoet, die zoo trotsch het hoofd ophieven, dat hen dit veel meer bezwaren moest, om door het leven te komen, dan het voor het hert moeite kosten moet om met het zware gewei zich een weg door het boseh te banen? En daar gij van de hazen spreekt, denk dan eens aan onzen ouden baron! Waarom is hij zulk een onnoozele haas geworden en niet in plaats daarvan een flinke egel, die de honden, die op hem worden aangehitst, op behoorlyken afstand weet te houden? „Ge hebt gelijk" antwoordde de houtvester evenzeer lachende. Ik had u dan niet uit de stad naar hier behoeven te laten komen, om eens naar den ouden man te komen zien. Onze dorpsdokter, die kwakzalver, en daarbij nog dames, daar ge wel meê in kennis zult komen, en die heeten voor zijne verpleging te zyn gekomen, deugen voor den ouden heer niet. Ik wist er dus niet beter op te verzinnen, dan om u over te laten komen, opdat gy over zijn toestand zoudt kunnen oordeelen en hem onder behandeling nemen en de oude heer vond goed, dat ik udat verzocht. Daarom heb ik u ontboden, maar het zal met uwe practijk wel moeielijk gevallen zijn." Onder dit gesprek waren beide heeren lang zaam het plein voor het huis overgestapt en in de eikenlaan gekomen, die westwaarts naar het bosch voerde. „Ja, het viel mij niet makkelijk, rader," hernam de jonge man, „maar ik deed het toch gaarne, want ik had het in den laatsten tijd zoo druk, dat ik mij overspannen heb en be hoefte had aan wat rust om weêr tot mij zelf te komen, en waar zou ik daartoe beter ge legenheid kunnen vinden, dan hier in het ouderlijke huis, waar ik mijne kindsheid heb doorgebracht en dat mij zoovele prettige her inneringen oplevert; hier, tusschen al die zware eikenboomen, waarvan ik, als kind, altijd ge loofde, dat u die allemaal geplant hadten dat alleen de hoornen, die door u geplant waren, zoo heel groot konden worden? „Het is recht hartelijk van u, Leonard," zeide de houtvester met een zekere voldoening in zijn stem, terwijl hij zijne hand op den schouder van zijn zoon legde, dat ge zoo aan het oude huis gehecht blijft, pndanks dat je in de stad zulk een voornaam heer geworden zijt en daar zoo prachtig gemeubileerd woont, met rijke behangsels en kleeden, terwijl je bij ons niets vindt dan kale muren en een houten vloer, tot groot genot van uwe moeder, die daar ieder week een paar keer naar hartelust op boenen en schrobben kan." „Die goede moeder," hernam de jonge dokter. Maar in het belang van den ouden heer, had u mij reeds vroeger moeten laten komen, want wij zijn dat wel aan hem verplicht. Sinds jaren her, waren toch de Klingholt's en de Dortenbach's bij elkander en, gij weet dat wel het beste, al zijn de eerste de dienaren en de laatste de meesters, zoo hebben zy toch altijd en immer met raad en daad elka&r geholpen en bijgestaan en lief en leed met elkaar ge noeg doorstaan, om voortdurend op elkander te mogen rekenen." „Ja, ja, zuchtte de oude man," lief en leed, goede en kwade tijden! en de laatste dreigen ons nu weêr, naar ik vrees, want als de oude heer het tijdelijke met het eeuwige verwisselen moet, dan zij God ons genadig! Die lieve familie, die zich bij hem heeft in gedrongen en die, terwyl ze den mond vol hebben van vleierij en lieve woordjes, nu al azen op de erfenis; wat zullen die eenmaal met Dortenbach uitvoeren? Bedenk eens, wat er van het heerlijke landgoed worden zal, als het in zulke handen valt! Verdeeld, verbrok keld en verhuurd! Het bosch gerooid en de boomen te gelde gemaakt! De pachters ver drukt, uitgezogen of door anderen vervangen, en ten langenleste als de heele bezitting ver vallen en uit elkaar is gerukt, dan wordt het Heerenhuis en de plaats Dortenbach verkocht en ingericht voor een spinnerij of weverij; want er is hier een zeer goede gelegenheid om daarvoor van het water als beweegkracht, te profiteeren en de dagloonen zijn hier laag. Dan blijft er voor mij wel niet anders over, tenzij ik verkoos om mij aan een der hoogste boomen op te hangen, dan naar een klein kamertje in de stad te trekken en mij daar door u te doen behandelen, als lijdende aan chronische geelzucht. Nu, dat zou zeker niet lang duren, want ik zou het niet kunnen uit houden in die nauwe straten en in zulk een bedompt vertrek, waar mij geene andere jacht zou overblijven, dan die, op vliegen en dan nog wel met een paar dikke pantoffels aan, omdat dit de buurman beneden ons, niet zou mogen hinderen. God, sta mij bij! Wat zal dit een leven wezen! En dat nog wel voor iemand zoo als ik, die vijfenvijftig jaren lang vry in 't bosch geleefd »En dertig jaren daarin geheerscht heeft," viel de jonge man hem in de rede. „Gij hebt gelijk vader, ik ken u genoeg, om niet te beseffen, dat het allerongelukkigst voor u wezen zou, en liet hij er lachend op volgen niet minder voor moeder, als zij niet langer de geregelde wekelijksche poetspart yen zou kunnen houden; maar ook evenzeer zou het mij treffen, want ik geloof, dat het mij zijn zou, als een jonge boom, die tot aan het hart geraakt is, als het oude huis niet meer voor mij openstond en ik mij daarheen niet meer zou kunnen begeven als naar de woning mijner ouders. In het woelige en vaak zoo nioeielijke leven, haakt ieder er naar, om een plekje te beheuden, waar men rustig en stil, soms ziek kan terugtrekken en het doet mij al goed, als ik mij zelf slechts in gedachte kan verplaatsen in uwe gezellige, ruime woning. „Toch vrees ik maar al te zeer, zeide de houtvester met een somber gelaat, dat wij veel gevaar loopen, die te moeten verlaten, zoodra de oude heer gestorven zal zijn. Ik kan my zoo goed voorstellen, voegde hij er op doffen toon bij, hoezeer de rentmeester Benning al naar dat oogenblik wacht. Hij heeft zijn gan- sche leven lang gespaard en geschraapt, en nu een jaar geleden, is hy voor de tweede keer getrouwd, met een allerliefste vrouw, die hij alleen om haar geld genomen heeft. Dus, heeft hij er al voor gezorgd, om, als de oude heer de oogen gesloten zal hebben, het noodige bijeen te hebben, om het beste gedeelte van Dortenbach, voor zichzelf te kunnen verkrijgen." „En uw verlangen is daarentegen, dat Dor tenbach enverdeeld, en onveranderd blijve be staan, met al zijne adellijke voorrechten en met den heer Klingholt als opperhoutvester en souverein over al de bosschen, en uw eisch is das, dat ik den goeden, ouden heer weêr zal herstellen, en hem zoo gezond doen worden, dat hij, zoo lang mogelijk, nog in het leven blijve „God is mijn getuige," betuigde de hout vester; dat laatste is de hoofdzaak, maar ge gelooft toch niet, dat ik alleen uit eigenbelang daarnaar wensch? „Uit eigenbelang vader? en dit zou ik van u geloovenwierp Leonard lachend hier tegen in„Gy hebt uw gansche leven door daaraan veel te min gedacht I Uw bereidwilligheid, om anderen te helpen, om hen krachtig te onder steunen, en zelfs u daarvoor opofferingen te getroosten, dit is voor u altijd geweest, wat het zware gewei voor het hert is." Zij waren van de eikenlaan afgeslagen naar een bestraat pad, dat tusschen twee, netjes geschorene heggen, geleidde naar een groot, deftig heerenhuie; over een breede, stevige ophaalbrug, kwam men op het ruime plein voor het huis. Wordt vervolgd. Snelpwadrukkarjj van O» DE BOER J*.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4