't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1434. Zaterdag 13 November 1886, Veertiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NOVEMBER, (Slachtmaand), 30 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 26 m. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Onderg. 4 u. 4 m. Laatste kwartier. HELDER, 12 November 1886. Als bergloon voor de opgerischte balken, afkomstig van de lading der in de Zuider Haaks gestrande Engelsche stoomboot Greenwood, is aan de viesebers die daarvan een deel te Texel aanbrachten, f 1,50 per stuk toegekend. H. M. de 'Koningin heeft aan den état-major van Zr. Ms. schroefstoomschip Koningin Emma der Nederlanden" HDs. portret in fraaie lijst "geschonken. De commissie voor de arbeids-en- qnête uit de Tweede Kamer heeft zich ook gewend tot de Maatschappij ter bevor dering van .'geneeskunst, met verzoek om zakelijke mededeeling van wat door de leden der-Maatschappij omtrent den toe stand der arbeidende klassen is waarge nomen. Aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal is een adres gericht door het bestaur van het Algemeen Nederlandsch Vredebond, sprekende ook uit naam van de afdeelingen van het Vredebond, en de Kamer eerbiedig verzoekende bij de aan staande Grondwetsherziening art. 56 zoo danig te wijzigen, dat als beginsel worde uitgemaakt, dat geen oorlogvoeren door een Nederlandsche Regeering zal zijn toegelaten zonder de voorafgaande toe stemming der Staten-Generaal. De Vereeniging tegen de Kwak zalverij* telt" 1115 leden. Naar men meldt zou mevrouw Bulk- ley zich metterwoon te Arnhem vestigen. Men moet tegenwoordig op alles letten Te Amsterdam werd jl. Maandag een heer door een onbekende vuur gevraagd. Terwijl de sigaren elkander naderden, rukte de onbekende het gouden lorgnet van 's vuurgevers neus en zette het met het gestolen voorwerp op een loopen. Zondagavond is tijdens de gods dienstoefening in de ]Mozes- en Aarons- kerk te Amsterdam uit een mantelzak van een dame een' portemonnaie gerold. Naar het Hld. verneemt, heeft mr. Ph. A. Haas Az., te Amsterdam, een request om gratie van verderen straftijd ten behoeve van Jeanne Lorette aan Z. M. den Koning ingeleverd. Maandagnacht is te Scheveningen geland schipper Bal met de schuit Nep- tunus. Hij had een groot aantal netten verloren, daar hij aangevallen was door de Belgische sloep O 144, die herhaalde lijk getracht had zijn schuit in den grond te loopen, doch stuitte op het »rg-tuig.« De bemanning dreigde met messen. Schipper Bal heeft van het ge beurde aangifte gedaan. Hoe gevaarlijk het is 'lieden, die door de justitie worden vervolgd, te ver bergen, heeft zekere J. R. te Vlodorp weer ondervonden. Hij wordt nl. vervolgd wegens bevordering van desertie, omdat hij een na eenige jaren uit Amerika te ruggekomen deserteur 24 uren had ver borgen. Volgens art.204 van het nieuwe straf wetboek is tegen dit misdrijf een gevan genisstraf vanjj tenthoogste 6 jaar bedreigd. Maandagavond kwam te Amsterdam, indeAnjeliersdwarsstr. bij een varkensslach ter een man, die zoo hij zeide een stuk worst wilde koopen. Toen de slachter zich echter"omwendde om] het gevraagde te krijgen, greep de man]een stuk vleesch en stak het in zijn mond. De winkelier bemerkte ]de ^beweging en zag om, waar door de ander"zoo schrikte, dat het stuk vleesch hem in de keel schoot. Hij zou er aan gestikt [zijn/Als'een nabijwonend apotheker geen hulp verleend had om het^vleesch|te] verwijderen. Woensdagmorgen is aan den N.-W. Binnensingel te 's-Hage het ljjk gevonden van een bijna geheel verkoolde 76-jarige vrouw, liggende op den vloer van hare woonkamer. Een in hare nabijheid ge vonden kaars gaf de zekerheid, dat zij verbrand is door het in aanraking komen van haar kleeren met het kaarslicht. De ongelukkige stond bekend als veel misbruik te maken van sterken drank. In de kamer was sterke drank aanwezig. Voor den Hoogen Raad zou Dins dag'^behandeld worden de zaak Belderok. Een tiental Amsterdamsche socialisten met] hunne vrouwen vormden het audi torium. Belderok zelf was ook aanwezig. Na da oproeping der zaak verzocht mr. Spin een voorloopig woord te mogen spreken om uitstel van behandeling der zaak te vragen, omdat hij pas Zaterdag definitief de verdediging op zich had genomen en de tijd hem ontbroken had om zich behoorljjk voor te bereiden, daar hij zeven bezoeken had moeten afleggen, alvorens hem de stukken werden mede gegeven. Na beraad en nadat de adr.-gen., mr. de Savornin Lobman, het uitstel bestre den had, daar Belderok tijd genoeg had gehad zich eerder van een verdediger te voorzien, stelde de Hooge Raad de zaak uit tot 22 Nov, a s. Poging tot moord op een politieagent. Dinsdag 23 Nov. e. k. zal voor het hof te Amsterdam terechtstaan Willem Adrianus Lan- gelaan, 39 jaar, van beroep zeevarende, thans in hechtenisbeschuldigd van poging tot moord op den politie-agent Jelle Korfmaker, op 27 Jnlijl. Bij het voorloopig onderzoek, waarop de ver wijzing naar 't gerechtshof is gevolgd, is 't volgende gebleken nit de verklaringen der gehoorde ge tuigen Jelle Korfmaker, (die voor de eerste maal werd gehoord, in het binnengasthuis), dat hij in den namiddag van 27 Juli jl., te ongeveer 4 a 44 ure, op weg naar ket ''politiebureau op het Leidsche plein, in de le Looierstraat plotseling van iemand, die achter hem was, boven op zijn helm een slag met een hard voorwerp ontving, en toen hij zich even omdraaide nog een slag op zij van zijn helm, waardoor deze afviel, terwijl hij alstoen terstond daarop nog een derden slag kreeg op 't onbehaarde achtergedeelte van zijn hoofd, waar door hij in eens voorover bijna bewusteloos op den grond is neergevallen; dat hij niet weet door wien hem deze slagen zijn toegebracht, en alleen kan verklaren, d»t, toen hij zich even omkeerde, hij een lang man met een stok achter zich heeft zien staan, zonder verder op dien persoon acht te kunnen geven, daar]alles^zoo snel in 't werk is gegaan dat hij later heeft gezien, toen hij in 't gast huis was opgenomen, dat hij ook aan het voor hoofd eene wonde had, alsmede op zijde van 't voorhoofd bij het oor, terwijl ook zijn neus ge broken was, alle welke verwondingen vermoedelijk door zijn val voorover zijn veroorzaakt, en het ook mogelijk is, dat de wonde aan zijn voorhoofd ontstaan is door den slag dien hij kreeg, toen hij even omkeek; dat hij toen (31 Juli) nog erg licht in't hoofd was, maar zijn neus en de wonden aan zijn hoofd aan het beteren waren dat hij den beschuldigde wel eens meer gezien had, daar deze niet ver van hem afwoont, en hij voor zoover hij zich herinnert, geen moeite met hem gehad heeft dan een drietal jaren geleden, toen hij bij een samenscholing niet dadelijk aan zijn bevel om uiteen te gaan wilde gevolg geven. Bij zijn verhoor van 15 8ept. jl. heeft hij nog opgegeven, dat hij op den 28en Ang. jl. nit het gasthuis ontslagen is, zijnde alstoen al de ver wondingen aan oor, nees en voorhoofd geheel genezen dat hij nog wel, voornamelijk aan het rechter oor, minder goed zijn gehoor heeft teruggekregen, maar de algemeene doofheid, die hij een tijd ge had heeft, beter Js geworden dat hij ook nog wel soms hoofdpijnen heeft, maar deze kwaal ook minder is dan in de eerste dagen toen hij zich in het gasthuis bevond; dat hij overigens zich, vooral in den laatsten tijd, beter gevoelt, ofschoon hij af en toe wel eens hinder van duizeligheid heeft. Op grond van het bovenstaande wordt Willem Adriaan Langelaan beschuldigd, overeenkomstig het arrest van terechtzitting van 21 Oct. jl., van poging tot moord, welke poging door uiterlijk bedrijf gebleken en tot een begin van uitvoering overgeslagen, niet dan door toevallig* van des daders wil onafhankelijke omstandig heden weêrhoudeu is of hare uitwerking gemist heeft. Te Andelst (gem. Valburg) waren Dinsdagmorgen een rader en den zoon bezig eenen zwaren peppelboom te rellen. De zoon waarschuwde zijn rader dat de boom ging rallen, doch door den rerkeer- den kant uil te loopen, kreeg de oude man den boom op het hoofd, zoodat hg terstond een lijk was. Iemand had een retourbiljet ran de Holl. IJz. Sp.mg., geldig roor 27 en 28 Juni. De dag van uitgifte (27 Juui) was op de bekeude wijze in het biljet ge stempeld. Ten einde den duur van het kaartje met één dag te kunnen verlengen (de geldigheid duurde twee dagen) ver anderde hij het cijfer 27 in 28. De ver- valsching werd door een conducteur ontdekt en ter kennisse van de justitie gebracht. Het gerechtshof veroordeelde den man wegens valschheid in geschrif ten ran koophandel (een spoorwegkaartje is een geschrift van koophandel) tot een maand gevangenisstraf. De Rechtbank te Leeuwarden heeft de gepens. tamboer John Nyland, die aan de dienstmeid Dieuwke A., te Leeuwarden beloofd heeft in November met haar te zullen trouwen en haar bewogen had hem meer dan f 80 te* hand te stellen, veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf wegens oplichting. De oudste ingezetene van Appelscha, de 98-jarige wed. A. Krom, is dezer da gen bet-overgrootmoeder geworden. Een der beruchtste personen uit de donkere holen in de Bagijnestraat in Den Haag is Dinsdagmiddag harer waardig op 't veld van oneer gesneuveld. Maria H., beter in hare omgeving bekend als »de vuurduivelin," is met een kruik je never voor den mond bezweken. Dagelijks bijna doorloopend beschonken, was zij ook Dinsdagmiddag weder zoo door den drank beneveld, dat zij buiten machte was zich op de been te houden. Nochtans had zij kracht genoeg om een in hare nabijheid staande kruik jenever te grijpen en voor den mond te zetten, waaruit zij eeu sltr«. nam, die haar den adem kostte. Met een hevige stuiptrek king stikte zij in den alcoholischen drank. Bij Silver Creek, op den zooge- naamden Nickel Plate (New-York, Chi- cago en St. Louis) spoorweg, heeft een ongeluk plaats gehad, dat niet alleen alle ongevallen van dit jaar, maar ook de sedert 1880 op de spoorwegen der Vereenigde Staten voorgevallene overtreft Hierbij werden 14 personen gedood en 19 verwond. Het ongeluk bestond in de botsing van een pleiziertrein met een goe derentrein op een lijn met enkel spoor, en was hoofdzakelijk aan onvoorzichtig heid van den machinist en den hoofd conducteur van den pleiziertrein te wijten, daar zij geen acht gaven op de signalen i den wachter, en een op het kruis punt wegens een gebrek aan de machine staande gebleven trein voor den trein aanzagen, waarmede zij te kruisen hadden. De beide eerstgenoemde beambten zgn in hechtenis genomen. Een afschuwelijke misdaad heeft het hof van assises van Gers te veroordeelen lad. Een oude pachter te Laverdens, Joseph Parterie genaamd, had een gedeelte van zijn goed aan zgn schoon-stiefdoch- ter verkocht, die uit het eerste huwelijk van zgn vrouw geboren was en aan zgn schoonzoon, het echtpaar Cartade, op voorwaarde dat zij hem tot aan zgn dood toe zouden onderhouden. De echtgenooten Cartade vonden echter, dat de oude man te laug leefde en besloten hem om te brengen. Terwijl de schoonvader sliep, nam het wijf een pan vol heet water en wierp hem dit op het hoofd. Brullende van pijn sprong Parterie uit zijn bed, maar zgn schoondochter sloeg hem met een ijzeren staaf, daarvoor met opzet in het vuur gloeiend gemaakt, in het gezicht, waarna zjj hem met een hamer trachtte dood te slaan. Het schijnt dat de oude pachter taai was, want hij bleef in leven, ofschoon vreeselijk misvormd. Zijn schoon dochter vertelde, dat hij in het vuur ge vallen was en als de oude man den aan slag trachtte te vertellen, zeide zij, dat de oude zgn verstand verloren had. Toch werd besloten hem af te maken en nu met goed gevolg. In den nacht van 20 op 21 Maart jl. deed zgn schoondochter, met behulp harer moeder, Parterie's vrouw, deu on gelukkige stikken door een gedeelte bed- laken in zgn mond te stoppen, terwijl de moeder zijn neus toedrukte, om hem spoediger te doen stikken. Daar Par terie ondanks alles nog spartelde, wron gen de twee wijven, elk aan een kant van het bed, een groote houten pin in zgn mond, waardoor zij hem afmaakten, »Mgn moeder, verklaarde vrouw Cartade heel bedaard voor het hof, heeft de piu zijn mond geduwd en ik hield ziju handen vast. Eindelijk hield hij op zich te bewegen en toen zei mijn moeder »zie zoo!« Het Hof heeft beide megera's tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. De schoonzoen Cartade, als medeplichtige vervolgd, werd vrijgesproken. De moordenaar van den Weener uitgever Schlossberg is gevonden en heeft reeds schuld bekend. Het is een land- looper van 24 jaar, die den man doodstak omdat hij weigerde hem een aalmoes te geven. De Lord-Mayor's optocht heeft Dins- te Londen zonder rustverstoring jlaats gehad. Het slechte weder deed er iet zijne toe. Wel was een groote volks menigte op de been (een andere echter waarsehijulijk dan de gewone, meest uit vrouwen en kinderen bestaande) maar nergens kwam het tot botsingen. Tegen 5 uur 's middags, toen de optocht voorbij was, kwamen een paar honderd lieden uit de lagere klassen Trafalgar Square opstuiven eu vatten post aan den voet van de Nelson-zuil. Tegelijkertijd werden verscheidene roode vlaggetjes voor den dag gehaald, terwijl eenige chefs der socialistische partij tot de menigte het woord trachtten te richten. Maar het gelukte hun niet zich verder dan tot op eenige ellen afstands gehoor te verschaf fen. De politie liet hen eenigen tijd begaan, maar verjoeg toen de socialisten van de zuil en dreef, geholpen door een afdeeling ruiterij, die het plein een paar malen ronddraafde, de menigte uiteen. Yoor het gerechtshof vau het Fran- sche departement Pas de Calais zal eerst een moeder terechtstaan, die het rraf van haar voor drie maanden o ver eden dochtertje geschonden heeft om een paar oorbelletjes terug te halen, waarmede men het meisje, tegen haar wil, maar op uitdrukkelijk verlan gen der kleine, begraven had. Te Londen is een molenaar, die een landlooper, welke hg slapende in zijn hooiberg gevonden had, eenvoudig weg in ziju slaap doodgeslagen had, zelf door de jury ter dood veroordeeld. De bladen zijn van meening, dat de jury geene andere uitspraak kon doen, maar dat zij hem, daar hij klaarblijkelijk door dollen angst gedreven zoo gehandeld had, terecht voor gratie heeft aanbevolen. Een hevige storm heeft Zaterdag weder op de Britsche eilanden gewoed vooral aan de kusten, waar een aantal schepen verongelukte en verscheidene menschenlevens verloren gingen. Men wil te Londen, als een blijvende herinnering aan Koniugiu Victoria's gou den regeeringsfeest, een hoogen toren bouwen, in de nabijheid van Nationaal Gallerg. De Victoria-toren zou 140 meter hoog worden en, aan de grondslagen, een omvang hebben van 20 meter. De kos ten raamt men op f360.000. Omtrent den moordaanslag in een spoortrein, tusschen Monte Carlo en Can- nes, worden de volgende bijzonderheden bericht. De aangevallene is een Ameri- kaansch schilder, Goldman Briard. Hij was, alleen in een coupé 2e kl. gezeten, in slaap gevallen, toen hg op eens door twee mauDen aangevallen werd. Een hunner greep hem bij de keel en beroofde hem van zgn zakboek, dat 800 frank in bankpapier bevatte, en de ander bracht hem drie dolksteken toe. De roovers sprongen onderweg weder uit den trein. De heer Briard is zeer erustig gewond maar er bestaat kans op herstel. Hg is in staat geweest een vluchtig portret van de beide aanvallers te schetsen, ten dienste van de politie, bij hare nasporingen. Een fabriek van gedroegde Greenten en Vruchten. Wij maken met ingenomenheid melding van een fabriek van gedroogde groenten en vruchten nl. de „Continental-Praeserven fabriek" te Hil desheim vertegenwoordigd door de heereaMiyer stein en Hahn te Amsterdam, vooral daar ii aan onzen landbouw een uitstekende gelegenheic geeft tot ontwikkeling van ccn nog veel te weing ontgonnen gebied. In tegenstelling met de Ame rikaansche zinkboudende vruchten (appelschijfjes) levert zij geheel metaalvrije producten, zooals ons bij een nauwkeurig onderzoek van al hare artikelen bleek. Ons werd van wegc deze fa briek de mededeeling gedaan, dat zij tevergeefs getracht bad, groote partijen van de als pnik bekend staande Hollandsche groenten en vruch ten bier te lande te koopen, en zij dus genood zaakt was zich elders te voorzien. Twee vragen rijzen bierbij onwillekeurig op. Waarom leggen onzen Hollandsche landbouwers zich niet meer toe op vruchten- en groenten-cultuur, en waarom kunnen onze Hollandsche industriëelen niet zelf de groenten en vruchten, op eigen bodem, voor de couserveering zoo geschikt maken, als de Duitschers het bewezen hebben, te kunnen doen P (Maandbl. tegen devervalsch. van Levens middelen en Handelsarfc. Ingezonden. Het Comité voor de Zondagviering in het kanton „Waadland" (Zwitserland) heeft bij het bestnur der posterijen een adres inge diend, de strekking hebbende om aan de brie venbestellers volkomen rust te geven. Dat adres vond zóóveel bijval, dat daarop reeds negenhonderd handteekeningen werden ver kregen, jwaaronder zeer vele handelsinstellingen door hunne Firmanten vertegenwoordigd, wat méér zegt, dat adres werd ondersteund door de bewoners van geheele wijken of buurten, zoodat «op het verlangen der ingezetenen" de dienst der posterijen gedurende den Zon dag voor sommige gedeelten der 6tad werd opgeheven; Waarom zou in ons goede land niet hetzelfde worden beproefd en verkregen? Kan er niet worden begonnen met vrijstelling van dienst voor sommige algelegen straten en achterbuurten? Want, wordt dat goede voor beeld datir gegeven, het zal weldra door be woners van andere wijken worden gevolgd, het is ontegenzeggelijk waar dat juist waar- deering van de rechten van anderen het meest aan eigen verplichting herinnert en zoowel zij die vrijgesteld worden, als zij, die zulke vrijstelling gevraagd hebben, zullen medewer ken tot verbreiding der overtuiging, dat noch de Staat noch een zijner burgers het recht heeft om aan anderen het genot van een der grootste weldaden ten behoeve der mensch- heid te ontrooven. Te Berlijn hebben circa 1000 werklieden zich gewend tot den «Rijksdag" met het ver zoek om eene wet tot bescherming van hun nen arbeid en Zondagsrust, al moet ook een* vermindering hunner inkomsten daarvan het gevolg zijn. Zij beweren in hun adres dat wanneer de gewetenlooze fabrikant, zoodra het hem lust, op den Zondag kan laten wer ken, hij evenredig minder handen behoeft op de werkdagen; maar met eene wet die het onderwerp regelt, zal de fabrikant grooter aantal werklieden noodig hebben dan nu, hunne loonen zullen geregelder zijn, zij zullen eenige rust hebben en gelegenheid om zich in hunne gezinnen te ontspannen; de pest van het misbruik van sterken drank zal vermin deren benevens de overproduktie der fabrikaten. In eene groote fabriek van Glaswaren te «Dresden" was men het met deze beschou wingen volstrekt niet eens, daar werden niet minder dan achthonderd werklieden wegge zonden, omdat zij geweigerd hadden op Zondag te werken. Het bestuur der fabriek vermin derde daarop den eisch tot een halven Zondag, maar ook dat werd door de werklieden niet aanvaard, immers het kon Zondags vrij Want in België is een soortgelijke fabriek in bloei, niettegenstaande daar sedert vele jaren geen arbeid op Zondag verricht werd. Het ware wensehelijk dat een ieder die hot op veel en velerlei wijze hebben ondervonden dat op Zondag niet te werken maar die te eeren en heilig te houden geene schade doet, integendeel groote winst voor hart en huis afwerpt, dat zij hunue ervaringen in dat op zicht aan het Bcstunr tot bevordering van Zondagsrust mededeelde, want onkunde is steeds de oorzaak van veel kwaad. 't Is zeer opmerkelijk, maar waar, dat en de ernstige Christelijke party ter eener en de socialistische neiging ter andere zijde beiden eischen een vrijen Zondag voor den werkman voor de maatschappijhet motief verschilt, maar de *isch is hetzelfde, maar toch, het dient erkent te worden, den rechtvaardige eisch kan niet worden ontzegd, tenzij men het rechtsgevoel in ons binnenste vernielige. Correspondentie. E. C. Servaas, Blankenstraat, Amsterdam Verzoeke beter adres. Van het hier genoem de komen steeds de couranten bij ons terug. DE UITGEVERS. Marine en Leger. Biijkens een bij bet departement van marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. ichroefstoomscbip „Sommelsdijk," onder hevel vsn den kapt luit. ter zee J. F. M. Lange, den 5den dezer te St. Vincent aangekomen en in den voormiddag van den 9den dezer van daar vertrokken ter voort zetting der reis. Aan boord was alles wel. Zr. Ms. stoomschip Zilveren Kruis is 7 dezer van Lissabon vertrokken en zal p. ra 7 Decem ber te Rio-Janeiro aankomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1